TAM CÔNG

1234

Active member
Con coi các thứ trong đời .
Con coi có chán cho ... đời vậy không ?
Coi bao nhiêu kẻ trong đời .
Muốn tầm đạo pháp nhưng ... đi thụt lùi !
Đạo hằng tự tại trong đời .
Đạo hằng tự tại - tại tâm của mình .
Nhưng do ... không đủ công trình .
Công phu - công quả => Đạo tầm ... khó ra !
Phải đâu đạo ... chạy => trốn - tìm ! ?
Phải đâu đạo ẩn Càn - Khôn => khó tầm ?
Ráng mà ... công quả - công phu .
Ngày , đêm tích góp => công trình dựng khơi !
Rũ lòng - rũ sạch oan khiêng .
Chuyên tâm sám hối tội khiêng ... bao đời .
Chuyên tâm hồi hướng mười phương .
Cầu an sanh chúng - cầu cho Cửu Huyền .
Siêu sinh tốc vãng mê đồ .
Hồn quy Tịnh Độ - Cửu Huyền Siêu Thăng .
Cầu cho Tứ Chúng - Bá Gia .
Bình an hưởng lạc - hưởng đời Hồng Ân .
Nguyện cầu Cha - Mẹ hiện tiền .
Tăng Long Phước Thọ - tỷ cùng ... Nam Sơn .
Nguyện cầu Gia Bảo bình yên .
Hưởng Ân Trời - Đất , Hồng Ân Phật Trời .
Nguyện cầu huynh đệ cùng tu .
Chung vai - chung hưởng - đồng về ... một mai .
Nguyện cùng Trời - Đất hư không .
Nguyện cùng Tam Bảo mười phương hộ trì .
Nguyện cùng các Đấng Thiêng Liêng .
Độ cho con trẻ phát lần .... Huệ Tâm .
Nguyện cùng các Bậc Minh Sư .
Khai đường - mở lối - dắt dìu con đi .
Nguyện cùng các Đấng Thánh - Hiền .
Bảo ban - trợ điễn => Tâm mình thông lưu .
Nguyện cầu hết thảy một lần !
Cầu cho sanh chúng - cùng đồng Thiện Tu .

( viết 18 / 6 / 2012 )
 
Sửa lần cuối:

mai_hanh

New member
Phải dìu dắt chiều theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từng chặng. Mà nếu rủi dìu họ không được thì phải tận tụy với trách nhiệm làm thế nào cho họ đừng sa đọa phong đô, để cầu với Tam Giáo Tòa cho tái kiếp mà chuộc căn quả.

Kính huynh dongtam
Xin huynh giải thích giùm cụm từ ngục tù phong đô có nghĩa là gì?
 

dong tam

New member
Mai-hanh,

Để hiểu thế nào là Phong Đô, Maihanh có thể tìm đọc trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Trước khi giải đáp, xin mời đọc bài

THÁNH GIÁO tham khảo [Thánh tịnh Đông Cung Bạch Long, Tý thời 22.3 Quý Tỵ (1953)]

THI
Huỳnh hà lặng lẽ nước thanh bai,
My đãnh Nga San chí phận trai;
Đồng chịu gian lao tân khổ não,
Tử từ hiếu thảo chớ đơn sai.

HỰU
Đơn sai oằn oại nghĩa Tam sinh,
Hiếu tử xét suy cố giữ gìn;
Phận đứng hiếu hiền trai lãnh phận,
Gian lao dầu giải đáp ân sinh.

HỰU
Ân sinh oằn oại nghĩa cù lao,
Bảo bố dưỡng sanh sánh núi cao;
Cúc dục trưởng thành đây thủ phận,
Đáp đền sông núi sánh bằng nhau.

Hèn Thánh cúi đầu giờ nay trước điện tiền nơi cảnh Đông Cung, chào chư Thiên Mạng đồng cả lưỡng ban, quí huynh cùng quí tỷ đàn trung đẳng đẳng. May thay! giờ phút nầy gặp gỡ mấy khi. Vậy hạ hèn trên đãi lịnh Phụ Vương Chí Tôn cùng chư tôn Chưởng Giáo Tam Trấn đàn tiền hầu cho Thánh mượn một giờ vắn mà Thánh tỏ lời tâm phúc của Thánh như tích “Thanh Đề cùng Đức Mục Liên” đó vậy chư quý Thiên Tước lưỡng ban. Đây Thánh đê đầu kiếu lỗi. Vậy mời Thiên Ban tọa tịnh mà cho Thánh bảo trợ một chơn linh. Ấy là thân phụ Thánh được hồi lai mà tỏ tường thế sự đó hỡi Thiên Ban. Vậy Thánh xuất đàn mà hộ trợ điển linh. Nhờ Thiên Ban cùng quý huynh tỷ trực tiếp chơn hồn thân phụ. Thánh rất trọng ơn thâm.

Tiếp điển: THI
Nguyễn hồi dương thế tỏ âm hao,
Văn để đôi câu ứa lụy đau;
Cự muội bể trần nay thống thiết,
Nương giờ phưởng phất tỏa thơ trao.

