CÁC VỊ GIÁO TÔNG

lamexanh

New member
 
<DIV align=center>
<H2><A name=cvgt><FONT color=maroon size=5>CÁC VỊ GIÁO TÔNG<BR>của Đạo Cao Đài</FONT></A></H2></DIV><FONT face="Times New Roman">
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>Tờ báo </SPAN><I><SPAN lang=EN-US>Le Populaire </SPAN></I><SPAN lang=EN-US>[Bình Dân] (xuất bản tại Sài Gòn ngày 18-11-1935) loan tin : Ở Tây Ninh, Ngài Phạm Công Tắc kế vị Ngài Lê Văn Trung và trở thành Giáo Tông của </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo Cao Đài</SPAN><SPAN lang=EN-US> :</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Nhơn dịp lễ kỷ niệm ngày mất của Ngài Lê Văn Trung, Giáo Tông của </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo Cao Đài</SPAN><SPAN lang=EN-US> (*), </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Tòa Thánh Tây Ninh</SPAN><SPAN lang=EN-US>  tổ chức </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> lễ trong ba ngày : 8, 9 và 10 tháng 11 vừa qua, có hơn 5 ngàn tín đồ dự lễ.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Một </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> hội gồm : Hội Nhơn Sanh và </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Hội Thánh</SPAN><SPAN lang=EN-US> được tổ chức vào hai ngày 11 và 12 tháng 11, sau khi chấm dứt các buổi lễ, để giải quyết vấn đề khó khăn là việc kế vị Ngài Lê Văn Trung.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Hội Nhơn Sanh và </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Hội Thánh</SPAN><SPAN lang=EN-US> </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đồng</SPAN><SPAN lang=EN-US> thanh tín nhiệm giao chức vụ nặng nề nầy cho </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. </SPAN><SPAN lang=EN-US>Tất cả kiến nghị tín nhiệm đều được </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> hội biểu quyết </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đồng</SPAN><SPAN lang=EN-US> ý.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Như thế, một vấn đề gây ra sự chú ý </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">nhiều</SPAN><SPAN lang=EN-US> lần của công luận đã được giải quyết  đúng qui tắc.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Chúng tôi mong rằng, dưới </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">quyền</SPAN><SPAN lang=EN-US> lãnh đạo của vị Giáo Tông mới, </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo Cao Đài</SPAN><SPAN lang=EN-US> sẽ tiến </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">bước</SPAN><SPAN lang=EN-US> êm đềm.</SPAN></P>
<P ="MsoText"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 8pt">____________________________________________________________ _______</SPAN></P>
<P ="MsoText"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">(*) </SPAN></I><B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Chú thích của Dịch giả : </SPAN></I></B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Gọi Ngài Lê Văn Trung là Quyền Giáo Tông (Pape intérimaire) thì đúng hơn, vì Ngài chỉ nắm </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">quyền </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Giáo Tông hữu hình tại thế. Giáo Tông chánh thức của Đạo Cao Đài là Đức Lý Thái Bạch, nắm cả hai </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">quyền</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt"> : vô vi và hữu hình.</SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>Tờ báo còn thông báo các buổi lễ :</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Nhơn dịp lễ Kỷ niệm ngày mất của Ngài Lê Văn Trung, Quyền Giáo Tông của Đạo Cao Đài, các cuộc lễ lớn diễn ra trong các ngày : 8, 9, 10 và 11 tháng 11 tại </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Tòa Thánh Tây Ninh</SPAN><SPAN lang=EN-US>. Đây là  chương trình các buổi lễ :</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ngày 8 tháng 11, lúc 14 giờ : </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> lễ mãn tang tại Giáo Tông Đường.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ngày 9 tháng 11, lúc 19 giờ : Thỉnh linh vị vào Đền Thánh; 20 giờ : Cúng tế.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ngày 10 tháng 11, lúc 19 giờ : Thỉnh linh vị ra </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> Đồng Xã.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ngày 11 tháng 11, lúc 6 giờ : Lễ Cúng tế trước Cửu Trùng Thiên. Điếu văn của các Chức sắc </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> Thiên phong.”</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US> Nhơn dịp Lễ Kỷ niệm Khai Đạo lần thứ 10, tờ báo </SPAN><I><SPAN lang=EN-US>La Presse indochinoise</SPAN></I><SPAN lang=EN-US> [Báo chí Đông Dương] (ngày 3-9-1936) nhắc lại cho công chúng Đông Dương biết rằng, Đạo Cao Đài hay là Phật giáo canh tân :</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Đạo Cao Đài, một Tân tôn giáo phát sanh tại Đông Dương vào năm 1926, đã ban cho những người được khai tâm đầu tiên những bài Thánh giáo của Đức Chí Tôn, Đấng Cao Đài, dưới hình thức là những thông điệp huyền bí mà các </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đồng</SPAN><SPAN lang=EN-US> tử đã nhận được một cách thận trọng để lưu truyền lại cho đời sau. </SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Vật làm thông công môi giới của Thần linh học cho phép tiếp nhận nhiều thông điệp phát ra từ các bậc </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> hiền triết của thời cổ, từ cõi vô hình, giáng </SPAN><SPAN lang=X-NONE>điển</SPAN><SPAN lang=EN-US> xuống </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Tòa Thánh Tây Ninh</SPAN><SPAN lang=EN-US> (Nam Kỳ) một cách đều đặng.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Các tín đồ của Đạo Cao Đài càng lúc càng nhiều, được dạy cho biết các kiến thức về giáo lý và </SPAN><SPAN lang=X-NONE>luật pháp</SPAN><SPAN lang=EN-US>  của Ba Đấng Giáo chủ : Đức Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Những điều giáo huấn tổng quát của Phật giáo là : không sát sanh, không trộm cướp, không  muốn vợ của người khác, không làm chứng dối, không uống rượu.  