Pháp chánh truyền: Hiệp thiên đài và quyền lập luật

Trung ngôn

Active member
Pháp chánh truyền: Hiệp thiên đài và quyền lập luật

Kính Anh chị em,
Trung ngôn xin được tiếp tục trao đổi ở một chủ đề khác; theo đó, chúng ta cùng tìm hiểu thêm quyền lập luật của các giáo phẩm tại Hiệp thiên đài.
Xin được lấy nguồn từ Internet về phần nguyên văn (hay còn gọi là chánh văn) và phần có chú giải.
------------------
Phần nguyên văn như sau:

HIỆP THIÊN ÐÀI
Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng Liêng mối Ðạo, hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.
Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phàm Giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ các con mà thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.
"Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả Nhơn loại".
"Thầy đã nói sở dụng Thiêng Liêng, Thầy cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa".
"Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp Chưởng Quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm, phần của Hộ Pháp Chưởng quản về Pháp".
"Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
Thượng Phẩm thì quyền về Ðạo, dưới quyền:
Tiếp Ðạo
Khai Ðạo
Hiến Ðạo
Bảo Ðạo
Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Thượng Sanh thì lo về phần Ðời.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng phạt".
 

Facebook Comment

Top