Nhật ký!

dong tam

New member
Ngày Lễ Đức Lý Giáo Tông lãnh nhiệm vụ đi thuyết minh giáo lý ở Thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà (quận 9 Saigon). Mưa trời vần vũ suốt hơn 1 tiếng, đường kẹt xe ngay khúc đường trủng ngập nước. Vừa đi trong mưa gió mạnh quất vào mặt vừa suy nghĩ: chắc là hôm nay "ế giàn" quá.

Vào đầu buổi cúng mới có hơn 20 đạo hữu. Cúng xong, số lượng được gấp đôi! Mừng quá (tuy chỉ bằng 1/2 so với những ngày tháng 7 cúng cầu siêu)

Đề tài trình bày hôm nay là:

HỌC THÁNH GIÁO ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG

I. LƯỢC SỬ

1 - Giáng cơ độ dẫn ngài Lê Văn Trung

Đức Lý Thái Bạch dạy Ngài Lê Văn Trung:

Có công phải biết gắng nên công,
Tu tánh đã xong tới luyện lòng.
Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục,
Đơn tâm khó định lấy chi mong
”.

2 - Cách lập Thiên bàn nơi tư gia tín hữu Cao Đài có xuất xứ từ lời Thánh Ngôn vào hôm “khai đàn” tại nhà Ông Lê Văn Trung vào ngày 31 Janvier 1926.

3 - Tháng 7 BD được chánh thức vị trí TamTrấn (1 Trấn)

"Trong Tam Kỳ Phổ Độ và quy Tam giáo nầy.

Phật thì có Quan Âm.
Tiên thì có Lý Thái Bạch.
Thánh thì có Quan Thánh Đế Quân khai Đạo.
Vậy con lập cho đủ ba Trấn chứng đàn
;"

4 - Sau Lễ Thánh Thất – Khai Minh Đại Đạo được giao trách nhiệm GIÁO TÔNG VÔ VI.

Đại Đàn (Chợ Lớn) 29-11-1926

"Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Người.

Tái cầu
Lý Thái Bạch, Hỉ chư đạo hữu Thiên phong bình thân.
Từ đây Thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay Bần đạo; vậy các Đạo hữu khá hết lòng lo lắng, vun đắp nền Đạo cho vững vàng, hiệp ý với Thiên cơ mà bước lần lên địa vị cao thượng; chớ sụt sè ôm thói mơ hồ, thì đã uổng công trình cực nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo Thánh ý của Thầy là bậc Chí Tôn đã hết lòng vì sanh chúng."
 

dong tam

New member
5 – Duyệt xét Dự thảo Tân Luật

Chúa nhựt, 16-01-1927 (âl 13-12 Bính Dần).
THÁI BẠCH
Lão đương quyền Giáo Tông, chư Đạo hữu cũng nên tưởng rằng Lão có xác thịt như chư Đạo hữu vậy.
Lão là Giáo Tông, tuy quyền hành chưởng quản về Đạo mặc dầu, nhưng mà ba vị Chưởng Pháp vẫn hiệp một cùng Lão, có quyền can gián sửa lỗi Lão. Vậy, chúng ta tuy bốn chớ vẫn cũng một. Phải làm lễ dâng lên ngay tượng Lão, để hai bữa, rồi Lão sẽ dẫn qua Hiệp Thiên Đài, nghe à
!

6 - Ngày 17 Septembre 1927

Đức Chí Tôn dạy: “Vậy sau nầy có ai đáng thì do Tân luật mà công cử, còn về phong tịch, thì có Lý Giáo Tông tiến cử. Thầy mới nhậm phong nghe”.

7 - Ngày 17-6 Canh Ngọ (1930), Hội Thánh đã ban hành quyển Nghi tiết Đại đàn và Tiểu đàn tại Tòa Thánh và Thánh Thất các nơi. Trong đó, Sớ Văn và Lễ Cúng Tứ Thời, thay đổi thứ tự niệm danh: Đức Quan Thế Âm lên trước Đức Lý Thái Bạch Kim Tinh.

