Niên Đạo thứ 85

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                                  Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>Ngày 15  tháng 10 Năm     1926 ----------------- năm thứ 1</FONT></P>
<P><FONT size=4> ------15-----------10------------1927----------------------- -------2</FONT></P>
<P><FONT size=4> -------15-----------10------------1928---------------------- -------3</FONT></P>
<P><FONT size=4> --------15----------10------------1929---------------------- ------4</FONT></P>
<P><FONT size=4> ---------15----------10------------1930--------------------- ------5</FONT></P>
<P><FONT size=4> --------15-----------10-------------1931-------------------- -------6</FONT></P>
<P><FONT size=4> ---------15-----------10------------1932-------------------- ------7</FONT></P>
<P><FONT size=4> ---------15------------10-----------1933-------------------- ------8</FONT></P>
<P><FONT size=4> ---------15-------------10----------1934-------------------- ------9</FONT></P>
<P><FONT size=4> ---------15-------------10----------1935-------------------- -----10</FONT></P>
<P><FONT size=4> ----------15-------------10---------1936-------------------- -----11</FONT></P>
<P><FONT size=4> ----------15--------------10--------1937-------------------- -----12</FONT></P>
<P><FONT size=4> ----------15--------------10--------1938-------------------- -----13</FONT></P>
<P><FONT size=4> ----------15---------------10-------1939-------------------- -----14</FONT></P>
<P><FONT size=4> ----------15----------------10------1940-------------------- -----15</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>Nếu lấy mốc ngày Rằm tháng 10 năm 1926 thì Hoàn Không tính đúng là năm Đạo thứ 85 bước qua ngày 16 tháng 10 2009 .</FONT></P>
<P><FONT size=4>                       Huynh Đạt Tường và Trung Ngôn nghỉ sao ?</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                       Kính</FONT></P>
 

