+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/3
1 2 3
kết quả từ 21 tới 29/ Tổng số 29

Ðề tài: Những Chuyện Thần Kỳ

 1. #21
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai, hồi làm việc chung với Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung, được Ngài Trung thuật lại cho nghe những việc liên quan đến Long Tuyền Kiếm. Nay Ông Chơn Nhơn Hoai (Ông Tám Hoai) kể lại, ghi được như sau:

 2. #22
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   

  "Thuở nhỏ, lúc ông Trung còn ôm cặp đi học, ông đi bằng xuồng đến trường học ở chợ Phú Mỹ, ông có biết một đám xác đem chôn nơi Láng Cát. Sau đó, lúc ở quán bên đường, ông có nghe một ông lão chuyên môn làm mướn trong vùng, ai mướn chi, ông cũng làm để kiếm sống, ở làng Phú Mỹ, mọi người đều biết ông. Ông lão cằn nhằn lông bông là bữa hổm có đi chôn một bà, phải đào huyệt tới bốn lần mới chôn được.


  Nghe vậy, một người Tàu, đã có mặt tại Phú Mỹ và quanh quẩn nơi đây cả tháng rồi, ông Tàu nói là đi tìm bà con nhưng chưa gặp. Người Tàu nầy từ bàn kế bên bước qua hỏi ông lão là đám xác chôn ở đâu? Ông lão đáp là chôn ở Láng Cát. Người Tàu hỏi vì sao lại đào tới bốn huyệt vậy?


  Ông lão đáp: Bởi vì đào xuống gặp đá, đá cứng quá, mới bỏ chỗ đó, qua đào chỗ khác, cứ thế mà đào đến cái thứ tư là ra bìa gần kinh thì mới đào xuống được để chôn, nhưng chôn cũng không sâu vì đá, hơn nữa trời cũng quá khuya, phải về.


  Người Tàu liền mướn ông lão chèo ghe đưa ông ta đến chỗ đó để ông coi, giá là 2 cắc.


  Ông lão kể câu chuyện tại quán.


  Sau khi người Tàu đó đi xem xong thì trở về. Người Tàu ấy lại hẹn với ông lão là ngày mai nhờ ông lão chèo đưa đi một chuyến nữa. Ông Lão nói rằng: không hiểu ông Tàu đi lên bờ vào trong Láng Cát kiếm cái gì không biết, chỉ thấy ổng cầm trên tay một cái bọc gói kín và bưng một hủ cải bắc thảo.


  Thế rồi thời gian trôi qua, ông lão làm mướn cũng không còn, và người Tàu cũng vắng đi từ dạo đó.


  Cho đến một hôm, gần 14 hay 15 năm sau, sau khi Đạo Cao Đài khai mở, Đức Phạm Hộ Pháp được quyền thiêng liêng chỉ bảo đến ngay tại Láng Cát làng Phú Mỹ lấy phép ếm là Long Tuyền Kiếm của người Tàu.


  Lúc bấy giờ, một sự trùng hợp như có sắp xếp, khiến vùng ký ức của ông Trung chợt được đánh thức, khiến ông nhớ lại tất cả. Nếu không có Đức Phạm Hộ Pháp xuất hiện đi lấy Long Tuyền Kiếm thì câu chuyện của thời quá khứ đã nằm yên trong dĩ vãng.


  Cho nên, lần lượt tất cả những gì ông Trung ghi nhớ được lúc thiếu thời, giờ đây thuật lại cho Đức Hộ Pháp nghe


 3. #23
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   

  Tiếp đến là đoàn người được Đức Hộ Pháp chỉ định, không quên mang theo những vật dụng cần thiết cho công cuộc đào bới, lên đường vào buổi sáng sớm hôm đó.


  Xuồng đến Láng Cát, dừng lại cặm sào. Đức Hộ Pháp bảo đặt một cái bàn ở một nơi cao nhứt, đoạn Ngài ngồi vào bàn, định thần chấp bút.


  Lỗ Ban Sư giáng, tường thuật lại gốc tích từ giai đoạn và chỉ cách tháo gỡ.


  Đức Ngài hỏi: Họ ếm nơi nào, nhờ Lỗ Ban Sư chỉ giùm.


  Lỗ Ban đáp: Lấy bàn nầy làm trung tâm, đi về hướng mặt Trời lặn 30 bước, đào xuống sẽ gặp.


  Đức Hộ Pháp chọn một người cao bước dài và một người thấp bước ngắn hơn, cùng bước một lượt, đúng 30 bước thì dừng lại. Ngài mới lấy trung bình, rồi sắp người bày đứng hàng ngang, mỗi người một cái cuốc, đồng đào xuống.


  Cả một hàng cuốc, cuốc mỗi lúc một sâu thành đường rảnh, thế mà vẫn không thấy chi cả. Đã mệt mà chưa phát hiện được gì, nên tinh thần họ có vẻ hồ nghi. Trong lúc mọi người đang chống cuốc nghỉ xả hơi, đột nhiên có một vị nói: còn bụi cỏ chác trước mặt nầy để làm gì! Vừa nói thì vị nọ vừa cuốc bụi cỏ lật ngang, thấy có dấu lạ, vị nọ moi lên thì thấy đó là một cái dao lớn dài gãy cán, đầy sét và một hủ bịt kín. Trút hủ ra thì có: một cái hột gà đen thui, 6 con cờ tướng bằng ngà, mấy đồng tiền kẽm đời Minh Mạng. Mọi người mừng rỡ thỉnh Đức Hộ Pháp đến xem.


  Đức Ngài biểu ông Trung đem đi rửa. Ông Trung nói là sau khi rửa sạch liền đem dâng cho Đức Hộ Pháp, ông quên xem là con cờ gì, và lại ông không dám hỏi....


  Tại cái gò đất vàng, Đức Ngài nói: đây là một cái núi chưa nổi. Sau nầy, nếu núi nổi lên thì tại đây có một thứ đá rất đẹp, nằm từng lớp, cứ lấy lên mà bán rất nhiều tiền vì nơi khác không có.