8 - Ngày 03-10 Canh Ngọ, Đức Lý Giáo Tông tái nhậm quyền, cùng Phạm Hộ Pháp ban hành 6 Đạo Nghị Định:

. Trong Đạo Nghị Định thứ 2: Ngài Thượng Trung Nhật đảm nhiệm Quyền Giáo Tông. Ba vị Chánh Phối Sư đảm nhiệm Quyền Đầu Sư.
. Đức Lý Giáo Tông bổ sung thêm cấp Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự trong Đạo Nghị Thứ 3 được ban hành vào đầu tháng 10 Canh Ngọ (1930) (ghi Năm Đạo thứ Năm) bổ sung hoàn chỉnh hệ thống 9 bậc của Cửu Trùng Đài. Từ đây, Pháp Chánh Truyền mới được hoàn chỉnh như văn bản hiện hành.
. Với Năm Đạo ghi trên 6 Đạo Nghị Định này, cho thấy trước ngày Rằm tháng 10 đã được tính Năm đạo rồi.
 

dong tam

New member
II. MỘT SỐ LỜI DẠY

1 - LÝ THÁI BẠCH. Đại hỷ.
Thánh Thất đã an, chư hiền hữu lo chỉnh nghi cho tinh tấn.
Thầy dạy Thượng Trung Nhựt hiền hữu lo sắp đặt thế nào cho ra nghi tiết thì sắp đặt.
Sau lưng, bàn thờ Hộ Pháp phải để một miếng nỉ dài, ngang một thước rưỡi, cao ba thước, thêu chữ bùa Lão vẽ đây. (Bùa chữ KHÍ)
Như có thế làm một cái bàn thờ ba nấc, giữa cao, hai bên bằng, cho Thượng Phẩm, Thượng Sanh đứng.
Chư Đạo hữu chỉnh đàn cho Thầy ngự. Ai chẳng y quan tử tế xuất ngoại. Nghe và tuân mạng
.”
[Thứ hai, 14-12-1926 (âl 10-11 Bính Dần)]
 

dong tam

New member
2 - “THÁI BẠCH...... TRÌ nghe dạy.

"SƠN phải lấy một ly rượu nhỏ, một ly rượu lớn. Rót ly nhỏ vào một ly lớn đem lại đây.... Đưa cho nó cầm, đội ngay trán thề rằng: tôi tên là Lê Châu Trì thề uống tiên tửu một phen nầy với Lý Đại Tiên. Từ đây không uống nữa. Như ngày sau phạm giới Ngũ Lôi đã tử. Như quỷ giục thì hiền hữu niệm câu nầy: “Tửu nhập tâm di hại, tổn bình sanh chi đức. Tánh Thiên Đạo diệt, dục tranh thế sự chi oan”.

Giải nghĩa: rượu vào lòng đổi, hại hao đức bình sanh. Tánh đạo hủy, dục tranh oan nghiệt thế tình.

TRÌ! Nhớ nghe... Đợi hầu Thầy.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG...
TRÌ! kêu nó vào hầu. Ta muốn đuổi đi cho rảnh. Nếu Lý Thái Bạch không nài xin, người khó làm môn đệ Ta đặng... nghe.
"
 

dong tam

New member
3 - Thí dụ: Do không đi hầu đàn mà đi dự tiệc lại còn có vị phát ngôn không nghiêm túc nên được thưởng quỳ nhang.