An Phuoc

New member
<P><FONT color=#0000ff size=4><EM>--------15----------10------------1929---------------------- ------4</EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4><EM>----------15---------------10-------1939-------------------- -----14</EM></FONT></P>
<P>Huynh Hoan Khong,</P>
<P>Van đề ngày "Lên Tuổi Đạo", Ngày "Khai Minh Đại Đạo", Ngày "Khai Đạo", Ngày "Mở đạo"...An Phước chỉ xin lắng nghe...không bàn cải. Riêng sự lý luận của Huynh ở trên, theo AP có chút không ổn, mạn phép cướp lời quí Huynh ĐT và TN, xin góp ý trước:</P>
<P>Theo Huynh:</P>
<P>Ngày 15/10/AL - 1926 - Bắt đầu năm Đạo thứ 1.</P>
<P>Ngày 15/10/AL - 192<FONT color=#ff0000><strong>9</strong> </FONT>- Bắt đầu năm Đạo thứ <FONT color=#ff0000><strong>4</strong></FONT></P>
<P>Ngày 15/10/AL - 193<FONT color=#ff0000><strong>9</strong></FONT> - Bắt đầu năm Đạo thứ 1<FONT color=#ff0000><strong>4</strong></FONT>.</P>
<P>Theo lý luận như thế thì:</P>
<P>Ngày 15/10/AL - 194<FONT color=#ff0000><strong>9</strong></FONT> - Bắt đầu năm Đạo thứ 2<FONT color=#ff0000><strong>4</strong></FONT>.</P>
<P>Ngày 15/10/AL - 197<strong><FONT color=#ff0000>9</FONT></strong> - Bắt đầu năm Đạo thứ 5<FONT color=#ff0000><strong>4</strong></FONT>.</P>
<P>Ngày 15/10/AL - 199<strong><FONT color=#ff0000>9</FONT></strong> - Bắt đầu năm Đạo thứ 7<FONT color=#ff0000><strong>4</strong></FONT>.</P>
<P>Và kết luận là:</P>
<P><FONT color=#ff0000><strong><EM>Ngày 15/10/AL - 2009 - Bắt đầu năm Đạo thứ 84.</EM></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Xin chân thành góp ý.</FONT></P>
<P>AP</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
hoan-khong nói:
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                                 Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>Ngày 15  tháng 10 Năm     1926 ----------------- năm thứ 1</FONT></P>
<P><FONT size=4>------15-----------10------------1927----------------------- -------2</FONT></P>
<P><FONT size=4>-------15-----------10------------1928---------------------- -------3</FONT></P>
<P><FONT size=4>--------15----------10------------1929---------------------- ------4</FONT></P>
<P><FONT size=4>---------15----------10------------1930--------------------- ------5</FONT></P>
<P><FONT size=4>--------15-----------10-------------1931-------------------- -------6</FONT></P>
<P><FONT size=4>---------15-----------10------------1932-------------------- ------7</FONT></P>
<P><FONT size=4>---------15------------10-----------1933-------------------- ------8</FONT></P>
<P><FONT size=4>---------15-------------10----------1934-------------------- ------9</FONT></P>
<P><FONT size=4>---------15-------------10----------1935-------------------- -----10</FONT></P>
<P><FONT size=4>----------15-------------10---------1936-------------------- -----11</FONT></P>
<P><FONT size=4>----------15--------------10--------1937-------------------- -----12</FONT></P>
<P><FONT size=4>----------15--------------10--------1938-------------------- -----13</FONT></P>
<P><FONT size=4>----------15---------------10-------1939-------------------- -----14</FONT></P>
<P><FONT size=4>----------15----------------10------1940-------------------- -----15</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>Nếu lấy mốc ngày Rằm tháng 10 năm 1926 thì Hoàn Không tính đúng là năm Đạo thứ 85 bước qua ngày 16 tháng 10 2009 .</FONT></P>
<P><FONT size=4>                      Huynh Đạt Tường và Trung Ngôn nghỉ sao ?</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                      Kính</FONT></P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=4>Chào Huynh,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Rất vui khi Huynh lập chủ đề mới liên quan đến năm đạo, riêng Trung ngôn không nghỉ sao hết. </FONT></P>
<P><FONT size=4>Các vấn đề liên quan đến năm đạo và phép tính cộng trừ cơ bản của toán học cũng đã được An Phước trình bày lại một lần nữa.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cám ơn An Phước đã đỡ đần trong việc này. </FONT><FONT size=4>Thân vui nha An Phước.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính.</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Báo Tuổi Trẻ hôm nay Thứ Hai 28-12-2009</FONT></P>
<P><FONT size=3>nơi trang 2, mục Sự Kiện trong tuần có đưa tin:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>"<EM>1-1-2010: <strong>Bắt đầu một năm mới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp</strong>: kinh tế phục hồi và tăng trưởng. Đây cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn như 60 năm ngày truyền thống HSSV; 80 năm ngày thành lập Đảng; 35 năm ngày giải phóng miền Nam, tống nhất đất nước; 65 năm ngày Quốc khánh...</EM>"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Chúng ta cần học tập cách nói và viết kỷ niệm sự kiện theo CHUẨN mà xã hội đang sử dụng (2010 - 1945 = 65) 65 năm ngày Quốc khánh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3><strong>Như vậy ngày Rằm tháng 10 Kỷ Sửu (2009-1926 = 83) phải nói và viết: KỶ NIỆM 83 NĂM HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO (hay KMDD)</strong></FONT></P>
<P align=justify><strong><FONT color=#ff0000 size=3>Và như thế đến Rằm tháng 10 (2026) lúc đó (2026-1926 = 100) thì phải Nói và Viết là KỶ NIỆM 100 NĂM HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO</FONT></strong></P>
<P align=justify><FONT color=#000000 size=3>Thân ái</FONT></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=5> Lạy CHA chúng con ở trên trời !</FONT></P>
<P><FONT size=5>Kính mấy huynh, khi Lễ Khai Đạo 15.10.Bính Dần thì đã là Kỉ Niệm năm nhứt rồi ! ( nhỡ lẽ kỉ niệm năm 0 )</FONT></P>
<P><FONT size=5>Dẫu biết rằng Đạo Khai trước đó mấy năm, mấy tháng, vạ chăng mấy ngày đi chăng nữa cũng kỉ niệm năm thứ nhất ! </FONT></P>
<P><FONT size=5>Năm 2009 ! là năm 85, có nghĩa là mở một kì mới kết thúc một niên 84.</FONT></P>
<P><FONT size=5>Lấy 3-1=2 thì ai mà không biết? Nhưng lấy tuổi mà trừ tuổi cho tôn giáo </FONT><FONT size=5>kiểu này thì...........</FONT></P>
<P><FONT size=5>Thiên Sứ !</FONT></P>   
 

