Lời dạy cần yếu của Đức Giáo Tông

Kim Liên

New member
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P><strong><FONT size=4><FONT color=#cc0000><FONT size=5> Lời Dạy Cần Yếu Của Đức Giáo Tông</FONT>  </FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4><FONT color=#cc0000>    ________________*********_______________  </FONT></FONT></strong></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P dir=ltr><strong><FONT size=4>Nền Đại Đạo đã lập thành.Mỗi vị chức sắc lưỡng phái nhứt là mấy vị có trách nhiệm trọng yếu,phải giữ gìn hạnh đức cho hoàn toàn phải giữ tâm từ thiện khiêm cung,thanh liêm thành chánh,đaị độ khoan dung,phải giữ lòng thương yêu hòa thuận,sốt sắng,siêng năng,giúp đỡ dắt dìu mà đối đãi với hết thảy mọi người,phải làm nên gương lành,gương tốt,tỏ rạng cho đoàn em bắt chước noi theo .</FONT></strong></P>
<P dir=ltr><strong><FONT size=4>Nghiêm Cấm từ đây không cho một ai ở trong Thánh Thất được giễu cợt,kích bát hờn giận nói hành.Cấm không cho cãi lẫy lớn tiếng,bỏ giọng cay chua,buôn lời thô lỗ mà dẫn lối cho tà quái xâm vào .</FONT></strong></P>
<P dir=ltr><strong>Nếu bất tuân phạm cấm,sẽ bị hành phạt nhãn tiền.</strong></P>
<P dir=ltr><strong><FONT size=4>Ước mong sao cho các em Nam,Nữ giữ tròn hạnh đức,qua khỏi chước tà,mà thọ hưởng nhiều ân huệ của Thầy ban bố sau này .</FONT></strong></P>
<P dir=ltr><strong><FONT size=4>                                                                                                      <EM>  May Thay !<BR>                                                                                                        Lành Thay !<BR></EM>                                               Bến Tre,ngày 22 tháng giêng năm Mậu Dần (1938)<BR></FONT></strong></P></BLOCKQUOTE>   (Phần Thảo Luận là vấn đề chính xung quanh bài viết vừa đưa,phụ thêm phần Thảo Luận phụ Bát Đạo Nghị Định Toà Thánh Tây Ninh)
 

Kim Liên

New member
<P> Mấy Huynh BCĐ nên thực hiện một cách đúng đắn đường lối hành đạo của Đức Giáo Tông nhá ! Đừng có đi sai lạc mà khiến cho tà quái xâm vào,phãi biết và luôn luôn hằng nhớ lời dạy của Đức Giáo Tông <strong>ít nói tốt hơn</strong></P>
<P>Thiếp Thấy huynh Thanh Điện,Tầm Nguyên,TamNgu rất khiêm tốn từng chi tiết,rất nén nổi lòng của mình trước nhiều lời lẽ khó nghe của một số ACE tại diễn đàn ,Nhưng không biết TamNgu đã làm sai chuyện gì mà đã bị khoá tài khoản! Chuyện này chỉ có TamNgu và BQT biết vì bài viết của TamNgu cũng đã bị xoá !</P>
<P>Thiếp thấy NamMô sao ấy ! Hồi thì nói nhiều cái rất tốt hay đầy ý nghĩa,khi thì khen hết lời,lúc lại buôn lời khó nghe vì còn nóng tánh,lát lại dùng nhiều từ ẩn ý.</P>
<P>Đây tuy là lời dạy của<strong> Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương </strong>nhưng Thiếp biết có một số ACE không mấy thiện cảm với Anh Cả cho lắm,nhưng cũng khuyên ACE hãy xem đây diễn đàn này là một cái thánh thất thực hiện cho đúng với Anh Cả Giáo Tông đã dạy <FONT size=4><strong>Nghiêm Cấm từ đây không cho một ai ở trong Thánh Thất được giễu cợt,kích bát hờn giận nói hành.Cấm không cho cãi lẫy lớn tiếng,bỏ giọng cay chua,buôn lời thô lỗ mà dẫn lối cho tà quái xâm vào . </strong>Chúng ta hãy bỏ cái hận thù,hiềm khích mà đoán lấy cái chan hoà,hạnh phúc trong tình thương của đại đồng tuyệt khổ.Mấy huynh ơi ! hãy nói rằng <strong>:"Hoà Thuận Thương Yêu là Đạo Cao Đài là Thánh Thể Đức Chí Tôn " </strong>Mấy huynh hãy học thuộc và hành cho kỹ đúng với đường lối Giáo Tông đã vạch sẵn Thiếp biết mấy huynh Tây Ninh có một số huynh không thích Anh Cả cho lắm nhưng mấy huynh ôi ! Lời dạy của Ngài có nào sai đâu chứ !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Đôi lời ! Cáo lui</FONT></P> 
 