Phật giáo còn tiến rất xa trong việc tìm đến sự toàn thiện, vì Phật dạy  thương yêu kẻ thù, lời giáo huấn mà phương Tây của chúng ta xem như là một chuyện buồn cười, bởi vì nó đem đến một cảnh tượng đau buồn của lòng thù hận, của sự hung dữ, của sự trả thù mà lịch sử đã ghi lại.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Lão giáo mà giáo lý lấy trọn trong sách Đạo Đức Kinh, khai triển song song đến các tư  tưởng triết lý tuyệt diệu của Thiên Chúa giáo, mặc dù Lão giáo xuất hiện trước Thiên Chúa giáo gần 600 năm. Lão giáo dạy tôn thờ sự thật và giữ gìn đức tánh. Điều nầy chứng tỏ rằng người ta có thể gặp nơi các quốc gia (Á đông) xem như còn mọi rợ đối với một Âu châu già nua của chúng ta, sự thực hành những câu phương ngôn dịu hiền và nhân từ, cốt yếu giữ gìn sự hòa hợp và lòng lương thiện giữa loài người.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Nho giáo (Khổng giáo) mà những lời giáo huấn không phản đối tinh thần khoa học tân thời của chúng ta, luôn luôn tỏ ra lo âu là muốn nâng cao nhơn loại lên trên các thú tánh bằng cách mở mang phát triển các phẩm chất </SPAN><SPAN lang=X-NONE>tốt đẹp</SPAN><SPAN lang=EN-US>, tạo ra một tinh hoa tinh thần và trí thức, để dẫn dắt đến hạnh phúc cho những người bất lực, dốt nát, bởi họ thiếu các yếu tố ban đầu về sự thông minh, lý trí và hiểu biết. </SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Giáo lý của Ba Đấng Giáo chủ thêm vào tôn giáo lòng Bác Ái và nhân từ của Đấng Christ, sự kính trọng người chết và sự thờ cúng tổ tiên.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><I><SPAN lang=EN-US>“ Tóm lại, Đạo Cao Đài là bằng chứng của lòng khoan dung </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> độ đối với tất cả các tôn giáo hiện hữu, bởi vì nó bao gồm tất cả, nó tự cho mình có mục đích  là chống lại tà giáo, gieo vào dân chúng lòng thương yêu điều thiện và thương yêu </SPAN></I></P>
<P ="MsoText"><I><SPAN lang=EN-US>vạn vật của Thượng Đế, thực hành đạo đức, học tập sự yêu mến công lý và sự nhẫn nhục, phát hiện về luật quả báo các hành động của con người sau khi chết, sự tẩy trược tâm hồn.</SPAN></I></P>
<P ="MsoText"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 8pt"></SPAN> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">“ </SPAN><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 13pt">Đối với tất cả lời chỉ dẫn, gởi đến cho : </SPAN></I></B></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ngài Phạm Công Tắc, lãnh đạo cao cấp của </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo Cao Đài, </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">Tòa Thánh Tây Ninh</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">“ </SPAN><SPAN lang=EN-US>Ông Đặng Trung Chữ, Chủ trưởng </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Hội Thánh</SPAN><SPAN lang=EN-US> Ngoại Giáo tại Nam Vang.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ trưởng </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Hội Thánh</SPAN><SPAN lang=EN-US> Ngoại Giáo tại Nam Vang.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Bà Batrya (Trần Kim Phụng), Giáo Sư, Chủ trưởng Nữ phái tại Nam Vang.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>                             <B>Hiệp Thiên Đài :</B></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ô Cao Đức Trọng, Tiếp </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo</SPAN><SPAN lang=EN-US> </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">(</SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">đồng</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt"> tử)</SPAN><SPAN lang=EN-US> tại Nam Vang. </SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>                                <B>Tại Âu Châu :</B></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Gabriel Gobron, Tiếp Dẫn </SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo</SPAN><SPAN lang=EN-US> Nhơn tại nước Pháp của Phật giáo canh tân, được giải thưởng của Hàn Lâm Viện Pháp, ở số 12 đường Thiers, Rethel (Ardennes), Pháp.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US> “ Thư từ quốc tế : tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><B><SPAN lang=EN-US>                        Những </SPAN><SPAN lang=X-NONE>đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> diện khác :</SPAN></B></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Charles, cựu Giám đốc Sở Dân sự Đông dương, số 8 công trường P. -Royal, Ba-lê.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Henri François, Văn khố thành phố Nantes (Loire-Inférieure) Pháp.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Gabriel Abadie, Giáo Hữu, Sở Tư pháp, Hà Nội.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Delagarde, Lễ Sanh, P.T.T. Hà Nội.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ông Bùi Quế, Lễ Sanh, làng An Cựu, thôn Nhi Tây, Huế, Việt Nam.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Ô. Mai Văn Nghĩa, Lễ Sanh,130 đường Huế, Hà Nội</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>“ Nguyễn Văn Khỏe, Lễ Sanh, Chánh Thơ ký Sở Thương chánh, vv . . .</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 8pt"></SPAN> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=EN-US>Nhiều nhựt báo loan tin : “ </SPAN><SPAN lang=X-NONE>Đại</SPAN><SPAN lang=EN-US> lễ của Đạo Cao Đài Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung” :</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh từ mấy ngày nay rất nhộn nhịp. Hàng ngàn tín đồ ráo riết làm việc để hoàn thành các việc chuẩn bị lễ Kỷ niệm người quá cố cho xứng đáng.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>Cuộc lễ bắt đầu từ thứ năm ngày 26 tháng 11 lúc 19 giờ, kéo dài trong 3 ngày. Hội Thánh sẽ thiết lễ. Cũng trong dịp nầy, sự tự do thờ cúng mà chủ nghĩa tự do của Chánh phủ Pháp được ban cho tôn giáo. Tất cả địa phương của Đạo Cao Đài ở Đông Dương đều được kêu gọi về Tòa Thánh dự lễ. </SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>Một chương trình vĩ đại được tiên liệu : Đốt đuốc, cộ hoa rực rỡ, pháo bông.  