Thiên Sứ

New member
<P> <FONT size=5>Quốc Khánh ngày đó, vâng là ngày đó !</FONT></P>
<P><FONT size=5> Đạo Khai năm nào, có Trời mà biết !</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=3>                                                           </FONT><FONT size=4>Thiên Sứ rất hay.</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT size=4>               Các Bạn đã hiểu thiếu, hiểu như Bạn Thiên Sứ mới đúng,</FONT> <FONT size=4>là hiểu</FONT> <FONT size=4>dư</FONT>. </FONT></P>
<P><FONT size=3>                                      </FONT><FONT size=4>Mà hiểu dư Đạo thì sẽ tốt cho mình.</FONT></P>
<P><FONT size=3>                                                                        </FONT><FONT size=4>  Kính</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                    Kính huynh Đạt Tường</FONT></P>
<P><FONT size=4>Huynh đã lầm, đừng muốn người khác Lầm theo mình.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính cùng Huynh : Ngày 15 tháng 10 năm 1926 tới 15-10-2009 đúng là 84 năm không thiếu một ngày nào nhưng qua ngày 16 và tiếp theo đó trên văn bản Hành Chánh sẽ để niên Đạo thứ 84 một ngày rồi hai ngày.Huynh muốn phải vậy không ???</FONT></P>
<P><FONT size=4>Môt thí dụ khác : Năm mới Tết đến,</FONT> <FONT size=4>ngày cuối năm đã qua là đón mừng một ngày đầu của năm mới.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Tính niên Đạo của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ trực thuộc Tòa-Thánh Tây-Ninh cũng là Văn-Hóa của Việt-Nam đó vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không nói : </FONT><FONT size=6>Ngày 15 tháng 10 Năm 2009 Mừng niên Đạo thứ 85 phải nói là quá đúng.</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                    Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

Đạt Tường

New member
hoan-khong nói:
<P align=justify><FONT size=4>Kính cùng Huynh : Ngày 15 tháng 10 năm 1926 tới 15-10-2009 đúng là 84 năm không thiếu một ngày nào </FONT>
 </P>
<P align=justify><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <FONT size=3>Nếu còn đi học chúng ta làm toán với đáp số như vậy thì chắc chắn sẽ nhận một số điểm "hoàn không" !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nếu đệ chưa tin thì đem bài toán trừ này về hỏi lại cháu nhỏ trong nhà để xem cháu nó cho đáp số là 83 hay 84 !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Xin lập lại: Phải dùng theo cách đời sống thưòng dùng ! Đến Lễ Kỷ Niệm nào đó thì cứ làm bài toán trừ rồi nói và ghi "Kỷ Niệm ... ... Năm..."</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><strong>Cụ thể ngày Rằm tháng 10 Kỷ Sửu 2009 (2009-1926 = 83) ghi bande role: <FONT color=#ff0000>KỶ NIỆM 83 NĂM HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO</FONT>, <FONT color=#0000ff>chứ không cần nói là Năm Đạo bao nhiêu cả </FONT></strong></FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#ff0000 size=3><strong>Như vậy đến năm 2026 thì PHẢI ghi  "KỶ NIỆM 100 NĂM CAO ĐÀI"</strong></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff><FONT color=#000000>để tránh làm trò cười cho thiên hạ </FONT>!!!</FONT></strong></FONT></P>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5> Kính mấy anh, ngày thắng lợi cách mạng tháng 10 Nga là ngày 25.10 (Lịch Nga), thì ta kỉ niệm vì ngày đó là ngày thắng lợi !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5> Anh Đạt Tường cho em con số Ngày Trời Khai Đạo ! để sửa lại cho đúng mà tính năm bằng cách trừ,........</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5> Nói lại <strong>"</strong> <strong>Nam phong thử nhựt biến nhơn phong "</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>1-2 ( trong khoản thời gian sanh ra đến năm thời gian lập lại ngày tháng là một năm, nhưng cao đài có từ trước, chỉ chọn ngày Khai Đạo là ngày 15.10 để làm Lễ Kỉ Niệm chứ Đạo không Khai ngày này )</FONT></P>
<P><FONT size=4>15.10.1926 kỉ niệm Khai Đạo tức là Đạo sang một năm mới ! kỉ niệm năm nhứt ( và được xem là Đạo bắt đầu trong quá kì một năm đầu tiên, cho đến 15.10.1927 thì kỉ niệm năm 2 biết là năm 2 bắt đầu mở, và đến 2009 đúng năm 85, bik là năm 85 mở ra thời gian 2009-2010.)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Nếu lấy 2009-2006 thì mất đi 2 năm là 2010 và 2006. Tính theo LỊCH CAO ĐÀI</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hãy hiểu : 15.10.1926 ( là năm 0 của CHÚA, và không được 1 giây nó mở ra năm 1 của Chúa, vậy thì anh tính thử nó sẽ là năm 85 cho CAO ĐÀI 2009)</FONT></P>
<P><FONT size=4>À quên nữa, em mới xem VCD SINH NHỰT 85 Hòa Thượng Thích Thiện Tánh (ông sanh năm 1925) em không biết VCD đó năm ngoái hay năm nay nhưng nếu lấy cả hai 2009-1925,2008-1925 thì cả hai đều không là 85. Cách tính này thì nhân gian gọi là tuổi mụ, chứ thực chất là nó mở ra một tuổi mới ! </FONT></P>
<P><FONT size=4>Hồi xưa, toàn là Quan mở Đạo không hà anh ĐẠT TƯỜNG </FONT></P>
<P><FONT size=4>(</FONT><FONT size=3><strong>để tránh làm trò cười cho thiên hạ <FONT color=#0000ff>!!! quá nặng)</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=4>Vấn đề rành rành ra đó, em cáo lui..................</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thiên Sứ !</FONT></P>
 