  Tại Báo Ân Từ Tòa Thánh , Ông Tám Hoai cùng các vị Phạm Môn có nghe Đức Phạm Hộ Pháp thuật lại về cây Long Tuyền Kiếm ếm tại Láng Cát Phú Mỹ như sau:


  Ở sâu dưới đất 300 thước, có một long mạch (mạch nước ngầm) chạy từ núi Bà Đen, qua nội ô Tòa Thánh, xuống tới làng Phú Mỹ, trổ lên tại Láng Cát ở Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho. Cho nên Láng Cát là một linh huyệt, và vùng Phú Mỹ sẽ sản xuất nhiều nhơn tài cho nước VN.


  Các nhà chiêm tinh và phong thủy Tàu biết được điều đó, nên sai người đem Long Tuyền Kiếm sang ếm ngay linh huyệt ấy, để khi có nhơn tài xuất hiện thì kiếm đó giết chết lúc còn trẻ, để nước VN không người tài giỏi chống lại người Tàu. Nhưng nghiệp quả của nước VN đã hết, Bát Nương DTC giáng cơ nói với Đức Phạm Hộ Pháp đi lấy cái ếm Long Tuyền Kiếm.


  Sau khi lấy xong, Đức Ngài dạy ông Trung đào một con kinh nhỏ băng ngang linh huyệt cho nước trong long mạch tràn lên, châu lưu khắp sông ngòi, phá tuyệt cái ếm của Tàu.


  Hôm nay, nhân hay tin Thiếu Tá Tòng, con trưởng của ông Trung tử trận, Đức Phạm Hộ Pháp nói: Bần đạo biểu đào con kinh băng qua linh huyệt mà làm không xong sao vậy?


  Ông Trung bước đến gần Đức Hộ Pháp nói nho nhỏ gì đó, Đức Ngài mới nói tiếp: Nhạc Vân bao giờ cũng chết yểu."


 4. #24
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   Thế là câu chuyện xung quanh Long Tuyền Kiếm Đã khép lại. Mời quý huynh tỷ đệ muội xem tiếp Một chuyện khác :

 5. #25
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   

  DIEÄN KIEÁN THIEÂN CUNG


  Laø ñeä töû Cao Ñaøi, ai cuõng bieát buoåi ñaàu môùi laäp giao, caùc vò thôøi khai nguyeân ñöôïc Ñaáng Chí Toân, Phaät Maãu vaø caùc ñaáng daønh cho nhieàu huyeàn dieäu ñeå truï vöõng ñöùc tin.


  Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc ( 1890 - 1959) ngöôøi laøng An Hoaø, Taây Ninh ñaõ nhieàu laàn veà chaàu Thöôïng Ñeá nhöng coù hai laàn quan troïng nhaát. Laàn thöù nhöùt vaøo naêm 1907 vaø laàn thöù hai luùc ñöôïc aân phong maø Ngaøi chöa nhaän neân Ñaáng Chí Toân duøng huyeàn dieäu cho Ngaøi veà Baïch Ngoïc Kinh ñeå bieát ngoâi vò thieâng lieâng vaø nhieäm vuï cao troïng cuûa Ngaøi trong neàn Taân Toân giaùo.


  Naêm 17 tuoåi ( 1907), Ngaøi thieáp ñi moät laàn ñeå dieän kieán Thieân cung. Nhôø ñoù maø Toaø Thaùnh Taây Ninh xaây ñuùng maãu möïc Thieân ñình. Laàn thöù hai Ñöùc Ngaøi vieát "Tam Thaäp Luïc Thieân hoài kyù"


  Ñeâm raèm thaùng gieâng naêm Ñinh Muøi, Ngaøi nhìn aùnh traêng hö aûo kheõ ngaâm baøi "Nhaân Nguyeät vaán ñaùp" roài taâm daàn daàn teâ meâ theo côn gioù nheï ru. Khi môû maét ra, Ngaøi thaáy chan hoøa moät thöù aùnh saùng huyeàn dieäu maø Ngaøi ñang löûng chöûng treân ñöôøng baèng phaúng, saïch seõ vaø traéng nhö tuyeát.


  Boãng thaáp thoaùng ñaèng xa ñi laïi moät vò sö giaø, maëc aùo caø sa vaøng, neùt maët töø bi vaø caát tieáng hoûi :


  - Em coù nhôù qua khoâng ?


  Ngaøi nhìn vò sö , chôït nhôù ra voäi ñaùp :


  - Daï nhôù .


  Vì naêm leân möôøi tuoåi theo hoïc chöõ Nho, thöôøng haàu Thaày ñi caân thuoác ôû tieäm Ñöùc Voïng chôï Taây Ninh, Ngaøi ñaõ gaëp vò sö naøy baøn vôùi Thaày Ngaøi veà töôùng Ngaøi nhö vaày : "Caäu beù naøy vaøo baäc sieâu phaïm, söï nghieäp voâ cuøng cao caû"


  Vò sö giaø ñöa Ngaøi ñeán 1 toøa laâu ñaøi maøu traéng tin vaø baûo Ngaøi :


  - Em chôø qua ngoaøi naøy, qua vaøo trong moät chuùt nheù.


  Ngaøi chôø laâu quaù khoâng thaáy vò sö trôû laïi beøn vöøa keâu vöøa goõ cöûa, vaãn khoâng ai traû lôøi. Ngaøi môùi ñi voøng quanh thaáy nhaø coù 8 goùc vaø 8 cöûa ñeàu gioáng nhau ñoùng kín mít. Nhìn kyõ, Ngaøi môùi nhaän ra moãi cöûa ñeàu coù 1 con ñöôøng traéng chaïy veà phía chaân trôøi xa. Trong luùc baên khoaên chöa bieát choïn con ñöôøng naøo, boãng ôû phía coù boùng ñeøn loøe saùng, Ngaøi lieàn phaêng tôùi, gaëp 1 toøa nhaø maø cöûa vaãn ñoùng. Ngaøi goõ lieân hoài maáy tieáng, khoâng thaáy ai traû lôøi. Ngaøi baán loaïn muoán thoái chaân thì 1 tieåu ñoàng xuaát hieän vaø chæ ngay vaøo maët Ngaøi maø noùi :


  - Anh coù phaûi laø anh Taéc khoâng ?