Một đại lễ sắp diễn ra.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>Người ta quả quyết rằng, đây là cuộc lễ lớn nhứt từ khi lập Đạo Cao Đài.”</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 4pt"></SPAN> </P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>Tờ báo </SPAN><I><SPAN lang=X-NONE>La Vérité </SPAN></I><SPAN lang=X-NONE>[Sự thật] (ngày 20-11-1936) báo cáo những sự việc vui vẻ bằng từ ngữ : “ Nơi Tòa Thánh Cao Đài, 20 ngàn tín đồ làm lễ Kỷ niệm Khai Đạo lần thứ 10 và lễ mãn tang Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.”</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ </SPAN><I><SPAN lang=X-NONE>Ngày 28 tháng 11, đặc phái viên của chúng tôi gởi về </SPAN></I><SPAN lang=X-NONE>: Từ tất cả các nơi ở Nam Kỳ, Cao Miên, cả vài bộ tộc thiểu số (Mọi), hàng ngàn tín đồ đi đến Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh vào các ngày nầy để dự lễ Đại Tường và tiếp theo là lễ mãn tang Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Đúng 2 năm, Đức Quyền Giáo Tông của Đạo Cao Đài từ trần - dùng một từ ngữ tỏ ý tôn kính : qui Thiên.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Sự chia rẽ trong Đạo Cao Đài thành hai phe lớn đối nghịch nhau sắp hoàn toàn tiêu hủy nhơn dịp bổ nhiệm người kế vị. Nơi Thánh địa, Hội Thánh thận trọng chỉ định Ngài Phạm Công Tắc vào chức vụ lãnh đạo tối cao tạm thời, nhưng không cho một danh hiệu chánh thức của tôn giáo. </SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Còn ở Mỹ Tho, ông Nguyễn Ngọc Tương được ban cho danh hiệu Giáo Tông bởi vài trăm tín đồ. Vị Giáo Tông mới nầy được bổ nhiệm như thế, được hộ tống bởi một đám đông ủng hộ, đến Tòa Thánh Tây Ninh để nhậm chức và </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">cũng</SPAN><SPAN lang=X-NONE> để tham dự lễ Đại Tường.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Cổng vào Tòa Thánh của </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo Cao Đài</SPAN><SPAN lang=X-NONE> bị cấm, không cho vị đứng đầu chi phái Mỹ Tho vào, bởi vì chỉ có nơi Thánh địa, lời nói chơn thật và thiêng liêng (của </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">Đức Chí Tôn</SPAN><SPAN lang=X-NONE>) truyền dạy các Chức sắc cao cấp của </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo</SPAN><SPAN lang=X-NONE> do cơ bút của đồng tử. P</SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">hải</SPAN><SPAN lang=X-NONE> chăng Đấng Cao Đài đã chỉ định Ngài Phạm Công Tắc vào phẩm vị lãnh đạo tối cao của </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">Đạo</SPAN><SPAN lang=X-NONE> ?</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE> “ Người ta hiểu rằng, từ đây, tại sao các vị lãnh đạo </SPAN><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt">Cao Đài</SPAN><SPAN lang=X-NONE> tổ chức lễ Đại Tường huy hoàng hiếm có. Những cộ hoa đi diễn hành trong tỉnh lỵ Tây Ninh không bị Tỉnh trưởng ngăn cấm. Chúng tôi nghĩ rằng, sự ngăn cấm đó không chánh đáng, bởi vì tất cả đều diễn ra trong bình yên ở khắp nơi. Cộ hoa, rước đuốc, pháo bông trong 3 ngày lễ làm tăng thêm sự vui mừng của dân chúng. Ánh sáng đèn điện rực rỡ làm cho vùng Thánh địa có vẻ là một thành phố nhỏ náo nhiệt.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Chúng tôi có gặp các vị lãnh đạo cao cấp nhứt. Người đứng đầu hiện thời của Đạo mà chúng tôi trước đây đã sát cánh cùng nhau trước khi cải sang Đạo Cao Đài, đã  làm việc trong Sở Thương chánh, trong lúc đó, người bạn thời niên thiếu của chúng tôi là Lê Thế Vĩnh, Trưởng ban Nghi lễ, đã chiến đấu như là “Thanh niên Việt Nam” để cải thiện số phận của dân tộc Việt Nam.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Chiều nay là lễ mãn tang Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, những bài diễn văn sẽ được đọc lên cho chúng ta biết về tình hình hiện tại của nền Đạo Cao Đài, những khuynh hướng, những khả năng và về tương lai của  Đạo.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Người ta biết rằng, Đạo Cao Đài phát sinh từ năm 1926, dưới sự  thúc giục của phong trào xây bàn  nhập cảng từ nước Pháp. Nhưng có điều quần chúng không biết là có một người Pháp lai, độc giả trung thành của Léon Denis và Allan Kardec, đã bỏ tiền túi ra để đi truyền bá những tư  tưởng về Thần linh học trong thuộc địa, việc nầy góp phần không ít vào sự phát triển nhanh chóng lạ thường của nền Tân tôn giáo, đặt trên cùng một hàng Bốn Đấng Giáo chủ : Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca và Jésus Christ. Chủ nghĩa tổng hợp lạ thường nầy giải thích rõ hơn nữa sự thành công mau lẹ của phong trào bên cạnh những người VN và cả người Cao Miên nữa.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Chánh phủ Pháp có thể lo sợ trong một lúc nào đó về nền Tân tôn giáo phát sinh chậm trễ giữa thế kỷ 20 nầy, nhưng về sau, những nhà lãnh đạo tôn giáo của chúng ta được phép truyền đạo nơi Bắc Kỳ, những phái bộ truyền giáo Cao Đài được đi Pháp, Trung hoa.</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Sự biểu lộ hiện thời tại Tây Ninh, phải chăng là điểm khởi đầu cho sự củng cố và bành trướng phong trào, đã bị ngưng trệ trong suốt năm qua ?</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Phải chăng các vị lãnh đạo tôn giáo Cao Đài nuôi tham vọng trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần của một phần Viễn Đông nhờ vào sự phát triển của Đạo Cao Đài ?</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>“ Một tương lai không xa sẽ cho chúng ta cái chìa khóa của những bí ẩn nầy.”</SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE>                                                 SROK - SAROU - </SPAN><I><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">(Đặc phái viên)</SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 36pt" ="MsoText"><SPAN lang=X-NONE style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><strong><FONT size=2>Tác giả: Tiếp Dẫn Đạo Nhơn<BR>Gabriel Gobron <BR>Dịch giả<BR>Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng</FONT></strong></SPAN></P></FONT> 
 

