TAM CÔNG

dong tam

New member
B. Các hình thức Công trình:

- Giữ gìn giới luật
:

Đức Thích Ca có hướng dẫn:

Vậy Hội Thánh (nay) cũng như giáo hội của Thế Tôn khi xưa phải cần nghiêm trì giới luật, vì có thực hành đúng theo giới luật, thì giáo hội hay Hội Thánh mới được vững vàng gương mẫu cho nhơn sanh kính phục.

Bởi vậy khi Thế Tôn tịch diệt rồi, có một Tỳ Kheo còn si mê trong vòng thất tình lục dục, nên thốt ra câu nầy: Thích ca còn ở đời hay đem giới luật ra mà bó buộc chúng ta, làm cho mất hết quyền tự do của chúng ta. Nói cái nầy nên làm, cái kia không nên làm, làm cho ta khổ tâm vì giới luật quá. Từ nay trở đi chúng ta sẽ tùy theo ý muốn.

Bởi câu ấy thấu đến tai Ca Diếp nên mới triệu tập các đệ tử của ta lại mà kết tập Tạng Kinh và Tạng Luật truyền lại cho đến hôm nay đó.

Thì đây cũng là một gương cho Hội Thánh trong Đại Đạo nên nghiêm trì giới luật.
Thế Tôn để đôi lời đạo lý giáo hóa khuyến thiện nhơn sanh tinh tấn trên đường tu học
.” [Tiên Thiên Thánh Huấn quyển XI xb 1961 trang 15, Đức Thích Ca ]

Sửa mình trong sạch ấy là tu,
Gìn giữ giới qui cũng gọi tu.
Công quả, công trình cho xứng phận,
Cởi lần cái lớp của phàm ph
u.

- Kiên nhẫn, trì thủ:

Cụm từ “kiên nhẫn” bao gồm cả hai đặc tính của hai quẻ Kiền và Khôn. “Đức kiên” tương ứng với cụm từ “tự cường bất tức” của quẻ Kiền, còn “đức nhẫn” tương ứng với tính “nhu thuận” của quẻ Khôn.

Đức Quan Âm có dạy:

Vẫn biết rằng trong cửa thiện, người người đã góp công góp ý vào việc thiện, nhưng hãy xét lại mình có được trọn vẹn với hai chữ vô tư chưa? Hay còn hẹp hòi, hay còn chấp nhứt, hay còn vị kỷ, hoặc thiếu tình thương, hoặc làm để được tiếng đời ca tụng rằng mình là bậc hiền nhân quân tử.

Xem lại mình có thật tâm bảo vệ và nuôi dưỡng sự hành thiện cho đến nơi đến chốn cùng chăng? (…)

Hay chỉ làm với mối từ tâm phát hiện nhứt thời, rồi một lúc nào đó vẫn còn đeo đuổi vì thể diện, vì nhân nghĩa, vì tai tiếng, vì cơ sở ràng buộc, tấn thối lưỡng nan, rồi hành sự với miễn cưỡng, được lúc nào hay lúc ấy. Nếu khi gặp một vài thử thách nặng nề, rồi buông xuôi cho đại cuộc dở dang, rồi nêu hai tiếng "tại" và "bị" để biện hộ cho danh dự của mình
.” [Đức Quan Âm, Hoa Linh Nguyệt Điện – Thủ Đức, 14 tháng 8 Đinh Mùi (17.9.1967)]
 

dong tam

New member
- Học hỏi:

Là một khía cạnh để có sự “tinh tấn”:

Đêm đêm kinh kệ đọc xem,
Ngày ngày bổn phận lập thêm công trình
.”

Một thí dụ: có một đạo tỷ được Ơn trên điểm danh nhắc nhở phải cố gắng thêm việc “học hành giáo lý” mặc dầu đã làm công quả khá nhiều.

Phạm Thị Chua thuở giờ đã có,
Nhiều Quả công giúp đỡ phòng trù;
Nhưng con còn thiếu hạnh tu,
Học hành giáo lý, như mù đi đêm
.”

- Thực hiện tình thương:

Nước sông kia vẫn nhớ về nguồn,
Tâm đạo con người chẳng dễ buông;
Cội rễ bao giờ xa vẫn đoái,
Công trình xây dựng bởi tình thương
.

(còn tiếp)
 

mai_hanh

New member
Kính huynh dongtam!
Khi thực hành công phu Ơn bắt buộc phải "đọc" Ngũ Nguyện, đọc riết MH thấy mình xạo xạo làm sao đó (giống bị mắc nợ quá, hứa mà không làm).
Rồi MH cố gắng thực hiện Ngũ Nguyện ở tầm thấp theo khả năng của mình
-Nam mô nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai
Để dành tiền để chung tay ấn tống in kinh sách (chắc là được)
-...
-Nam mô tam nguyện xá tội đệ tử
Hãy tha lỗi cho người khác mới mong Thầy xá tội cho mình
-Nam mô tứ nguyện thiên hạ thái bình
Phải cố gắng để giữ hòa khí, đừng gây hiềm khích với bất kỳ ai ?
-Nam mô ngũ nguyện thánh thất an ninh
Nghe theo lời dạy bảo của đàn anh, thực hiện tốt nội quy của Thánh thất?
Riêng nhị nguyện phổ độ chúng sanh MH không biết phải thực hành ra làm sao hết, thân mình còn lo chưa xong nữa là. Huynh có thể giúp MH được không?NHưng phải dễ thì mới được
Kính
 

dong tam

New member
Maihanh

Đóng góp tài chánh chung tay ấn tống là đã góp phần "phổ độ chúng sanh" đó.