  - Sao em bieát qua ? Caäu beù mæm cöôøi


  - Sao toâi laïi khoâng bieát. Thaày ñôïi anh trong nhaø.


  Ngaøi ngaïc nhieân hoûi :


  - Thaày laø ai hôû em ?


  - Roài anh seõ bieát. Noùi xong tieåu ñoàng böôùc vaøo nhaø.


  Ngaøi böôùc theo gaëp con kim mao haåu naèm ngang, ngaàn ngaïi neân tieåu ñoàng cöôøi giuïc :


  - Coù gì maø sôï, noù khoâng caén ñaâu. Anh cöù theo toâi, ñöøng ngaïi gì caû.


  Ngaøi vöøa böôùc qua, cöûa töï ñoäng ñoùng laïi. Ngaøi vaø chuù tieåu ñöùng trong haønh lang roäng meânh moâng. Theo chieàu daøi haønh lang coù 5 phoøng lôùn, moãi phoøng coù 1 cöûa ñoùng. Chuù tieåu ñöa Ngaøi ñeán cuoái phoøng vaø daën :


  - Anh chôø ñaây. Luùc naøo Thaày keâu toâi seõ cho anh hay.


  Chôø laâu quaù soát ruoät, phaàn sôï con kim mao haåu, ngaøi baïo daïn goõ cöûa. Chuù tieåu nghe tieáng gaét goûng :


  - Anh laøm vì roái theá ? Anh nhaùt quaù, thoâi ôû ñaây maø chôø Thaày.


  Ngaøi ngaém xung quanh phoøng, thaáy daøi ñeán 20 thöôùc, roäng 10 thöôùc, boán maët töôøng vaø neàn nhaø laø 1 khoái caåm thaïch phaúng lieàn cöïc ñeïp … Töø ngoaøi 1 oâng giaø cao lôùn, maëc aùo xanh, raâu toùc baïc traéng böôùc vaøo phoøng. Ngaøi chaáp tay xaù. Nhìn kyõ, Ngaøi nhôù ra, oâng giaø naøy laø ngöôøi ñi vôùi nhaø sö maø Ngaøi ñaõ gaëp trong tieäm thuoác Ñöùc Voïng. OÂng ñi thaúng laïi chieác gheá baønh ung dung ngoài xuoáng vaø baûo Ngaøi :


  - Con ngoài xuoáng ñi.


  Tröôùc nhöùt, oâng giaø hoûi thaêm veà gia ñình nhöng tröø ngöôøi chò thöù tö ñaõ maát khoâng hoûi, laøm Ngaøi ngaïc nhieân voâ ngaàn. Sau luùc pheâ phaùn töøng ngöôøi trong gia ñình, oâng giaø goïi tieåu ñoàng


  - Con ñem baùnh cho anh con aên


  Tieåu ñoàng mang vaø ñaët tröôùc maët Ngaøi moät ñóa baïc lôùn, treân ñöïng ñaày baùnh hôi boác leân thôm phöùc. Caùc chieác baùnh boät loïc hình troøn, nöûa ñoû nöûa traéng, xeáp theo hình noùn. Ngaøi ñöôïc oâng giaø môøi aên vaø uoáng nöôùc baèng toâ lôùn vaøng roøng. Ñôïi Ngaøi aên xong oâng giaø traàm ngaâm noùi :


  - Hoâm nay con aên hai caùi baùnh röôõi vaø uoáng 1 toâ nöôùc. Nhöõng thöù ñoù seõ aùm hôïp vaøo ñôøi haønh ñaïo cuûa con sau naøy. Neáu Ngaøi aên heát ba caùi baùnh ( töôïng tröng Tam giaùo) thì vieäc Ñaïo ñaõ xong, nhöng Ngaøi chæ aên coù hai caùi röôõi ( choïn loïc) töùc laø chöa xong, öùng vôùi queû 64 Hoûa Thuûy vò teá trong vieäc Ñaïo bieán hoùa voâ thöôøng maø Ngaøi phaûi lo lieäu sau naøy.


  Ngaøi taï töø oâng giaø, nhöng nhôù ñeán con kim mao haåu. Ngaøi vaùi xin con vaät ñoù. OÂng giaø toû veû öng loøng vaø ñaùp :


  - Con cöù veà ñi, sau naøy noù seõ xuoáng vôùi con.


  Khi trôû ra, Ngaøi böôùc leân löng con kim mao haåu vaø ñaïp leân moâng thì caùnh cöûa töï môû. Luùc ñeán toøa laâu ñaøi 8 goùc, tieåu ñoàng töø taï :


  - Baây giôø em chöa theå cuøng ñi vôùi anh ñöôïc. Sau naøy thaày seõ cho em xuoáng vôùi anh. Thoâi anh veà ñi


  Ngaøi söïc nhôù ñi chôi quaù laâu, voäi chaïy nhanh veà, voâ yù vaáp phaûi moâ ñaát, teù loän ñi 1 voøng. Ngaøi giaät mình tænh daäy, thoang thoaûng beân tai tieáng khoùc vang daäy, môû maét ra thaáy moïi ngöôøi taáp naäp chung quanh mình. Keû thì keùo toùc, ngöôøi thì giöït tay, goïi teân Ngaøi aàm yõ.


  Ngaøi chôøn vôøn ngoài daäy nhö noùi trong mô : yõ - Con choù toâi ñaâu roài ? yõ Ngöôøi ngöôøi ngô ngaùc, nhöng Ngaøi laïi nhôù ñeán con kim mao haåu trong giaác moäng daøi dieän kieán Thieân cung.


  Xa troâng vaät ñaõ xaây troøn
  Baùt höôùng Ñaøi, ngöng thaáy nöôùc non
  Ñoäng cuõ, Thaày Tieân coøn ñeå daáu
  Chuøa xöa Phaät Tính maùt lui reøm
  Chaáp kinh, Khoång só nho phong gioûi
  Naém nghieäp Ñaøo quaân nhaát thuoäc khoân
  Neûo Thaùnh tuy nhieân tay ñaåy coû
  Neàn Vaên Mieáu thaáy khoûi höông coøn


  ( Tam thaäp luïc Thieân Hoài kyù)


 6. #26
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   

  NÖÔÙC THAÙNH


  Thaùng 3 naêm 1927 Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm ñöôïc Ñöùc Lyù giao vieäc di coát Phaät Toå töø chuøa Töø Laâm ôû Goø Keùn veà ñaát môùi ôû laøng Long Thaønh.