Lãng tử

New member
 
Theo như sự nhìn nhận của một cơ quan truyền bá giáo lý thì đến nay, Đại Đạo có 4 vị Giáo Tông chính vị, đã đăng tiên và về cơ có danh xưng phẩm vị: (mặc dù một số chi phái không thừa nhận)<br>- Đức Ngô Minh Chiêu<br>- Đức Lê Văn Trung<br>- Đức Nguyễn Ngọc Tương<br>- Đức Nguyễn Bửu Tài<br><br>Theo như tôi đã đọc Thánh giáo thì cả 4 vị này đều đã có giáng cơ tại Tòa thánh Châu Minh của phái Tiên Thiên.<br><br>(Để xem lại Thánh giáo, sẽ đưa ngày tháng giáng cơ và nội dung các bài huấn ngôn cụ thể)<br><br><br><br>
 

Trung ngôn

Active member
<P>
Lãng tử nói:
  Theo như sự nhìn nhận của một cơ quan truyền bá giáo lý thì đến nay, Đại Đạo có 4 vị Giáo Tông chính vị, đã đăng tiên và về cơ có danh xưng phẩm vị: (mặc dù một số chi phái không thừa nhận)<BR>- Đức Ngô Minh Chiêu<BR>- Đức Lê Văn Trung<BR>- Đức Nguyễn Ngọc Tương<BR>- Đức Nguyễn Bửu Tài<BR><BR>Theo như tôi đã đọc Thánh giáo thì cả 4 vị này đều đã có giáng cơ tại Tòa thánh Châu Minh của phái Tiên Thiên.<BR><BR>(Để xem lại Thánh giáo, sẽ đưa ngày tháng giáng cơ và nội dung các bài huấn ngôn cụ thể)<BR><BR><BR>
</P>
<P><FONT size=3>Thưa Huynh,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như huynh nói đã có 04 vị giáo tông trong nền đạo Tam kỳ phổ độ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ xin hỏi: Đến thời điểm này, các Hội thánh, Thánh tịnh đang hoạt động v.v. đang sử dụng đạo tịch THANH - HƯƠNG cho các chức sắc Cửu trùng đài có đúng không ạ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Có nơi nào sử dụng đạo tịch ĐẠO - TÂM hoặc đạo tịch nào khác chưa ạ? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính hỏi.</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>1. Về Tịch Đạo của Chức sắc nam phái lấy chữ THANH thì có liên quan đến Vĩnh Nguyên tự đấy</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Về 4 vị Giáo Tông đã có giáng cơ thì nơi đó là Thánh Tòa Thiên Thai ở Cai Lậy - Tiền Giang (hồi thập niên 40 là Tòa Thánh đầu tiên của phái Tiên Thiên) chứ không phải ở Tòa thánh hiện nay là Châu Minh (Bến Tre)</FONT></P>
<P><IMG src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_09.2007//2008-04-16_204022_DSC01384.JPG" border="0"></P>
<P><FONT size=3>Hồi trước 1975 chỉ có hình 4 vị (theo lệnh dạy của Ơn Trên): từ trái sang phải : 1- Thượng Trung Nhật 2- Thượng Tương Thanh 3- Ngô Minh Chiêu 4-......... 5- Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài (hình cuối bên phải bị bình bông che 1 phần)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng gần đây, HT.Tiên Thiên lại chèn thêm vào hình Ngài Phan Văn Tòng (gọi là đệ nhứt Giáo tông Tiên Thiên) (hình chân dung rõ nhứt)</FONT></P> 
 

NAMMÔ

New member
<P>
Lãng tử nói:
  Theo như sự nhìn nhận của một cơ quan truyền bá giáo lý thì đến nay, Đại Đạo có 4 vị Giáo Tông chính vị, đã đăng tiên và về cơ có danh xưng phẩm vị: (mặc dù một số chi phái không thừa nhận)<BR>- Đức Ngô Minh Chiêu<BR>- Đức Lê Văn Trung<BR>- Đức Nguyễn Ngọc Tương<BR>- Đức Nguyễn Bửu Tài<BR><BR>Theo như tôi đã đọc Thánh giáo thì cả 4 vị này đều đã có giáng cơ tại Tòa thánh Châu Minh của phái Tiên Thiên.<BR><BR>(Để xem lại Thánh giáo, sẽ đưa ngày tháng giáng cơ và nội dung các bài huấn ngôn cụ thể)<BR><BR><BR><BR>
 </P>
<P>Thưa quý hiền huynh theo đệ biết thì Đạo ta có tới 5 vị Giáo Tông lận đó</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_09.2007//2008-04-16_205135_TNTN.jpg" border="0"></P>
<P>Huynh nói sai rồi ! Từ trái sang phải thì là Thượng Trung Nhật-Thượng Tương Thanh-Ngô-Minh-Chiêu-Phan Văn Tòng-Nguyễn Bửu Tài.Như vậy mới đúng</P>
<P>Nhưng đệ nghe nói có thêm đệ tứ giáo tông Cao triều Phát nữa chứ chưa nghe Phan Văn Tòng</P>
<P>Vậy kính hỏi Ngài Phan Giáo Tông có tiểu sử ra sao?Mong ACE giải dùm đệ!</P>
<P>Cám ơn ! Kiếu !</P>
<P> </P> 
 

