+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/3
1 2 3
kết quả từ 21 tới 25/ Tổng số 25

Ðề tài: CẢNH XUÂN...(Thơ chơi chữ)

 1. #21
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Bài viết
  379
  ThachKhe's Avatar

  À, bài Họa trên của đạo huynh Võ Thanh Quả cũng có ý từ một bài thơ biến hóa thành 8 bài thơ. Chẳng hạn, sau đây là bài đọc ngược:


  Cười mĩm với nhau nhìn thiết tha,


  Thú vui nghe Pháo nỗ gần xa,


  Người thăm viếng tết mừng đây đó


  Bạn chúc cầu Xuân vui lại qua,


   


  Tươi tốt nghĩa nồng hương quyện lá,


  Thắm thêm Tình đượm sắc tô Hoa,


  Vơi đầy chén cạn Ta cùng Bạn


  Ngời rạng chúc xuân vui đến ta.


  -------------------------


  Kính chúc một năm mới hoan hỷ!

   

 2. #22
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424

      
    Chào các bạn !

    Một bài thơ Bát-cú Đường luật , biến hóa thành 8 bài  là rất khó , không những là khó ở chỗ  về niêm luật ,  mà chủ yếu là khó về mặt Ý-nghĩa.!
    Một bài đọc ngược khó ở chỗ có sắp được vần ngược !
    Một bài bình thường cũng có thể biến đổi ra 3 bài nữa , tổng cộng là 4 bài  , theo 2 cách của Huynh Đạt-Tường hướng dẫn và cách đổi 4 chữ trong mỗi hai câu liền nhau. , nếu bài này có thể đọc ngược được thì cũng có thể sinh thêm 3 bài nữa , như vậy sẽ có 8 bài tất cả !  Cũng giống như Bát-quái...
     Ta thử áp dụng vào bài đọc ngược của Huynh Võ-Thanh-Quả nhé :

     Cười mĩm thú vui nhìn thiết tha
     Với nhau nghe pháo nổ gần xa
     Người thăm bạn chúc mừng đây đó
     Viếng tết cầu xuân vui lại qua
     Tươi tốt thắm thêm hương quyện lá
     Nghĩa nồng tình đượm sắc tô hoa
     Vơi đầy ngời rạng ta cùng bạn
     Chén cạn chúc xuân vui đến ta


     Nghe pháo với nhau nhìn thiết tha
     Thú vui cười mĩm nỗ gần xa
     Cầu xuân viếng tết mừng đây đó
     Bạn chúc người thăm vui lại qua
     Tình đượm nghĩa nồng hương quyện lá
     Thắm thêm tươi tốt sắc tô hoa
     Chúc xuân chén cạn ta cùng bạn
     Ngời rạng vơi đầy vui đến ta 

     Nghe pháo thú vui nhìn thiết tha
     Với nhau cười mĩm nỗ gần xa
     Cầu xuân bạn chúc mừng đây đó
     Viếng tết người thăm vui lại qua
     Tình đượm thắm thêm hương quyện lá
     Nghĩa nồng tươi tốt sắc tô hoa
     Chúc xuân ngời rạng ta cùng bạn
     Chén cạn vơi đầy vui đến ta.


    Ba bài trên sinh ra từ bài đọc ngược của bạn Võ-Thanh-Quả  !
     Hay quá nhỉ


 3. #23
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  3
  Cảnh Xuân 1 ( Xuân yêu ) 24 cách đọc


  Cảnh Xuân
  ( Xuân Yêu ) 24 cách đọc
  Thuận nghịch độc


  Đọc thuận
  ( I )
  Ta mến Cảnh Xuân ánh sáng ngời
  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
  Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
  Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người
  Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
  Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười

  Đọc nghịch

  ( II)
  Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha
  Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
  Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược
  Sóng lặng sông chờ khách lại qua
  Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
  Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
  Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta


  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Cảnh xuân ánh sáng ngời

  Thơ rượu chén đầy vơi
  Dậu trúc cành xanh biếc
  Hương xuân sắc thắm tươi
  Khách chờ sông lặng sóng
  Thuyền đợi bến đông người
  Tiếng hát đàn trầm bổng
  Bóng ai mắt mỉm cười

