+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/4
1 2 3 ... 4
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 35

Ðề tài: Vì Sao Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Kính cùng con cái Chí Tôn


   Để làm minh tỏ tận tường cho chủ đề Vì Sao Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài , tệ nhơn xin mạn phép sưu tầm Thánh Giáo để làm cho con cái Chí Tôn  đủ nhìn ra  đặng chơn lý ẩn tàng , để ngày sao khỏi  điều nghi kỵ !


   Sau khi Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qui Thiên ngày 13-10-Giáp Tuất (dl 19-11-1934), Đức Lý Giáo Tông giáng cơ giao quyền Giáo Tông hữu hình tại thế cho Đức Phạm Hộ Pháp, theo đúng lời của Bát Nương và Lục Nương giáng cơ cho biết trước đó khoảng 9 tháng: Ngọc Hư Cung đã chuyển pháp, giao quyền cho HTĐ cầm số mạng của nhơn sanh.


  Bài Thánh Ngôn nầy ngày 12-2-1934 (âl 29-12-Quí Dậu), có in trong TNHT, xin trích ra sau đây:


  "BÁT NƯƠNG,


  Em nhớ lại, khi Ngọc Hư Cung cho HTĐ cầm số mạng nhơn sanh, lập thành Chánh giáo thì Đại Từ Phụ lại trở pháp, giao quyền ấy cho CTĐ.


  Cả Ngọc Hư, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ngạc nhiên sự lạ. Đại Từ Phụ phổ giáo rằng: Hay! Hay! Không lẽ để phận hèn, ngày sau sẽ rõ Thánh ý Người quyết liệu."


  "LỤC NƯƠNG,


  Khi mơi nầy Em đặng tin lành: Ngọc Hư lo chuyển pháp. Cả Thiên thơ hủy phá, sửa cải pháp chơn truyền.


  Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vui mừng chẳng xiết, Diêu Trì Từ Mẫu đẹp dạ không cùng, nhưng vì cái mừng ấy mà làm cho Người đổ lụy... ... ..."


  Trong TNHT, phần Thi Văn Dạy Đạo, cũng có một bài thi cho biết việc nầy:


  Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ,
  Ngọc Hư định sửa mối Thiên thi.
  Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
  Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.
  Thành pháp dìu đời qua nẻo khổ,
  Nên công giúp thế lánh cơn nguy.
  Quyền hành từ đấy về tay nắm,
  Phải sửa cho nên đáng thế thì.


  Như vậy, chúng ta thấy, Ngọc Hư Cung đã chuyển pháp, truất quyền lãnh đạo nhơn sanh của CTĐ để chuyển qua giao quyền nầy cho HTĐ nắm giữ. Cho nên, sau khi Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qui Thiên Đức Lý Giáo Tông giao quyền Giáo Tông hữu hình tại thế cho Đức Phạm Hộ Pháp nắm giữ, thành ra Đức Phạm Hộ Pháp chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Điều đó là đúng theo sự chuyển pháp của Ngọc Hư Cung.


  Lúc đó có rất nhiều sự kiện rối ren xảy ra trong nền Đạo, bên trong nội bộ của Đạo thì chia rẽ trầm trọng, bên ngoài thì nhà cầm quyền Pháp tìm mọi cách áp đảo.


  Hội Thánh gấp rút triệu tập Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh để tìm phương củng cố nền Đạo.


  Ngày 6-11-Giáp Tuất (dl 12-12-1934), Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đồng yêu cầu Đức Phạm Hộ Pháp nắm quyền Chưởng quản CTĐ cho đến ngày có đủ ba vị Đầu Sư, để sớm chỉnh đốn nền Đạo.


  Như vậy, chúng ta nhận thấy, Ngọc Hư Cung nơi cõi thiêng liêng và Hội Thánh, Hội Nhơn Sanh nơi cõi phàm trần, đều đồng nhứt ý kiến, giao cho Đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền thống nhứt nền Đạo.