Nay Lão Đại Tiên có lời chỉ giáo,
Công tội đồng hoài bảo thưởng chung;
Các trò lãnh nhiệm vụ khá tùng,
Phải thủ lễ nấu nung trên đường Đạo.
Đây là điều Lão Đại Tiên chỉ giáo,
Phạt mỗi trò hướng đạo một hương;
Hiểu tội chăng trong buổi lập trường,
Vì lạc tửu trên đường giới cấm.
Kể từ đây các trò khá gẫm,
Mỗi đàn cơ phải sắm chỉnh tề;
Đồng ứng hầu nam nữ y phê,
Đừng thất lễ tội kề đấy nhé.
… phận sự hướng đạo các trò cần phải noi theo qui luật thi hành cho trúng với thời cơ vận chuyển. Chớ vì sự nô đùa theo chén rượu mà bỏ phế việc đàn cơ. Lão Đại Tiên thưởng cho mỗi trò một hương, ấy là lần thứ nhứt.
Vân Quang hiểu tội gì chăng? Trò nhớ Trân nói gì chăng? Cười cười…:“Chúng tôi ở đây ăn uống chơi mà Thần Tiên cũng có dạy”. Hiểu câu đó chăng trò? Vậy trò về nhắn lại với Ban Hành Sự trong buổi ấy Lão Đại Thánh Chưởng Quản ban thưởng mỗi trò một hương ấy là lần thứ nhứt hiểu chăng trò?
Hải Thần bạch:… …
Mỗi trò có dự tiệc đều phải đồng phần.
Huỳnh Liên cũng phải một hương. Nầy Huỳnh Liên, trò hiểu phận sự của trò là thế Thiên hành hoá để dẫn dắt đoàn hậu tấn… trò phải ban hành nhứt luật để cấm răn cho bạn Đạo, hiểu chăng trò?

[Đại Thánh Tề Thiên, Nguyệt Thanh Cung 07.10 Tân Mão (05.10.1951)]

Đức Đại Thánh chuyển lời dạy của Đức Lý cho chư vị.
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, 15.7 Bính Ngọ (30.8.1966)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG THÁI BẠCH KIM TINH

Cần vun quén nâng đỡ những mầm non ở giữa bụi đời phong ba bão táp và cần nhớ thực hiện hai điểm chánh nữa như sau:

1- Phổ thông giáo lý siêu đẳng đạo mầu để cứu rỗi về mặt tinh thần hay linh hồn.
2- Phổ thông giáo lý về thế sự nhân tình và những điều thiết thực hữu ích cho thể chất hay là xác thân.

THI
Thanh thiếu niên mầm non bất diệt,
Trái ngon nhờ người biết gieo trồng;
Đạo mầu hòa điệu quốc phong,
Tương lai nếu có nhờ trong hội nầy.

 

1234

Active member


15385368_384696158530030_3517510640652475370_o.jpg

Những Ấn Chứng trong thiền định.
Đọc biết để không phải suy tư về điều này.
Kinh sách thường nói tới 5 thứ con mắt
Nhục nhãn - Thần nhãn - Thiên Nhãn - Pháp Nhãn - Phật Nhãn
Bạn biết gì về 5 con mắt này ? ( ở phần cuối bài )
>>
Khi thiền định đúng pháp thiền rốt ráo thì qua mỗi từng bậc trong thiền, sẽ thấy những ấn chứng rõ rệt.
Người hành thiền, thức biết vẫn rõ biết, tuy là thân thì đã ngủ, ai không thông qua pháp thiền đều thấy nói như nghịch lý
Thân ngủ thì sao thức biết được - Đó là trạng thái khác biệt giữa người ngủ và đã Nhập Lưu ở chỗ như vậy.

Ngủ mà mơ thấy thì là chuyện nằm mộng chẳng phải là ấn chứng.
Ấn chứng thì người trước người sau gì qua được những tầng bậc cũng đều thấy y như nhau cả.

Tôi kể một ấn chứng rõ nét nhất, các bạn rõ cũng có biết qua trong đời.

Khi tôi thực hành pháp thiền độ 8 tháng .. vào một buổi tối ( khỏang 9 giờ tối ) tôi ngồi thiền, cạnh bên vợ tôi đang vá quần áo cho các con, vì vừa sau giải phóng 1975 còn quá nhiều khó khăn về kinh tế.

Tôi nhập thiền, 10 phút sau ấn chứng Thiên Nhãn hiện ra nơi thần thức, một con mắt y như hình tượng thờ của đạo Cao Đài vậy, màu sắc thì rõ đẹp và sống động như màu sắc trong truyền hình vậy.