Trao đổi góp ý trên diễn đàn, giá trị công quả tăng gấp đôi.

"Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhựt. Lo cho người tức là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình. Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về âm chất mà đó là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ khác cảm hóa mà làm theo.” [Đức Quán Thế Âm, Minh Lý Thánh Hội; 01.3 Kỷ Dậu (1969)]

Còn như thấy "khó" làm như thế thì làm theo lời Thầy (dễ mà khó!)

Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao.” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1; Đức Chí Tôn, Đại Đàn Cầu Kho - 5 Mars 1927]
 

dong tam

New member
C. Giá trị của Công trình:

Rèn luyện công trình sẽ giúp cho chúng ta phát triển được cả hai mặt tác phong và trí tuệ. Nhờ có học và hiểu đạo lý, mỗi người sẽ nâng cao ý thức trên đường tu thân và hành đạo.
Khi đó, người tín hữu mỗi khi làm một việc gì sẽ có ý thức rõ: mục đích vì sao mình phải làm việc đó, phương cách nào sẽ mang lại hiệu quả tốt cho cả hai mặt nhân sinh và tâm linh của mình, mang lại uy tín cho tập thể, làm sáng danh Thầy danh Đạo, v.v...

Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ-ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy. Sự thương yêu là chìa khoá mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc thế giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi. Có câu nầy nữa! "Mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công độ rỗi".” [Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2, đàn ngày 27.10.1927]

Kết quả có được trên đường hành đạo là nhờ vào đức hạnh của mỗi người và tập thể.

▪ Đức Bảo Hòa dạy:

Tu học trước nhất là phải dồi trau đức hạnh, rèn luyện thân tâm, lễ nghi đúng phép, cung kính nghiêm trang, nói năng giữ gìn ý tứ, việc trái đạo chớ nên làm, lời vô ích đừng nói, tập ngồi, tập đứng, tập đi, có tôn ti trật tự, nói năng lễ độ, kính mến thương yêu, đừng buông thả như thuở ngoài đời ham bay ham nhảy, ham nói ham ăn. Dầu nơi chật hẹp mà lễ nghi giữ đủ, trật tự nghiêm minh, đứng ngồi đúng chỗ, nói năng đúng phép, đó là Đạo. Trái lại, lễ nghi không học, trật tự không hành, nhỏ lớn khôn tôn, dầu chùa rộng nhà cao, nhìn vào cũng như cánh rừng hoang, cây cối um tùm, nhỏ lớn không phân, chông gai bù bịch, đó là vô Đạo.

Trật tự hữu hình là giá trị của người tu, tác phong đạo hạnh là lớp đầu của người Tu sĩ, và cũng là kết quả của cấp lãnh đạo. Có tác phong đạo hạnh thì được kẻ kính người mến, kẻ yêu người nể, và người ngoài hâm mộ mà noi theo, có lợi cho mình mà độ được người. Đó là đệ nhứt pháp môn.

Vậy Thánh Nữ cũng khuyên con phải làm gương cho cháu, cháu phải siêng năng học tập, tập tánh nhẫn nại, kiên tâm, thì tu học mới kết quả
.” [Đức Bảo Hòa Thánh Nữ, Vĩnh Nguyên Tự, rạng 17.6 Đinh Tỵ (31.07.1977)]
 

dong tam

New member
Đức Ngô Đại Tiên dạy:

Người ta đương chìm đắm nơi bể trần, dưới sự xô xát muôn lượn sóng trần, lòng mình có thương xô thuyền ra cứu không được người mà mình cũng bị chìm luôn một thể, vì thuyền ưởi, trống nan sổ chốt. Phải lo trét xảm cho kỹ mới đủ điều kiện cứu người, bằng hấp tấp vội vàng mà đem kẻ sống đến chỗ chết nghĩa là mình bị thuyền đắm phải chìm mà còn chìm cả thủy thủ nữa. Thuyền ấy là gì? Đức hạnh đó.

Đức có đủ, nói người ta mới nghe, mà người có đức là người hay thương xót cứu sống muôn loài. Có hạnh là làm một việc gì, nói một lời gì, nghĩ một điều gì, cũng cân đo cẩn thận. Chư… đồ còn kém đức hạnh, phải tu cái đã… Tu nghĩa là quy căn thức vào trong để cho tâm hồn được sáng sủa. Tu nghĩa là bồi bổ cái căn tính bị khuy khuyết chừa bỏ các lỗi lầm trái nghịch. Vậy muốn hành Đạo phải tu.