  Kể từ ngày ấy, Đức Phạm Hộ Pháp nắm quyền thống nhứt, Chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài: HTĐ và CTĐ. Nhờ quyền thống nhứt rộng rãi nầy, Đức Phạm Hộ Pháp lèo lái con thuyền Đạo từ từ qua khỏi cơn sóng gió và phát triển thêm lên vượt bực.


  Ngày 18-10-Ất Hợi (dl 13-11-1935), Đức Lý Giáo Tông có giáng cơ tại Hộ Pháp Đường nói chuyện với Đức Phạm Hộ Pháp, xin trích ra một đoạn:


  TNHT: "- Cười! Lão chẳng nói rõ, Hiền Hữu cũng thấy hiển nhiên rằng từ thử, thảng Lão có muốn nên cho Đạo đi nữa thì cũng không thi thố chi đặng với một Hội Thánh hữu danh vô thực như vậy có phải? May thay! Thiên thơ do một mặt chẳng chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có phương cầm quyền trị thế.


  Hộ Pháp bạch: - Thiên thơ đã đổi, đệ tử xin giao quyền hành của Quyền Giáo Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm Thiên thơ vững chặt.


  - Cười! Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại; hai là hành pháp thì dễ, hành hình thì khó, không có nửa quyền trị thế của Lão nơi tay thì Hộ Pháp có thế nào điều hành Hội Thánh cho đặng. Ấy vậy, cứ để y"....


  Một bài Thánh giáo khác của Đức Lý Giáo Tông nói thêm về việc: Tại sao Đức Lý Giáo Tông giao quyền Giáo Tông Hữu hình cho Đức Phạm Hộ Pháp nắm giữ:  Phò loan: Hộ Pháp Tòa Thánh, 1-12-Quí Tỵ (dl 5-1-1954).
    Tiếp Đạo.


  LÝ GIÁO TÔNG


  - Hiền Hữu có nghĩ tại sao Lão phải dâng quyền Giáo Tông cho Hiền Hữu đặng trọn quyền Chí Tôn Hữu Hình tại thế chăng?


  Hộ Pháp bạch: - Xin Ngài dạy rõ.


  - Thì cũng do lòng từ bi vô tận của Đại Từ Phụ. Người sợ oai của Lão khi cầm quyền thiêng liêng mối Đạo quá chấp nê phàm tánh, không dung thứ tội tình cho con cái của Người, nên giao cho Hiền Hữu là bạn đồng sanh, biết đau đớn, biết khổ cực với mảnh thi phàm, mà rộng dung cho họ. Cười...


  Quyền Chí Tôn trong tay Hiền Hữu thì cứ tự dụng đặng định vị cho Thánh Thể của Người. Lão chẳng nên can thiệp vào đó. Nầy Hiền Hữu, Lão nói thử, Hiền Hữu nghĩ coi có lẽ nào Lão cầm cơ thăng vị cho những người như: Kiên, Chấn, Thạch, Dược.


  Cười . . . Hiền Hữu tự mình định liệu lấy, nếu cần, phò loan nơi Giáo Tông Đường, Lão sẽ đến bàn luận. Lão xin kiếu. THĂNG.


   Mấy lời tạm gọi là minh tả cho con cái của Chí Tôn am tường thêm , hầu ngày sau càng vững dạ trên đường tu học !


   Tệ nhơn xin lui !


  ( Kính cùng BQT , tệ nhơn rất kính trọng BQT , nếu BQT không cho phép đăng chủ đề này thì xin vui lòng hãy xóa bài , nhưng xin để lại ít hôm cho chư vị nào muốn xem thì xem , trân trọng kính ! )


 2. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  179

   Vâng tiện thiếp trộm nghĩ vấn đề này đã được huynh Qui Khong làm tỏ càng hơn tỏ thì lẽ gì chúng ta lại tranh luận thêm cho có điều ganh lẫn về sau. Nhược bằng quý huynh tỷ có lời lẽ phản bác  thì hy vọng quý huynh tỷ trích lược Thánh Ngôn Thánh Giáo để làm sáng tỏ ý kiến vì cái gì cũng cần có chứng cứ xác thực.


   Thiếp xin tặng huynh Qui Khong một bài thi trong tập Thi văn dạy đạo


   Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời


  Mình biết Đạo mình giữ đó thôi


  Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẽ


  Phải coi nên chỗ để nên lời.