Vậy giờ nay chơn hồn em giáng, nương làn điển phưởng phất dật dờ mà phân tỏ đôi lời tận tường mọi lẽ gởi lại gia trung. Đây em cúi lạy Tam Giáo Tòa, cùng chào tất cả điện tiền Thiên sắc lưỡng ban, phiền đôi giờ mà cho em phân cạn đôi câu. Bởi vì trần thế vật chất đa đoan, tứ tường ám phủ, làm cho em phải chịu kiếp đọa đày.

Nơi hồng trần mê mẩn vui say,
Nay khốn khổ đắng cay biết mấy,
Từ đây em thác rồi mới thấy,
Sự ngục hình nhiều nỗi gian truân,
Nhớ đến đây nước mắt rưng rưng,
Nay biết hối ăn năn chẳng kịp.

Vậy em tỏ bức thơ nầy gởi lại Châu Minh, trước là thăm chú bác cậu dì cùng chư ban cố hữu, huynh tỷ chung đồng. Vậy nhờ tỷ huynh miễn chấp mà tha thứ một đứa em hèn. Đây là kẻ tội nhơn trăm đường lỗi trọng. Khi em ở thế rất muội mê đắm say vật chất. Nay thác rồi hối tâm nào kịp, em nhờ một hiếu tử ngày trước là Nhựt, khi tách cõi trần thì được đắc Thánh ân ban “Huỳnh My” bửu hiệu. Mà nay con hiếu tử dầu dãi gian lao xin phép cùng Tam Giáo Tòa mà mượn hồn em tố trần khi ở thế. Vì em quá phạm tội bị Thiên điều giảm kỷ là một phần còn một phần khổ đọa hiện nay. Nên em là kẻ tội tình, muốn trước bày cho huynh tỷ được biết mà tránh nẻo đường chông, kẻo lạc sai lối khổ như em thì tận đọa A Tỳ. Vậy nay em cúi đầu bày tỏ sự tội lỗi khi thuở sanh tiền.

Điều thứ nhứt: - là khinh thị Trời Đất, chê rẻ Phật Tiên, hủy báng tôn giáo. Bán đồ nhi phế, phản bạn khi quân, trái lời thệ hải.

Điều thứ hai: - là tội vong ân tông tổ, quên nghĩa đồng môn. Chẳng đoái tưởng công sanh thành cúc dục mà khinh thị mẹ cha, về tội bất hiếu.

Điều thứ ba: - ỷ thói khôn ngoan, chứa xâu lường của. Ích kỷ hại nhân, làm cho người khóc hận, tội ấy dẫy tràn tự em gây tạo.

Điều thứ tư: - tội về tiền bạc mà che lấp xuyên qua, khinh người đoạt của chẳng kiên. Làm cho mất nghĩa đệ huynh, đó là xuyên tạc đệ huynh, khinh người nào có khác chi khinh Trời.

Điều thứ năm: - là bắt buộc vợ con sát hại sanh vật cho em vui sướng no say. Cùng chẳng cho vợ con đến chùa mà tu hành cải hóa.

Điều thứ sáu: - khinh bỉ người hiền, nhạo báng kẻ tu hành, đó là chê bai Thần Thánh.

Nên nay thác rồi nhìn thấy trăm điều chất chứa khổ đau, chập chồng tội nơi Diêm Địa, Thập Điện khảo tra. Đó là phần lắm nhiều tội lỗi. Nay nhờ con mà nương một làn điển lai tỏ cạn lời nhắn cùng thê nhi tường tận. Còn em đây gởi lời thăm ba anh: Tây, Mau, Giàu. Vậy ba anh giờ phút nầy cũng lấy lượng cao minh, khoan hồng tha thứ lỗi cho em một phần. Chớ em lắm nhiều đoài đoạn khổ lao.

Vậy hiền phụ Minh Linh, nghĩa tử có thương cha trong giờ phút nầy con ráng mà tu hành, cầu siêu thoát hóa cho cậu đó con. Nghe ái nhi phận… Nữa.

Còn hiền phụ tự Đầy bạn ngọc. Nay anh biết hối thức thì sự đã muộn rồi, chỉ cậy đôi lời gởi nhắn cùng hiền phụ với ái nữ Minh Linh. Con vợ ráng tu mà thoát lấy thân, chớ nay phần anh hối hận chẳng kịp thì giờ, nhờ Huỳnh My hiếu tử xin phép Thiên Nhiên cho hồi tỏ cảnh, đặng hầu dương thế biết mà tránh vương khổ đọa, kẻo lạc lầm như anh thì muôn kiếp khó tái lai.

Vậy nầy Nết, cháu ôi! Đây lời chú phán cháu gắng tường tri. Khi chú đáo ngục hình gặp cha cháu lắm khổ, đồng tội như chú cũng là một kẻ chứa xâu ăn đầu, cho vay bạc nợ vốn một lời mười. Sát hại trâu chó. Khổ ngục hình. Anh Trương Văn Xồi nhắn gởi cùng chú. Nhờ công cháu và má cháu tu hành nên giảm được nhiều tội lỗi, gần ra khỏi cảnh đọa đày. Vậy cháu cố ráng mót bòn âm chất, lập quả bồi công cho cha cháu được sớm siêu thoát tránh khỏi luân hồi đó nghe cháu.
(còn tiếp)
 

Trung ngôn

Active member
Kính mai_hanh,
Trong khi chờ đợi bài kế tiếp của Đạo huynh dongtam, Trung Ngôn mạn phép chen ngang bài Thánh ngôn có nói đến cửa "Phong Đô".
Xin mời xem qua (Trích Thánh truyền Trung Hưng)
_______________________________

44. CHUNG TAY XÂY ĐẮP TỔ ĐÌNH

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 23-3-ĐĐ.31 (Bính Thân)
(03-5-1956)

TÁI CẦU

THẦY các con! THẦY mừng các con!