  Con ngöïa Cantaka cuûa Ñöùc Phaät Toå côû lôùn vaø daøi, neân Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm phaûi keát hai caùi xe boø laïi ñeå deã chôû. Vieân Chaùnh Tham bieän töôûng Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm tuï taäp daân chuùng möu söï gì neân cho quaân lính kích hai beân ñöôøng. Doï Thaùm cho bieát Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm chæ di coát Phaät Toå chôù khoâng laøm gì khaùc neân hoï giaûi taùn


  Böûu töôïng Ñöùc Phaät Toå ñaët giöõa hai cuïm röøng Thieân Nhieân. Maët höôùng veà nöôùc Cao Mieân. Tay che traùn nhö chôø ñoùn caû daân toäc naøy. Töôïng bieåu hieän Thaùi töû Só Ñaït Ta rôøi boû hoaøng cung ñi tu, phía sau coù Sa Naëc chaïy theo chaép tay xuùi Ngaøi trôû laïi.


  Ngöôøi Cao Mieân thì cho pho töôïng Phaät Toå côõi ngöïa ñoù laø vò Thaùi Töû cuûa nöôùc hoï ñaõ chuyeån hoùa giuùp daân hoï hoài ñaàu höôùng thieän. Vaøo buoåi saùng mình ngöïa ñaày moà hoâi. Hoï coá coâng höùng laáy nöôùc maø uoáng chöõa ñöôïc nhieàu thöù bònh. Vì vaäy, hoï veà nöôùc ñoàn leân khieán haøng vaïn ngöôøi luõ löôït keùo ñeán Toaø Thaùnh laøm coâng quaû phaù röøng caát chuøa môùi.


  Coâng quaû giuùp phaù röøng quaù ñoâng. Ñaïo chöa taïo ñöôïc caùi nhaø naøo phaûi naáu aên vaø aên uoáng giöõa trôøi. Theá maø ngöôøi coâng quaû luïc tænh, Nam Vang ngaøy caøng moãi veà ñoâng.


  Thieáu moïi phöông tieän phoøng bònh, thuoác thang khoâng coù. Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm xin Ñöùc Chí Toân ban bí phaùp luyeän Cam Loà Thuûy maø daân Ñaïo quen goïi laø NÖÔÙC THAÙNH


  Chöa coù ñeàn thôø neân Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm haønh phaùp giöõa trôøi . ngöôøi xin nöôùc Thaùnh ñem chai xeáp haøng treân baøn. Moãi khi laøm pheùp traán thaàn xong laø muùc vaøo chai cuûa ai naáy laáy ñem veà uoáng. Nhôø coù huyeàn dieäu Thieâng Lieâng nöôùc Thaùnh trò ñöôïc baù bònh. Tieáng laønh ñoàn xa, coâng quaû caùc nôi taäp naäp keùo veà. Nhôø theá röøng caám khoâng bao laâu trôû thaønh maûnh ñaát baèng phaúng. Toaø Thaùnh taïm baèng tranh ñöôïc döïng leân. Ñoù chaúng phaûi nhôø huyeàn dieäu thieâng lieâng, ôn treân giuùp söùc sao? maø nöôùc Thaùnh chæ laø phöông tieän ñeå giuùp ñaïi thaønh cöùu caùnh ngoâi Böûu ñieän.


  Thieân Nhôn hôïp nhaát hieän roõ töø ñaàu.


 7. #27
  Tham gia ngày
  Sep 2007
  Bài viết
  7
   

  BÍ SỬ


  Những lời tiên tri về Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế
  giáng thế lập thành nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.  Phàm những việc gì trong thế gian nầy, sắp có biến chuyển sãy ra đều phải có hiện tượng hay tiên tri báo trước ... Để cho nhơn loại Lương hay Giáo chứng nghiệm suy đoán !.


  Về mặt Đạo mạch thống truyền, ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đã giáng linh nhiều lần : Từ Nhứt Kỳ. Nhị Kỳ đến Tam Ngươn Tứ Chuyển đã lập thành nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (gọi tắt là Đạo Cao Đài) như thế nào ?


  Xin mời người xem qua những lời tiên tri của các vì Chưởng Giáo hoặc Thánh Nhân trước và trong hai ngàn năm, nói về ĐẤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ xuất thế như sau :


  * PHẬT TÔNG NGUYÊN LÝ : (Tiên tri)


  Đức Thế Tôn Văn Phật tiên tri rằng :
  Trong hai ngàn năm, sẽ có một vị Phật lớn hơn Ngài ra đời. Đức Phật ấy lớn hơn Đức Phật Thích ca, là Đấng Tạo Hóa hay là Đức Thái Thượng Thánh Hoàng mà thôi


  * THANH TỊNH KINH: (lão Giáo)


  Kinh nầy lưu truyền đã nhiều đời có tiên tri rằng :
  Thanh tịnh hữu di tích, công viên-quả mãn chỉ thọ đơn thơ, thiên mạng phương khai truyền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ .


  Người có công dầy, quả đủ sẽ được thọ đơn thơ.


  * MINH THÁNH KINH : (Sấm truyền)


  Mạng hữu Cao Đài Minh Nguyệt chiếu


  Đức Cao Đài Giáng trần Khai nền Chơn Giáo Sáng như Trăng Rằm.


  * Bên TRUNG HUÊ : (Vào thập ngũ thế kỷ)


  Vi Đạo Sư Ngô Chi Hạt, có lập nên phái Đạo Tam Thanh thờ các vị Chưởng giáo của ba nền Đạo lớn là :


  ĐỨC PHẬT THÍCH CA (Phật Đạo)
  ĐỨC Lão Tử (Tiên Đạo)
  ĐỨC KHỔNG THÁNH (Nho Giáo)


  Nguồn cội Đạo Tam Thanh này, hiện đang làm nền tảng lập thành nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.