  Cách đọc 4

  bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Mắt ai bóng thiết tha

  Đàn hát tiếng ngân xa
  Bến đợi Thuyền xuôi ngược
  Sông chờ khách lại qua
  Sắc xuân hương quyện lá
  Cành trúc dậu cài hoa
  Chén rượu thơ vui thú
  Ánh xuân cảnh mến ta

  Cách đọc (5)

  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Ta mến cảnh xuân

  Thú vui thơ rượu
  Hoa cài dậu trúc
  Lá quyện hương xuân
  Qua lại khách chờ
  Ngược xuôi Thuyền đợi
  Xa ngân tiếng hát
  Tha thiết bóng ai

  Cách đọc (6)

  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Cười mỉm mắt ai

  Bổng trầm đàn hát
  Người đông bến đợi
  Sóng lặng sông chờ
  Tươi thắm sắc xuân
  Biếc xanh cành trúc
  Vơi đầy chén rượu
  Ngời sáng ánh xuân

  Cách đọc (7)

  Bỏ 4 từ đầu đọc thuận

  Ánh sáng ngời

  Chén đầy vơi
  Cành xanh biếc
  Sắc thắm tươi
  Sông lặng sóng
  Bến đông người
  Đàn trầm bổng
  Mắt mỉm cười

  Cách đọc (8)

  Bỏ 4 từ cuối đọc nghịch

  Bóng thiết tha

  Tiếng ngân xa
  Thuyền xuôi ngược
  Khách lại qua
  Hương quyện lá
  Dậu cài hoa
  Thơ vui thú
  Cảnh mến ta

  Trên đây là 8 cách đọc cơ bản

  Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau:

  Cách đọc (9)

  Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
  Đọc thuận

  Ánh xuân sáng ngời

  Chén rượu đầy vơi
  Cành trúc xanh biếc
  Sắc xuân thắm tươi
  Sông chờ lặng sóng
  Bến đợi đông người
  Đàn hát trầm bổng
  Mắt ai mỉm cười

  Cách đọc (10)

  Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
  Đọc nghịch

  Bóng ai thiết tha

  Tiếng hát ngân xa
  Thuyền đợi xuôi ngược
  Khách chờ lại qua
  Hương xuân quyện lá
  Dậu trúc cài hoa
  Thơ rượu vui thú
  Cảnh xuân mến ta

  Cách đọc (11)

  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc đảo từ
  Đọc thuận

  Ánh xuân - cảnh sáng ngời

  Chén rượu thơ đầy vơi
  Cành trúc dậu xanh biếc
  Sắc xuân hương thắm tươi
  Sông chờ khách lặng sóng
  Bến đợi thuyền đông người
  Đàn hát tiếng trầm bổng
  Mắt ai - bóng mỉm cười

  Cách đọc (12)

  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc đảo từ
  Đọc nghịch

  Bóng ai - mắt thiết tha

  Tiếng hát đàn ngân xa
  Thuyền đợi bến xuôi ngược
  Khách chờ sông lại qua
  Hương xuân sắc quyện lá
  Dậu trúc cành cài hoa
  Thơ rượu chén vui thú
  Cảnh xuân - ánh mến ta

  Cách đọc (13)

  Đọc theo cơ bản chéo câu
  Đọc thuận, ngược chéo câu vần
  Đọc thuận phải

  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

  Thú vui thơ rượu bến đông người
  Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
  Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
  Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

  Cách đọc (14)

  Đọc nghịch ,thuận chéo câu vần
  Đọc nghịch trái

  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

  Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
  Người đông bến đợi hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc khách lai qua
  Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
  Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
  Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

  Cách đọc (15)

  Đọc nghịch, thuận chéo câu vần
  Đọc nghịch phải

  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

  Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
  Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
  Qua lại khách chờ sắc thắm tươi
  Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
  Hoa cài dậu trúc bến đông người
  Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

  Cách đọc (16)