THI

NGỌC quí THẦY trao đã tận tay,
HOÀNG thiên thương trẻ lập CAO ĐÀI;
THƯỢNG căn lãnh pháp lo hành Đạo,
ĐẾ lịnh ban truyền chớ đổi thay.

THẦY lấy làm vui mừng được trông vào đám trẻ thơ đã dốc chí lập thân tu cầu giải thoát! Các con ôi! THẦY hằng lấy sự thương yêu đến cùng các con từ lâu, không làm sao hòa lẫn tình thương yêu vào tâm khảm mỗi con để vẹt sạch đen tối phàm tình, làm cho con mau hồi đầu về nơi thanh nhã.

Hôm nay các Chi Phái còn mờ trên con đường Đạo pháp, THẦY phải ngự nơi nầy để trao truyền Thánh đức hầu cứu vãn những tình trạng đen tối gây nên tội lỗi rẽ chia. Các con nơi nầy đã được nhiều nhân duyên trong thời Khai Cơ Lập Pháp, THẦY mừng mà cũng hằng cho chư Thần luôn luôn gần gũi dìu dắt các con trên đường giải thoát.

Hôm nay các con đã lập được công đầu của ngày chỉnh Đạo thành Đạo. Các con sẽ thọ lãnh nhiều hồng ân nơi THẦY mà cũng được người người ca tụng. Một nhóm người lưa thưa mềm yếu, lại trong thời kỳ khảo dượt vừa qua, tự nhiên chỗi dậy, ai cũng nể nang, đức chí thành, lòng tin tưởng không sức nào ngăn đón nổi. Các con không vì đó để lòng tham vọng vô minh nó ám ảnh lôi cuốn con người đạo đức đi ngoài chơn lý. THẦY đã gắn nơi người mỗi con một đạo phù “THUẦN CHƠN VÔ NGÔ làm pháp hộ thân để cứu mình cứu đời trong cơn nước lửa. Các con được THẦY ban khen, được chư Thần dìu dắt, rán nỗ lực tu hành. Đáng cảm động hơn, trước bao nhiêu khó khăn mà các con chung sức, nhúng tay xây đắp ngôi Thánh Đền và Đài Tử Đạo. Hôm nay công đức ấy sắp hoàn thành THẦY cho biết để vững lòng, bước lên đường dốc phải dè dặt đề phòng, càng tiến tới càng gay go, càng quyết tâm, càng thấy nhiều trở lực. Những việc con làm, lòng con nghĩ, không phải THẦY ngó lơ. THẦY để cho các con gặp nhiều khó khăn đặng rèn lòng luyện chí, ma bất khảo, đạo bất thành.

Các con gần đây sẽ chung lộn cùng hổ lang, nhớ giữ còn bộ thiết giáp của THẦY. Thời thế đổi thay, nạn đời tiếp diễn, các con phải rán đề phòng. Công việc ở Trung nếu sớm được một nề nếp thông suốt thì đổ xô vào việc xây dựng các Phái đạo miền Nam. Vì Thiên sứ nơi người, vì thời kỳ tận độ mà các con được các trọng trách nơi THẦY. Phải lo thận trọng mà sửa mình, đón lấy điển quang để gội lòng phàm tục.

BÀI

Các con mấy tỉnh miền Trung,
Con đường cứu thế đã chung tất thành.

Tuy nghèo khổ điển lành sáng suốt,
Việc lớn lao được trút tâm thần;
Muôn người như thể một thân,
Phương trời xa tít hằng gần gũi nhau.

THẦY thấy trẻ thương đau nhiều đoạn,
Con muốn nên con rán chí mình;
Chung tay xây đắp Tổ đình,
Chung lòng ưu ái tạo hình CHÍ TÔN.

Chung cầu nguyện càn khôn yến sáng,
Chung sức lo tát cạn bể phiền;
Chung tay dọn lấy đường Tiên,
Chung gìn giữ trọn pháp quyền THẦY trao.

Nơi Trung Tông công lao xây đắp ,
Nhiều nhơn duyên sớm được hồng ân;
Nơi đây các trẻ lãnh phần,
Nơi đây là chỗ hiện thân cứu đời.

Có Đền Thánh là nơi THẦY ngự,
Ngự vào con danh dự biết bao;
Danh THẦY bốn biển nêu cao,
Danh con cũng được công lao lắm nhiều!

Công khó nhọc được tiêu tai ách,
Công vô tư được sạch tiền khiên;
Công con được cứu cửu huyền,
Con tu đắc đạo được quyền vô sanh.

