NGOAØI ÑOÀNG COÛ CHAÙY ÑAÀY ÑOÀNG


 


VÌ KHOÂ THIEÁU NÖÔÙC COÛ ÑAÂU SOÁNG NAØO!


 


LOØNG NGÖÔØI CUÕNG TÖÏA ÑOÀNG KHOÂ


 


KHOÂ TÌNH,KHOÂ TAÙNH,KHOÂ TÖØ TRONG TAÂM


 


BÔÛI TAÂM THIEÁU ÑÖÙC CHAÚNG BOÀI


 


ÑÖÙC KIA TÖÏA NÖÔÙC TÖÔÙI ÑOÀNG COÛ KHOÂ


 


ÑOÀNG KHOÂ BIEÁT COÛ NAØO SANH?


 


HAY LAØ CHÆ BIEÁT COØN ÑOÀNG COÛ KHOÂ!


 


LÔÛ CHAÂN,LÔÛ TÔÙI ÑOÀNG KHOÂ


 


COÙ AI COØN THÍCH COÛ KHOÂ KHOÂNG NAØO!?


 


SÖÔNG ÑEÂM COÙ ÑÖÔÏC BAO ÑEÂM ?


 


HAY TRÔØI HEÙO HAÉT! SÖÔNG THÌ LAÏNH TANH ?


 


COÛ KHOÂ UÙA NAÉNG GAÀN TAØN


 


COØN KHOÂ HÔN CAÛ CUÛI PHÔI ÑEM DUØNG


 


TÌNH NGÖÔØI ÑAØNH ÑOAÏN TAÙNH NGÖÔØI


 


TÌNH KHOÂNG COÙ TAÙNH NHÖ CAÂY SAÉP TAØN


 


TAÙNH LAØ TAÙNH ÑÖÙC CON NGÖÔØI


 


ÑÖÙC KIA ÑAÕ COÙ THÌ LO SÔÏ GÌ!


 


ÑÖÙC LAØM RUÙNG ÑOÂNG CAØN KHOÂN


 


ÑÖÙC LAØM THIEÂN HAÏ,NGÖÔØI NGÖÔØI ÑÖÔÏC VUI


 


ÑÖÙC THÌ KHOÂNG THEÅ BAÙN MUA


 


ÑÖÙC CON,ÑAÕ COÙ VAÄY THÔØI AN TAÂM


 


ÑÖÙC LAØ ÑAÏO HAÏNH CUÛA NGÖÔØI


 


ÑAÏO KIA,ÑÖÙC NOÏ TÖÏA BAÀU AÂM DÖÔNG


 


LAØM NGÖÔØI CON CHÔÙ AÂU LO


 


ÑÖÙC CON ÑAÕ COÙ KHOÂNG TIEÀN THÌ THOÂI!


 


ÑÖÙC KIA! MAØ BIEÁT ÑAÉP BOÀI


 


THÌ TROÂNG LAØ TÖÏA NHÖ TRÔØI TIEÁT XUAÂN!


 


MUØA XUAÂN HOA COÛ TÖÔI XINH


 


NGAÏT NGAØO SAÉC THAÉM HÖÕU TÌNH TRÔØI XUAÂN


 


TAÂM CON BEÀN BÆ ÑAÉP BOÀI


 


BOÀI CHO ÑÖÙC ÑAÏO NGAØY NGAØY THEÂM TAÊNG


 


ÑAÏO NAØO! ÑAÏO CHAÚNG ÑÖÙC ÑAÂU?


 


ÑAÏO NAØO LAØ ÑAÏO!ÑÖÙC ÑEM BOÛ NGOAØI?


 


ÑÖÙC THÌ DEÅ BOÛ KHOÙ BOÀI


 


BOÀI TRAÊM NGAØN KIEÁP,BOÀI HOAØI ÑOÙ CON!


 


ÑAÏO TRÔØI BAÁT NGHÒ,BAÁT ÑAØM


 


ÑAÏO TRÔØI CHÆ LAÁY ÑÖÙC ÑEM RA DUØNG


 


DUØNG HOAØI! DUÏNG MAÕI VAÅN COØN


 


ÑÖÙC ÑAÂU COÙ CAÏN,COÙ MOØN GÌ ÑAÂU!


 


ÑÖÙC LAØ OÂ THÖÔÙC ÑEÅ ÑO


 


OÂ KIA,THÖÔÙC NOÏ ÑOÄ NGÖÔØI CHÔN TU


 


RAÙNG GÌN OÂ THÖÔÙC TRONG LOØNG


 


GÌN CHO HAY KHEÙO,CHÔÙ LAØM BÔÏN NHÔ!


 


THOÂI!CHA NAY COÙ ÍT LÔØI


 


.DAÏY RAÊNG CHO TREÛ, RAÙNG BOÀI ÑÖÙC TAÂM