muội kính xin các Hiền Huynh, Hiền Tỷ dẫn dắt Muội trên đường tầm đạo. nhân đây M xin kính mời quý hiền Huynh, Tỷ họa bài thơ này

ĐÒ CHIỀU...

Đò chiều lỡ chuyến, biết đi đâu?
Thuyền sắp sang sông tách bến sầu
Bể khổ lợi danh như ảo mộng
Bờ mê phú quý lẫn vàng thau
Tam Công lập chí lo vun đắp
Bát Bửu gìn tâm gắng luyện trau
Dìu dắt chúng sanh chung nghiệp
Kỳ ba trễ bước, biết về đâu?
TT