NAMMÔ

New member
Trung ngôn nói:
<P>
Lãng tử nói:
  Theo như sự nhìn nhận của một cơ quan truyền bá giáo lý thì đến nay, Đại Đạo có 4 vị Giáo Tông chính vị, đã đăng tiên và về cơ có danh xưng phẩm vị: (mặc dù một số chi phái không thừa nhận)<BR>- Đức Ngô Minh Chiêu<BR>- Đức Lê Văn Trung<BR>- Đức Nguyễn Ngọc Tương<BR>- Đức Nguyễn Bửu Tài<BR><BR>Theo như tôi đã đọc Thánh giáo thì cả 4 vị này đều đã có giáng cơ tại Tòa thánh Châu Minh của phái Tiên Thiên.<BR><BR>(Để xem lại Thánh giáo, sẽ đưa ngày tháng giáng cơ và nội dung các bài huấn ngôn cụ thể)<BR><BR><BR>
</P>
<P><FONT size=3>Thưa Huynh,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như huynh nói đã có 04 vị giáo tông trong nền đạo Tam kỳ phổ độ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ xin hỏi: Đến thời điểm này, các Hội thánh, Thánh tịnh đang hoạt động v.v. đang sử dụng đạo tịch THANH - HƯƠNG cho các chức sắc Cửu trùng đài có đúng không ạ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Có nơi nào sử dụng đạo tịch ĐẠO - TÂM hoặc đạo tịch nào khác chưa ạ? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính hỏi.</FONT></P>
<P>
 </P>
<P>Nếu như huynh hỏi có thêm Đạo tịch Đạo-Tâm hay là Đạo tịch nào khác khác nữa thì nammô khẳng định chắc là 7 ức niên sau! Đúng không ACE?</P>
<P>Mấy lời ngu muội xin được ACE chỉ giáo thêm!</P> 
 

Lãng tử

New member
Bần sĩ nói rõ thêm, xin quý  đạo hữu đọc kỹ đoạn này: <br><br><span style="font-style: italic;">Theo như sự nhìn nhận của một cơ quan truyền bá giáo lý thì đến nay,
Đại Đạo có 4 vị Giáo Tông chính vị, đã đăng tiên và về cơ có danh xưng
phẩm vị: (mặc dù một số chi phái không thừa nhận)</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">- Đức Ngô Minh Chiêu</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">- Đức Lê Văn Trung</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">- Đức Nguyễn Ngọc Tương</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">- Đức Nguyễn Bửu Tài</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Giáo Tông chính vị mới kể ở trên.</span><br><br>* <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Ngài Phan Văn Tòng</span>: xem như là người lãnh đạocao nhất, anh cả của phái Tiên Thiên lúc buổi đầu, xem như là Giáo tông nhưng chưa đăng đàn bái mạng chính vị và chưa ngự trên Ngai.</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">(Dẫn thêm: 4 vị GT chính vị kể trên đều đắc phẩm Kim Tiên, Ngài PVT chỉ đắc phẩm Minh Tiên- Thánh hiệu là Chánh Công Minh Tiên)</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">* <span style="font-weight: bold;">Ngài Cao Triều Phát</span>: phổ độ Đạo ở miền Bắc và xem như anh cả của "Đạo Cao Đài cứu quốc mười hai phái hiệp nhất" ở miền Bắc thời kỳ chiến tranh, sau đổi tên là </span><font style="color: rgb(0, 0, 255);" color="#660033"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">Hội Thánh Duy Nhất Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</span></font><span style="color: rgb(0, 0, 255);">. Tuy giữ vai trò là Anh cả nhưng chưa nghe nói là đăng cơ bái mạng Giáo Tông.</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><br>(Nguồn: Lịch sử Đạo Cao Đài Miền Bắc - Lê Anh Dũng)<br>Xem thêm về Ngài CTP tại đây: http://caodaifrance.free.fr/Trangdaidao/Html/Daosu/Texte/Lic hsu_caodai_mienbac_04.htm<br><br><br>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Với những Thánh giáo mà tôi có dịp đọc được thì chỉ thấy có 4 vị Giáo Tông như lâu nay các sách sử đạo có nhắc đến</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Đệ nhứt Giáo tông vô vi Ngô Minh Chiêu</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Đệ nhị Giáo Tông Lê Văn Trung</FONT></P>
<P><FONT size=3>3. Đệ tam Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương</FONT></P>
<P><FONT size=3>4. và Đệ tứ Giáo Tông Nguyễn Bửu Tài</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bốn vị này nhiều lần giáng đàn cùng một lúc và xưng danh như đã nêu trên</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chưa bao giờ thấy Ngài Cao Triều Phát về đàn xưng danh là Giáo Tông ! Ngài chỉ xưng là "tiên huynh"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn Ngài Phan Văn Tòng cũng vậy, chỉ xưng danh là "Chánh Công Minh Tiên" mà thôi !</FONT></P>
 

