Beân soâng,thaáp thoaùng ñoø chieàuAi veà! ai ôû !ai veà mieàn xuoâi


Coù ai!thaáy boùng con ñoø


Coù ai!coøn ñöùng ñôïi ñoø chieàu möa?


Qua soâng sao thaáy vaéng ngöôøi


Ñoø ñöa chæ thaáy vaøi ngöôøi ñôïi ñi!


Ñoø chieàu troâi thaû beân soâng


Ñoø kia roäng lôùn,khoâng ai thaáy ñoø!?


Coù bao keû muoán leân ñoø?


Coøn bao keû muoán rôøi ñoø trôû voâ?


Toäi thöông laém keû öôùc leân


Maø khoâng ñuû ñöùc,thieáu duyeân caên laønh


Ñoø chieàu,taùch beán sang soâng


Ngaøn naêm quay laïi ñoø chieàu ai ôi!


Suoát ñeâm troáng ñaùnh hoäi kyø


Loøng ai thao thöùc ñôïi chôø ngaøy mai!


Thaâu canh ñöùng ñôïi beân soâng


Beân soâng,loøng daï aâu lo boài hoài


Boài hoài luùc böôùc leân ñoø


Chaïnh loøng!thöông quaù nhöõng ai treân bôø


Ñoø chieàu taùch beán soâng meâ


Ñoø ñi ñoø coù ñôïi ai luùc veà!?


Ñoø chieàu thaáp thoaùng beân soâng


Ñöa ngöôøi quaân töû,.ñöa con TRÔÛ VEÀ.!