hien_trunghien

New member
 
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">Ngày 15  tháng 10 Năm     1926 ----------------- năm thứ 1</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">------15-----------10------------1927----------------------- -------2</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">-------15-----------10------------1928---------------------- -------3</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">--------15----------10------------1929---------------------- ------4</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">---------15----------10------------1930--------------------- ------5</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">--------15-----------10-------------1931-------------------- -------6</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">---------15-----------10------------1932-------------------- ------7</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">---------15------------10-----------1933-------------------- ------8</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">---------15-------------10----------1934-------------------- ------9</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">---------15-------------10----------1935-------------------- -----10</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15-------------10---------1936-------------------- -----11</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15--------------10--------1937-------------------- -----12</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15--------------10--------1938-------------------- -----13</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15---------------10-------1939-------------------- -----14</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15----------------10------1940-------------------- -----15</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"> ------------------------------------------------------------ -------------------</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15-------------10---------2006-------------------- -----81<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15-------------10---------2007-------------------- -----82</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15-------------10---------2008-------------------- -----83<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">----------15-------------10---------2009-------------------- -----84</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"></SPAN> </P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">Vậy từ 15-10-2009 đến 14-10-2010 là của năm 84 chứ các huynh tỷ.???</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">Theo cách tính trên thì đúng như lập luận của huynh hoan-khong và Thiên sứ, nghĩa là vừa Khai Đạo thì đã tính là năm thứ nhất rồi(đệ cũng ủng hộ ý kiến này, vì ta thấy Tây Lịch cũng tính bắt đầu từ năm 1 sau công nguyên, chứ không có năm 0). Không biết mấy huynh có lộn chỗ này không? vì nếu đúng thì như đệ nói ở trên đó : "từ 15-10-2009 đến 14-10-2010 là của năm 84"</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">và ngày 15-10-2009 phải ghi là "<strong><FONT color=#ff0000 size=3>KỶ NIỆM 83 NĂM HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO</FONT></strong>", vì ngày 15-10-1926 là ngày Khai Đạo, thì qua tới ngày 15-10-1927 là kỷ niệm 1 năm ngày Khai Đạo, đúng không quý huynh tỷ. Nhưng từ ngày 15-10-1927 thì đã là Niên Đạo Thứ 2 rồi. </SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">+   "Kỷ niệm X năm Hoằng Khai Đại Đạo" </SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">+    Niên Đạo Thứ Y.</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">===> Y = X+1;</SPAN></P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"></SPAN> </P>
<P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">vài lời góp ý cùng huynh tỷ.</SPAN></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                    Thiên-Sứ thật là thông minh</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không xin được kể hầu một mẫu chuyện nhỏ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vào năm 1927 có một vị Chức-Sắc kêu một em viết lên tấm bản Mừng ngày Khai Đạo năm thứ 2. </FONT></P>
<P><FONT size=4>Em đó cải quyết liệt, phải là năm thứ nhứt chớ sao lại là năm thứ 2.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vị chức-Sắc giận lắm nhưng lại nói như vầy, em đi quỳ một cây hương đi khi em quỳ xong em muốn nghi như thế nào tùy ở em.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Em nầy tức lắm nhưng Chức-Sắc ra lịnh thì phải quỳ hương thôi.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Khi em quỳ xong một cây hương và đi trình diện vị Chứ-Sắc.</FONT></P>
<P><FONT size=4>vị Chắc-Sắc hỏi vậy bây giờ em muốn nghi năm thứ mấy, em thưa rằng dạ năm thứ 2 ạ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>          Tới đây rồi có ai hiểu không ạ. ( nếu chưa hiểu thì thiệt là quá tối )</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                 Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

thienngo

New member
<P> <BR>   Khi bàn luận vấn đề này , trước hết cần phải  thống nhứt :<BR><BR>                     * Mốc tính năm Đạo : Thời điểm.<BR><BR>                  Nếu Hoàn-Không và Thiên-sứ đều  đồng ý  Mốc Rằm tháng 10 năm Bính Dần là bắt đầu năm Đạo thứ 1 thì :<BR>                    Rằm tháng 10 năm Kỹ-sũu ( 2009) là bắt đầu năm Đao thứ 84 chứ :<BR>                             <BR>                             2009-1926 = 83 năm !<BR>              <BR>                Và như vậy Năm Đạo 84 sẽ bắt đầu từ Rằm tháng 10 Kỹ-sũu ( 2009)  đến hết ngày 14 tháng 10 năm Canh Dần ( 2010 ).<BR> <BR>                      Theo Thiện-Ngộ  thì bạn Hoàn Không và  Thiên-Sứ  tính mốc từ ngày Rằm tháng 10 năm Ất-sữu (1925 ).  nên mới có năm Đạo 85 từ Rằm tháng 10 năm nay  ! chỉ vậy thôi.<BR><BR>         Ai cũng có quyền suy nghĩ theo quan điểm của mình  !........<BR> <BR>                       <BR>        <BR>                     <BR><BR>         <BR>                      </P>
 

hienhuu

New member
  <span style="font-weight: bold;">Đúng như huynh Thiện Ngộ nói tức là phải công nhận Thầy đã lập Đạo từ cuối năm Ất-Sửu đã đủ 12 người đầu tiên nên sang qua năm Bính-Dần Thì Đức Ngô xin Thầy cho Bài Thi làm kỷ-niệm đã đủ danh 12 thì đó là Năm Đạo thứ nhứt rồi và cho đến ngày rằm tháng 10 Hạ-Nguơn Bính-Dần Làm lễ Khai-Đạo cho mời chính phủ tham dự thì là bắt đầu bước qua niên Đạo thứ hai vì lấy mốc Hạ-Nguơn để chuyển thì đến hôm nay nó mới Thành là Rằm tháng 10 Hạ-Nguơn Kỷ-Sửu (2009) là mới bắt đầu cho niên Đạo thứ 85 như huynh Thiện Ngộ đã nói thì nó mới phù hợp./.<br></span>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                         Chào bạn thienngo</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cám ơn Bạn đã tham gia cho ý kiến, dâng ai cũng có quan điểm riêng của mình, Hoàn Không rất là tôn trọng sự Tự-Do và Dân-Chủ, xin mời tất cả những ai quan tâm tới chủ đề nầy, một lần nữa xin vui lòng cho ý kiến.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không lấy mốc ngày 15 tháng 10 năm 1926 là ngày Mừng Đại Lễ Khai Đạo năm thứ nhứt.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không tính tới ngày 15 tháng 10 năm 2009 là Mừng ngày Đại Lễ năm thứ 85.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Các bạn phải cẩn trọng cho lắm, các bạn <FONT size=5>mới </FONT>có thể tính ra.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Các bạn phải biết toán Cộng, làm khác toán Trừ mà toán Trừ lại làm khác toán Nhơn, toán Nhơn lại phải làm khác toán Chia, còn Toán của Cao-Đài thì lại phải làm khác hơn nữa. ( ngợi ý rồi đó, làm đi, nếu làm không được đi quỳ một cây hương có thể làm được, không phải ngẫu nhiên mà 2 Hội Thánh lớn đề niên Đạo thứ 85.  )</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không rất có cảm tình với Quantriviên1 xin vui lòng cho ý kiến.</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                        Rất là nghiêm-túc</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                    Kính</FONT></P>
<P> </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">HoànKhong viết:  </span><font size="4">Hoàn Không lấy mốc ngày 15 tháng 10 năm 1926 là ngày Mừng Đại Lễ Khai Đạo năm thứ nhứt.<br></font><font size="4">   Hoàn Không tính tới ngày 15 tháng 10 năm 2009 là Mừng ngày Đại Lễ năm thứ 85.<br>   Để hienhuu tập tính thử theo hoankhong coi !<br>   15/10/1926al là mừng ngày Đại Lễ Khai-Đạo năm thứ nhứt thì:<br>   15/10/1936al là...........................................năm thứ 11<br>   15/10/1946al...............................................n ăm thứ 21<br>   15/10/1956al...............................................n ăm thứ 31<br>   15/10/1966al................................................ năm thứ 41<br>   15/10/1976al................................................ năm thứ 51<br>   15/10/1986al................................................ năm thứ 61<br>   15/10/1996al................................................ .năm thứ 71<br>   15/10/2006al................................................ .năm thứ 81<br>   15/10/2007al................................................ .năm thứ 82<br>   15/10/2008al................................................ .năm thứ 83<br>   15/10/2009 Kỷ-Sửu là mới bắt đầu cho năm đạo thứ 84 chứ đâu có phải là 85 như hoankhong đã tính.<br>   Có nhiều người sanh con vào năm kỷ-sửu nhưng có người thì sanh đầu năm có người thì sanh cuối năm, có người thì sanh giữa, năm nhưng khi sanh ra thì tính theo tuổi ta VN tức phong tục cách tính của "nam phong" thì là 1 tuổi.<br>   Đức Chí-Tôn nói rằng thầy có số 12 là đặc biệt thì khi đã độ Đức Ngô vào khoảng năm 1920 Canh-Thân nhưng đến năm 1925 Ất-Sửu thì đã độ đủ danh 12 nhưng mà 13 người vì 2 người trùng danh thì đó là tính niên Đạo thứ nhứt của Thầy. Và Thầy buộc chúng ta ít nữa cũng độ đuợc 12 người như Thầy trở lên thì càng tốt.<br>   Trong 12 người mà chỉ có 6 người là xuất sắc lo về phổ độ.<br>   Thì chúng ta mà có độ được 12 người như Thầy thì mà có 6 người xuất sắc lo phổ độ thì cũng đạt yêu cầu rồi./.<br></font>
 