Lãng tử

New member
 <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bần sĩ xin trích lục Thánh thi trong quyển "Thánh Huấn hiệp tuyển" do Hội Thánh Tiên Thiên ban hành. Các bài thi này là của 4 vị  Giaó tông giáng đàn tại các Thánh tịnh và Tòa thánh Châu Minh.</span><br><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">* Đệ nhứt Giáo Tông: <span style="font-weight: bold;">Đức Ngô Minh Chiêu</span> - Phẩm vị <span style="font-weight: bold;"> PHÁP BỬU ĐẠI TIÊN</span></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Ngô</span>  thân tâm tĩnh mỗi ngày tu,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Minh</span>  mẫn tâm linh thể nguyệt Thu;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Chiêu</span>  mộ chất âm bồi quả vị,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Pháp</span>  luân thường chuyển mãi công phu;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Bửu</span>  tam đầy đủ nhờ tịnh luyện</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Đại </span> Đạo kết thành bởi hiểu thâu;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tiên</span>  cảnh phục hồi quy vị cũ</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Giáng</span>  cơ để chút sĩ hiền nhu.</span><br><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">* Đệ nhị Giáo tông: <span style="font-weight: bold;">Đức Lê Văn Trung</span>  - Phẩm vị <span style="font-weight: bold;">PHÁP LINH KIM TIÊN</span></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Lê</span> hoát thường dùng tiếp điển thanh,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Văn</span> minh đạo đức tiến đường lành;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Trung</span> thành một dạ lo cơ đạo</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Pháp</span> Chánh, Chơn truyền cứ thực hành;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Linh </span>ứng tại tâm tin tưởng trọn,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Kim</span> thân kết được đạo đơn thành;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tiên</span> bang nhàn lạc đâu yên dạ,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Giáng</span> xuống cõi trần độ chúng sanh.</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">* Đệ tam Giáo tông: <span style="font-weight: bold;">Đức Nguyễn Ngọc Tương</span> - Phẩm vị <span style="font-weight: bold;">PHÁP QUANG KIM TIÊN</span></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Nguyễn</span>  tộc tiền căn phước thiện duyên,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;"> Ngọc</span>  châu minh chiếu lúc tham thiền;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tương</span>  đồng huynh đệ lo cơ đạo,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Pháp </span> luật quy điều ấy chánh truyền;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Quang</span>  điển chiếu soi lòng sở nguyện,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Kim </span> đơn huờn được toại lời nguyền;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tiên</span>  bang trở lại muôn thu hưởng,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Giáng</span>  bút tỏ lời để nhủ khuyên</span><br><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">* Đệ tứ Giáo tông: <span style="font-weight: bold;">Đức Nguyễn Bửu Tài</span> - Phẩm vị <span style="font-weight: bold;">PHÁP LỰC KIM TIÊN</span></span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Nguyễn</span>  gia truyền thống sự tu thân,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Bửu </span> pháp hiệp quy: tinh, khí, thần;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tài</span>  lực đâu qua căn đức trọn,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Pháp</span>  mầu huyền diệu ráng chuyên cần;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Lực</span>  thiên rảy khắp nơi trần thế,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Kim</span>  cổ tuần huờn máy tạo vần;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;">Tiên </span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> Phật Thánh Thần đồng xuống thế,</span><br style="color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Giáng </span> trần thưởng phạt lý cân phân.</span><br><br><br><br>
 

NAMMÔ

New member
Đạt Tường nói:
<P><FONT size=3>Với những Thánh giáo mà tôi có dịp đọc được thì chỉ thấy có 4 vị Giáo Tông như lâu nay các sách sử đạo có nhắc đến</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Đệ nhứt Giáo tông vô vi Ngô Minh Chiêu</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Đệ nhị Giáo Tông Lê Văn Trung</FONT></P>
<P><FONT size=3>3. Đệ tam Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương</FONT></P>
<P><FONT size=3>4. và Đệ tứ Giáo Tông Nguyễn Bửu Tài</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bốn vị này nhiều lần giáng đàn cùng một lúc và xưng danh như đã nêu trên</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chưa bao giờ thấy Ngài Cao Triều Phát về đàn xưng danh là Giáo Tông ! Ngài chỉ xưng là "tiên huynh"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn Ngài Phan Văn Tòng cũng vậy, chỉ xưng danh là "Chánh Công Minh Tiên" mà thôi !</FONT></P>
<P>
 </P>
<P>Nếu nói như huynh vậy là Đạo ta tôn trọng hai Ngài cho nên mới tôn lên làm Giáo Tông khi hai Ngài tịch diệt phải không Huynh?</P>
<P>Kính hỏi!</P>
 

NAMMÔ

New member
<P>Bạch Quý Hiền Huynh!</P>
<P>Vâng Mật Chiếu ! mấy huynh hiểu chứ?</P>
<P>Kính!</P>
 