  Kính!!!


 3. #3
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar
   
  Nguyên văn bởi Hạnh Nguyên

   Vâng tiện thiếp trộm nghĩ vấn đề này đã được huynh Qui Khong làm tỏ càng hơn tỏ thì lẽ gì chúng ta lại tranh luận thêm cho có điều ganh lẫn về sau. Nhược bằng quý huynh tỷ có lời lẽ phản bác  thì hy vọng quý huynh tỷ trích lược Thánh Ngôn Thánh Giáo để làm sáng tỏ ý kiến vì cái gì cũng cần có chứng cứ xác thực.


   Thiếp xin tặng huynh Qui Khong một bài thi trong tập Thi văn dạy đạo


   Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời


  Mình biết Đạo mình giữ đó thôi


  Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẽ


  Phải coi nên chỗ để nên lời.


  Kính!!!


   


  Ai cũng biết Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ Cao Đài Hội Thánh Tây Ninh ( Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cầm quyền Chưởng Quản Lưỡng Đài) , có gì đâu mà phản đối các bạn đừng có lo, tín đồ các Hội Thánh khác chắc không có ý kiến đâu.


  Thân chào

   

 4. #4
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   Các huynh tỷ ơi ! ngưòi ngưòi ai mà chẳng biết Hộ Pháp là Chưỏng Quản hũư hình Đài chứ !


  Nếu mình đem ra thảo luận mà không may gặp ngưòi nào nói đắng khác e ra họ phạm thiên điều thì khổ cho QuiKhong mở đường cho tà quái xâm nhập vào đó


   Hộ Pháp Chưỏng Quản Hũư Hình Đài


  ?!


 5. #5
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

  Ơn Trên dặn dò chúng ta phải rất thận trọng khi học tập "Thánh Ngôn". Nếu chúng ta đọc Thánh Ngôn và hiểu với tâm hạnh "từ bi hỉ xã", dùng "Thượng Đế tính" của chính mình để hiểu Thánh Giáo thì Thánh Giáo mới có tác dụng.


  Ơn Trên cũng đã dạy chúng ta đại ý chỉ có Ngai của Thầy quỉ vương mới không dám ngồi, thôi chứ danh của Thầy thì chúng nó có thể mượn. Nên Thánh Giáo cũng chính là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta có tâm hạnh dung hòa từ bi công bằng thì quỉ vương sẽ không thắng nỗi "Thượng Đế Tính" trong mỗi con người của chúng ta đâu.


  Nếu liên hệ ngoài đời thường, luật pháp của nước Mỹ chẵng hạn, Constitution of the United States, rất gần với Tân Luật của Cao Đài Giáo. Hai bộ phận lập pháp và hành pháp phải kiểm tra qua lại với nhau mới bảo vệ được sự công bằng dân chủ cho toàn xã hội Mỹ. Hễ biên giới này bị xóa = mất công bằng dân chủ. Tân luật của Cao Đài được lập ra tất huyền diệu hơn bộ luật này của đời,( do sự phối hợp của Trời và con người, Thiên Nhân hiệp nhất). Và hoàn thành trước ngày Đạo sinh ra nhiều nhánh (1929). Chúng ta tuổi trẻ học hỏi tìm hiểu về lịch sử Đạo, HDDD thiết nghĩ cần giữ vững và noi theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền chắc là rất lợi ích trên bước đường tu học.


  Vài dòng xin chia sẻ cùng quí huynh tỷ đệ muội.


 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   

  Ơn Trên dặn dò chúng ta phải rất thận trọng khi học tập "Thánh Ngôn". Nếu chúng ta đọc Thánh Ngôn và hiểu với tâm hạnh "từ bi hỉ xã", dùng "Thượng Đế tính" của chính mình để hiểu Thánh Giáo thì Thánh Giáo mới có tác dụng.