hien_trunghien

New member
 thưa huynh hoan-khong. Tiểu đệ thiệt nghĩ hoài hông ra huynh tính theo cách Cao Đài như huynh nói để làm sao cho ra được :
<P><FONT size=4>Hoàn Không lấy mốc ngày 15 tháng 10 năm 1926 là ngày Mừng Đại Lễ Khai Đạo năm thứ nhứt.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không tính tới ngày 15 tháng 10 năm 2009 là Mừng ngày Đại Lễ năm thứ 85.</FONT></P>
<P>cứ cho là đệ tối hết cỡ như đề cập trước đây của Huynh, vậy Huynh thử tính cách tính Cao Đài của huynh cho đệ và mọi người hiểu đi, tại sao lại phải nửa sáng nửa tối như vậy? Đệ tính theo cách của đệ học, huynh tính theo cách huynh nghĩ. Vậy sao huynh không nêu ra cho mọi người cùng tìm được cái sáng, bớt cái tối của mình?</P>
<P>Vài lời cùng huynh.</P>
 

Confused

New member
<P> <FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">hmmm,  Cách tính thì dễ nhưng suy nghĩ mỗi người một khác.</FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Thật ra cách tính của Huynh hoan-khong và thien su  là cách tính "cao dai"  nhưng không có tính thuyết phục cao với tuổi trẻ ngày nay và với xã hội.  Nếu một bài báo nào đó muốn đăng tin kỷ niệm ngay khai đạo Đ Đ T K P Đ mà lại ghi như cách tính của 2 huynh thì độc giả của tờ báo đó sẽ thắc mắc không?  Hay là lại phải có ghi chú cách tính toán kiểu như 2 huynh giải thích  mổi lần muốn đưa một tin tức gì đó liên quan đến mốc thời gian về cao đài đến người đọc?</FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Theo đệ, ngày nay ta tính thì nên đơn giải hóa và khoa học một chút.  Đừng tính kiểu cũ nữa.  Đồng ý là những vị tiền bối đã tính như vậy ,   tuy nhiên tuổi trẻ nên sửa những gì đã sai của chư vị tiền bối ,  không hẳn chư vị tiền bối đã định là đúng hết.  Không nên có suy nghĩ trước làm sao thì sau để vậy.  Thật ra mình vẫn có thể thay đổi cho đúng được mà.  Nhưng lại không dám mạnh dạn thay đổi thôi.  Cuộc cách mạng nào cũng có những trở ngại nhất định.  </FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Cách tính thì đệ nghĩ không nên suy nghĩ là Thầy đã độ đủ 12 người thì đạo thành và tính 1 năm.   Cái gì cũng có những sự chuẩn bị.  Mốc thời gian không thể tính bắt đầu từ sự chuẩn bị mà phải tính bằng sự kiện xảy ra.  Nếu tính như 2 huynh và huynh hien huu cho rằng Thầy lập đạo từ năm 1925 đến năm 1926 thì đủ 12 người là được tính 1 năm, sau đó Khai Minh Đai Đạo thì tính nam 2, đến 2009 là 85 năm.  Thật ra lý luận như vậy không thuyết phục lắm.  Lập đạo khác với khai đạo.  Nếu vậy thì đệ vẫn có thể lý luận là Thầy đã lập đạo cả triệu triệu năm rồi đó huynh.  hoặc Thầy đã lập đạo từ năm 1920 khi thâu nhận đệ tử đầu tiên là đức Ngô, khi thâu nhận đệ tử và truyền mối đạo đến cỏi Việt Nam và nhận môn đệ đầu tiên là đã lập đạo vậy.  