Lãng tử

New member
NAMMÔ nói:
<p>Nếu nói như huynh vậy là Đạo ta tôn trọng hai Ngài cho nên mới tôn lên làm Giáo Tông khi hai Ngài tịch diệt phải không Huynh?<br>Kính hỏi!</p><p>
<br></p>Nói là Đạo ta tôn lên làm Giáo tông khi đã tịch diệt cũng không chính xác lắm.<br><br><span style="font-weight: bold;">* Ngài Phan Văn Tòng</span>: là Anh cả gầy dựng Tiên Thiên và Tòa Thánh Châu Minh buổi sơ khai, nhưgn Ngài chưa đăng vị ngự ngôi Giáo tông. Cho nên xem Ngài như quyền GT thời sơ khai thôi, còn GT chính vị là Ngài Nguyễn Bửu Tài.<br><br>*<span style="font-weight: bold;"> Ngài Cao Triều Phát: </span>là đạo trưởng của Cao Đài hiệp nhất 12 chi phái ở miền Bắc, cũng chưa đăng đàn chính vị, chỉ là do bổn đạo tôn lên vai trò GT, chứ không phải truy phong GT.<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-style: italic;">Sau đây là mấy bài thi của các vị Giáo tông giáng đàn tại Tòa Thánh Châu Minh vào ngày lễ Lạc thành Tòa thánh (lễ khánh thành). Ta thấy rõ tinh thần Một Đạo của Thầy ở đây.</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Pháp Bửu Đại Tiên Ngô Minh Chiêu Giáng:</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Pháp </span>chánh mừng xuân đạo thuận thời</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Bửu</span> tòa lễ chúc khắp nơi nơi</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Đại </span>căn đại đức gom về một</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tiên</span> Phật hội khai tái tạo đời;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Ngô </span>hiệp chuyển xây nguơn thánhh đức</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Minh</span> hòa hóa kiếp gặp cơ trời;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Chiêu</span> an Long Hội, bình nhân loại </span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Giáng</span> thế hoa xuân nở nụ cười</span><br><br>***<br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Pháp Linh Kim Tiên Lê Văn Trung Giáng</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;">Pháp</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> luật công bình chẳng vị ai</span><br style="color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Linh</span> quang chiếu diệu bực Tam Tài</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Kim </span>môn khai rộng cho người thiện</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tiên</span> Cảnh khuếch trương đón kẻ ngay;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Lê</span> trải biết bao mùi thế sự</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Văn</span> tường đạo đức hưởng bồng lai</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Trung </span>cang nghĩa khí anh hùng tận</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Giáng</span> khuyến đời mau tỉnh giấc say</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><br>***<br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Chuyển Hóa Long Hoa Lạc Thành Tòa Thánh</span><br>Chiết chữ thứ ba được: <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Pháp Quang Kim Tiên Tự Nguyễn Ngọc Tương</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Chuyển</span> chúng <span style="font-weight: bold;">Pháp</span>  minh tái tạo đời</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Hóa</span>   thành   <span style="font-weight: bold;">Quang</span>  cảnh thuận cơ Trời</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Long</span>   vân    <span style="font-weight: bold;">Kim</span>  cổ nguyên căn hưởng</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Hoa</span>   thắm   <span style="font-weight: bold;">Tiên</span>  Thiên chói ánh ngời</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Lạc</span>  bước  <span style="font-weight: bold;">Tự </span> mình quên nẻo chánh</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Thành</span> danh <span style="font-weight: bold;">Nguyễn</span>  biết tiến theo thời</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tòa</span> chương  <span style="font-weight: bold;">Ngọc</span>  lộ nên điều thiện</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Thánh</span> triết  <span style="font-weight: bold;">Tương </span> thân nguyện vẹn lời.</span><br><br>***<br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Chứng Lễ Lạc Thành Tòa Thánh Châu Minh</span><br>Chiết chữ thứ ba được: <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">Pháp Lực Kim Tiên Giáo Tông Thiện Pháp</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Chứng</span> minh <span style="font-weight: bold;">Pháp </span>chánh đúng chơn truyền</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Lễ </span>  nghĩa   <span style="font-weight: bold;">Lực</span>   oai xóa mị quyền</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Lạc</span> hưởng <span style="font-weight: bold;">Kim</span>   tiền đâu vững chắc</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Thành </span>danh <span style="font-weight: bold;">Tiên </span> tịch mới bình yên;</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Tòa</span> chương <span style="font-weight: bold;">Giáo</span>  hóa người nguyên vị</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Thánh </span>cổ   <span style="font-weight: bold;">Tông</span>   truyền kẻ hữu duyên</span><br style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Châu</span>   báu  <span style="font-weight: bold;">Thiện </span> căn nay trổ mặt</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">Minh</span> quang <span style="font-weight: bold;">Pháp</span>  lý rõ tay hiền.</span><br><br><br><br><br>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>
Lãng tử nói:
<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">* Ngài Phan Văn Tòng</SPAN>: là Anh cả gầy dựng Tiên Thiên và Tòa Thánh Châu Minh buổi sơ khai, nhưgn Ngài chưa đăng vị ngự ngôi Giáo tông. Cho nên <strong>xem Ngài như quyền GT thời sơ khai thôi, còn GT chính vị là Ngài Nguyễn Bửu Tài.<BR></strong><BR>*<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> Ngài Cao Triều Phát: </SPAN>là đạo trưởng của <strong>Cao Đài hiệp nhất 12 chi phái ở miền Bắc</strong>, cũng chưa đăng đàn chính vị, chỉ là do bổn đạo tôn lên vai trò GT, chứ không phải truy phong GT.
 </P>
<P align=justify><strong>1. Về Ngài Phan Văn Tòng</strong></P>
<P align=justify>Với những tài liệu chánh thức của Hội Thánh Tiên Thiên cho đến năm 2000, chỉ thấy tôn xưng Ngài Nguyễn Bửu Tài là Giáo Tông Tiên Thiên. Không có tài liệu nào nói về vị trí Giáo Tông của Ngài Phan Văn Tòng cả !</P>
<P align=justify>Các tác giả viết sử đạo trước năm 1975 khi nói về phái Tiên Thiên cũng không hề nhắc tới vị trí GT của Ngài PVTòng mà chỉ nói về Giáo Tông NBTài mà thôi</P>
<P align=justify>Cách đây vài năm, trong Hội Thánh Tiên Thiên có xuất hiện "bản thảo" TÍN SỬ CAO ĐÀI TIÊN THIÊN thì trong đó có trình bày quan điểm của "nhóm" nghiên cứu này gọi Ngài PVT là Đệ Nhứt GT Tiên Thiên. Tuy nhiên những thánh giáo để chứng minh sự "chính danh" này thì rất mờ nhạt (ít thuyết phục)</P>
<P align=justify><strong>2. Về Ngài Cao Triều Phát</strong></P>
<P align=justify>Không có bất cứ tài liệu nào nói về Ngài Cao Triều Phát đã từng là Giáo Tông cả ! Ngay cả với "<strong>Cao Đài hiệp nhất 12 chi phái "</strong> ở <strong>MIỀN NAM</strong> trong thời kỳ Mặt Trận Việt Minh đấu tranh chống Pháp.</P>
<P align=justify>Phái Minh Chơn Đạo cũng chưa bao giờ nói Ngài CTP là Giáo Tông Cao Đài Cứu Quốc cả</P>
<P align=justify>Sau này, có người lầm tưởng khi nghe bổn đạo ở miền Bắc trong cách nói tôn vinh gọi Ngài CTP là "anh Cả" nên suy luận và "gán" cho Ngài danh vị Giáo Tông ! (theo cách nói thông dụng ở miền Nam gọi là anh Hai, còn miền Bắc gọi là anh Cả)</P>
<P align=justify>Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với cụ Bà Cao Triều và các con trai con gái. Quý vị trong gia đình đều không xác nhận thông tin phẩm Giáo Tông ! (Cụ bà ở phẩm Giáo Sư bên Minh Chơn Đạo)</P>
<P align=justify>Thân ái</P>
<P> <IMG src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_09.2007//2008-04-17_175120_DSC08946.JPG" border="0"></P>
<P><FONT size=3>Đây là bàn thờ Tiền Bối của Minh Chơn Đạo, hình Ngài Cao Triều Phát ở bên trái </FONT></P> 
 