Con nào biết đường lành mà tới,
Tới có THẦY đứng đợi chờ trông;
Đường lành vạn sự hanh thông,
Đường lành không vướng gai chông bẫy dò.

Đường lành được tự do hạnh phúc,
Đường lành thì Quỉ phục Thần khâm;
Đường lành ở tại nơi tâm,
Đường lành là đạo cao thâm thân hòa.

Đường hung dữ của ma của quỉ,
Lắm chông gai con nghĩ làm chi?
Đường nầy danh lợi dắt đi,
Dắt con đến tận A tỳ trầm luân.

Chớ thấy lợi mà mừng bỏ nghĩa,
Chớ ham danh mà mỉa Đạo nhà;
Chớ cười rồi khóc la đà,
Thân con là cái đường tà đó con!

Con giữ đạo cho tròn cũng khổ,
Khổ bây giờ được độ về sau;
Bây giờ hạt muối đũa rau,
Mà lòng trong trắng là giàu Thiêng Liêng.

Thiệt thòi quyền lợi trần duyên,
Trần duyên chưa hưởng cảnh Tiên được nhàn.

Có thanh cao điển quang mới ngự,
Có thánh tâm Thiên Sứ mới trao;
Có lòng bác ái tối cao,
Có Quyền, có Pháp mới vào Ngọc kinh.

THẦY nói qua sự tình đôi điểm,
Con coi đây mà kiếm đường về;
Nơi đây nhiệm vụ nặng nề,
Nặng nề chịu được là quê cõi nhà.

Con xây đắp Bửu Tòa tráng lệ,
Đó là nơi Tiên bệ con ngồi;
Của con nước mắt mồ hôi,
Bao nhiêu THẦY nắm để rồi ban khen.

Công để đây không hoen không ố,
Không hư hao chẳng lỗ mà lời;
Giống lành là của đời đời,
Làm lành là tạo cỏi Trời về sau.

Đó thanh phước không đau không khổ,
Đó công cao phổ độ cứu đời;
Các con tin có luật Trời,
Làm lành ở phải thương người người thương.

THẦY đến giờ nầy, nói qua những điều các con chưa rõ:

Việc làm lễ cầu siêu cho Đạo đồ quá khứ là một dịp đại ân xá của THẦY. Nhưng có đứa hỏi tại sao THẦY đã đưa tay tận độ mà còn cầu siêu để làm gì? THẦY luôn luôn ở nơi lòng mỗi con mà điều độ lấy con. Sự thương yêu ở đâu là THẦY ở đó! Các con có sự thương yêu hiện ra là hạt giống lành của THẦY đã ban mà hôm nay đã được nứt nở.
THẦY với các con là một. THẦY đến với các con bằng thương yêu, các con phải là sự thương yêu mới hòa một. Nên chi sự độ tử là THẦY muốn cho toàn đạo lập công để hạt giống từ bi chính đạo trưởng dưỡng, tiến lên cõi Đạo, mà THẦY là người rước, Hội Thánh là kẻ đưa, có đưa mới rước là pháp đạo công bình. THẦY cũng không vượt ngoài luật ấy. Nên thời kỳ tuy nói là tận độ mà không phải ai ai cũng được độ. Nếu THẦY có quyền tự ý độ tận thì có mở cửa Đạo làm gì?

THẦY dùng điển quang chuyển nhập vào mỗi chúng sanh làm cho hạt giống từ bi được tiếp thụ lấy duyên lành mà trưởng dưỡng, đó là độ. Các con cầu siêu cho đạo lữ, cho Tiên linh, nghĩa là THẦY độ bằng thuyền, các con chèo sào chống tới, ấy mới hiệp lẽ thiên nhơn tương hội. Những điều nào đề ra cũng muốn lợi cho tâm Bồ đề, để cứu chuộc được cả vạn linh đương trầm luân nơi khổ hải. Tiên linh của con, con không độ được thì con thất hiếu, thất hiếu là thất Đạo.

Vậy phải đủ tin. Ngày 08-4 là ngày đại sự. Tam giáo đã cầu lên THẦY mở rộng Phong đô cứu vong Lục đạo. Các con rán độ lên cõi trọn lành, thoát vòng sanh tử luân hồi. Kỳ đại xá là ngày mở đường siêu thoát chung. Nên chi các con phải cầu siêu cho các đạo đồ bị tử đạo, không nên phân biệt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thôi, THẦY ban ơn mỗi con, sẽ có LÝ GIÁO TÔNG đến gần đây nói rõ hơn./.
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
THI BÀI

