ĐỐ VUI HỌC ĐẠO (tu học là biển cả mênh mông)

LÂM-VIÊN

New member
HÔM NAY ĐỆ GỞI VÀI CÂU ĐỐ CHO VUI DIỄN ĐÀN


CÂU HỎI: (chọn câu Đúng - Sai / hoặc chọn câu Đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây)
Câu 1- Nhìn chung, cấu trúc Toà Thánh biểu trưng thế nào?
A- Toà Thánh hình thể như Long Mã đang nằm hai sừng vươn cao.
B- Tượng trưng sự kết hợp Âm Dương hai mặt tương đối đối chiếu nhau (như Lầu Chuông, Lầu Trống, Tượng Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư, Ông Thiện, Ông Ác, Long Hoa, Rồng Tiên, Hư Thực v.v…)
C- Tượng trưng sự kết hợp Tam Thanh hay Tam Bửu trong Tiểu/ Đại vũ trụ qua 3 Cổ Pháp trước Cổng Chánh vàqua kết cấu 3 đài Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài.
D- Cả ba câu trên đều đúng
Câu 2- Hiệp Thiên Đài đứng trước có ý nghĩa gì?
A- Hiệp Thiên Đài dẫn đạo, “Kỳ này Thầy lập Hiệp Thiên Đài rất là hệ trọng. Hễ Đạo còn Hiệp Thiên Đài vẫn còn”
B- Hiệp Thiên Đài thuộc bán hữu hình kết hợp Vô Vi và Hữu Hình, Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài.
C- Hiệp Thiên Đài vén màn bí mật Vô Vi và Hữu Hình, nắm Chơn Pháp HT của Đại Đạo dẫn dắt nhân sanh
D- Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần do Đức Phật Mẫu ban cho.
Câu 3- Bát Quái Đài ở sau cuối có ý nghĩa gì?
A- Tam Kỳ Phổ Độ, Thượng Đế hạ mình đứng sau cơ nhơn CTĐ để đưa nhân loại đi lên
B- Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn không giao cho sứ giả như hai lần trước mà chính mình Ngài làm giáo chủ giáng linh điển trực tiếp dẫn dắt nhân sanh
C- Đức Chí Tôn và Các Đấng Thiêng liêng hạ mình xuống thấp để tận độ chúng sanh
D- Cả 3 câu trên đều đúng Câu 4- Chín (09) bậc nền bên trong Tòa Thánh tượng trưng gì?
A- Tượng trưng Cửu Trùng Thiên, gồm 3 cấp cho Nho Giáo , 3 cấp cho Lão Giáo, 3 cấp cho Phật Giáo.
B- Tượng trưng chín cấp Tiên, Thánh, Thần gồm: Thiên Tiên, Nhơn Tiên, Địa Tiên, Thiên Thánh, Nhơn Thánh, Địa Thánh, Thiên Thần, Nhơn Thần, Địa Thần
C- Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chín cấp đồng phẩm kể trên: 1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp, 3 Đầu Sư, 36 Phối Sư, 72 Giáo Sư, 3,000 Giáo Hữu, Lễ Sanh, Chức Việc, Tín đồ.
D- Cả 3 câu trên đều đúng
 

Facebook Comment

Top