Huynh Đệ

New member
<P> Ủa sao lại có nhiều  Giáo Tông vậy Huynh !</P>
<P><IMG src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_09.2007//2008-04-17_175120_DSC08946.JPG" border="0"></P>
<P>Cho woa hỏi!</P>
<P><FONT size=3><FONT size=2> Tiền Bối của Minh Chơn Đạo, hình Ngài Cao Triều Phát ở bên trái</FONT> </FONT><FONT size=2>Là phẩm chức vị gì bên Đạo Cao Đài vậy mấy huynh?Họ ăn mặc đẹp wá hà !</FONT></P>
<P>Uả mà sao cái vị ngồi ở giữa mặc áo dài khăn đóng lại cao hơn mấy vị kia vậy?</P>
<P>Woa tìm hiểu !</P>
<P> </P>
 

Huynh Đệ

New member
<P> ỦA mà chữ Trung Liệt Thánh để làm bài vị cho một vị Thánh nào hay là 3 vị này đắc phẩm Thánh vậy?</P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_09.2007//2008-04-18_200406_.091.JPG" border="0"></P>
<P>Kính hỏi !</P>
<P> </P>
 

Lãng tử

New member
Huynh Đệ nói:
Ủa sao lại có nhiều  Giáo Tông vậy Huynh !<br>Cho woa hỏi!<font size="3"><font size="2"> <br>Tiền Bối của Minh Chơn Đạo, hình Ngài Cao Triều Phát ở bên trái</font> </font><font size="2">Là phẩm chức vị gì bên Đạo Cao Đài vậy mấy huynh?Họ ăn mặc đẹp wá hà !</font><br>Uả mà sao cái vị ngồi ở giữa mặc áo dài khăn đóng lại cao hơn mấy vị kia vậy?<br>Woa tìm hiểu !<br> 
<br><br>Trả lời thế này: <br>1. Có 4 vị Gíao tông chính vị. (xem các bài trên)<br>2. Vị ngồi chính giữa là Đức Ngô Minh Chiêu, Giáo tông đầu tiên, Đệ tử đầu tiên, tín đồ Cao Đài đầu tiên....<br>3. Không phải ăn mặc cho đẹp mà đúng phẩm vị của Đạo. Xin xem thêm các thông tin về tổ chức của Đạo.<br>
 

Lãng tử

New member
Huynh Đệ nói:
<p> ỦA mà chữ Trung Liệt Thánh để làm bài vị cho một vị Thánh nào hay là 3 vị này đắc phẩm Thánh vậy?</p>

<p>Kính hỏi !</p>
<br><br>- Trung Liệt Thánh là chỉ chung các tiền bối của Đạo. Cũng như ở đình  người ta thờ Thần vậy.<br>- Bần sĩ không biết Ngài Cao Triều Phát đắc như thế nào. Nhưng đức Ngô thì đắc phẩm Đại Tiên. Thánh danh là Pháp Bửu Đại Tiên.<br>
 

DT

New member
Đây Bần Đạo dạy phần việc tới,
<br />Ngày 20 Đại Hội Phục Sơ;
<br />Tiên Thiên Thánh Đức đến giờ,
<br />Thiên Thai Thánh Tịnh đang chờ Thiên ân.
<br />Để kỷ niệm góp phần công đức,
<br />Truyền Cơ Quan chung sức chung công;
<br />Sắm sanh đủ bốn chân dung,
<br />Giáo Tông tứ vị: Chiêu, Trung, Tương, Tài.
<br />Ghép khuôn tượng bên ngoài y nhứt,
<br />Bốn tấc ngang năm tấc chiều cao;
<br />Xinh xinh nghiêm chỉnh một màu,
<br />Để bàn Tiền Bối gói bao kỹ càng.
<br />Và lập một phái đoàn hỗn hợp,
<br />Có nữ nam thứ lớp nghiêm minh;
<br />Hai mươi khởi giữa giờ Thìn,
<br />Lễ nghi cung thỉnh đăng trình đi ngay.
<br />Trước giờ Ngọ Thiên Thai tiên liệu,
<br />Tiếp rước vào Tam diệu huyền môn;
<br />An bài trước bệ Chí Tôn,
<br />Đợi giờ nghinh Thánh hoàng hôn Dậu thời.
<br />
<br />Đức LÝ Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14 tháng 2 Giáp Dần (7.3.1974)
<br />
 

Huynh Đệ

New member
 cho woa hỏi các vị Giáo Tông là ngưòi rất cao siêu vậy hỏi quý Huynh Tỷ có vị Giáo Tông nào bên đạo Cao Đài tu mà thành tiên tại thế không vậy?
 

NAMMÔ

New member
<P> Có đấy Thưa huynh huynhđệ đó là Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tưong còn các vị khác đệ không trực thuộc đệ không rành</P>
<P>Kính!</P>
 

Facebook Comment

Top