  Đọc thuận, nghịch chéo câu vần
  Đọc thuận trái

  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

  Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
  Biếc xanh cành trúc thuyền xuôi ngược
  Tươi thắm sắc xuân khách lai qua
  Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
  Người đông bến đợi dậu cài hoa
  Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

  Cách đọc (17)

  Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
  Đọc thuận trái

  Ánh xuân ngời sáng bóng thiết tha

  Thơ vui rượu thú tiếng ngân xa
  Dậu cài cành trúc thuyền xuôi ngược
  Sắc xuân hương quyện khách lại qua
  Sông lặng sóng chờ tươi thắm lá
  Bến đông người đợi biếc xanh hoa
  Đàn trầm bổng hát đầy vơi chén
  Mắt ai cười mỉm cảnh mến ta

  Cách đọc (18)

  Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
  Đọc nghịch trái

  Bóng ai mắt mỉm ánh sáng ngời

  Đàn trầm hát bổng chén đầy vơi
  Bến đông thuyền đợi cành xanh biếc
  Sông lặng sóng chờ sắc thắm tươi
  Hương lá quyện xuân qua lại khách
  Dậu hoa cài trúc ngược xuôi người
  Rượu vui thơ thú xa ngân tiếng
  Ta mến cảnh xuân thiết tha cười

  Cách đọc (19)

  Lục bát đọc thuận

  Cảnh xuân ta mến ánh ngời

  Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
  Hoa cài dậu biếc sáng xanh
  Sắc xuân lá quyện thắm cành hương tươi
  Bến sông Thuyền đợi đông người
  Lại qua sóng lặng ngược xuôi khách chờ
  Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
  Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai
  (Bóng ai cười mỉm mắt thơ
  Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

  Cách đọc (20)

  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha

  Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
  Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
  Bến sông sóng lặng đông người lại qua
  Bóng xanh dậu biếc cài hoa
  Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

  Cách đọc (21)

  Lục bát đọc thuận

  Ánh xuân ngời sáng thú vui

  Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
  Trúc xanh dậu biếc cài hoa
  Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
  Bến sông khách đợi ngược xuôi
  Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

  Cách đọc (22)

  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha

  Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
  Ngược xuôi bến đợi người đông
  Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
  Sắc hương quyện lá biếc xanh
  Hoa cài dậu trúc thắm cành xuân tươi
  Thú vui rượu chén vơi đầy
  Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

  Cách đọc (22b)

  Lục bát tự do
  Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
  Thành bài lục bát tự do

  Bến sông cảnh đợi người đông

  Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
  Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
  Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
  Hoa cài dậu trúc bóng xanh
  Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

  Cách đọc (24)

  Lục bát tự do

  Thú vui ta mến cảnh xuân

  Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
  Dậu xanh cành biếc hoa cài
  Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
  Sông chờ sóng lặng bóng vơi
  Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
  Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
  Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn

  haythonguyen - Xuân Bình


  Góp xuân yêu & sửa lỗi tải sai

  Xin Chúc Vui

  thay đổi nội dung bởi: xuân bình, 22-05-2012 lúc 07:55 AM Lý do: cho màu cho đẹp ,xin cảm ơn

 4. #24
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  3

  Cảnh Xuân 20
  (Xuân Sắc - Sắc Xuân)
  Thuận nghịch độc

  Độc thuận
  I
  Xuân sắc ánh ngời sóng nhạc vui
  Luyến xuân tình nhớ nét xuân tươi
  Xuân hường trải nước màu xanh mới
  Liễn đỏ hòa thanh lộc sáng tươi
  Xuân chúc rượu nồng hương ấm thắm
  Cảnh cười thơ đẹp nụ mơ tươi
  Xuân yêu mãi mãi đời thương mến
  Xuân ửng má hồng dáng liễu tươi

  Độc nghịch

  II
  Tươi liễu dáng hồng má ửng xuân
  Mến thương đời mãi mãi yêu xuân
  Tươi mơ nụ đẹp thơ cười cảnh
  Thắm ấm hương nồng rượu chúc xuân
  Tươi sáng lộc thanh hòa đỏ liễn
  Mới xanh màu nước trải hường xuân
  Tươi xuân nét nhớ tình xuân luyến
  Vui nhạc sóng ngời ánh sắc xuân