  * KINH VẠN PHÁP QUI TÔNG ; (Tiên tri)


  Cao Đài Tiên Bút Thi văn Tự :
  Khi Đạo Cao Đài xuất thế, sẽ do Thần Cơ Diệu Bút viết ra Thi Văn lập giáo .


  * KINH GIÁC MÊ SẤM TRUYỀN : (Phán rằng)


  Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ, Muôn đời còn tử phủ nêu danh. Ba ngàn công quả đặng viên thành, mới đặng thiên thơ chiếu diệu .


  Người có căn duyên mới gặp được Tam Kỳ Phổ Độ, Lập công để được trở về quê xưa vị cũ.


  *KINH TỈNH THẾ NGỘ CHƠN : (Tiên tri)


  Đại Thiên tiến hóa hoằng chơn Đạo,
  Trợ Quốc cứu dân tích thiện luân.
  Nam hải Từ Hàng châu vận tế,
  Tây phương Tiếp Dẫn Phật đông lâm.


  Trước khi cuộc thế biến đổi lớn !
  Thay Trời Đất có một nền Đạo chơn thật hoằng khai giúp nước cứu dân làm điều lành đáng khen.
  Biển Nam hải có Phật Từ Hàng đi khắp nơi cứu độ.
  Phương tây có Phật Tiếp Dẫn đưa đến đông độ.


  Mãi hậu Kiền Khôn đồng nhứt đại.
  Thiên Môn, vạn Giáo cọng qui căn.


  Chứng minh : sau đời Hạ Ngươn đến đời Thượng Ngươn : Trời Đất chung một dãy. Tôn Giáo hiệp một nhà sống trong cảnh Đại Đồng huynh đệ.


  * KINH VẠN DIỆU THIÊN THƠ :


  Có thi rằng :
  Tam Giáo kiêm tùng cố hóa sanh,
  Tiên thiên phương hữu thị Tam Thanh.
  Phật pháp nho hề qui nhất bổn,
  Tự nhiên tà đạo tống tương tranh.
  Vạn ức san hà Giai hữu thử,
  Tống qui nhất phái đắc an thành.
  Xà vĩ Mã đầu khai đại hội,
  Tam Kỳ hậu thế hiển phương danh.


  * KINH NHẬT TỤNG : (Sấm truyền)


  Con Cầu Phật Tổ Như Lai,
  Con cầu cho thấu Cao Đài Tiên Ông.
  Canh Dần, Mậu Dần Niên,
  Kỷ Mão, Canh Thìn tiền,
  Tự nhiên Thiên phú tánh,
  Cao Đài tận chơn truyền.


  * LÃO SƯ CHI MINH SƯ ; (Phán rằng)


  Cao như Bắc Khuyết nhân chiêm ngưỡng,
  Đài tại Nam Phương đạo thống truyền.


           


  Ta vui thấy nước Việt Nam hữu hạnh. Được ngộ Đạo Trời. Chúa Trời tá danh Kỳ Ba là Cao Đài phổ truyền khắp cả Ngũ Châu Vạn Quốc.


  Hạ Ngươn này. Đức Cha Trời và Tam Đạo. Đại Hội Long Hoa định đoat thưởng phạt nhơn loại phân minh. Đúng lẽ công bằng Thiên Đạo.


  Gần tận thế ngôi ra hai mặt,
  Đặng toan phương dìu dắt chúng sanh.
  Chỉ đường cội phước nguồn lành,
  Giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng.
  Cuộc tang thương dữ dần trước đó !
  Mà nào ai có rõ chi đâu ?
  Rồi đây chung chịu thảm sầu !
  Không nương đạo đức khó hầu tránh tai !
  Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội !
  Nhơn vật đồng thay đổi tiêu tan !
  Có ai thấy máy hành tàn !
  Dinh Hư Tiêu Trưởng rõ ràng không sai !


  * TAM NGƯƠN LẬP GIÁO :


  a). NHỨT KỲ PHỔ ĐỘ : Đức Nhiên Đăng cổ Phật chủ trì Liên Trì Hội .
  b). NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ : Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chủ trì Linh Sơn Hội .
  c). TAM KỲ PHỔ ĐỘ : Đức Phật Di Lạc Vương chủ trì Long Hoa Hội .


 8. #28
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  648
  admin's Avatar
  Nguyên văn bởi truongtam
  DIEÄN KIEÁN THIEÂN CUNG

  Laø ñeä töû Cao Ñaøi, ai cuõng bieát buoåi ñaàu môùi laäp giao, caùc vò thôøi khai nguyeân ñöôïc Ñaáng Chí Toân, Phaät Maãu vaø caùc ñaáng daønh cho nhieàu huyeàn dieäu ñeå truï vöõng ñöùc tin.


  Nhắn tin huynh TruongTam,


  Hiện các bài viết được huynh gởi lên Diễn Đàn đã bị lỗi Font - không thuộc font Unicode mà mạng internet hổ trợ (Cụ thể bài viết của huynh có font dạng VNI). Do đó, mời huynh chuyển (Convert) font từ VNi sang Unicode trước khi đăng bài. Nếu không làm như vậy thì ở một số máy sẽ không đọc được bài viết của huynh. Chẳng hạn, bài viết của huynh xuất hiện ở máy khác như sau (với đoạn trích trên):  Ngoài ra, vừa qua huynh có gởi một số file tài liệu chia sẻ cùng Diễn đàn. Và huynh đã sử dụng các Host Free. Tuy nhiên, theo Admin được biết thì các Host free này sẽ mất sau một thời gian ngắn, và dữ liệu cũng như những đường link trên Diễn đàn được huynh đăng cũng mất theo. Vì vậy, tốt nhất thì mời huynh nén (Zip) lại. Sau đó, kích vào biểu tượng  tại khung soạn thảo để gởi thẳng dữ liệu vào Diễn Đàn.


  Thân ái!

  (Để tránh làm ảnh hưởng chủ đề này, Bài viết này sẽ được xóa sau khi nhận được bài viết tiếp theo từ huynh Truong Tam.)Admin39341.9511226852

 9. #29
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   

  Kim Quang Sứ


  Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo Con đường TLHS, Ngài có giải rõ căn cội của Kim Quang Sứ, xin chép ra sau đây:


  "Khi ở Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện, Bần đạo đặng Thánh lịnh của Đức Chí Tôn sai qua mở cửa CLTG. Buổi ban sơ ấy, tinh thần của Bần đạo còn hoang mang, không biết sao lại còn có bổn phận đi mở CLTG nữa. CLTG là gì? Sao lại phải đi mở? Bần đạo tự hỏi. Tới chừng đi rồi mới biết tình trạng của các đẳng chơn linh đã đoạt vị trong CKVT chịu nạn khảo thí do nơi Kim Quang Sứ. Kim Quang Sứ đã đặng Đức Chí Tôn cho làm Giám khảo kỳ thi Hạ nguơn Tam chuyển, qua Thượng nguơn Tứ chuyển nầy.


  Kim Quang Sứ là ai?


  Bên Thánh giáo Gia Tô gọi là Quỉ vương đó vậy.


  Kim Quang Sứ là một vị Đại Tiên có quyền hành đem ánh sáng thiêng liêng Đức Chí Tôn chiếu diệu trong CKVT. Vị Đại Tiên ấy đã gấm ghé bước vào Phật vị. Cái quyền năng của ông ta đã đoạt đặng tưởng không thua kém Đức Chí Tôn là bao nhiêu, do cái tự kiêu, còn một bước đường nữa mà đoạt không đặng. Nếu người nhường là nhường Đức Chí Tôn mà thôi. Vì người hám vọng, tự tôn tự đại, muốn cầm một quyền lực để điều khiển CKVT, chưa đoạt đặng, mà Ngọc Hư Cung đã biết tinh thần Kim Quang Sứ muốn phản phúc, phản phúc dám đối diện cùng Đức Chí Tôn, mà Ngọc Hư Cung đã biết, cho làm Thống Đốc một thế giới của chúng ta đương thời bây giờ. Thế giới địa hoàn nầy, nếu như người không có tự kiêu tự đại, cái chức tước làm Thống Đốc một thế giới cũng không phải là hèn gì, nhưng người không vừa lòng, phản lại, mới bị đọa vào Quỉ vị.


  Ngày giờ nầy, Đại Tiên Kim Quang Sứ đã đặng ân xá, cũng như các đẳng chơn linh được ân xá, trong Quỉ vị cũng được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn ân xá cũng như toàn thể các chơn hồn trong CKVT. Vì cớ cho nên người Quỉ Chúa ấy lãnh một phận sự tối trọng tối yếu là làm giám khảo, duợt chư Tiên đoạt phẩm vị Phật.


  Vì cớ cho nên, người có giáng cơ buổi Đạo đương bình tịnh, cả Thánh Thể Đức Chí Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm tánh gì phản động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo nề nếp chơn truyền của Đức Chí Tôn, mà thinh không Kim Quang Sứ giáng cơ cho một bài thi, chẳng khác nào như tìm đến Thánh Thể của Chí Tôn mà liệng một tối hậu thơ.


  Bài thơ ấy như vầy:


  Cửu Phẩm Thần Tiên nể mặt Ta,
  Thích Ca dầu trọng khó giao hòa.
  Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới,
  Đường Đạo Tây phương thử chánh tà.
  Chỉ đá hóa vàng đon miệng thế,
  Treo gươm trí huệ giục phồn hoa.
  Lấy chơn thay giả tô Thiên vị,
  Thắng bại phàm tâm liệu thế à!


  (Đức Phạm Hộ Pháp chỉ nhắc có 4 câu đầu của bài thi, chúng tôi sưu tầm chép thêm 4 câu sau cho trọn bài thi).


  Ngó thấy quyền của người ta như thế đó.


  Hại thay, đường đi từ Ngọc Hư Cung qua CLTG buổi nọ bị Kim Quang Sứ ngăn đường không cho đi qua....


  Đấng mà dám đưa tay cho kẻ thù địnhphận, quyền năng dường ấy, để khảo duợt toàn con cái của Người, tức nhiên khảo duợt Người, mà Người không có nao không có sợ, thì chúng ta đủ biết quyền phép của Đức Chí Tôn hơn quyền phép của Kim Quang Sứ nhiều lắm. Đối với tinh thần nhơn loại đương nhiên bây giờ, đáng lẽ Đức Chí Tôn gìn giữ kỹ càng lắm, nhưng Người không cần để tâm gìn giữ cho kỹ lưỡng điều đó mà chớ.


  Bởi cớ cho nên khi mở Đạo tại Từ Lâm Tự, Ngài đến, cầm cơ viết tên của Ngài, rồi Ngài liền thăng. Ngài cho Quỉ đến đặng phá, phá cho tiêu nền chơn giáo của Ngài. Ngài đã cho phép nó làm, nó vẫn thi hành chớ không sợ sệt e lệ gì cả. Kim Quang Sứ đã thi hành trong hai mươi mấy năm, cả Thánh Thể Đức Chí Tôn và toàn con cái của Ngài nam nữ đang bị tay Kim Quang Sứ tàn hại, đủ mưu chước, đặng hại cho thất đạo, không có một điều gì, một mưu chước gì mà nó không dùng, đặng tàn phá Thánh Thể Đức Chí Tôn, nhưng không phải dễ, dầu quyền lực của Kim Quang Sứ bao nhiêu đi nữa cũng chưa qua khỏi cái mức mà Đức Chí Tôn đã gạch sẵn cho con cái của Ngài đi, thì chúng ta ngó thấy đủ bằng cớ đoạt đặng.


  Ngộ nghỉnh thay, tuy biết hay là không biết, Đức Chí Tôn cho Kim Quang Sứ thử con cái của Ngài đặng bỏ cái phàm lấy cái Thánh. . . . . . .


  Đức Chí Tôn có thể định được cho mình, mà chính mình phải lập quyền do tài đức của mình; Đức Chí Tôn có thể định vị cho mình, mà mình phải lấy đạo đức của mình mà lập phẩm vị, tức nhiên mình phải chịu khảo duợt, phải thi thố cho đậu mới đoạt phẩm vị cao siêu của mình, rớt phải chịu đọa lạc, không thể chối cải được. Giám khảo ấy rất khó. Huống chi Kim Quang Sứ tự tôn tự đại, không có một chơn hồn nào tới lo lót Kim Quang Sứ đặng cho tôi đoạt được đâu!


  Bởi cớ cho nên, Bần đạo phải thuật lại buổi mà Bần đạo vâng Thánh lịnh của Đức Chí Tôn đi mở cửa CLTG.


  Buổi ấy, Bần đạo đi với pháp bửu là vân xa, đi ngang từ Ngọc Hư Cung đến CLTG. Khi vân xa đi ngang qua đó, bị Kim Quang Sứ đón đường, không cho đi. Bần đạo đương bối rối, không biết tính làm sao, liền khi ấy ngó thấy Đức Lý Ngưng Dương trong pháp thân Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, cầm cây gậy cà thọt nhảy ra chiến đấu với Kim Qg Sứ.


  Bần đạo ngồi trên vân xa suy nghĩ, Đức Lý Ngưng Dương có một mình làm sao đánh lại người ta, thấy ban đầu có một mình Đức Quyền Giáo Tông, bên kia Kim Quang Sứ, hai đàng đánh với nhau không phân thắng bại, bửu bối không biết bao nhiêu, mà bất phân thắng bại, hồi lâu ngó thấy Đức Lý Ngưng Dương đập Kim Quang Sứ một gậy, đập văng hào quang ra đen như lọ nồi, như đập bình mực văng túa xua ra vậy, đập thấy biến ra người thứ nhì nữa. Đằng nầy, cả trong Thánh Thể của Đức Chí Tôn có một Chức sắc Thiên phong mà Bần đạo không nói tên, ra cản đánh với người thứ nhì đó.


  Kim Quang Sứ biến ra bao nhiêu thì bên nầy cũng hiện ra bấy nhiêu để đánh nhau. Một trận đại chiến náo nhiệt. Bần đạo ngồi trên vân xa cũng như người ngồi trên máy bay mà khán trận vậy.


  Dòm riết mỏi mòn buồn ngủ, ngủ đã rồi thức dậy thấy cũng còn đánh. Ngồi lâu lắm, gục xuống ngủ nữa, làm ba lần như vậy, tới chừng lần thứ ba tỉnh lại thì thấy mặt trận đầy CKVT, lớn quá, bên mình không biết làm thế nào chiến đấu cho lại, không lẽ ngồi trên vân xa nầy hoài, phải có phương pháp gì giúp tay mới đặng.


  Bần đạo vừa nghĩ như vậy thì pháp thân của Bần đạo hiện ra một người nữa, hồi Bần đạo ngồi trên vân xa mặc áo trắng y như đạo phục của Bần đạo đi cúng thường ngày, làm bằng gì không biết mà khi mặc vào mình thì nghe trong mình nhẹ nhàng sung sướng làm sao đâu. Tới chừng xuất pháp thân của Bần đạo ra, Bần đạo ngó thấy mặc đồ đại phục mà Bần đạo đương nhái theo, làm theo kiểu đó mà chưa thiệt trúng. Mặc đồ đại phục rồi, tay cầm Giáng Ma Xử với cây Kim Tiên, bay lên giữa không trung ở trên đầu, có người ngồi dưới vân xa. Có một điều là người ngồi dưới, người ở trên mà biết hiểu như một người vậy.


  Dòm thấy mặt trận lớn quá, mới cầm cây Kim Tiên (còn Giáng Ma Xử thì không có hình tướng, pháp bửu ấy vô vi). Cây Kim Tiên của Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn, tức là của Thái Sư Văn Trọng giao cho Bần đạo một cây pháp giới, pháp giới ấy để triệt quỉ đừng cho nó lộng trong Đền Thánh của Đức Chí Tôn và đừng cho nó phá con cái của Ngài.


  Đến chừng bay giữa không trung, thấy minh mông không biết làm sao gom lại được, để vậy khó đánh lắm, ai ngờ Bần đạo cầm cây Kim Tiên định vẽ vòng gom lại chẳng khác nào vãi cái chài vậy, Bần đạo cầm cây Kim Tiên định thần gom lại, vừa gom thì nó thúc nhặt mặt trận ấy lại, nhỏ lần lần, thấy bên ta đã thắng Kim Quang Sứ.


  Bên Đạo của ta là Đức Lý Ngưng Dương đã diệt được bên Kim Quang Sứ, tới chừng rốt cuộc chỉ còn Đức Lý Ngưng Dương đánh với Kim Quang Sứ mà thôi. Đánh nhau một hồi, Đức Lý Ngưng Vương đập Kim Quang Sứ một gậy thì Kim Quang Sứ hóa hào quang đằng vân bay mất.


  Đi qua CLTG, phải chăng vì lẽ ấy mà trong đạo giáo nói là Đạo bị bế .


  Khi tới cửa CLTG môn ngoại, khi gần tới ngó thấy có hai cái chong chóng quay tròn luôn. Nếu chúng ta lấy trí tưởng tượng chong chóng quay thì mặt dưới lên tới mặt trên ít nữa cũng năm, muời ngàn thước, đặng ngăn CLTG môn ngoại, như vạn lý trường thành, không một người nào qua lọt.


  Hai cửa ấy, một cửa hóa hào quang trắng, một cửa hóa hào quang đỏ hồng hồng. Mới ngó thấy hai cửa ấy, Bần đạo không biết gì hết, tới chừng Bần đạo dùng cây Giáng Ma Xử trong thân Bần đạo định thần chỉ ngay vào, bảo ngừng thì nó liền ngừng lại, coi kỹ thì vòng tròn trắng ấy là chữ VẠN. Bần đạo vừa biểu ngừng thì mấy người ở Cực Lạc môn ngoại chạy ùa vào, chừng vô được một mớ, Bần đạo chỉ bên kia biểu ngừng thì cũng chạy vô được một mớ nữa. Vô rồi, thấy có một vị Phật đứng ở trên, hai tay bắt ấn liệng xuống chữ VẠN thì chữ VẠN quay nữa, thành thử họ vô được một mớ.


  Khi Bần đạo bắt hai chữ VẠN đứng lại, phải chăng vì nơi Cực Lạc môn ngoại có các đẳng chơn hồn đã đoạt vị mà bị pháp giới đã bế, khiến cho Bần đạo đi đến đó đặng bắt hai chữ VẠN ngừng lại cho họ vào, tới chừng vị Phật kia cho hai chữ VẠN quay trở lại. Bần đạo dám chắc, các đẳng chơn hồn đã vô cửa CLTG đã hết. Đó là do Thánh ý của Đức Chí Tôn chớ không phải theo con mắt của chúng ta tưởng đó là sự tình cờ.


  Ấy vậy, Đức Chí Tôn sai qua mở cửa CLTG vì đường từ Linh Tiêu Điện Ngọc Hư Cung qua CLTG buổi nọ bị Kim Quang Sứ đón đường, các vị tăng đồ từ trước có tu mà thành thì không thành vì bị thất bửu pháp nên bị đồ lưu nơi Cực Lạc môn ngoại. Đức Chí Tôn biểu qua đó dẫn các chơn hồn vào cho có ngôi vị nơi CLTG."


  Trên đây là lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp cho biết lai lịch của Kim Quang Sứ, và vì sao Kim Quang Sứ bị đọa vào Quỉ vị để làm Chúa Quỉ.


  Theo Thiên Chúa Giáo thì Quỉ vương được gọi là Satan.


  Satan xuất hiện ngay sau khi Thiên Chúa tạo ra Ađam và Êve, mà hình ảnh của nó là con Rắn rất khôn ngoan quỉ quyệt, nhiều mưu chước, nói dối, cám dỗ con người làm điều tội lỗi, chống lại Thiên Chúa. Bà Êve đã bị Satan cám dỗ, bẻ trái cấm ăn, rồi chia cho Ađam cùng ăn, nên bị tội đối với Thiên Chúa. Đó là tội Tổ tông.


  Đức Jésus, sau khi chịu phép Giải oan với Thánh Jean rồi, Thiên Chúa khiến Ngài đến nơi đồng vắng đặng chịu cho Ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày đêm.


  Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Jésus đáp: Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa.


  Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi Đền Thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ rồi nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì Chúa sẽ truyền các Thiên sứ đến gìn giữ ngươi và đỡ ngươi trên tay. Đức Jésus nói: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.


  Ma quỉ lại đem Ngài lên núi cao, chỉ cho Ngài thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và nói: Nếu ngươi quì xuống trước mặt ta mà thờ lạy ta thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Ngài liền nói với Ma quỉ: Hỡi Quỉ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc một mình Thiên Chúa mà thôi.


  Ma quỉ bèn bỏ đi. Thế là Đức Jésus đã thắng mọi cám dỗ của Satan. Liền đó có các Thiên Thần đến hầu việc Ngài.


  Sau đó, Đức Jésus khởi làm nhiệm vụ của Ngài là đi rao truyền Đạo Thánh và phổ độ thâu nhận 12 Thánh Tông Đồ, giảng dạy giáo lý của Đạo Thánh.


  Thật ra, Kim Quang Sứ, Satan hay Quỉ vương cũng do nguơn linh của Đức Chí Tôn mà xuất hiện ra, nhưng vì phản phúc, tự tôn tự đại và ác hành mà bị đọa sa vào Quỉ vị. Tài phép của Kim Quang Sứ cao cường lắm, chỉ kém hơn chút ít quyền năng của các Đấng Tiên, Phật mà thôi. Đức Chí Tôn có Tam thập lục Thiên thì Quỉ vương cũng lập thành Tam thập lục Động, rồi nó biến Tam thập lục Động giả làm Tam thập lục Thiên để dối gạt người tu, các danh hiệu Thần, Thánh, Tiên, Phật, cả đến danh hiệu của Đức Chí Tôn, Quỉ vương đều mạo nhận hết, duy chỉ có cái ngai của Đức Chí Tôn là nó không dám lên ngồi mà thôi. Sở dĩ Quỉ vương được như thế là vì Đức Chí Tôn ban cho nó cái quyền to tát ấy để nó làm Giám khảo, khảo duợt và thử thách tất cả chơn linh đang đi trên con đường tu hành tiến hóa, để chấm thi đậu rớt. Như vậy người thi đậu mới vẻ vang, xứng đáng được ban thưởng cho các phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, còn nếu rớt thì phải tái kiếp luân hồi, học lại các bài học ấy, tới chừng nào thi đậu mới thôi.


  Quỉ vương thuộc khối ác trược, còn Tiên Phật thuộc khối thiện thanh, cả hai khối đối nghịch nhau, cũng như Âm với Dương, một bên có khuynh hướng trì xuống, một bên có khuynh hướng kéo lên, cả hai bên tạo thành hai lực đối kháng rất cần thiết để thúc đẩy sự tiến hóa của CKVT. Hai khối đó sẽ hiện hữu mãi mãi, miên viễn bất tận với Định luật Tiến hóa của Càn Khôn, vì nếu một trong hai khối mất đi, sự cân bằng lực không còn nữa thì Luật Tiến hóa không thể hoạt động được, thì đó là sự sụp đổ và hủy diệt của CKVT.


  Trích từ Cao Đài từ điển

     truongtam39463.2202199074

Trang 3/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Cuộc sống và những mẩu chuyện!
  Bởi Hao Quang trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 64
  Có Bài Mới: 29-11-2015, 02:05 PM
 2. Những huyền diệu chuyến ra TRUNG 1964
  Bởi DangVo trong mục Câu chuyện lý thú Đại Đạo
  Replies: 8
  Có Bài Mới: 15-03-2012, 04:04 PM
 3. Những chữ nghĩa và câu chuyện
  Bởi Nhan Nai trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 11-01-2010, 06:11 AM
 4. Những câu chuyện Đạo dành cho thế hệ sau
  Bởi Thanh Điện trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 12
  Có Bài Mới: 26-05-2009, 03:13 AM