  Đúng vậy trong chúng ta khi đọc một bài thánh ngôn thánh thi hay bất cứ gì do cơ bút tạo ra thì cũng phải cẩn thận đo thật kỷ  từng ý nghĩa của mỗi câu mỗi chữ mà cơ bút tạo ra xem đó có là "Thượng Đế Tánh"hay không,hay là gây ra sự phẫn nộ mâu thuẫn với nhau giữa Hội Thánh này với Hội Thánh kia,gây cho Hội Thánh này gọi Hội Thánh kia là bàng môn tả đạo vì do Hội Thánh này có đủ chứng cứ cơ bút của họ của Thánh Giáo đó.Cũng như Phật Giáo có câu :"Vô Thượng thậm thâm vi Diệu Pháp" như vậy cho nên họ không cần xem cái hay của Đạo khác vì họ cho rằng Đao họ"Phép mầu nhiệm cao sâu tột bực" rồi


  Kính!


   


 7. #7
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar
  Nguyên văn bởi HUYNHDEDAIDONG

  Ơn Trên cũng đã dạy chúng ta đại ý chỉ có Ngai của Thầy quỉ vương mới không dám ngồi, thôi chứ danh của Thầy thì chúng nó có thể mượn. Nên Thánh Giáo cũng chính là con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta có tâm hạnh dung hòa từ bi công bằng thì quỉ vương sẽ không thắng nỗi "Thượng Đế Tính" trong mỗi con người của chúng ta đâu.


  Nếu liên hệ ngoài đời thường, luật pháp của nước Mỹ chẵng hạn, Constitution of the United States, rất gần với Tân Luật của Cao Đài Giáo. Hai bộ phận lập pháphành pháp phải kiểm tra qua lại với nhau mới bảo vệ được sự công bằng dân chủ cho toàn xã hội Mỹ. Hễ biên giới này bị xóa = mất công bằng dân chủ. Tân luật của Cao Đài được lập ra tất huyền diệu hơn bộ luật này của đời,( do sự phối hợp của Trời và con người, Thiên Nhân hiệp nhất). .


   


  HUYNHDEDAIDONG cho xin hỏi một chút.


  Luật pháp của nước Mỹ thi


  Bộ phận  Lập pháp giống như Bộ phận Hiệp Thiên Đài  ?      ( Trong tân luật )


  Bộ phận Hành pháp giống như Bộ phận  Cửu Trùng Đài ?   ( Trong tân luật )


  Thân chào


 8. #8
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  179

   Nếu ai cũng vậy thì thực là quý hóa thay. Đâu cần phải tranh luận nhiều mà tạo hiềm khích.


  Kính !!!


 9. #9
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   Phù ! Không nói thì thôi nói thì phải cho trúng (Khổng Tử)

 10. #10
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar
   Kính chào quý huynh, tỷ , đệ, muội !

  Thấy mọi người bàn thảo về 1 vấn đề tế nhị của lịch sử mà giữ được sự ôn hòa trong khi trao đổi quả là một điều đáng quí.


  Nay xin trở lại vấn đề mà huynh Qui Không đã nêu các dẫn chứng Thánh Giáo về việc Đức Hộ Pháp chưởng quản Lưỡng Đài. 


  Phải nói rõ hơn vào thời điểm rối ren lúc đó với sự qui thiên của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, một số vị tiền bối tách ra khiến cho Cửu Trùng Đài tại Tây Ninh thiếu nhiều chức sắc đảm đương nhiệm vụ , chính quyền Pháp tại Việt Nam lại phá đạo , do đó có phải chăng mà Đức Chí Tôn thấy được điều này mà giao quyền cho Hiệp Thiên Đài. Đứng đầu là việc đức Phạm Hộ Pháp cầm quyền Lưỡng Đài , ngòai ra chúng ta thấy sau này các chức sắc tại Hiệp Thiên Đài cũng cáng đáng luôn công việc của Cửu Trùng Đài.


