Kính hiền tỷ Đổ Tiểu Cúc
Hoàn Không xin được gọi như vậy, Hiền Tỷ có thể cho Hoàn Không số điện thoại của Hiền Tỷ ?
Hoàn Không muốn nói chuyện với Hiền Tỷ qua điện thoại .
Kính