Hồn phưởng phất náu nương làn điển,
Hiếu tử con trợ luyện nguơn thần;
Đây nương cạn tỏ lời phân,
Châu Minh gởi lại tố trần thăm chung.
Cùng hiền phụ kiết hung bạn nhớ,
Trần thị Đầy em nhớ ráng tu;
Hầu mau thoát khỏi ngục tù,
Đây anh muội ám, ngút mù mê man.
Trẻ ái nhi hỡi trang con thảo,
Nghĩa Minh Linh cậu bảo con lo,
Nữa ôi! khuya sớm lần dò,
Tu cầu cho cậu tội to bớt lần.
Chú thăm cháu ân cần hỡi trẻ,
Ve cháu ôi! có lẽ cháu thương;
Chú đây lâm cảnh đoạn trường,
Vì khi ở thế tứ tường đeo quanh.
Đực hỡi cháu! trai lành suy nghĩ,
Gắng công phu lập chí tu hành;
Chớ đừng duôi dễ bất thành,
Chữ tu quí nhứt Đạo lành Trời ban.
Thuận hỡi cháu phận trang nam tử,
Chú khuyên con ráng giữ cho cần;
Lánh đời thế sự phù vân,
Thoát lao khổ đọa trăm phần đáng lo.
Thảo hỡi cháu! ráng dò bể thẳm,
Chú nhắc lo ráng gẫm mới tường;
Trai lành nương bước muối tương,
Đạo mầu quí giá trăm đường cháu ôi!
Một gái lành nấu sôi tứ đức,
Nết trẻ toan bền sức đạo tâm;
Cháu ôi! chú tỏ chỉ chăm,
Nương đường chánh giáo cao thâm bí huyền.
Na hỡi cháu! gái hiền xét phận,
Thành cháu lo, hờ hẫng chớ nên;
Chú khuyên mỗi cháu vững bền,
Chí công mài sắt đắp nền cù lao.
Nhành phận gái cháu trau cho vẹn,
Dương liễu bồ chẳng thẹn đâu con;
Chú khuyên mỗi cháu lo tròn,
Cù lao dưỡng dục mót bòn chớ vong.
Yên hỡi cháu! đền xong nghĩa cả,
Chí trai lành vàng đá chớ lơi;
Dượng nay gởi nhắn đôi lời,
Cháu trai xét phận chớ dời thối tâm.
Hứa nầy cháu! bền tâm vững chí,
Phận trai lành chăm chỉ ráng trau;
Dượng nay khốn khổ biết bao,
Gởi thăm con trẻ cùng nhau cho đồng.
Diệp nầy cháu! phải phòng tua sửa,
Chí nam nhi chớ mựa dễ hờn;
Dượng đây nhắc trẻ đòi cơn,
Cháu lo vẹn phận đáp ơn não nồng.
Ba phận gái tang bồng hỡi cháu!
Dượng nhắc lo chữ Đạo bước đường;
Gái lành trẻ gắng náo nương,
Thi khoa đạo đức biểu dương tên bày.
Sương hỡi cháu! đây ngày cùn cuối,
Con gắng lo cặm cụi bước qua;
Dượng nay biết khổ đã qua,
Hối tâm nào kịp nên sa ngục hình.
Lời gởi lại tận tình chung thỉ,
Nhờ nơi con trực chỉ giáng lai;
Lược so khổ não vắn dài,
Thôi nay trở lại Diêm đài mới an.
Trẻ Huỳnh My dắt đàng chỉ đáo,
Phép Thiên Tòa mới tháo ngục oan;
Thôi thôi tả hữu trung đàn,
Kiếu từ Thiên Tước dặm ngàn dõi theo.(…)

Huỳnh My, Hèn Thánh cúi chào cả đàn tiền. Vậy nhờ chư huynh tỷ kiểm duyệt, bình lại giùm đây. Vì thân phụ Hèn Thánh lao thần nhọc trí câu văn từ còn thiếu sót. Nhờ quí huynh tỷ sửa chữa.

Vậy giờ nay Hèn Thánh cuối chào, tạ chư Thiên ban đáp ân khổ nhọc cùng Hèn Thánh. Vậy có Tam Trấn lai lâm, Thiên Ban khá tiếp lịnh, Hèn Thánh hầu tiếp giá. Kiếu.
 

dong tam

New member
Maihanh à!

Thế đã tìm đọc trong Thánh Ngôn hiệp tuyển chưa?

Dùng công cụ Find tìm chữ "phong đô" trong file thì sẽ hiện ra ngay thôi.

Hãy bước bước một rồi sẽ chỉ tiếp bước hai nhé.
 

mai_hanh

New member
Huynh dongtam ơi! mai_hanh tìm rồi mà không thấy.
Qua hai bài Thánh Giáo trên mai_hanh tạm hiểu "phong đô" là địa ngục - nơi giam cầm các chơn hồn phạm luật Trời.
Huynh Trung ngôn mở rộng Phong đô cứu vong Lục đạo có nghĩa là gì vậy?

Kính cùng quý HTĐM
Không biết huynh, tỷ suy nghĩ như thế nào chớ bản thân MH luôn suy nghĩ rằng người học đạo dễ bị sa đọa hơn người bình thường.
Người học đạo bị sa đọa bên bờ giác vì ....(mắc nợ)
Người bình thường sa đọa tại bến mê vì bị màn vô minh che phủ Chơn Tâm
Kính
 

dong tam

New member
Maihanh à,

Tìm trong TNHT quyển 2 thì sẽ thấy. một bài của Bát Nương và một của Cao Thượng Phẩm

Hãy tìm và đọc, xong mới bàn tiếp.
 

mai_hanh

New member
Kính huynh dongtam
Nếu huynh sớm đưa gợi ý trên thì mai_hanh đã tìm ra một cách nhanh chóng rồi chứ không phải mò mẩm lâu như vậy.
MH đã tìm được 2 bài Thánh Giáo ấy rồi đó là bài 76 và 84.