Qui Khong

New member
<P> Kính !</P>
<P> Đạo Thầy Duy Chỉ Có Một </P>
<P> Một Giáo Tông Thiêng Liêng là Anh Cả ĐỨC Giáo Tông Lý Thái Bạch</P>
<P> Một Quyền Giáo Tông tức là  Anh Cả Tại Thế Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung </P>
<P> Ngoài ra toàn thể Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ Lưỡng Đài , toàn thể Tín Đồ KHÔNG NÊN nhìn NHẬN AI LÀ GIÁO TÔNG CỦA ĐĐTKPĐ nữa hết !</P>
<P> Rất mong thay , rất mong thay ! </P>
 

Kim Liên

New member
<P> Đề nghị mấy huynh BCĐ không cần trã lời câu nói này của Qui Không ! OK ! Nếu là Chính Nhân Quân Tử thì đừng có trã lời ! Vì "Quân Tử giữ mình bằng hành động,Tiểu Nhơn giữ mình bằng cái lỗ miệng " Mà Đạo thì không phãi giữ bằng cái lỗ miệng (22 điều cần yếu,điều 8 )</P>
<P>Bài Viết của Qui Không có BQT lo !</P>
<P>Thân Kiếu !</P>
 

Qui Khong

New member
<P> Hiền muội Kim Liên viết :</P>
<P> <EM>Đề nghị mấy huynh BCĐ không cần trã lời câu nói này của Qui Không ! OK ! Nếu là Chính Nhân Quân Tử thì đừng có trã lời ! Vì "Quân Tử giữ mình bằng hành động,Tiểu Nhơn giữ mình bằng cái lỗ miệng " Mà Đạo thì không phãi giữ bằng cái lỗ miệng (22 điều cần yếu,điều 8 )</EM></P>
<P> Rất hay , rất hay ! Khâm phục , khâm phục !</P>
<P> Vì rất dễ hiểu , Kim Liên viết rất đúng trọng tâm vấn đề vì chính Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cũng đã từng dạy : <strong>Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà lại nơi kết quả sự mình làm; chẳng phải nói câu kệ câu kinh mà tại cuộc hành vi người giữ đạo. Cái khó khăn của đạo chẳng ở nơi sự giảng dạy mà ở tại sự thật hành. Cái hay của đạo chẳng phải ở tại nơi yếu lý mà ở nơi cuộc kết quả sự giáo truyền.( Trích Phương Tu Đại Đạo )</strong></P>
<P> Thiển nghĩ ai là người quân tử tất sẽ hết lòng vì Đạo vì Thầy , chịu nhục không lui bước , thọ khảo chẳng sờn lòng , gương chánh nhân quân tử trong cửa Đạo của Thầy hẳn đã xuất hiện đó chính là Vị Chủ của Chi Đạo Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ( Xin Xem Tiểu Sử Đức Ngài ) , kế đó là Nhị Vị Phối Thánh , 1 là Đức Phối Thánh Phạm Văn Màng , 2 là Đức Phối Thánh Bùi Ái Thoại ( Xin Xem Tiểu Sử của 2 Ngài Phối Thánh )...</P>
<P><FONT color=#ff99cc>(Đoạn viết này đã bị cắt bởi TV BQT, với lý do vi phạm nội qui, nhân đây xin lưu ý TV Qui Không)</FONT></P>
<P> Mấy lời sẻ chia cùng chư huynh tỷ , nếu sai hoặc có chi khiếm nhã , xin bỏ quá cho , vì thuốc đắng giã tật, lời thật khó nghe mà !</P>
<P> Trân trọng kính chào ! </P>
<P> </P> 
 

NAMMÔ

New member
<P> 
QUI KHONG nói:
</P>
<P>Gương chánh nhân quân tử trong cửa Đạo của Thầy hẳn đã xuất hiện đó chính là Vị Chủ của Chi Đạo Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ( Xin Xem Tiểu Sử Đức Ngài ) , kế đó là Nhị Vị Phối Thánh , 1 là Đức Phối Thánh Phạm Văn Màng , 2 là Đức Phối Thánh Bùi Ái Thoại ( Xin Xem Tiểu Sử của 2 Ngài Phối Thánh )</P>
<P>
</P>
<P>Vâng ! Đúng lắm vì vậy mỗi năm tại Toà Thánh Bến Tre đều thiết lễ tửơng niệm những vị này tại Báo Ân Từ,nhứt là Đức Cao Thượng Phẩm hầu như Phòng nào của mấy vị Chức Sắc đều cũng có thờ Ngài ! Và nhứt là ngày 29/11 đều tưởng niệm Ngài tại Lễ Nhạc Đường Toà Thánh Đại Đạo thỉnh Tiên Linh của Ngài từ Báo Ân Từ về Lễ Nhạc Đường !</P>
<P>
Qui Khong nói:
</P>
<P>Trong cửa Đạo cũng không thiếu chi phường ham danh lợi , trọng áo mão , sẵn sàng phản Đạo , thành lập.............. rồi quay về chống phá Tòa Thánh là Nguồn Cội của Đạo , hạng người này thì có lẽ rất nhiều vị ở<FONT color=#ff9999>...(được cắt bởi TV BQT)...</FONT>nên tiểu đệ không nói lại , vậy hạng người ấy có được xem là bọn tiểu nhân không Kim Liên?</P>
<P> Mấy lời sẻ chia cùng chư huynh tỷ , nếu sai hoặc có chi khiếm nhã , xin bỏ quá cho , vì thuốc đắng giã tật, lời thật khó nghe mà !</P>
<P> Trân trọng kính chào ! </P>
<P>
</P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></P>     
 

Khong Khong

New member
<P> ĐỆ ĐÂY XIN CÓ MẤY LỜI </P>
<P>ĐẠO LÀ GÌ ÍT NGƯỜI HIỂU LÝ</P>
<P>KHÔNG TẦM RA SUY XÉT CHO CÙNG</P>
<P>CHIA CHI CHO PHẢI NÃO NÙNG</P>
<P>RẼ PHÂN TÌNH NGHĨA ANH EM BẠN CÙNG</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
Qui Khong nói:
<P> Kính !</P>
<P> Đạo Thầy Duy Chỉ Có Một </P>
<P> <strong>Một Giáo Tông Thiêng Liêng là Anh Cả ĐỨC Giáo Tông Lý Thái Bạch</strong></P>
<P><strong> Một Quyền Giáo Tông tức là  Anh Cả Tại Thế Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung (1)</strong></P>
<P> <strong>Ngoài ra toàn thể Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ Lưỡng Đài , toàn thể Tín Đồ KHÔNG NÊN nhìn NHẬN AI LÀ GIÁO TÔNG CỦA ĐĐTKPĐ nữa hết ! (2)</strong></P>
<P> Rất mong thay , rất mong thay ! </P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3>Từ bài của Qui Khong; </FONT><FONT size=3>Đạo đệ nhận thấy (vì mang nặng xác phàm nên chi nhìn tới đây thôi):</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Có 02 ngôi giáo tông cùng tồn tại (và nhiều nữa) song song (cùng thời điểm).</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Có một Đạo nghị định số 8 phẩy (8') đã ra đời tại diễn đàn Tuổi trẻ Đại đạo ngày hôm qua. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Ôi, con cái của Thầy lại một lần nữa tin Thầy và bảo vệ Ngôi vị giáo tông đã được quy định tại "Pháp chánh truyền" <strong><EM>một cách mãnh liệt, vô song</EM></strong>!!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>       
 

Qui Khong

New member
<P> Kính cùng huynh Trung Ngôn , ngu đệ nặng mang phàm tánh , lại rất tối dạ cả tin , chỉ đặt trọn đức tin của mình dưới một Hội Thánh do Đức Chí Tôn dụng huyền diệu cơ bút lập thành , do chính Đức Chí Tôn dùng Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN và PHONG THÁNH mà thôi ! Thiễn nghĩ sự tin tưởng ấy nếu có bị đời chê là nặng mang phàm tánh , ngu đệ cũng cam lòng thỏa dạ !</P>
<P> Đạo Nghị Định Thứ 8 từ nay cho tới ngày Đạo Cao Đài bị thất kỳ truyền , Qui Phàm và cho tới ngày Tận Thế nếu Đức Chí Tôn không giáng cơ biểu HỦY , Đức Lý Giáo Tông không lập một Thánh Lịnh Thâu Hồi Đạo Nghị Định Thứ 8 thì ngu đệ dẫu có bị Ngũ Lôi Tru Diệt đi chăng nữa cũng tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ DÁM LÀM TRÁI NỘI DUNG  của Đạo Nghị Định Thứ 8 đã qui định , còn việc huynh Trung Ngôn vừa tìm được Đạo Nghị Định Thứ 8' ( Đ N Đ Thứ 8 Phẩy ) thì đệ cũng xin chúc mừng huynh trên đường tu học , và xin huynh vui lòng cho đệ thỉnh giáo , ĐNĐ 8' này do VỊ ĐẠI LA THẦN TIÊN nào giáng cơ lập thành vậy ạ? Rất vui nếu đựoc huynh cung cấp đầy đủ chi tiết , do đồng tử hay chức sắc nào Phò Loan thì thật là đa tạ vô cùng !</P>
<P> Mến chào và chúc huynh thân tâm thường an lạc !</P>
<P>  </P>
 

TâmĐạo

New member
<P> Kính chư hiền !</P>
<P align=center>         Bày đờn ai khéo sắm đờn đây</P>
<P align=center>Để quỷ để ma ở cả bầy</P>
<P align=center>         Lẫn bẩn cứ theo toan cám dỗ</P>
<P align=center>          Làm cho nên nỗi Đạo xa Thầy.</P>
<P>Thi Văn Dạy Đạo của Thượng  Đế đã rõ. Ai PHẬT ai MA tự mình xét lấy. CHÁNH TÀ đôi nẽo nhưng xét cho cùng TÀ không thể thằng CHÁNH . MA MA PHẬT PHẬT hai chốn riêng phần , thưởng phạt rồi đây cũng tới. Do vậy chẳng nên cãi vả xích mích làm gì , bỡi lẽ :</P>
<P align=center>Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời</P>
<P align=center>  Mình biết đạo mình giữ đó thôi</P>
<P align=center>       Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẽ</P>
<P align=center>Phải coi nên chỗ để nên lời.</P>
<P>Ai đúng ai sai THẦY biết , tự lương tâm biết , không cần phải bu lu ba loa cãi vả làm gì. Ai có quan điểm nấy , không thể ép ai theo ý mình. Chỉ biết ĐẠO THẦY DUY CÓ MỘT  là đủ.  Chắc không ai muốn làm KẺ THÙ NGHỊCH CỦA THẦY nên cũng không cần tranh cải thêm làm gì </P>
<P>Kính tường !</P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P><FONT color=#ff0000>BQT: Xin quý hiền chú ý, cần thảo luận tập trung vào chủ đề: "<strong>Lời dạy cần yếu của Đức Giáo Tông</strong> ". Các bài viết đi ngoài đã được xóa. Trân trọng (Admin)</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P>                                 </P>
<P>                                        Mỗi đời Giáo-Tông là một tịch Đạo</P>
<P>                     Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt tịch Đạo THANH-HƯƠNG.</P>
<P>Khi thay một Giáo-Tông là phải thay tịch Đạo, chưa thay tịch Đạo mà thay Giáo-Tông là loạn Đạo. </P>
<P>                                                           Luận-lý Đạo.</P>
 

NAMMÔ

New member
 Cho hỏi Đức Giáo Tông Thượng Trung Nhựt từ Quyền Giáo Tông lên Giáo Tông khi nào vậy ạ?
 

Trung ngôn

Active member
Qui Khong nói:
<P> Kính cùng huynh Trung Ngôn , ngu đệ nặng mang phàm tánh , lại rất tối dạ cả tin , chỉ đặt trọn đức tin của mình dưới một Hội Thánh do Đức Chí Tôn dụng huyền diệu cơ bút lập thành , do chính Đức Chí Tôn dùng Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN và PHONG THÁNH mà thôi ! Thiễn nghĩ sự tin tưởng ấy nếu có bị đời chê là nặng mang phàm tánh , ngu đệ cũng cam lòng thỏa dạ !</P>
<P> Đạo Nghị Định Thứ 8 từ nay cho tới ngày Đạo Cao Đài bị thất kỳ truyền , Qui Phàm và cho tới ngày Tận Thế nếu Đức Chí Tôn không giáng cơ biểu HỦY , Đức Lý Giáo Tông không lập một Thánh Lịnh Thâu Hồi Đạo Nghị Định Thứ 8 thì ngu đệ dẫu có bị Ngũ Lôi Tru Diệt đi chăng nữa cũng tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ DÁM LÀM TRÁI NỘI DUNG  của Đạo Nghị Định Thứ 8 đã qui định , còn việc huynh Trung Ngôn vừa tìm được Đạo Nghị Định Thứ 8' ( Đ N Đ Thứ 8 Phẩy ) thì đệ cũng xin chúc mừng huynh trên đường tu học , và xin huynh vui lòng cho đệ thỉnh giáo , ĐNĐ 8' này do VỊ ĐẠI LA THẦN TIÊN nào giáng cơ lập thành vậy ạ? Rất vui nếu đựoc huynh cung cấp đầy đủ chi tiết , do đồng tử hay chức sắc nào Phò Loan thì thật là đa tạ vô cùng !</P>
<P> Mến chào và chúc huynh thân tâm thường an lạc !  </P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3>1. Cám ơn Admin đã nhắc nhở về việc vi phạm Nội quy diễn đàn (có thể). <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"> Rất vui vì đã cho đăng bài tại diễn đàn !!</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Rất vui khi có nhiều tín đồ tin và bảo vệ Thầy tuyệt đối như huynh Qui Khong. Mến phục.</FONT></P>
<P><FONT size=3>3. Đạo nghị định số 8' là do nhận định của đệ đó mà !! Đệ nhận thấy huynh có nói nội dung sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>" <strong><FONT size=2>Ngoài ra toàn thể Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ Lưỡng Đài , toàn thể Tín Đồ KHÔNG NÊN nhìn NHẬN AI LÀ GIÁO TÔNG CỦA ĐĐTKPĐ nữa hết ! "</FONT></strong> </FONT> </P>
<P><FONT size=3>Nội dung câu quyết đoán và có tính luật giống như ĐNĐ số 8 nên đạo đệ nghĩ có một đạo nghị định mới ra đời. Nếu không phải thì xin rút lại vậy !! <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></FONT></P>
<P align=left><FONT size=3>4 (*). Vẫn liên quan đến Đạo nghị định số 8, <FONT color=#0000ff><strong>xin huynh cho đệ và toàn diễn đàn thấy văn bản này có dấu của 03 Chưởng pháp</strong></FONT> (hoặc của 01 đầu sư cũng được). Nếu không có các con dấu này đóng trên bản văn được cho là Đạo nghị định số 8 thì sẽ không phù hợp với quy định "<EM><strong><FONT face="Courier New, Courier, mono">Bất cứ câu luật lệ hay là kinh điển nào, dầu đã đặng hai vị Chưởng pháp phê chuẩn rồi mà thiếu một thì cũng không đặng phép ban hành</FONT></strong></EM>" (phần chú giải của Đức Hộ pháp).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Việc này đã được quy định minh bạch và công khai tại phần Quyền hành Chưởng pháp cuốn Pháp chánh truyền, Tân luật, Thánh ngôn hiệp tuyển do chính Tòa thánh Tây ninh ấn tống (có thể xem trên bất kỳ bản in năm nào). </FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin được trao đổi liên tục và thẳng thắng mặc dù lời đề nghị này đã được nêu nhiều lần; xin trả lời <strong>có </strong>hay <strong>không có</strong> đối với việc tồn tại bản văn có dấu như đã nêu. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong được học hỏi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
<P><FONT size=3>(*) Xin trả lời câu hỏi thật quan trọng này.</FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
 À ! Hình như cái dấu này không có,trên diễn đàn cũng đã có nhiều lần bắt gặp những trường hợp đưa BĐNĐ 8 ra giảng dạy nhưng cũng không hợp vì không có ấn của Toà Thánh ( 3 vị Đầu Sư )
 