Thấy đẹp và lạ, là mình có phát ý xem coi, nên rơi trở ra chỗ đang định vào lại trạng thái người bình thường .. ấn chứng từ từ lặn mất chứ chẳng phải vụt biến mất.

Tôi quay qua định kể việc này cho vợ tôi nghe, chưa nói gì thì vợ tôi nói:
- Anh định kể với em chuyện con mắt phải không ?

Chuyện tôi thấy ấn chứng đó thì có lạ hơn những ấn chứng trước, nhưng cũng biết chỉ là việc thường thôi, ai qua tầng bậc nào đều thây ấn chứng tương ưng như vậy.

Nhưng chuyện vợ tôi hỏi:
Anh muốn nói về chuyện con mắt phải không?
Lại là chuyện động trời, vì ý trong đầu, tôi thấy bằng thức biết của mình, sao vợ tôi đọc được được mà biết, vì vợ tôi sống rất bình thường không tu học một pháp môn nào cả.
Tuy nhiên tôi cũng chẳng lạ lắm, là vì có những tiền kiếp mà tôi thấy được thì kiếp nào vợ tôi cũng cao hơn tôi mấy bậc và luôn là người giúp tôi vượt qua những ranh giới tưởng chừng như mình không thể qua được.

Lúc đó mới khỏang 9 giờ tối nên tôi vội chạy lên cốc của Thầy tôi cách nhà tôi khoảng 2 cây số.
Tôi thưa hỏi thầy :
- Thưa Thầy, sao con đang tu theo pháp Phật dạy mà thấy con mắt của đạo Cao Đài, có phải là lạc qua bên đạo đó hay không ?

Thầy tôi cười bảo :
- Không phải vậy đâu con, người tu theo đạo Cao Đài cũng thấy y như con tu vậy, thấy biết vậy nên lấy ấn chứng đó làm biểu tượng của đạo Cao Đài, khi thầy khởi tu thiền thì khỏang 3 tháng sau cũng đã thấy y như con hiện nay vậy - kinh sách nói đó là Thiên Nhãn là khởi đầu thông biết các pháp có liên quan với thế giới mênh mong bên ngòai.

Chỉ là việc của tự thân mình, thức biết hay gọi là thần thức mình biết như vậy thôi chứ chẳng phải ai đó trên trời ban phát xuống cho mình cả, và nó cũng chẳng phải là một phép lạ gì cả, ai qua được cũng thấy biết như vậy cả.

Trong tờ giấy bạc của Mỹ, 1 USD mặt sau có hình một kim tự tháp trên cùng là một hình con mắt ( thiên nhãn ), họ cũng có ý nói lên bên Mỹ cũng có người đạt được như thế.

Năm 1995, tôi có kể chuyện khi tôi qua Mỹ, khi vào tới bệnh viện Stanford ( bang California ) thăm Mẹ tôi đang bệnh nằm điều trị tại đó
Tôi vô cùng kinh ngạc vì trên một bức tường lớn của bệnh viện chỉ phết lên 3 màu chiếm cả bức tường, mà vẽ được như vậy chỉ có người vào tầng bậc Thánh thứ 3 mới thấy biết qua ấn chứng này mà vẽ ra y như vậy đựoc.
Tôi hiểu ngay đây là một bệnh viện của một Thánh Nhân nào xứ ở Mỹ đã xây dựng lên và muốn nói lên điều đó cho ai thật chứng tới đây biết mà liên hệ.

Ấn chứng chỉ là những biểu hiện thấy được trong thần thức chứ chẳng phải thấy bằng mắt thường.
Tôi muốn nói thật rõ mọi việc để các bạn tu tập thiền không phải suy tư, truy tìm lý lẽ cao thấp trong ấn chứng, chẳng có lợi ích gì cả
Vì thật ra - nó chẳng phải là một phép mầu gì cả, mà chỉ là cái thấy biết cùa người tu thiền qua các tầng bậc thấy vậy mà thôi.

Khi Thầy tôi biết không thể trụ lâu hơn nữa nên truyền dạy luôn cả pháp Nhãn Tạng cho một số Huynh Đệ có thể hành trì được, là pháp học cuối cùng đạt Alahán.

