Thơ Đố ai ( vừa suy nghĩ, vừa vui )

Nhan Nai

New member
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif"></FONT></strong> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                               <strong><FONT color=#ff0000>ĐỐ  AI</FONT></strong> ?</FONT> </P>
<P>                          <FONT face="Times New Roman" size=3>( Vừa suy nghĩ , vừa vui vui ! )</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>                <FONT color=#0000ff>           Đố ai , trí thức anh hào , </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                      Xin cho muội hỏi :<FONT color=#ff0000> <strong>TRỜI</strong> </FONT>cao tuổi gì ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                            Hỏi : Ông <strong>TIÊN</strong> ngủ tên chi ? </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                     <strong> PHẬT</strong> nào đắc quả còn đi ta bà ? </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                             <strong>PHẬT</strong> nào cư sĩ tại gia ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                     <strong>  PHẬT</strong> nào dốt chữ , nhưng mà tâm minh ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>                             <strong> </strong><FONT color=#0000ff><strong>PHẬT</strong> nào không có tánh tình ?</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                         <strong>THÁNH</strong> nào náo động Thiên Đình chẳng yên ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                             <strong> TIÊN</strong> nào ăn trộm đào Tiên ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                         <strong> TĂNG</strong> nào cứu mẹ nơi miền Âm Ty ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                 Ông<strong> TIÊN</strong> gậy sắt tên chi ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                         <strong>  TỔ</strong> nào một dép mà đi khắp Trời ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                       <strong>         PHẬT</strong> chi chẳng nói ra lời ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                            <strong>TIÊN</strong> nào chẳng sợ luật Trời phạt răn <EM>?</EM></FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                     <strong>Xin cho muội hỏi thêm rằng</strong> :</FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3><EM>                           </EM>  Trí nào u ám như trăng đêm mờ ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                     Tìm đâu cho rõ Thiên cơ ? </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                              Đạo nào chẳng dạy phụng thờ tụng kinh ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                      Nơi đâu có ba con Tinh ? </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                               Chỗ nào diệu hiệp Thần minh cõi Trời ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                      Nơi nào Tiên nữ ra chơi ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                 Ở đâu cửa Phật ? cửa Trời hỡi ai ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                       Ở đâu mà có Ba Đài ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                  Ăn chi mà gọi trường trai muôn đời ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                        Làm sao nhập đặng cửa Trời ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                   Tu sao cho đặng thảnh thơi vô cùng ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                        Tu sao cho đặng thỉ chung ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                    Chồng nào gặp vợ trùng phùng cõi Tiên ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                          Ai tìm ra được phép Thiền ?</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>                                     Pháp nào là Pháp vô biên Phật Trời <FONT size=2>?</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff>                                                                                                      <FONT size=3><EM>******</EM></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff>                                            <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=3>Muội xin cảm vấn đôi lời ,</FONT></FONT></EM></FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>                                  Huynh nào giải được ( đủ ) muội thời quy y <FONT size=2><strong>.</strong></FONT></FONT></EM></P>
<P><EM><strong><FONT face="Times New Roman">                                                                                                  ___________________</FONT></strong></EM></P>
<P><EM><strong><FONT face="Times New Roman">                                                                  ( Trích từ  Cao Đài Giáo Lý số 42.  tháng 4- 1997 )                              </FONT>      </strong></EM></P> 
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=5> TRẢ LỜI (không biết bài trả lời ko nữa,mà Thiên Sứ thì còn thấp kém vấn đề đạo sử nên không trả lời nhiều được, anh em thông cảm và nhờ mọi người tìm ra câu trả hay và đúng !)</FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Kia hỏi thì đây xin rằng:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Trời khai tịch tý,tuổi là tý chi !<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Hạ Hầu tên ấn ngủ Tiên<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Di Lạc đắc quả, còn đi ta bà !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Quan âm cư sĩ tại gia<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Huệ Năng dốt chữ nhưng mà tâm minh<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Thường (bất) Khinh không có tánh tình<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Ngộ Không náo động thiên đình chẳng yên<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Tiên nào ăn cắp đào tiên ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Mục Liên cứu mẹ nơi miền âm ty<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Ông Tiên Gậy Sắt (Lý) Ngưng Dương<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Đạt Ma một dép, vạn đường Phật khơi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Phật chi chẳng nói nên lời ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Tiên nào chẳng sợ Phật Trời phạt răng?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Xin cho muội hỏi thêm rằng :<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Trí nào u ám, nhưng trăng đêm mờ ? (chưa hiểu rõ câu hỏi)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Đường Thiền giác ngộ Thiên cơ;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Bửu Sơn chẳng dạy, phụng thờ tụng kinh !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Nơi nào có ba con tinh ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Mật Truyền Thiên Lý hiệp linh cõi trời !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Nơi nào Tiên nữ ra chơi ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Tâm ta cửa phật, cửa trời đó ai !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Khắp nơi Thánh Thất Ba Đài<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Tập lành,cử huyết trường trai muôn đời !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Tu đúng nhập đặng cửa trời<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Gìn Lòng Thầy dạy, thảnh thơi vô cùng<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Hòa Thuận, