HỘI YẾN 2010.
Ngày hội yến ân lành chan rưới
Tắm ma ha dự hội bàn đào
Thế gian tất cả anh hào
Ân thiên thọ hưởng bảo tồn chơn linh

Hỡi những ai thân thể đẹp xinh
Hay những kẻ dáng hình chẳng an
Quy hồi đạo pháp hưởng nhàn
Chơn linh, Kim mẫu cứu nàn độ thăng

Dầu bao kiếp nghiệt căn chẳng biết
Dầu tái sanh gia cảnh vinh, bần
Ngày về cựu vị đến gần
Mau tu đặng hưởng thiên ân lộc trời.
Trung từ.
15/08/Canh Dần.