  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Ánh ngời sóng nhạc vui

  Tình nhớ nét xuân tươi
  Trải nước màu xanh mới
  Hòa thanh lộc sáng tươi
  Rượu nồng hương ấm thắm
  Thơ đẹp nụ mơ tươi
  Mãi mãi đời thương mến
  Má hồng dáng liễu tươi

  Cách đọc 4

  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Độc nghịch

  Dáng hồng má ửng xuân

  Đời mãi mãi yêu xuân
  Nụ đẹp thơ cười cảnh
  Hương nồng rượu chúc xuân
  Lộc thanh hòa đỏ liễn
  Màu nước trải hường xuân
  Nét nhớ tình xuân luyến
  Sóng ngời ánh sắc xuân

  Cách đọc 5

  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Xuân sắc ánh ngời

  Luyến xuân tình nhớ
  Xuân hường trải nước
  Liễn đỏ hòa thanh
  Xuân chúc rượu nồng
  Cảnh cười thơ đẹp
  Xuân yêu mãi mãi
  Xuân ửng má hồng

  Cách đọc 6

  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Tươi liễu dáng hồng

  Mến thương đời mãi
  Tươi mơ nụ đẹp
  Thắm ấm hương nồng
  Tươi sáng lộc thanh
  Mới xanh màu nước
  Tươi xuân nét nhớ
  Vui nhạc sóng ngời

  Cách đọc 7

  Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Sóng nhạc vui

  Nét xuân tươi
  Màu xanh mới
  Lộc sáng tươi
  Hương ấm thắm
  Nụ mơ tươi
  Đời thương mến
  Dáng liễu tươi

  Cách đọc 8

  Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
  Độc nghịch

  Má ửng xuân

  Mãi yêu xuân
  Thơ cười cảnh
  Rượu chúc xuân
  Hòa đỏ liễn
  Trải hường xuân
  Tình xuân luyến
  Ánh sắc xuân

  Cách đọc 9

  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đảo tự làm 4
  Đọc thuận

  Sóng ngời nhạc vui

  Nét nhớ xuân tươi
  Màu nước xanh mới
  Lộc thanh sáng tươi
  Hương nồng ấm thắm
  Nụ đẹp mơ tươi
  Đời mãi thương mến
  Dáng hồng liễu tươi

  Cách đọc 10

  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đảo từ 3 làm 4
  Độc nghịch

  Má hồng ửng xuân

  Mãi mãi yêu xuân
  Thơ đẹp cười cảnh
  Rượu nồng chúc xuân
  Hòa thanh đỏ liễn
  Trải nước hường xuân
  Tình nhớ xuân luyến
  Ánh ngời sắc xuân

  Cách đọc 11

  Bỏ 1 từ đầu và 1 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc đảo từ 4 làm 3
  Đọc thuận

  Ánh sắc ngời sóng nhạc

  Tình xuân nhớ nét xuân
  Trải hường nước màu xanh
  Hòa đỏ thanh lộc sáng
  Rượu chúc nồng hương ấm
  Thơ cười đẹp nụ mơ
  Mãi yêu mãi đời thương
  Má ửng hồng dáng liễu

  cách đọc 12

  Bỏ 1 từ cuối và 1 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc đảo từ 5 làm 6
  Độc nghịch

  Dáng liễu hồng má ửng

  Đời thương mãi mãi yêu
  Nụ mơ đẹp thơ cười
  Hương ấm nồng rượu chúc
  Lộc sáng thanh hòa đỏ
  Màu xanh nước trải hường
  Nét xuân nhớ tình xuân
  Sóng nhạc ngời ánh sắc

  Cách đọc 12b

  Ghép chéo câu vần ,
  Đọc đứng
  Bài thuận

  Xuân sắc ánh ngời má ửng xuân

  Luyến xuân tình nhớ mãi yêu xuân
  Xuân hường trải nước thơ cười cảnh
  Liễn đỏ hòa thanh rượu chúc xuân
  Thắm ấm hương nồng tươi lộc sáng
  Tươi mơ nụ đẹp mới màu xanh
  Mến thương đời mãi xuân tươi nét
  Tươi liễu dáng hồng nhạc sóng vui

