Cũng nhân dịp gần đến Đại Lễ Đức Diêu Trì Kim Mẫu, đệ có tìm hiểu Nghi Xướng Đại Lễ nơi Thánh Thất đệ đang sinh hoạt. Nhưng đối chiếu với cuốn sách "Những Quyển Kinh Nhựt Tụng Đầu Tiên Của Đạo Cao Đài" ở trang 248 do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo phát hành in tống thì thấy có chụp hình của cuốn Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh, do Lê Văn Trung và Lê Văn Lịch ban hành phụng soạn, có Hội Thánh Tây Ninh kiểm duyệt thì đệ thấy có nhiều từ ngữ khác, sự bố trí cũng có phần khác nhau, và còn nhiều từ ngữ hán văn chưa hiểu. Nhân tiện, đạo đệ post bài lên để quý huynh tỷ đệ muội giúp đệ học hỏi và giải nghĩa.

Đầu tiên đệ xin chép lại 27 hàng đầu trong nghi lễ xướng Đại Đàn trong cuốn Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh để luận:
 1. Thiên Phong Tựu Vị
 2. Quán tẩy
 3. Thuế cân
 4. Cung thành thứ tự phân lập tam bang
 5. Chỉnh sát cúc phẩm
 6. Thiên phong nghiêm cấm giái đàn
 7. Bố cáo Lịch kỳ.
 8. Chấp sự giả các tư kỳ sự
 9. Lôi âm cổ khởi
 10. Bạch ngọc chung minh
 11. Nhạc tấu quân thiên
 12. Nội nghi tựu vị
 13. Ngoại nghi tựu vị
 14. Thiên Phong y thứ tự tựu vị
 15. Giai quì
 16. Phụng kỳ thỉnh Thánh nghi
 17. Phụng Hướng án Tòe
 18. Quì
 19. Phần Hương
 20. Tấn Hương
 21. Quì
 22. Thành tụng Thượng hương chú
 23. Cúc cung bái
 24. Thành tụng Tịnh Khẩu Chú
 25. Thành tụng Tịnh Tâm Chú
 26. Thành tụng Tịnh Thân Chú
 27. Thành đọc sớ văn

Tại các hàng 2,3,5,6,7,8,17 đệ không hiểu ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa và ý nghĩa nội dung.

Đối với Thánh Thất đệ sinh hoạt thì phần nghi xướng đến chỗ đọc sớ văn thì như vầy:


1. TỊNH TÚC THỊ LẬP
2. CHẤP SỰ GIẢ CÁC TƯ KỲ SỰ
3. CUNG THÀNH THỨ TỰ CHỨC SẮC NHẬP ĐÀN
4. LÔI ÂM CỔ KHỞI
5. BẠCH NGỌC CHUNG MINH
6. NHẠC TẤU QUÂN THIÊN
7. CHỈNH SÁT CÚNG PHẨM
8. NỘI NGHI NGOẠI NGHI TỰU VỊ
9. THIÊN PHONG DĨ HẠ CÁC TƯ KỲ VỊ
10. NGHỆ HƯƠNG ÁN TIỀN
11. GIAI QUỴ
12. CUNG THỈNH THÁNH NGHI
13. PHẦN HƯƠNG
14. ĐIỆN HƯƠNG
15. GIAI QUỴ
16. THÀNH TỤNG NIỆM HƯƠNG KINH
17. THƯỢNG HƯƠNG
18. CÚC CUNG LỄ TAM BÁI
19. THIÊN PHONG THÀNH TỤNG TỊNH TAM NGHIỆP CHÚ
20. THÀNH TỤNG AN THỔ ĐỊA CHÚ
21. CÚC CUNG LỄ TAM BÁI
22. THÀNH TỤNG KHAI KINH
23. THÀNH TỤNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BỬU CÁO
24. CÚC CUNG LỄ TAM BÁI
25. THÀNH TỤNG PHẬT GIÁO BỬU CÁO
26. CÚC CUNG LỄ TAM BÁI
27. THÀNH TỤNG TIÊN GIÁO BỬU CÁO
28. CÚC CUNG LỄ TAM BÁI
29. THÀNH TỤNG THÁNH GIÁO BỬU CÁO
30. CÚC CUNG LỄ TAM BÁI
31. CUNG HIẾN TIÊN HOA
32. GIAI QUỴ
33. CHỈNH TIÊN HOA
34. ĐIỆN TIÊN HOA
35. GIAI QUỴ
36. THÀNH VỊNH HOA NGHI
37. THƯỢNG TIÊN HOA
38. CÚC CUNG BÁI
39. CUNG HIẾN TIÊN TỬU
40. GIAI QUỴ
41. CHƯỚC TIÊN TỬU
42. ĐIỆN TIÊN TỬU
43. GIAI QUỴ
44. THÀNH VỊNH TỬU NGHI
45. THƯỢNG TIÊN TỬU
46. CÚC CUNG BÁI
47. CUNG HIẾN TIÊN TRÀ
48. GIAI QUỴ
49. ĐIỂM TIÊN TRÀ
50. ĐIỆN TIÊN TRÀ
51. GIAI QUỴ
52. THÀNH VỊNH TRÀ NGHI
53. THƯỢNG TIÊN TRÀ
54. CÚC CUNG BÁI
55. NGHỆ ĐỌC SỚ VỊ
56. GIAI QUỴ
57. GIAI QUỴ
58. CUNG ĐỌC SỚ VĂN

Đệ thấy nhiều hơn và có nhiều từ không hiểu, mong quý huynh tỷ giúp đệ.

Nếu đệ có sai sót gì, xin huynh tỷ đệ muội chỉnh sửa và bổ sung. Kính