Hình như huynh đang tập cho MH phải biết tự nghiên cứu thì phải?
Kính
 

dong tam

New member
Rồi, vậy là Maihanh có tiến bộ!

Sau khi đọc xong 2 bài trong TNHT số 2, Maihanh tìm đọc tiếp trong TNST của Ht Nguyễn Văn Hồng ngay trong quyển số 1.

Chúc thành công
 

mai_hanh

New member
Hiểu đạo có 3 cách
1.Vừa đọc (nghe) là hiểu liền
VD: TG bài Đức Tin, Đạo Đức trong ĐTCG,....
2.Đọc xong phải suy nghĩ thêm thì mới hiểu
VD: Kinh Sám Hối,...
3.Phải trải nghiệm rồi mới hiểu
VD: lời Thầy dạy mọi sự lãng phí se sua trên đời này đều là tổn đức, câu xả phú cầu bần,...

Kính huynh dongtam
mai-hanh đã sử dụng 2 cách đầu rồi mà vẫn thấy mơ hồ không hiểu. Nhưng không sao đến khi chết rồi được trải nghiệm thực tế thì mai_hanh sẽ hiểu thôi, vấn đề là làm sao có thể ra khỏi cái nơi tối tăm mờ mịt đó cho nhanh
Kính
 

dong tam

New member
Maihanh,

Muốn ra khỏi "chốn lù bù, tối tăm" ấy như Phong Đô thì phải "tham thiền". Dừng (định) mọi thứ không cần thiết, chỉ tập trung vào vấn đề cần tìm chân lý thì có thể sẽ nhanh chân thoát khỏi mê đồ.

Xin đọc bài THAM THIỀN trong DTCG.
 

mai_hanh

New member
Kính huynh dongtam
ĐTCG có chương HÌNH NHI HẠ HỌC là dễ hiểu, còn chương HÌNH NHI THƯỢNG HỌC có nhiều chỗ khó hiểu lắm chắc là chương này chỉ dành cho những ai thọ Tâm Pháp.
mai_hanh chỉ đọc cái gì mình có thể với tới được, có thể áp dụng thực tế được thôi. Trèo cao té nặng huynh ơi
Kính
 

dong tam

New member
Maihanh,

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông!"

Hãy đọc thử bài THAM THIỀN xem.

:114:
 

mai_hanh

New member
Éc! Huynh dongtam sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông đây mà
mai_hanh đọc lại ngay bữa hôm đó kia, về nhà đọc lại một lần nữa. (Hình như quyển kinh ở nhà cách trình bày có khác với trên mạng, không có chương mà có ba phần đi ngược từ Tâm truyền đến Công truyền và thiếu nhiều bài lắm). Tuy đã đọc lại. suy nghĩ lại nhưng mai_hanh vẫn không thay đổi định hướng của mình là chỉ khi nào cảm thấy đủ điều kiện thì mới thực hành pháp môn này, và chọn đề tài cho mình là Thế đạo đại đồng và pháp môn Phước Thiện

Nhân tiện xin báo cho huynh biết một tin:
Sau 6 tháng không tìm được đồng minh (người ủng hộ) mai_hanh đã viết thư góp ý gởi đến BLĐ thánh thất Trung Nam với nội dung mong mỏi thánh thất thực hiện lời kêu gọi thành lập một quỹ Phước Thiện để Hành thiện đem lại cơm, áo thuốc men và tình thương cho những người nghèo khổ, tật bệnh, giúp đỡ những những ngừoi đang trong cảnh khó khăn, hoạn nạn bằng cách "kêu gọi mỗi tín hữu/ gia đình đạo chúng nhín bớt một ít tiền đi chợ, tiêu vặt hàng ngày hoặc bỏ ra một vài phần trăm thu nhập hằng ngày để bỏ ống làm Phước Thiện". Nếu mọi tín hữu/ Gia đình đạo chúng đều thực hiện tốt lời kêu gọi trên thì ngoài việc Thánh thất có một quỹ ngân sách để làm công tác Phước Thiện (thì) mỗi tín hữu/ Gia đình đạo chúng còn có thể giải bớt ác nghiệp của mình và gia đình đồng thời hưởng được phước lành đến từ luật cảm ứng
người tốt, nói lời lành, xem điều lành, làm việc lành. Mỗi ngày làm được ba điều lành, ba năm trời ắc nhỏ phước lành. Đây là một việc làm thiết thực, phù hợp với bản sắc văn hóa đạo Cao Đài được thể hiện qua các câu kinh trong bài Cầu Nguyện Phước Thiện:
Pháp môn phước thiện mở màn
Nhơn sanh giác ngộ, nhơn gian thái hòa
Muôn người thờ lạy một Cha
Đại đồng sơ bộ nhà nhà thân yêu
Cùng nhau giúp khó trợ nghèo
Hưởng chung cơm áo, chia đều khổ vui

thư được mai_hanh trao tận tay đầu họ đạo Thánh thất Trung Nam
Kính
 

dong tam

New member
Đức Như Ý dạy:

Người tu hành phải thật chơn tu, nhắm vào mục đích giải thoát, đừng luyến tiếc sự vật hữu hình mà thoái hóa luân hồi. Đã gọi là vô thường thì có gì là trường cửu.