  Cách đọc 14

  Ghép chéo câu vần
  Đọc đứng
  Bài nghịch

  Tươi liễu dáng hồng sóng nhạc vui

  Mến thương đời mãi nét xuân tươi
  Tươi mơ nụ đẹp màu xanh mới
  Thắm ấm hương nồng lộc sáng tươi
  Liễn đỏ hòa thanh xuân chúc rượu
  Xuân hường trải nước cảnh thơ cười
  Luyến xuân tình nhớ xuân yêu mãi
  Xuân sắc ánh ngời má ửng xuân

  Cách đọc 15

  Ghép chéo câu vần
  Thuận phải

  Xuân sắc ánh ngời dáng liễu tươi

  Luyến xuân tình nhớ nụ mơ tươi
  Xuân hường trải nước hương ấm thắm
  Cảnh cười thơ đẹp lộc sáng tươi
  Xuân chúc rượu nồng đời thương mến
  Liễn đỏ hòa thanh nét xuân tươi
  Xuân yêu mãi mãi màu xanh mới
  Xuân ửng má hồng sóng nhạc vui

  Cách đọc 16

  Ghép chéo câu vần
  Nghịch phải

  Tươi liễu dáng hồng ánh sắc xuân

  Mến thương đời mãi trải hường xuân
  Tươi mơ nụ đẹp hòa đỏ liễn
  Mới xanh màu nước rượu chúc xuân
  Tươi sáng lộc thanh tình xuân luyến
  Thắm ấm hương nồng mãi yêu xuân
  Tươi xuân nét nhớ thơ cười cảnh
  Vui nhạc sóng ngời má ửng xuân

  Cách đọc 17

  Ghép chéo câu vần
  Thuận trái

  Vui nhạc sóng ngời má ửng xuân

  Tươi xuân nét nhớ mãi yêu xuân
  Mới xanh màu nước thơ cười cảnh
  Tươi sáng lộc thanh rượu chúc xuân
  Thắm ấm hương nồng hòa đỏ liễn
  Tươi mơ nụ đẹp trải hường xuân
  Mến thương đời mãi tình xuân luyến
  Tươi liễu dáng hồng ánh sắc xuân

  Cách đọc 18

  Ghép chéo câu vần ,đảo từ
  Nghịch trái

  Dáng hồng má ửng sóng nhạc vui

  Mãi mãi đời yêu nét xuân tươi
  Thơ đẹp nụ cười màu xanh mới
  Rượu chúc hương nồng lộc sáng tươi
  Hòa liễn đỏ thanh xuân ấm thắm
  Nước hường xuân trải cảnh mơ tươi
  Xuân luyến nhớ tình xuân thương mến
  Sắc xuân ngời ánh xuân liễu tươi

  Cách đọc 19

  Ghép chéo câu vần ,đảo từ
  Thuận trái

  Sóng ngời ánh nhạc má ửng xuân

  Nhớ nét xuân tình mãi yêu xuân
  Nước trải xanh màu thơ cười cảnh
  Lộc hòa thanh sáng rượu chúc xuân
  Ấm nồng hương thắm tươi đỏ liễn
  Nụ đẹp mơ tươi mới xanh xuân
  Đời thương mến mãi xuân tươi luyến
  Dáng liễu tươi hồng vui sắc xuân

  Cách đọc 20

  Ghép chéo câu vần ,đảo từ
  Thuận trái

  Sóng ánh sắc ngời dáng liễu tươi

  Nhớ tình xuân nét nụ mơ tươi
  Trải hường màu nước hương ấm thắm
  Thơ cười cảnh đẹp lộc sáng tươi
  Rượu chúc xuân nồng đời thương mến
  Liễn hòa thanh đỏ luyến xuân tươi
  Yêu xuân mãi mãi xuân xanh mới
  Má ửng xuân hồng xuân nhạc vui

