Trong quá trình tìm hiểu học Đạo,đệ gặp cụm từ "NHỊ ĐẲNG HOÀN NGUNG"mà không biết nghĩa là gi ! Kính nhờ quí huynh,tỷ,đệ,muội giúp đệ với.Thành thật cảm ơn nhiều.