Giữ phương tiện cộng đồng thì chẳng hoài công. Ôm chầm tư hữu thì uổng sanh một kiếp... Muốn độ đời cần vong kỷ, bố thí, trợ nghèo, giúp khó là phương pháp bảo toàn tự thân
.”

[Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 10.11 Kỷ Mùi (1979)]
 

dong tam

New member
III. TÔ ĐIỂM THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC:

1. Định Nghĩa CÔNG PHU:

- Gắng sức chuyên trì theo thời gian, làm một việc (Công phu tu hành)
- Công phu thiền định: Gắng sức kềm tâm, dừng “tâm viên ý mã”, tỉ mỉ kiểm soát để đạt đến sự thanh tịnh.

Một hiền muội mắt hơi làn, xỏ kim không kiếng nhắm vào một chỗ để luồn sợi chỉ cho qua, có khi mất cả mười phút. Trong mười phút đó chắc chắn rằng tâm thanh tịnh không tưởng việc nào khác hơn là luồn sợi chỉ qua kim. Như vậy không gọi là Công phu được sao? Nhưng đó là thiền định vô ý thức.”

2. Các hình thức Công phu:

Nhưng dù tu thuộc cấp nào thì người thực hành Công phu cũng phải cố tập giữ cho tâm được Thanh tịnh. Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn có dạy:

▪ “Điểm đích trước tiên của người tu luyện Công phu là lấy sự thanh tịnh làm tông... Thanh tịnh là giữ cho tâm đừng xao, ý đừng động để noi theo cái lý vận hành của Trời Đất giáng thăng mà sống,...”

2.1. Công phu ngoại: (tín hữu ăn chay 6 ngày/tháng)

Là hình thức Công phu ở bậc sơ khởi, mọi tín hữu đều được Ơn trên khuyến khích tập thực hiện.

Đầu tiên của công phu ngoại là cúng tứ thời, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không dễ làm tròn!

2.1.1. Cúng tứ thời

▪ “Công phu vốn nguồn sanh mạch cả,
Đức, trí, nhân tiếp họa nên hình;
Tứ thời vẹn giữ cao minh,
Nuôi hồn theo nhịp câu kinh tiếng lành.
Giờ phút Thiêng niệm danh Tiên Phật,
Cảm kích lòng, như khất, như xin;
Như dâng tất cả chân tình,
Như nguyền đến cửa Thần Linh thọ truyền.
Nhờ công phu con siêng học Đạo,
Nhờ công phu con bảo toàn căn;
Mới mong sửa đổi tánh hèn,
Mới thâu vọng tưởng, mới tăng an hòa
.”

▪ “Sự cúng lạy con nên sốt sắng,
Trừ nghiệp thân cho đặng tinh anh;
Kệ kinh miệng đọc lòng thành,
Để trừ nghiệp khẩu, khỏi sanh não phiền.
Con ngày đêm tâm thiền cầu nguyện,
Để diệt trừ vọng niệm ý tà;
Tứ thời trẻ ráng gần Cha,
Nhìn ngay Thiên nhãn thì là Thần gom
.

Siêng cúng với sự tập trung cao độ, nương lời kinh để hiểu thấu lý, mắt chú nhìn Thiên nhãn trong lúc lòng thanh tịnh là phương pháp không dễ dàng thực hiện được một sớm một chiều.
Trái lại cần phải nổ lực rất nhiều, phải buông bỏ hầu hết việc thế sự mới có điều kiện thời gian để thực hành. Một hình thức công phu ngoại khác đã được Đức Bảo Hòa Thánh Nữ hướng dẫn cho các tịnh viên là:

2.1.2. Công hạnh “biến mọi tình thức vọng niệm thành chơn thiện mỹ

Nay chư Thiên ân và các con cháu đang trên đường Đại thừa thực hành Thiên đạo thì cần phải tu công hạnh làm trước. Con đường chứng đạo gần nhứt là con người hoàn mỹ trong đời sống xã hội nhơn sanh, sống giác ngộ vui tươi, sống ích nhơn lợi vật trong mọi hoàn cảnh, mọi phạm vi của mình. Đó là chứng đắc hiện tiền.

Sự chứng đắc này đòi hỏi một Công phu luyện kỷ thuần thành, không phải là chỉ đá hóa vàng, dời non lấp biển, mà chỉ cần biến mọi tình thức vọng niệm thành chơn thiện mỹ để làm tròn bổn phận một đời người, thì “tánh không” do đó mà phát hiện cho đến ngày nhập thế hư vô. Đó là sự chứng đạo của hàng Phật Tiên
.”

Phải chăng đây chính là một trong những hình thức “Tồn Tâm Dưỡng Tánh” của Nho gia Thánh Đạo.

2.1.3. Tĩnh tâm

Đức Quan Thế Âm dạy tiếp:

Thay vì chăm chú vào mối chỉ lỗ kim, hãy chăm chú vào ngọn nhang ánh đèn Thái Cực, hoặc nhìn chăm chú vào Thiên Nhãn, đừng tưởng việc chi khác hơn. Đó cũng là khởi đầu cho động tác Công phu thiền định rồi vậy.”