  Cách đọc 21

  Ghép chéo câu vần ,đảo từ
  Nghịch phải

  Má hồng dáng liễu ánh sắc xuân

  Mãi mãi đời thương trải hường xuân
  Thơ đẹp nụ mơ hòa đỏ liễn
  Nước xanh màu mới rượu chúc xuân
  Lộc sáng tươi thanh tình xuân luyến
  Hương nồng ấm thắm mến yêu xuân
  Nét tươi xuân nhớ tươi cười cảnh
  Sóng nhạc vui ngời tươi ửng xuân

  Cách đọc 22

  Ghép chéo câu vần
  Nghịch trái

  Xuân ửng má hồng sóng nhạc vui

  Xuân yêu mãi mãi nét xuân tươi
  Cảnh cười thơ đẹp màu xanh mới
  Xuân chúc rượu nồng lộc sáng tươi
  Liễm đỏ hòa thanh hương ấm thắm
  Xuân hường trải nước nụ mơ tươi
  Luyến xuân tình nhớ đời thương mãi
  Xuân sắc ánh ngời dáng liễu tươi

  Cách đọc 23

  Lục bát
  Đọc thuận

  Sắc xuân ngời sóng nhạc vui

  Ánh xuân luyến nhớ xuân tươi nét tình
  Nước màu xuân mới trải xanh
  Liễn tươi lộc sáng hòa thanh đỏ hường
  Chúc xuân rượu ấm nồng hương
  Xuân yêu mãi mãi mến thương cảnh cười
  Nụ mơ thắm đẹp đời tươi
  Thơ xuân ửng má liễu tươi dáng hồng

  Cách đọc 24

  Lục bát
  Đọc nghịch

  Cảnh tươi liễu dáng xuân hồng

  Lộc xanh má ửng rượu nồng chúc xuân
  Nụ tươi mơ đẹp mến thương
  Thắm hòa liễn đỏ ấm hương xuân đời
  Nước màu thanh trải thơ cười
  Xuân yêu mãi mãi sáng tươi nét tình
  Nhớ xuân hường luyến mới xuân
  Sắc tươi vui sóng nhạc xuân ánh ngời

  Cách đọc 25

  Ghép bất kỳ 56 ký tự bài gốc
  Lục bát tự do

  Luyến thương yêu mến Cảnh Xuân

  Chúc xuân màu thắm ánh xuân sáng ngời
  Nụ tươi đẹp nước mơ cười
  Lộc xanh xuân đỏ liễn tươi ấm nồng
  Sóng thơ xuân mới tươi hường
  Dáng xuân mãi nhớ rượu hương trải đời
  Liễu thanh tươi mãi nét tình
  Nhạc vui hòa sắc má xuân ửng hồng

  Cách đọc 26

  Ghép bất kỳ 56 ký tự bài gốc
  Lục bát tự do

  Dáng hồng má ửng nét xuân

  Cảnh tươi màu nước ánh xuân sáng ngời
  Rượu hương thơ chúc mơ cười
  Lộc thanh hòa đỏ liễn tươi ấm nồng
  Nụ xuân tươi mới trải hường
  Xuân tươi xuân đẹp mãi thương mến đời
  Sắc xuân liễu thắm nhớ xanh
  Xuân yêu mãi sóng nhạc vui luyến tình

  Sg/2002

  22/2/2011
  haythonguyen - xb 5. #25
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
  Chào bạn,
  Mình thấy bài Cảnh Xuân đọc theo cách thuận thì rất hay.
  Tâm.

Trang 3/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Mừng Xuân Canh Dần - 2010
  Bởi Đại Đồng trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 27-02-2010, 08:43 AM
 2. Cười vui XUÂN chút chơi
  Bởi Nhan Nai trong mục Giải trí, đố vui
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 27-02-2009, 02:25 AM
 3. Xuân Nhân Thế và Xuân Đạo-Lý
  Bởi NAMMÔ trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 31-01-2009, 12:25 AM
 4. TÂM và CẢNH
  Bởi Nhan Nai trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 12-07-2007, 04:42 AM
 5. Cảnh báo về vấn nạn Cao Đài...?
  Bởi LNK trong mục Quý I.2007 -
  Replies: 23
  Có Bài Mới: 05-02-2007, 11:32 AM