  Khi xem lại giai đoạn lịch sử này của nền Đạo chúng ta, Tiến Đức nghĩ rằng theo đúng tinh thần của Pháp Chánh Truyền do đức Chí Tôn ban cho Cao Đài giáo chúng ta thì rõ ràng chức sắc Lưỡng Đài có nhiệm vụ khác biệt. Tuy nhiên vì  thiếu chức sắc trong giai đoạn lịch sử đó thì việc mà Đức Chí Tôn uyển chuyển ban thêm quyền cho các chức sắc Hiệp Thiên Đài nắm quyền Cửu Trùng Đài để điều hành đạo sự là việc đương nhiên. Nếu không thì lấy ai mà điều hành công việc?


  Còn về việc đức Hộ Pháp xưng là Giáo Chủ thì Tiến Đức có suy nghĩ như thế này.


  Chữ Giáo Chủ theo Tiến Đức có 2 nghĩa chánh :


  1- Giáo Chủ: người sáng lập ra một tôn giáo. Thí dụ nói : Đức Phật Thíc Ca Giáo Chủ Phật Giáo; Đức Thái Thượng Đạo Tổ chưởng quản Tiên giáo , v.v.....


  2- Giáo Chủ : người đứng đầu của một tôn giáo. Thí dụ đôi khi thấy người ngòai đời trong sách vở hay dịch các phim ảnh gọi các vị Hồng Y là Hồng Y giáo chủ. Trong hàng giáo phẩm của Công Giáo La Mã chúng ta thấy rỏ không hề có chức Giáo Chủ mà chỉ có Giáo Hoàng (Pape) là người ở vị trí cao nhứt. Còn Hồng Y thì còn ở dưới Giáo Hoàng. Mà Hồng Y còn lại có người là Hồng Y Giám Mục, Hồng Y Linh Mục, Hồng Tổng Giám Mục ,v.v.... Tiến Đức còn nhớ mấy mươi năm trước ở Việt Nam có chiếu phim Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ , và lúc đó người thuyết minh cứ gọi vị Hồng Y ở Pháp là Hồng Y giáo chủ.


  Xem phim hay truyện Kiếm Hiệp thì chúng ta cũng thấy những nhân vật là Giáo Chủ đời thứ " n" của 1 phái võ.


  Thường thì Tiến Đức thấy nhiều người đã lẫn lộn 2 nghĩa này với nhau nên dẫn đến những tranh chấp.


  Việc mà đức Phạm Hộ Pháp xưng hô là Giáo Chủ theo Tiến Đức nghĩ đó là Đức Ngài đang dùng nghĩa thứ hai lúc đi công du, v..v.. khi phải đối thọai với các nhân vật lãnh đạo các quốc gia hay các đảng phái. Nếu Ngài mà xưng là Hộ Pháp, hay Hộ Pháp chưởng quản Nhị Hữu Hính Đài thì thiệt tình mà nói thì các danh từ này thiệt là xa lạ đối với người ngòai đời. Ngay như ở thời điểm 2008 này thì những giáo phẩm trong Cao Đài chúng ta e là chỉ có những học giả nghiên cứu về Tôn giáo mới phân biệt được mà hiểu thôi , còn người thường hay thậm chí tín đồ Cao Đài khắp nơi nếu không học giáo lý thì có thể nói không thể nào phân biệt được hết các chức sắc của Lưỡng Đài.


  Hơn nữa Đức Phạm Hộ Pháp là người ở vị trí cao nhất của Hiệp Thiên Đài nên Tiến Đức tin là hơn ai hết Ngài là người giữ gìn Tân Luật và Pháp Chánh Truyền cho trọn vẹn. Vì thế trong các văn thư, Thánh Lịnh  hay Lời Phê thì Tiến Đức không thấy Đức Ngài ký là Giáo Chủ mà chỉ thấy ký là Hộ Pháp chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài.


  Tóm lại ý kiến của Tiến Đức như sau:


  1- Vào thời diểm 1934 rõ ràng là ở Tây Ninh có sự thiếu hụt trầm trọng các chức sắc Cửu Trùng Đài nên Đức Chí Tôn cho phép các chức sắc Hiệp Thiên Đài đảm đương luôn nhiệm vụ Cửu Trùng Đài. Điều này là một sự uyển chuyển cần thiết. Nhưng sau này khi mà Cao Đài có đủ nhân sự thì việc phân quyền rõ ràng theo Pháp Chánh Truyền là việc đương nhiên. Và lúc đó là lúc mà Cao Đài giáo chúng ta phát triển tột bực. Chẳng hạn như bây giờ ở hải ngọai thì mặc dầu con cái của Đức Chí Tôn còn ít nhưng vẫn cố gắng bầu ra Ban Trị Sự để giữ đạo và phát triển đạo sự. Còn nếu làm đúng theo Luật Đạo mà đợi có đủ 500 tín đồ và còn phải xin lịnh ở các Hội Thánh tại Việt Nam thì biết bao giờ mới lập được các Thánh Thất.