Trong kinh Pháp Hoa muốn chỉ pháp Nhãn tạng, chỉ nói qua ẩn dụ - qua chuyện vua Diệu Trang Nghiêm, có vợ là Tịnh Đức, có hai con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là nói tới một người đã thật trang nghiêm mà Đức chưa tròn - Nhãn chưa định - Tạng chưa tịnh thì cũng không thể đạt đạo đắc Alahán được.

Ai chưa được khẩu truyền tâm ấn pháp Nhãn Tạng thì chẳng có cách nào biết kinh muốn chỉ dạy điều gì qua ẩn dụ trong đó được.

Vì vậy mà kinh sách luôn nói đừng tìm cầu Chân Pháp trong kinh văn, vô ích mà thôi.

Nay nói cùng tận như vậy - ai cũng biết rồi thì chẳng còn gì mà nói thấp nói cao, dụng luận giải với mưu cầu lợi ích riêng tư thì cũng chẳng thể được nữa rồi, vì ai cũng đã biết.

Ngày nay, điều tôi nói một hai giờ sau là đã đi khắp thế giới rồi, nay đã tới lúc mọi người quán xét lại mình, quán xét lại phe nhóm mình, cái gì sai thì sửa, pháp gì thiếu thì bổ xung cho hòan thiện - Chỉ có vậy mà thôi
Tất cả tông môn, giáo phái đều thành tựu tốt đẹp là tròn vẹn
Phật Pháp tròn đầy trở lại
Phật có ra đời cũng chỉ mong chúng sanh làm được như vậy mà thôi.

>>> Xem qua để biết thêm

Kinh sách thường nói tới 5 thứ con mắt này
Nhục nhãn - Thần nhãn - Thiên Nhãn - Pháp Nhãn - Phật Nhãn
Bạn biết gì về 5 con mắt này ?
>>
Trong kinh sách bạn thường đọc, có những danh tự nói về 5 thứ con mắt như vậy, nói lên tính cach, sự hiểu biết, thông sáng ở những tầng bậc khác biệt nhau:

>> Nhục nhãn, là nói cái thấy biết thuộc phạm vi thường phàm
Chỉ thấy biết trong túi họ, trong gia đình họ ..bị lục dục thất tình làm lọan động, tâm thức như mờ đục nên chỉ thấy biết hạn hẹp như vậy
Phàm tục như vậy nên gọi là nhục nhãn.

>>Thần nhãn, là nói cái tinh anh, thần thức của một con người
Đã có sự định, tỉnh lại rồi, nhìn một sự việc là muốn quán xét xem nó ra sao?
Cái gì hàm chứa trong đò ?
Thần thức an định .. nên gọi là Thần Nhãn

Ví như bạn ngồi tọa thiền để tập pháp Định Thần là bạn cố gom hết mọi thứ lọan động trong thân tâm làm bạn mê mờ gom định lại cho được.
Thuần thục pháp Định Thần là bạn đã có được Thần Nhãn.

Bây giờ bạn cũng nhìn sự vật xung quanh như xưa, nhưng chẳng phải ai nói gì bạn cũng tin ngay, nhận một món quà tặng bạn cũng biết quả này là thật ý, yêu mên cho tặng hay là giao tế màu mè, hay có hàm ý mưu đồ gì trong đó, thì Thần nhãn này thấy biết được.
Nói lên cái tính cách tinh anh, sáng biết, do người có tu học có định thần, định ý mà phát sanh ra.

Khi bạn tập pháp Định Thần như vậy, hai mắt bạn nhìn vào một điểm, giao chéo nhau kinh sách có câu:
" Nhật Nguyệt giao hoan bàng truyền ư tổ khiếu chi trung "

Ý nói hai ánh mắt bạn như âm - dương gặp nhau, lâu dài sẽ khai thông một khiếu hay còn nói là khứu hay là huyệt mạch.
Phát sanh con mắt thứ ba này ngay tại giửa 2 chặng chân mày bạn .. Thần nhãn đã được định hình.