Có một hình thức Công phu khác, ở mức cao hơn.
 

dong tam

New member
2.2. Công phu nội: Tâm pháp Đại Thừa

Trong hình thức này cũng có nhiều bậc từ thấp đến cao. Nhưng điều kiện căn bản vẫn là: đã nhập môn, ăn chay 10 ngày mỗi tháng ít nhất được 6 tháng.

Thiền là Tâm vô niệm, Định là dừng lại tất cả. Chỗ công phu nầy đòi hỏi hành giả phải ngày ngày tu tập...”

Việc Công phu vừa phải bền bỉ, tỉ mỉ vừa phải siêng năng không ngừng nghỉ, không gián đoạn. Công phu Tâm pháp Đại Thừa Cao Đài là pháp Tiên gia, vì thế có điểm giống với Đại Thừa nhà Phật, là tham thiền và tịnh định. Nhưng cũng có điểm khác biệt là có thêm phần tu luyện, dụng Thần vận Khí luyện đơn của Tiên gia.

2.2.1. Thiền: (Chánh niệm)

Khởi đầu của Công phu là tập điều thân, điều tâm và điều tức: tập điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay thẳng cho yên định ít bị tê chân, tập làm chủ hạn chế việc tâm phóng ngoại, tập điều khiển hơi thở theo nhịp số.

Điều cốt yếu của người mới công phu tu luyện là phải đạt được trạng thái thân an trước tiên. Khi ngồi thiền thân có an thì thần mới định để vận khí lưu hành.”

A. Tham thiền và Tịnh tọa:

Đây là vấn đề, bấy lâu nay chúng ta đã có sự hiểu còn hạn chế do trình độ học hiểu. Nghiên cứu Đại Thừa Chơn Giáo, chúng ta thấy đây là một yếu tố liên kết Công trình với Công phu. Đức Chí Tôn giải thích rất rõ:

Người tu hành cần nhứt là phép tham thiền đặng tầm cái lý đạo cao siêu của Tạo Công đặt bày trên mấy cõi Hư Linh ngõ cho thấu triệt đến cả cội nguồn nguyên thỉ. Không tham thiền định trí thì làm sao đoạt nổi Thiên cơ, hiểu điều mắc mỏ cho được? Thế nên người tu, hay người không tu, mà muốn hoát thông sự vật, tham cứu uyên nguyên thì làm sao cũng phải tham thiền... chẳng gia công nghiên cứu, tham khảo suy tầm cho tận cùng đáo để, thì làm sao trực giác được cái nguyên lý của Đạo? Muốn đạt đến chỗ đó, mà còn phương pháp nào khác hơn "Tham Thiền" nữa đâu?

Không "tham thiền" thì làm sao mở mang trí hóa để đạt cho thấu cái lẽ hư vô huyền diệu? Nhưng phương pháp tham thiền rất là khó lắm. Trước hết cần phải chú cái tâm vào một tư tưởng nào cho cao thượng, rồi mới lấy cái tư tưởng thanh quang ấy mà nghĩ ngợi cho cùng, xét suy cho tột thì huệ tâm tự phát, trực giác tự khai, chừng ấy chơn lý mới hiện bày ra một cách rõ ràng minh bạch.

Nhưng hễ muốn tham thiền cho kết quả thì phải lo nhập định cho hẳn hòi. Nhập định là cốt để cho tâm thần an ổn, nghĩ ngợi hầu có sửa mình mà trừ khử các bịnh do trong cốt tủy và diệt xong cả mấy mối loạn của thất tình lục dục khiến xui khuấy rối đêm ngày. Rồi gom các tư tưởng vào nơi khối óc, đừng cho nó tưởng nhớ bá vơ những điều không tốt, lại ráng gắng công tập luyện nó sao cho dần dần trở nên thuần túy tinh anh. Mà phải nuôi cái tư tưởng ấy cho cao thượng trọn lành mãi mãi, đừng để ngoại vật lẫn vào báo hại với tâm hồn xao động…
Hễ nhập định đặng như vậy thì tham thiền mới thấy kết quả tốt đẹp phi thường
.”

Một khi đã định được và tham thiền thì dòng tư tưởng được tập trung không xa lìa trong bất cứ hoàn cảnh sinh hoạt nào của hành giả. Lúc bấy giờ dù đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nghỉ, v.v... tất cả đều ở trong trạng thái thiền – tâm thanh tịnh tư duy hầu đạt đến chân lý giải đáp công án.

B. Thể dục Công phu

b.1. Ngoại Công thể dục
:

Bậc trung của Sơ Thiền là phần động thể dục

Này chư đệ! hãy... tịnh tâm nghe Bần Đạo giải về sự công dụng của Pháp Môn tương trợ tương quan giữa động và tịnh. Trước khi giải, Bần Đạo hỏi chư đệ có thuộc qua Pháp Ngoại Công Thể Dục hết chăng?...”

b.2. Thể dục Nội công:

Là bậc cao của Sơ thiền. Điều kiện để được lên cấp này là phải trường trai tuyệt dục, không còn có quan hệ luyến ái giao phối hậu thiên.
 

Facebook Comment

Top