Hiền Tranquocdat


Hiền xem cái này (của Cao Đài Ban Chỉnh Đạo - VAI TRÒ CỦA NHÀ TU THƯỢNG THỪA ) Giáo pháp của bậc tu Thượng Thừa là: tích cực vị nhơn sanh, hết lòng phục vụ và tiêu cực giải thoát toàn diện bản thân với phương pháp thực hành Đạo Pháp, thường xuyên tịnh định (phần này thuộc về bí truyền) để hiện bày cái chơn ngã con người.


5. Để kết phần vai trò của Nhà Tu Thượng Thừa trong loạt bài tìm hiểu “Tân Pháp và Chân Truyền” của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Chúng tôi trọn lòng tin nhận nơi việc hành đạo của Anh Cả NGUYỄN NGỌC TƯƠNG lấy phương châm tuần tự nhi tiến, lấy phương pháp Tiêu cực Tích cực hoá hợp làm nội dung, lấy phẩm vị chức sắc làm phương tiện cho con đường tu thân hành đạo, và đã đem lại chứng minh đắc quả cho nền Đạo…


Bước đường hành đạo của Nguời, tích cực trong đoạn đời xử thế, Nhơn và Thần Đạo ở bậc Trung Thừa để bước lên Thánh Đạo ở bậc Thượng Thừa, tịnh luyện hành Đạo Pháp và lập công phổ độ, lập thành cơ Đạo nơi các nhiệm vụ chức sắc Hội Thánh, lên tới phẩm vị Giáo Tông, để có đủ công quả âm chất của bậc tối Thượng Thừa, rồi cuối cùng là phần vô vi của phương châm hành đạo, đắc thành “Tân Pháp Chân Truyền”.


Do đó, nền ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PHỔ  ĐỘ từ ấy đã có chứng minh Đạo thành, để cho hạng người có căn duyên lần lượt vào Nhà Tu Thượng Thừa làm tròn sứ mạng thiêng liêng của mình


ĐẮC Kim Thân LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC THIỀN ĐỊNH THÀNH CÔNG (THỂ HIỆN QUA VIỆC ĐỂ LẠ ẤN CHỨNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT )


NHƯNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐẮC Kim Thân KHI  THOÁT XÁC THÌ PHẢI TRẢ QUA MỘT QUÁ TRÌNH CÔNG QUẢ ÂM CHẤT ĐỦ ĐẦY TRƯỚC ĐÓ - MÔN ĐỒ CHIẾU MINH CÒN PHẢI CÔNG NHẬN: NẾU CHỨA CÓ CÔNG QUẢ ĐỦ THÌ VIỆC HÀNH THIỀN KHÓ THÀNH CÔNG


CÔNG QUẢ ÂM CHẤT TỪ ĐÂU MÀ CÓ? ĐÓ LÀ QUÁ TRÌNH PHỔ ĐỘ - NHẬP THẾ. TRONG QUÁ TRÌNH PHỔ ĐỘ (TÍCH CỰC) PHẢI TẬP LẦN TU THIỀN  (TIÊU CỰC) KHI KHÔNG CÒN ĐỦ SỨC PHỔ ĐỘ VÀ CHO RẰNG CÔNG QUẢ ÂM CHẤT MÌNH ĐỦ THÌ CHUYÊN TÂM HÀNH THIỀN LUYỆN  ĐẠO. MỘT NGƯỜI THIỀN ĐỊNH THÀNH CÔNG HAY KHÔNG KHI  QUI VỊ TA SẼ THẤY, HỌ CÓ ĐẮC Kim Thân ĐỂ LẠI ẤN CHỨNG HAY KHÔNG?


MỘT NGƯỜI DẦY CÔNG QUẢ MÀ KHI QUI VỊ KHÔNG ĐẮC Kim Thân ( KHÔNG ĐỂ LẠI ẤN CHỨNG ) THÌ KHÔNG THỂ KẾT LUẬN HỌ SAI PHÁP CỦA THẦY MÀ CÓ THỂ THẤY RẰNG NGƯỜI ĐÓ CHƯA LÀM ĐỦ TÂN PHÁP CỦA ĐỨC CHÍ TÔN ( CÒN KHUYẾT PHẦN BÍ PHÁP LUYỆN ĐẠO&nbsp THỂ PHÁP HỌ ĐỦ ĐẦY...


HOÀN THÀNH THỂ PHÁP (PHỔ ĐỘ ĐỂ CÓ ĐỦ CÔNG QUẢ ÂM CHẤT ) RỒI MỚI TIẾN LÊN HOÀN THÀNH BÍ PHÁP ( TU THIỀN LUYỆN ĐẠO) LUYỆN BÍ PHÁP THÀNH CÔNG TẤT YẾU ĐẮC Kim Thân. KHÔNG CÓ CHUYỆN BỎ QUA THỂ PHÁP MÀ LUYỆN BÍ PHÁP RỒI ĐẮC Kim Thân. TRONG ĐẠO CAO ĐÀI CHƯ TỪNG CÓ NGOẠI LỆ NÀY.


MỘT NGƯỜI QUI VỊ ( CHO DÙ NGƯỜI ĐÓ MÔN ĐỒ BẤT KỲ HỘI THÁNH CAO ĐÀI NÀO ) MÀ ĐẮC Kim Thân ĐỂ LẠI ẤN CHỨNG THÌ ĐÓ LÀ ĐẮC THÀNH TÂN PHÁP CỦA ĐẠO CAO ĐÀI MÀ ĐỨC CHÍ TÔN ĐÃ DẠY


ĐỪNG NHÌN VẦ CÁCH QUI VỊ CỦA CÁC CHỨC SẮC CÁC HỘI THÁNH MÀ KẾT LUẬN PHƯƠNG TU CỦA CÁC HỘI THÁNH ĐÓ VÌ CHẮC VÌ CÁC CHỨC SẮC ẤY ĐÃ LÀM ĐÚNG PHƯƠNG TU CỦA HỘI THÁNH CỦA HỌ?