Có Thần nhãn như vậy rồi ( ý nói bạn đã thuần thục pháp Định Thần )
Bạn mới có thể vào thiền - Nhập lưu được Thánh quả
Tu Đà Hườn - Tu Đà Hàm - Buớc qua tầng bậc A Na Hàm là bạn sẽ nhận ra Thiên Nhãn.

>> Thiên nhãn là một ấn chứng trong thiền
Y như biểu tượng của đạo Cao Đài vậy
Thần thức bạn thực sự thấy rõ một con mắt như vậy, nay thì bạn đã lần qua thông tỏ được một phần chuyện trời đất mông mênh trứơc mặt.

Lúc bấy giờ hằng sa chuyện bạn quan tâm tới và muốn quán xét cho thông tỏ, có thông tỏ thì bạn mới thật sự chỉ dạy đạo pháp hay viết kinh sách đúng thật pháp để chỉ dạy được.

>> Pháp nhãn - Dó thần thức nối kết - liên thông được các pháp thế gian và một phần pháp xuất thế
Lúc này bạn chứng nhập con mắt Pháp .. gọi là Pháp Nhãn

Pháp Nhãn chỉ là tên gọi - gợi ý nói lên sự liên thông được các pháp chứ không phải là ấn chứng như Thiên Nhãn.

Pháp Nhãn >> kinh sách thường minh họa bánh xe Chuỷển Pháp Luân ( bạn thấy hình vẽ bánh xe tròn trong kinh sách Phật pháp )

>> Lưu ý
Bánh xe này thực sự xuất hiện thực có >> trên đỉnh đầu bạn khi bạn định thần để liên kết, liên thông các pháp mà viết ra kinh sách.
( người bình thường tâm an định như trẻ con không nghĩ suy gì đều có thể thấy bằng mắt thường bánh xe chuyển pháp luân đó trên đỉnh đầu bạn
Cũng y như bạn có vòng hào quang khi đã nhập lưu được rôi vậy
Đều có thể thấy bằng mắt thường )

Nói lên tính cách này, kinh sách gọi là bạn đã có Pháp Nhãn - hay Chuyển pháp luân - từ đây chỉ dạy đạo pháp không sai lệch nữa

( Cái thông sáng này >> Khác hẳn cái biết do đọc trên kinh sách mà biết - luận giải - trí óc gom thu - phân tích >> rồi đem ra diễn dạy - không gọi là chuyển pháp luân được )

>> Phật Nhãn - Khi đạt được Thánh quả Alahán, thì gọi là bạn đã đạt đạo, không còn luân hồi sanh tử nữa.

( Vì không còn luân hồi nữa nên nói bạn đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết
Chớ chẳng phải trong đời này bạn muốn không già, không bệnh, không chết mà được
Nhiều người nghe lý kinh như vậy mà tác ý ra pháp khộng già, không bệnh, không chết - là điều không thật có
Phật Thích Ca còn chưa làm được như thế. )

Đến đây - không còn danh xưng nào để nói cái thấy biết đó hơn là danh xưng Phật Nhãn, chỉ vì xưng tán mà đặt tên như vậy.

Những diễn biến 5 thứ con mắt bạn đọc nghe biết, nó tuần tự có được là do tu tập thực hành thiền mà có được, y như Phật Thích Ca và các Alahán.
( Phật Thích Ca cũng là một Alahán
Sau này người ta tôn vinh đặt để cho Ngài một cái tên gọi cao cả đáng tôn kính hơn các Alahán khác là Phật
Danh xưng tán thán này không có ý nói có pháp tu nào để thành Phật cả
Phật Thích Ca chỉ dạy pháp chứng cao tột là quả vị Alahan.
Phật tịch rồi - Ai chỉ dạy có quả vị cao hơn Phật được đây ? )

Những điều bạn vừa đọc biết, đôi khi làm bạn không vừa ý
Vì bạn xưa nay Thần thánh hóa Phật Thích Ca, mà nghĩ rằng Phật là tuyệt đối, là điều gì không ai ngang bằng được
Điều này chính Phật Thích Ca nhiều lần xác nhận trong 45 năm tại thế
Ta cũng như các ông vậy - không khác
Thực tế là như vậy, bạn có muốn nói khác đi cũng không thể được.