  2- Việc Đức Hộ Pháp xưng là Giáo Chủ thì Tiến Đức nghĩ là Ngài đang dùng nghĩa thứ 2. Ngài chỉ dùng danh xưng đó đối với người ngòai đời. Nhưng sau này biết khi Ngài qui thiên thì không biết các chức sắc đã ra quyết định khi nào in thêm chữ Giáo Chủ đạo Cao Đài trong di ảnh của Đức Ngài dẫn tới có những sự không đồng thuận với nhau giữa con cái của Đức Chí Tôn về điểm này . Còn rõ ràng đối với trong Đạo thì khi đọc các bài Thuyết Đạo, các Thánh Lịnh của Ngài ký chưa bao giờ Tiến Đức thấy Đức Ngài xưng mình là Giáo Chủ. Một số vị vì quá yêu mến Đức Phạm Hộ Pháp nên lập luận rằng có 1 vị Giáo Chủ Vô Vi là đức Chí Tôn và 1 vị Giáo Chủ hữu hình là Đức Phạm Hộ Pháp. Còn quý huynh, tỷ , đệ, muội nơi khác thì theo đúng tinh thần của Pháp Chánh Truyền chỉ nói tới Giáo Chủ của nghĩa thứ nhất là người sáng lập ra 1 tôn giáo , ở đây là Đức Chí Tôn mà thôi.


  Những sự việc này thật tình mà nói ACE nhà đạo chúng ta bàn luận là để cởi mở tâm tình thông cảm nhau hơn. Và thấy rằng chúng ta có những việc cần làm để phát triển cơ Đao hơn là tranh chấp vào những vấn đề tế nhị này. Việc này muốn giải quyết ( về danh xưng giáo chủ của Đức Phạm Hộ Pháp trong di ảnh của Đức Ngài ) thì chắc chỉ là sau này khi Cao Đài có 1 vị Giáo Tông , có đầy đủ các phẩm chức sắc của Nhị Hữu Hính Đài thì lúc ấy là lúc Hội Thánh mới có đủ nhân sự thực hiện quyền pháp quyết định cho hợp nhân tâm và đúng theo Pháp Chánh Truyền của Đức Chí Tôn mà thôi.


  Đức Chí Tôn và chư tiền bối trên cao giờ này mong mỏi ở chúng ta là tình thương yêu đoàn kết , đồng tâm phát triển đạo Cao Đài chớ không rơi vào việc tranh chấp những việc mà chúng ta không có đủ thẩm quyền quyết định. Và nếu có ý kiến thì xin nhớ tới tinh thần khiêm cung . Các Tiền Bồi dù tách ra ở các Hội Thánh khác thì cũng có vài chục ngàn người thương yêu kính trọng, là cũng có công truyền giáo . Anh em mình đức còn mỏng thì bàn chuyện để cởi mở tâm tình thì nên nhưng khá nên cẩn trọng ngôn ngữ.


  Kính


Trang 1/4
1 2 3 ... 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Các vị Chưởng Pháp đầu tiên
  Bởi Hạnh Nguyên trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 06-12-2008, 09:49 AM
 2. TÌM HIỂU TẠI SAO ĐHP CHƯỞNG QUẢN TAM CHÂU
  Bởi admin trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 02-11-2008, 05:40 AM
 3. Replies: 5
  Có Bài Mới: 26-08-2007, 07:08 PM
 4. Lưỡng Quang hay Lưỡng Quan ?
  Bởi thualiet trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 55
  Có Bài Mới: 15-11-2006, 05:59 PM