Còn về việc… tịnh luyện là một việc khác, nghĩa là người Thiên ân Quyền Pháp hành Đạo là theo sứ mạng, tịnh luyện là tu tiến bản thân
.” [Đức Ngô Đại Tiên, Thánh Truyền TH4, Tu Xá Phước Huệ Đàn, ngày 08.02 ĐĐ34 Kỷ Hợi (16.3.1959) ]
 

dong tam

New member
Học và tập làm theo tình Tạo Hóa là “tình thương” vì:

Tình thương trên hết, cùng một ý nghĩa với tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả. Tình thương sẽ cứu chuộc mọi nguồn tội lỗi, sẽ làm liều thuốc thần đơn trị lành mọi bịnh tình nhân loại.

Tình thương là chìa khóa giải thoát con người ra khỏi bể trần tục lụy, là con đường đưa con người lên nấc thang tiến hóa. Ngôi vị chơn linh Tiên Phật được định giá bởi tình thương. Một tình thương cao thượng thiêng liêng sẽ giải quyết được vạn sự kiện của nhân sinh
.” [Đức Vạn Hạnh Thiền sư, Minh Lý Thánh Hội, 05.9 Mậu Thân (26.10.1968)]

Kết quả có được trên đường hành đạo là nhờ vào đức hạnh yêu thương của mỗi người và tập thể. Nhờ lòng nhân ái và tình thương rộng mở, chúng ta mới thực hiện được “dung hòa” với mọi người cho dù khác biệt về màu da, sắc tóc, ngôn ngữ, chánh kiến, tôn giáo, v.v...

Hòa là một món báu linh,
Là chìa khóa mở Ngọc Kinh bước vào
.”
[Đức Chí Tôn, Đại Thừa Chơn Giáo bài Hòa Hiệp, đàn 03.8 Bính Tý (1936)]

Công trình tu dưỡng mang lại kết quả là tác phong đạo hạnh sẽ gây được cảm tình với người, trí tuệ giúp cho có sự sáng suốt và kinh nghiệm để giải quyết các đạo sự thấu tình đạt lý!

Những điều này càng được nâng cao lên nhiều hơn nữa khi chúng ta có thêm phần trí huệ của Công phu.
 

dong tam

New member
Kính huynh dongtam!
Khi thực hành công phu Ơn bắt buộc phải "đọc" Ngũ Nguyện, đọc riết MH thấy mình xạo xạo làm sao đó (giống bị mắc nợ quá, hứa mà không làm).
Rồi MH cố gắng thực hiện Ngũ Nguyện ở tầm thấp theo khả năng của mình
-Nam mô nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai
Để dành tiền để chung tay ấn tống in kinh sách (chắc là được)
-...
-Nam mô tam nguyện xá tội đệ tử
Hãy tha lỗi cho người khác mới mong Thầy xá tội cho mình
-Nam mô tứ nguyện thiên hạ thái bình
Phải cố gắng để giữ hòa khí, đừng gây hiềm khích với bất kỳ ai ?
-Nam mô ngũ nguyện thánh thất an ninh
Nghe theo lời dạy bảo của đàn anh, thực hiện tốt nội quy của Thánh thất?
Riêng nhị nguyện phổ độ chúng sanh MH không biết phải thực hành ra làm sao hết, thân mình còn lo chưa xong nữa là. Huynh có thể giúp MH được không?NHưng phải dễ thì mới được
Kính

Từ khi mới lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã dạy:

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Đình hội Tam Giáo mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhân sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi.” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2 tr18]

Đức Diêu Trì Kim Mẫu cũng có dạy:

Con nhớ chăng con chốn thượng đình,
Mỗi con mang lấy mảnh hồn linh;
Vào đời tu học bồi âm chất,
Hành đạo độ đời, giúp chúng sanh
.”

Vậy thế nào là “hành đạo độ đời giúp chúng sanh” và “dìu dắt nhân sanh bước lên con đường cực lạc” như lời Thầy Mẹ đã dạy? Đó phải chăng là Phổ Độ Chúng Sanh.

I. Ý NGHĨA VIỆC PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Trước tiên chúng ta tìm hiểu Phổ độ là gì?

Đức Quan Thế Âm có dạy:

Phổ độ có nghĩa là mở rộng cùng khắp, độ rỗi chúng sanh tu thành chánh quả không phân biệt màu da chủng tộc và tông phái. Chớ không có nghĩa là nói đi nói lại bao nhiêu đó cho người tín hữu Cao Đài mà thôi.” [Đức Quan Âm, Tây Thành Thánh Thất, 12.3 Kỷ Dậu (1969)]

Phổ độ chúng sanh là thực hiện sứ mạng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ:

Các em hằng nhớ câu: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo quy nguyên - Ngũ Chi phục nhứt và những câu nguyện: Đại Đạo hoằng khai, Phổ độ chúng sanh, Thiên hạ thái bình… mà các em hằng nói và nguyện hằng ngày. Đó là cả một đường lối, một mục đích, một triết lý, một cứu cánh cho Đạo Cao Đài.” [Đức Bạch Liên Chơn Tiên - Phan Thanh, Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967, tr239]

Vậy phổ độ để nhân sanh hồi đầu hướng thiện tạo cảnh Thiên hạ thái bình và lo tu hành giải thoát linh hồn khỏi cảnh luân hồi.