Kim Liên

New member
<P> Theo Thiếp được biết thì không có con dấu nhưng có kí tên (Thiếp có xem trên mạng như sau )</P>
<P>
<TABLE id=Autonumber7 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=7 width="80%" ="maintext1"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="100%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,<BR>Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="100%" colSpan=2><FONT face="Times New Roman" size=3>Ký tên:</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="50%"><FONT face="Times New Roman" size=3><B>Hộ Pháp<BR><BR>PHẠM CÔNG TẮC </B></FONT></TD>Bát Đạo Nghị Định 3 và các Bát Đạo khác cũng như vậy chỉ có đổi thời gian<BR>
<TD vAlign=top align=middle width="50%">
<P><FONT face="Times New Roman" size=3><B>Giáo Tông<BR><BR>LÝ THÁI BẠCH </B></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></strong> </P></TD></TR></T></T></TABLE><BR>Như vậY Bát ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 8 chưa qua sự kiểm duyệt của Hội Thánh !</P>
<P> </P>
<P> </P><!-- / message --><!-- / controls --> 
 

Kim Liên

New member
 
<H2 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT face=Tahoma size=2><SPAN></SPAN></FONT></H2>
<P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center> </P>
<BLOCKQUOTE>
<P =than1 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=Tahoma size=2><SPAN><strong>Ðiều thứ nhứt:</strong> - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.</SPAN></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%"> </P>
<P =than1 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=Tahoma size=2><SPAN><strong>Ðiều thứ hai:</strong> - Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận.</SPAN></FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P =than1 style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%"> </P>
<DIV align=center>
<TABLE =MsonormalTable id=table5 style="WIDTH: 80%; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="80%">
<T>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.25pt; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 5.25pt" vAlign=top width="100%" colSpan=2>
<P =Msonormal style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT face=Tahoma size=2><SPAN>Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,<BR>Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.25pt; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 5.25pt" vAlign=top width="100%" colSpan=2>
<P =Msonormal style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT face=Tahoma size=2><SPAN>Ký tên:</SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.25pt; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 5.25pt" vAlign=top width="50%">
<P =Msonormal style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT face=Tahoma size=2><SPAN>Hộ Pháp<BR>PHẠM CÔNG TẮC </SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 5.25pt; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-BOTTOM: 5.25pt; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 5.25pt" vAlign=top width="50%">