( 1234 - sưu tầm từ bài viết của Hồng Thiện Pháp )


 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Do tình cờ 1234 thấy có một điều lý thú và thực tiển áp dụng được vào cuộc sống rất thật tế . Xin chia sẻ cùng các bạn đạo hữu .

(bài tham gia không mang tính cách quảng bá cho sản phẩm)


Coca Cola là một loại nước uống có ga được ưa chuộng hiện nay. Nhưng không chỉ là đồ uống, Coca Cola còn có một công dụng vô cùng đặc biệt mà bạn không ngờ tới…
Đó là một mẹo nhỏ rất thú vị liên quan đến các loại nước có ga, trong đó có Coca. Rất có thể khi xem xong, bạn sẽ không chần chừ mua ngay một lon Coca để sẵn trong nhà – cho dù bạn có thích uống hay không.
Dưới đây là video chia sẻ trên Youtube, hướng dẫn bạn cách dập lửa bằng nước Coca mà không cần dùng đến bình cứu hỏa.
Nếu chẳng may hỏa hoạn xảy ra, bạn không nên hoảng loạn mà hãy mở ngay một lon Coca, dùng ngón tay cái bịt chặt miệng lon và lắc mạnh, sau đó để nước ga phun vào ngọn lửa, lửa sẽ được dập tắt ngay lập tức.


<IFRAME width=300 height=250 id=google_decrypt_frame_1134798402 src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/render_post_ads.html#exk=1134798402" frameBorder=0 marginWidth=0 marginHeight=0 scrolling=no style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 300px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px" onload="(function(){this.contentWindow.postMessage('https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6579838053286784&url=http://www.daikynguyenvn.com/doi-song/cac-chuyen-gia-noi-moi-nha-deu-nen-dat-mot-lon-coca.html&adk=819490565&adsafe=medium&ip=171.232.103.14&output=html&adtest=nodebugip&unviewed_position_start=1&format=300x250_as&hl=en&sub_client=bidder-99822&aeid=136547,2631792,4087150,4087306,4087934,11800956,19246091,20190371,20190378,20190379,20190383,20190384,20190386,20190391,20190393,20476955,21064572,25158902,30980002,31866736,31866845,31869008,32740131,32972552,33509832,33556436,34047032,34047114,35000001,35197125,35318025,35463098,35680979,37569000,40206902,40509060,44955050,47854211,56276000,56703003,56747051,61032146,65028983,69498311,69499102,71516192,73489103,78050036,81488902,92867334,97560001,104217628,104595103,111497701,113403611,115956492,116976007,122938774,123101117,126847331,129423525,129981429,130126642,130509039,132901009,135416121,135692495,138522109,170100431,170100441,196974102,200699903,201609046,218811151,223321502,234663120,238921742,253602401,274892031,288727408,300209431,309191089,316819139,318472008,318472177,318475292,318475464,318476322,318476495,318476789,318476856,318476874,318476898,318477107,318477124,318477125,318477239,322992310,328131004,328135035,332422021,339881608,340191024,340191063,350016012,352580368,358209025,361709021,377810031,384001005,394877026,404545818,650224999,650862704,676982024,676982032,691512001,863731021,867574249,960598704,1410563470,1777081011,2016100621,2106900193&awbid_c=AKAmf-BIYVHii8ML9ApFrbK1zAyJYI03Qf05ZGPcJBZMDZq69jQ-dWrzQi23KsmPCPKrVpxxKPiLvj_YpyPXeaQTJ8qRuF7SmA&awbid_d=AKAmf-B4ZEqqpCdUawrETu_W7Dai2czOcgy3BK7GriOvo3J2f0LjKvx_so3jYfqKgXWeTun6l2u1PE2WoJFK_Cjebj7ZTDF4IolAmVcwVInKbzE-G0Clx824gqaZpVrGClFFO8lif5fhsBfaWYbgKDA7c-znjF_4wynktTYzii_TkQoQjJcFvWAxxxVJdcfEiTCj9gTSu7tElf_japZN1QCkU3XN5Sf1ioD2irPEsqnF6RMra2BPj2ZGhKZ07-F86r6UNAAflwUNryqxBeqrm3Y_3_8klXKGNXdyr-Leb-E3KGzf8O9Ny5Vrj1-A6N5otvs--q_cjVyg4F-K3LnlkS1e33Fl9JqSiR8QE98JjnEYkLT0liA8wPGBVs1E4OA1TM6m7JQ33v3CGSnT64b7PKmh6fQ_fvfU7fkbumIl0_i48KiFis4epitGHOwoB5wbYmH6bucU32KOHvFes_Nxh5x6rUGrMa7VTIZ_FtdLWn5_8-jr4AC3xhpGXPQWnlo4ZAXvQd7Y_r_Ak8QayxL1zrzlEDm2KQWSiQ&a_pr=8:98C1EB7A98A0B326&cid=AKAmf-A81IB-XY55IBOJd7JMlm8Fw2vY_6jRtHUgdMUQYksF-qeHA0yOpRxkFPcAoE_Ezhl8OrAU6qFfm8u9qryZ1MjXCoE7TA&exk=1134798402','https://googleads.g.doubleclick.net')}).call(this);"></IFRAME><IFRAME width=0 height=0 src="http://tap2-cdn.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?pc=10724/99822&geo=au&co=vn" frameBorder=0 marginWidth=0 marginHeight=0 scrolling=no style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px"></IFRAME>
gl1Vì Coca là nước uống có ga, trong nước chứa một lượng lớn khí CO2, sau khi lắc mạnh sẽ làm tăng áp lực trong lon nước vì thế nước Coca sẽ được đẩy mạnh ra ngoài.
Hãy cùng xem video dưới đây:
<IFRAME width=618 height=464 src="https://www.youtube.com/embed/Be1sA58ASzc?feature=oembed" frameBorder=0 style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 415px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: none; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px" allowfullscreen=""></IFRAME>
Tất nhiên, Coca Cola không thể thay thế bình cứu hỏa chuyên dụng, nhất là khi đám cháy bắt đầu lan rộng. Thế nhưng trong những trường hợp bất đắc dĩ, một lon Coca cũng sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn thoát khỏi nguy hiểm.
Quỳnh Chi
 