Phổ độ chúng sanh là công quả chánh yếu là con đường ngắn nhất để phục hồi cựu vị như lời Thầy dạy: “Muốn đắc quả thì chỉ có một điều là phổ độ chúng sanh mà thôi.”

Vì thế, chúng ta phải ý thức lời dạy của một đấng Tiền Khai Đại Đạo:

Chữ quả công phải nhớ nằm lòng,
Đường phổ độ gia công mà tiến tới
.”
 

dong tam

New member
II. PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH NHƯ THẾ NÀO?

1. PHỔ ĐỘ NHỮNG AI?

A. Độ Con Người
:

a. Độ sanh
:

- “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Do đó, muốn “giác tha” trước phải “tự giác”. Vì thế phải độ bản thân trước nhất. Ơn Trên thường dạy:

▪ “Muốn cứu thế cứu thân trước đã,
Muốn độ người, độ ngã cho xong;
Những gì đời đã mắc vòng,
Chính mình thoát khỏi mới hòng độ tha
.”

▪ “Muốn độ chúng sanh trước tiên người đạo phải độ mình trước như lời Phật dạy: tự giác, giác tha. Như vậy sự tu thân là chuẩn đích nồng cốt căn bản của người đạo để dọn mình đứng đắn mới độ chúng sanh.”

- Rồi tới độ gia đình, thân tộc như lời dạy:

Trước khi muốn đem đạo lý truyền bá tha nhân đây đó, cũng đừng quên những linh hồn đang ở chung quanh sát bên mình, đó là vợ con, anh em cùng thân bằng cố hữu.”

Đức Lý Giáo Tông có dạy:

Như ban sơ Thầy dạy mỗi vị phải ráng độ 12 người như Thầy độ trong thập nhị môn đồ trước đó. Nếu số 12 nầy, cứ nhơn mãi ra lần, thì nhân loại sẽ hóa thành hoàn toàn đạo đức... ...

Như chư đệ muội đây, khi nhập đạo đến giờ, từ người chức sắc đến tín đồ kẽ thì độ được năm bảy vị, người cũng độ được một đôi chục vị, có vị cũng chẳng độ được một ai. Chớ lúc còn cơ phổ độ thì những anh lớn của chư đệ muội trước kia, người độ cả số ngàn số muôn cũng có. Vì lẽ ấy, mà những bậc tiền bối quá vãng, ngày nay cũng đều được đắc quả Thánh Tiên cả thảy.

Lão nhắc đây để cho chư chức sắc cùng đạo tâm hiểu lẽ trọng yếu ấy mà lo độ nhơn sanh sống trong chung quanh mình. Nghĩa là trong gia đình thân tộc cũng chưa phải là hoàn toàn nhập vào đạo Thầy hết, nên phải ráng lập công phổ độ.


Một thí dụ để chúng ta tham khảo:

Vậy giờ nay Thầy cho chơn linh Phan văn Sử tá cơ để nhắn nhủ gia đình. Vì Sử ở thế có lòng tu chơn hành đạo, trọn đức tin với Thầy nhưng không độ được trong gia đình. Đó là thiếu bổn phận. Nên Thầy sắc lịnh cho chơn linh Sử phải lập công bồi đức thêm.”

- Kế đến, độ tha nhân (và cho):

Dầu cho trẻ con trong bụng cũng phải độ.”

b. Độ tử:

Song song với những đối tượng con người đang sống được nhắm vào để độ dẫn thì đồng thời chúng ta cũng tham gia các buổi lễ cầu siêu độ tử cho các vong linh chưa siêu thoát đặng hồi tâm giác ngộ, ăn năn sám hối hầu được siêu rỗi và siêu thăng. Làm được những công quả nầy là chúng ta cũng đang cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ của chính mình. Kinh Tu Chơn Thiệp Quyết có câu:

Tu là cứu Cửu Huyền Thất Tổ,
Tu là cần phổ độ chúng sanh
.”

B. Độ chúng sanh:

Tam Kỳ Phổ Độ, cơ đại ân xá của Đức Chí Tôn nhắc nhở người tín hữu Cao Đài chúng ta trên đường phổ độ đừng quên đến việc phổ độ chúng sanh tế vi từ trong cơ thể của mình đến chúng sanh trong môi trường sống chung quanh ta như lời dạy sau:

Chúng sinh nói chung, từ loài khoáng vật tế vi đến loài vĩ đại con người. Về chúng sanh rất nhỏ, ngay ở nội thân mình đã có. Muốn phổ độ chúng, thì mình không nên lạm dụng lãng phí những tế vi tế bào trong thân người. Vì nhờ nó mà thể xác được tồn tại, được sống còn để lo chuyện cao xa. Về chúng sanh vĩ đại, từ động vật con người. Muốn phổ độ thì phải tận dụng quyền năng nhân bản của mình đối với mọi vật, mọi người. Không đánh đập sát hại gây gổ bất cứ vật gì người nào. Trái lại, còn phải ban bố cho họ những tình thương Thượng Đế vốn sẳn bao giờ mà trên kia mình đã có.”
(còn tiếp)
 

dong tam

New member
2. PHỔ ĐỘ TRÊN NHỮNG PHƯƠNG DIỆN NÀO?

