newdigimon

Tôn Giáo Khác
Địa chỉ
Quận Bình Thủy

Chữ ký

Cuộc đời vốn là mộng - Một mai vô thường đến​
Thực hư cũng là mộng - Mới biết là trong mộng
Say mộng hay tỉnh mộng - Tất cả đều bỏ lại
Đều là mộng mà thôi - Chỉ có nghiệp theo thân
Top