dong tam

New member
GIÁNG SINH AN LÀNH, TƯƠI VUI đến với mọi Anh Chị Em

"Ta lấy tình yêu thương nhắc nhủ,
Mong chư đồ mau ngụ ý lành;
Có tu thì phải có hành,
Đó là tôn chỉ đạo lành truyền ban
." (Jesus 1960)

HÃY ĐÓNG GÓP CHIA SẺ CHO CÁC HỌ ĐẠO Ở QUẢNG NAM và QUẢNG NGÃI sau lũ lụt hoa màu thiệt hại nặng nề.
 

Mai Hạnh

New member
lâu lâu thử gõ vào trang caodaivn.com này xem thử có vào được không. Lần này vào được chớ không bị báo lỗi 404 như trước nhưng sao hổng thấy bài nào đăng mới hết.
Hic... chắc quý anh (chị) em nhà ta tịnh khẩu, ý hết rồi :D
 

Đại Đồng

Administrator
Thứ 4, ngày 18/04/2018

Đã lâu lắm rồi mới đăng nhập được vào diễn đàn, được xem lại những bài viết trên diễn đàn là một nỗi niềm khó nói nên lời.

Tròn một con giáp kể từ ngày biết đến diễn đàn này. Hy vọng 12 năm tới vẫn còn được viết như hôm nay.
 

ThachKhe

Member
Nhớ hồi đó cho diễn đàn lên là năm 2005. Giờ bước qua năm thứ 13. Diễn đàn giờ vắng người và nhường lại nhiệm vụ cho bác facebook :D
 

Facebook Comment

Top