A. “Làm Âm Chất, Phổ Độ Chúng Sanh” trên cả hai mặt độ sanh và độ tử, lại càng phải ý thức và cố gắng làm theo lời khuyên:

Bổn nguyên Bảo Sanh là bổn nguyên Thánh Chất Thầy. Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi ... lo lập: - một sở trường học - một sở dưỡng lão, ấu - và một nơi Tịnh Thất.”

a. Sở trường học tượng trưng cho Dân Trí: thực tế là Thiên Phong Đường của mỗi Thánh Thất, Thánh Tịnh dùng làm nơi thuyết đạo và huấn luyện Đồng Nhi Lễ Sĩ. Đây là phần Công Trình.

b. Sở dưỡng lão, ấu tượng trưng hoạt động Dân Sanh: ngày nay đó là các Công Quả Phước Thiện, kinh tế tự túc.

c. Tịnh Thất tượng trưng cho Công Phu hay Dân Đức: đó là Tịnh Đường.

Học Đường và Phước Thiện thuộc mục tiêu Thế Đạo, còn Tịnh Đường thuộc về Thiên Đạo. Đây là một bài học rất quan trọng:

Lập Họ Đạo mà không thực hiện đồng bộ ba chương trình nêu trên thì hoạt động của Thánh Thất chưa đáp ứng tốt cho mục đích của Đại Đạo. Với mỗi tín đồ, bài học nầy hướng dẫn ba trọng điểm tu học và hành: phải quan tâm đến việc giáo dục học đạo cho bản thân và con em, làm phước thiện, học và hành đạo pháp. Thực hành Tam Công phổ độ nhân sanh phải nhắm vào ba trọng điểm vừa nêu.

B. Đường Phổ Độ phải đồng thời nhắm vào cả hai mặt nhân sinh và tâm linh, trong đó phần tâm linh là quan trọng hơn, như lời đã dạy:

Việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không… chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quí giá vô cùng.”

C. Đỉnh cao của việc phổ độ đó là nâng đỡ đức tin.

Đối với những người bạn đạo, là người đã phần nào hiểu lý đạo thì lại cần phải nuôi dưỡng đức tin đồng đạo:

▪ “Các con liệu phương thế mà nâng đở đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết.”

▪ “Lòng mong độ thêm một người chưa biết đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn đạo. Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa.”
 

dong tam

New member
Mai_hanh,

Trình bày đến đây thì bạn có ý kiến thế nào?

Bạn thấy có những điểm nào mình không có thể làm được hay v.v... bạn đã từng làm được thì chia sẻ với mọi người nhé.

thân ái
 

mai_hanh

New member
Ghét quá! Huynh dongtam cố tình bắt mai_hanh phải quay lại đây mà

Xin kể cho huynh nghe một câu chuyện:
Cách đây cũng khoảng mười mấy gần hai chục năm, MH đi chợ gặp một người bị nạn nhưng không có tiền đi bệnh viện nên phải đi xin (người con đi xin) Có một chị nhìn quanh quất không thấy ai chú ý đến mình bèn cho người hành khất một số tiền khá lớn, hành động đó làm MH rất cảm phục chị. Một lát sau có một cô đến cho người hành khất một số tiền ít hơn nhiều, mà cái miệng lại la om sòm, nào là thấy tội nên thương, tôi như thế này, tôi như thế kia.....đi đâu cũng khoe khoang, làm MH rất không thích. Nhưng kết quả thật bất ngờ, mọi người biết tin, mỗi người một ít giúp cho người bị nạn, cuối cùng người ấy cũng dư tiền để đến bệnh viện. Điều này khiến MH thay đổi quan niệm của mình, MH thích cái cô nhiều chuyện kia hơn và tự hứa với lòng mình sau này mình sẽ giống cô ấy.

Kính huynh dongtam!
Dù biết làm dương chất hưởng quả ít hơn âm chất nhưng MH vẫn thích làm dương chất hơn. Song do chưa đủ điều kiện nên MH đành phải làm âm chất.
Thiệt bực mình, biết điều lành rồi mạnh ai nấy làm thì biết bao giờ mới thực hiện được lời dạy của Ơn Trên:

Cùng nhau giúp khó trợ nghèo
Hưởng chung cơm áo chia đều khổ vui
Kính
 

dong tam

New member
Maihanh,

Cao Đài giáo chủ là Thái Cực Thánh Hoàng là nguồn phát xuất âm dương.