Cho nên mình không nên tính mốc thời gian bằng những sự chuẩn bị mà nên tính mốc thời gian bằng sự kiện xảy ra.  Thế thì ta tính mốc thời gian bằng sự kiên Khai Đạo.  Khai Đạo là hình thức công bố đại đạo đến với quốc dân.  Mốc sự kiện được tính bằng thời điểm xảy ra sự kiện đến năm sau thì được tính 1 năm.  Cho nên khi tính ngày kỷ niệm một sự kiện nào đó thì tính là mốc 0 nhưng tính tuổi thì thêm 1.   Vậy thì sự kiện Khai Đạo đến thời điểm 2009 ta ghi rằng KỶ NIỆM 83 NĂM KHAI ĐẠO nhưng trong văn bản hành chánh thì ngày 15-10-2009 thì được tính là NĂM ĐẠO 84. </FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Một sự chuẩn bị thì không thể tính là sự kiện được.  Ví dụ giải phóng miền nam năm 75, sự chuẩn bị để giải phóng gồm bao nhiêu trận đánh, bao nhiêu chiến lược và chiến thuật.  Không thể tính là thời gian chuẩn bị mà chỉ tính mốc sự kiện xảy ra.  </FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Thầy lập đạo (khác Khai Đạo) khi độ đủ 12 người năm 1925 thì không thể tính năm đạo vào năm đó đươc mà phải tính sự kiện tuyến bố đạo với toàn thế giới và đồng bào (Khai Đạo).   Theo lý luận của huynh tỷ thì đệ nhận thấy huynh tỷ không phân biệt được LẬP ĐẠO khác với KHAI ĐẠO.   Cho nên mình tính mốc thời gian kỷ niệm sự kiện Khai Đạo được xảy ra.   Từ năm 1926 đến năm 2009 là 83 năm.  Nhưng sớ văn và giấy tờ hành chánh thì ghi là ĐẠI ĐẠO thứ 84.  </FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif">Xin góp mấy lời cùng huynh.  Tuổi trẻ nên có cái nhìn trẻ, đừng nên câu nệ chấp nhất qu'a qu'y huynh ơi.  Phải thay đổi thôi.  Không nên cứ theo lối mòn mà đi.  Phải băng rừng vượt suối mà mở đại lộ chứ.    </FONT></P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Theo hienhuu thì Thầy mới lập Đạo Cao-Đài trong thế kỷ 20 cho đến nay thôi chớ hienhuu không tính tới nổi thầy đã Lập Đạo Cao Đài hằng triệu triệu năm rồi !<br>   Vậy theo quan sát thì nó 2 cách để kỷ niệm như :<br>   Kỷ Niệm 83 năm hoằng khai Đại-Đạo giống như cách tính của đời là lấy 2009-1926=83.<br> Và Kỷ Niệm Niên-Đạo thứ 85 của Ngày Khai-Đạo. Theo cách tính của Hội-Thánh./.<br></span>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                         Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4>Khi Thiên Sứ viết  " Vấn đề rành rành ra đó " và Hoàn Không cùng các Hội-Thánh đều đồng ý đề niên Đạo thứ 85, vấn đề còn lại là cách tính của các bạn có đúng không vậy thôi. không thể lấy Cộng, Trừ, Nhơn, Chia mà làm bài toán của Đạo Cao-Đài. ( Bạn tuoitre Hoàn Không sẽ nói ra sau, nếu làm bài toán nầy không được thì phần hiểu Giáo-Lý cũng  yếu lắm. )</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                       Kính</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top