<P =Msonormal style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><FONT face=Tahoma size=2><SPAN>Giáo Tông<BR>LÝ THÁI BẠCH </SPAN></FONT></P></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P>Cho tiện thiếp bày dòng tâm sự của mình !</P>
<P>Nhiều cái Tiện Thiếp không hiểu nổi Bát Đạo Nghị Định ra đời là để cho các chi phái về sau này sau ngày rằm tháng bảy năm 1934 mà thử hỏi các chi phái có trước ra đời trước bát đạo nghị định rồi thì Bát Đạo Nghị Định không phù hạp với các Hội Thánh ấy ! Mà thử hỏi sau trên diễn đàn còn nhiều HUYNH TỶ đem Bát Đạo Nghị Định ra để nói hiễm khích với nhau 1 cách vô tư lự ôi! Không hiểu thứ hai của tiện thiếp là không có sự kiểm duyệt của Hội Thánh ! Thứ ba là Đức LÝ kí thiếp? Còn nhiều vấn đề nhỏ nữa Thiếp cho nó qua </P>
<P>Xin Minh Tường !</P>
 

Kim Liên

New member
<P> <IMG src="uploads/hinhanh_04.2008//2008-06-02_105059_gtnnt.JPG" border="0"></P>
<P>Tấm hình Đức Giáo Tông Anh Cả của Chúng Ta</P>
 

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=3> Xin được tiếp tục trao đổi thẳng thắng về giáo phẩm Giáo tông của Đức Nguyễn Ngọc Tương thuộc Hội thánh Ban chỉnh đạo (BCĐ). </FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Không biết BQT (các QTV và Admin) có đồng ý cho phép trao đổi công khai tại diễn đàn này không ạ? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu được thì xin cám ơn, nếu không được thì xin hoan hỷ chờ cơ hội khác vậy. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Không biết Quý huynh tỷ hiện có mặt hoặc theo dõi diễn đàn thuộc HT BCĐ có tiện trao đổi cùng đệ về vấn đề khá tế nhị nêu ở trên không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu tiện thì chúng ta cùng tham gia trao đổi, học hỏi, cùng thăng tiến (trao đổi tại chủ đề này hoặc xin Admin mở một chủ đề khác cùng diễn đàn). </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ xin thưa Quý huynh tỷ cùng diễn đàn là:<strong> đệ không là đạo hữu thuộc HT Tòa thánh Tây Ninh </strong>và<strong> HT Ban chỉnh đạo. Đạo đệ là tín đồ Cao đài thuộc nền Đại đạo tam kỳ phổ độ. </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin sử dụng bất kỳ tài liệu nào (có nguồn gốc) để trao đổi. Tuy nhiên, các tài liệu này ít nhất không mâu thuẩn những vấn đề cơ bản được ghi nhận tại Pháp chánh truyền (có hay không có phần chú giải của Đức Hộ pháp), Tân luật, Thánh ngôn hiệp tuyển.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong học hỏi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
<UL>
<LI> Nếu có thể trao luận với Huynh rất tốt tuy nhiên đệ và các Huynh BCD rất tội lỗi khi mấy huynh đem chuyện Giáo Tông ra trao đổi với Ý Thức là không phải là để Tìm Hiểu như vậy đệ sẽ tiếp tay với mấy HUYNH mà sa vào hố thẳm đi sai lạc con đường thuần túy của Anh Cả đưa ra</LI>
<LI>Nếu như Huynh muốn tìm hiểu trên mục này chỉ còn cách là hỏi Kim Liên</LI></UL>
<P>Cáo Từ !</P>
 

Facebook Comment

Top