Vì thế tín hữu CD phải nương theo nguyên tắc "Tâm Vật bình hành" để mà tu

Việc phổ độ cũng không ngoài Lý vừa nêu: "Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành". "Thiệt bực mình, biết điều lành rồi mạnh ai nấy làm..." quả là xa lạ với môi trường Cao Đài.

Vậy thì theo Maihanh, chúng ta nên làm thế nào?
 

mai_hanh

New member
Dạ, mai_hanh không biết chúng ta nên làm gì mà chỉ biết mình nên làm gì thôi.
Làm gì cũng được miễn là mỗi khi quỳ trước Thiên Bàn có thể ngẩng đầu lên mà nhìn Thiên Nhãn, chứ không phải cúi đầu hổ thẹn mình không xứng đáng là đệ tử Đức Chí Tôn.
Kính

À quên, còn một việc nữa là phải trưởng dưỡng tâm mình, quý trọng thời gian và sức khỏe
 

dong tam

New member
"Dạ, mai_hanh không biết chúng ta nên làm gì mà chỉ biết mình nên làm gì thôi."

Dẫu biết rằng mai_hanh chẳng "tu độc thiện kỳ thân" nhưng nếu viết như thế có thể bị hiểu lầm là như thế đó.

"Công quả giá trị là ở từ tận đáy lòng thiết tha phát khởi mà làm, dầu có phương tiện như hoàn cảnh, của cải tiền tài, dù trong hoàn cảnh nghèo nàn túng rối, mà tận đáy lòng thiết tha với công quả, vẫn có giá trị muôn đời.

Mình vừa làm vừa kêu gọi người khác làm, chớ không phải chỉ đưa ra một lý thuyết, một giải pháp cho người khác làm, trong lúc đó mình đi làm những việc khác !!!
"

[Đức An Hòa Thánh Nữ]
 

dong tam

New member
3. PHỔ ĐỘ BẰNG CÁCH NÀO?

Để phổ độ chúng sanh, mỗi người tín đồ Cao Đài chúng ta trên đường “tu thân-hành đạo” phải thực hành pháp môn Tam Công với tấm lòng luôn hướng về chúng sanh.

A. QUA CÁC HÌNH THỨC CÔNG QUẢ

a. Về mặt nhân sinh: Dùng phương tiện sức lực hay vật chất giúp ích người khác.

Đừng nghĩ rằng phải có tiền ngàn, bạc muôn đem bố thí hoặc xây thất cất chùa lên cốt phật hoặc in kinh mới gọi là công quả. Khi thấy một thế nhân bị cảm gió nhức đầu, chịu khó bỏ ra mười phút cạo gió bóp gừng không gọi là công quả hay sao? Thấy người bất hạnh đói rách khổ đau, bỏ ra một viên thuốc, một chiếc áo thừa, miếng bánh mì nguội dư không thể gọi là công quả hay sao?Tùy khả năng sở hữu tới đâu làm tới đó, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng bác ái không gọi công không gọi danh.” [Đức Quán Thế Âm, Vĩnh Nguyên Tự, 03.01 Giáp Dần (25-1-1974)]

b. Về mặt tâm linh (quan trọng):

Tham gia các buổi cúng quan hôn tang tế, tổ chức nhập môn vô vi, cầu siêu để cầu nguyện cho các vong hồn sớm được siêu thoát,...

Đem đạo lý hướng dẫn, hoán cải lòng người:

Góp phần in ấn, biếu tặng kinh sách cho người tìm hiểu Đạo. Nếu có năng lực thì tham gia hướng dẫn về “lễ nghi-đạo đức“ cho các em thiếu nhi, thiếu niên con em nhà đạo; bình giảng Thánh giáo như lời dạy của Đức Quan Thánh:

Nếu mỗi một tín hữu làm sao độ được 12 bạn khác hiểu đạo, hành đạo thì Bần Đạo tin rằng một thời gian không lâu, Thánh Đường mọc lên như nấm, khám đường dẹp bỏ lần lần để làm kho dự trữ.” [Đức Quan Thánh, Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969 tr138]

Vậy độ dẫn được người nhập môn vào đạo là một việc tốt, nhưng nếu dừng lại ở đây mà chưa giúp đở cho họ hiểu và hành được đạo lý trong đời sống hàng ngày thì chưa đủ. Tân Luật cũng có qui định về điều nầy. Tuy nhiên, trong thực tế bấy lâu nay hầu như chúng ta ít quan tâm đến việc phải thi hành điều luật này! Người tiến dẫn người nhập môn phải có trách nhiệm y như luật định:

Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý. ”

Một khía cạnh khác của công quả phổ độ tâm linh là giúp cho người khác được thuận lợi trên đường giải thoát.

Tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp người tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là một nghĩa cử, một hạnh lại càng quí nhất.”
 

mai_hanh

New member
Dẫu biết rằng mai_hanh chẳng "tu độc thiện kỳ thân" nhưng nếu viết như thế có thể bị hiểu lầm là như thế đó.
Huynh dongtam bắt bẻ mai_hanh rồi. Xin thú thiệt với huynh, trong ba điều lành: nói lời lành, xem điều lành, làm việc lành thì nói lời lành là điều mai_hanh làm không được. Nói cho người khác chửi nghe chơi thì dễ, chứ nói lời đạo đức thì khó lắm thay (mắc cỡ cái lỗ miệng quá hà)

Mình vừa làm vừa kêu gọi người khác làm
,
cái này MH có nghĩ tới nhưng không có đồng minh, một mình MH không dám nêu ý kiến, ý cò gì hết. Chắc một ngày nào đó MH sẽ gởi thư nặt danh...
Kính
 

dong tam

New member
B. QUA CÔNG TRÌNH: rèn luyện Đức Hạnh

a. Hoàn thiện hóa bản thân trước để là tấm gương sống động dễ cảm hóa lòng người. Các Đấng Thiêng Liêng thường dạy:

▪ “Tu là để trau tài luyện đức,
Tu là mong bỏ dứt nghiệp trần;
Trau tria phẩm hạnh chí nhân,
Độ mình rồi mới độ lần người tu
.” [Đức Di Lạc Thiên Tôn, Thánh Giáo Sưu Tập 1970-1971 tr197]

▪ “Vào đạo… là để tìm thấy học hỏi những gì cao quý trong cửa đạo mà thế gian thường tình không có… Vào đạo để tìm cái chơn, cái thiện, cái mỹ. Các em vào đạo lâu năm cần phải thể hiện điều chơn thiện mỹ ấy cho đời noi theo. Đó là các em làm sáng danh Đạo danh Thầy, và đó cũng là phương tiện phổ độ nhơn sanh theo đường chánh giáo.

Thế nên, dầu gặp cảnh ngộ nào trái tai gai mắt nghịch ý, đừng vội vàng bực bội để tánh nóng nỗi lên rồi phát ngôn thiếu cẩn thận, hành động thiếu cẩn thận, để hóa ra thua kẻ tầm thường ngoài thế gian chưa biết đạo đức là gì. Tác phong đạo hạnh của người tu không cho phép hành động hoặc phát ngôn thất đức, bất nhơn hoặc trái lẽ phải. Dầu cảnh ngộ nào cũng có phương cách xử theo hạnh của người tu
.” [Đức Liên Hoa Thánh Mẫu, Thánh Giáo Sưu Tập 1969 tr215]

b. Rèn luyện Đức Tin vững chắc: Bởi vì bản thân ta nếu không khẳng định được đức tin của mình qua những chương trình hành động cụ thể trên đường tu học hành đạo thì làm sao có thể nâng cao đức tin cho người khác!

Nên nhớ rằng Thiêng Liêng lúc nào cũng âm phò mặc trợ tùy theo lòng chí thành của chư hiền đệ muội. Trình độ nào cũng được dìu dẫn, chẳng lựa quý tiện phú bần, không đợi tài hay sức mạnh.

Lòng chí thành sẽ đem đến cho chư đệ muội toàn năng toàn giác. Nếu chư đệ muội sụt sè hay có những ý tưởng mơ hồ, nhẹ đức tin thì dầu việc nhỏ như việc hàng ngày cũng không làm nỗi, lựa là phổ độ nhơn sanh
.” [Đức Lê Đại Tiên]
 

dong tam

New member
c. Phổ độ chúng sanh, cứu giúp người khác là thể hiện lẽ sống đạo, thể hiện tình thương.

Chúng ta cần phải trau giồi bài học Thương Yêu cho nằm lòng, xem đó là điều kiện để làm tốt việc phổ độ chúng sanh như lời Thầy và các đấng Thiêng Liêng dạy dỗ:

Thầy chỉ có một lòng mơ ước cho các con biết yêu thương, trọng Thánh đức của Thầy... Chỉ cậy các con là một lòng yêu thương sanh chúng, gắng công phổ độ.” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2 p51]

Khi gắng công phổ độ, lời dạy sau đây là kim chỉ nam:

Vì người đời đã quá đau khổ về tinh thần, bị đời xảo trá lừa bịp dối gạt, muốn cần có người an ủi xoa dịu tâm hồn. Đoàn người phổ độ có nhiệm vụ đặt trọng tâm vào công quả phổ biến Đạo Trời, truyền bá giáo lý; đem tình thương thể hiện sự chân thật, sự giúp đở, sự tương thân hòa ái, san bằng những hố sâu chia rẽ giữa cá nhân và cá nhân, giữa đoàn thể và đoàn thể, giữa tôn giáo và tôn giáo. Chớ không phải phổ độ là giành giựt nhơn sanh, kêu gọi nhóm nọ nhóm kia về với mình. Hỏi để mà chi? Ở đâu cũng được, miễn là mỗi người biết tu thân, biết đem tình thương lẽ thật đối xử với mọi người, biết đem lòng vong kỷ vị tha giúp đở người đời là được rồi.” [Đức Tiếp Pháp Trương Văn Tràng]

d. Để phổ độ có hiệu quả, mọi tín đồ phải ra sức học hành giáo lý để nắm vững đường lối chân truyền Tân Pháp.

Chư đệ muội đây, khác nào hột giống quí trước nhất, rồi một ngày gần đây, nhơn loại sẽ hồi tâm hướng thiện, đến khẩn cầu chư đệ muội mà học giáo lý Đạo Thầy.

Biết lẽ quí báu sắp đến thì người tu trong Tam Kỳ Phổ Độ, mỗi ai dù nam hay nữ cũng phải ráng học hiểu rõ thông giới luật, Tôn Chỉ Mục Đích rành mạch, với phương pháp tu thân hành đạo, giải khổ từ thể xác đến linh hồn để sau nầy truyền bá khắp năm châu.

Như vậy, mới đúng theo đường lối của Thầy là cơ Tuyệt Khổ Đại Đồng đó.
” [Đức Lý Giáo Tông, Thánh Huấn Hiệp Tuyển 2 tr45]

e. Chúng sanh căn trí vô lượng, tùy vào trình độ cao thấp mà điều chỉnh cho thích hợp. Đức Cao Thượng Phẩm dạy:

Phải dìu dắt chiều theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từng chặng. Mà nếu rủi dìu họ không được thì phải tận tụy với trách nhiệm làm thế nào cho họ đừng sa đọa phong đô, để cầu với Tam Giáo Tòa cho tái kiếp mà chuộc căn quả.
 

dong tam

New member
C. QUA HỒI HƯỚNG CÔNG PHU

Kết quả của Công phu được hồi hướng đến chúng sanh sẽ trở thành công quả phổ độ như lời dạy:

Công quả hồi hướng của tịnh viên được tràn đầy cõi thượng giới chúng sanh cho mọi người thức tỉnh mộng trần quay chân về nẻo chánh. Tuy công đức xem như mây bay gió thổi nhưng kỳ thật không bao giờ dứt nhờ tâm thanh tịnh, càng thấy tiến đạo vô cùng.”

Đó là công phu nội. Còn phần công phu ngoại là việc cúng kính. Khi để hết tâm thành cầu nguyện trong buổi cúng: cầu an, giải bệnh, cầu siêu, v.v… hồi hướng đến đối tượng là chúng ta đang dùng điển lành của tập thể và điển lành của Thiêng Liêng trợ sức để cứu độ quần sanh.

Một thí dụ cho thấy sự cần thiết của việc hồi hướng công phu trong việc độ tử:

GIÀ LAM ĐỊA THẦN Chánh Ý Trần Hữu Thinh,…

Thật là một cơn ác mộng đã trôi qua, nhưng lòng nhân thế cùng quý bạn hiền đã còn ghi lại nỗi niềm thương tiếc.

… Nơi vùng này là vùng còn đầy dẫy ác khí, nên chi, mặc dầu bao nhiêu điển lành cùng tâm đạo đem ký nhà tịnh nơi này, cũng khó nỗi đàn áp được luồng hắc khí xung thiên từ những oan hồn uổng tử, đã gây ra bao nhiêu sự rủi ro trong khi xây cất.

Lúc bấy giờ, Tệ Đệ xét thấy đời đạo đức của mình còn quá muộn màng trễ nãi hơn các hàng huynh tỷ đệ muội, rất đổi so sánh với hàng thê nhi mà Tệ Đệ vẫn còn thua kém. Nỗi lòng băn khoăn vì công quả không biết làm sao?

Một giấc chiêm bao một đêm nào cũng nơi này, vừa mơ màng nửa say nửa tỉnh, Tệ Đệ chợt thấy vô số oan hồn đang tranh đua ngăn cản những việc làm từ thiện cùng hoằng dương đạo pháp nơi vùng này. Tệ Đệ bèn vội vàng quỳ xin thọ khổ phần nhục thể hình hài để làm lắng dịu bao nỗi oan hồn và cũng để thay mạng sống cho những người quả công vì đại cuộc. Và Tệ Đệ có hứa sẽ nhân một dịp nào, đề nghị cùng Hội Thánh có nhiều buổi lễ cầu siêu bạt độ âm hồn trở lại đường chân thiện mỹ.

Do đó, mọi việc sắp xếp đã qua, rồi... sáng lại, chư huynh tỷ đệ muội vừa phát giác một việc đã rồi.

Hôm nay, Tệ Đệ xin Lão Tổ được phép trong hơn một khắc để trần tình mọi sự vừa qua, cùng để giúp cho người bạn xưa vẹn toàn lời hứa. Tệ Đệ ngưỡng mong ơn từ quí vị đại đức trong Hội Thánh Minh Lý tới các hàng sư huynh sư tỷ, mỗi ngày vào tịnh cũng như nhựt thời, nên nhớ cầu nguyện cho các oan hồn ấy được sớm cởi vòng oan nghiệt, hầu trở lại đường đạo đức tu hành, do lời khuyên giải của quí liệt vị
.” [Bát Nhã Thiền Đường - Long Hải, 10. 8 Đinh Mùi (13.09.1967)]
 

Facebook Comment

Top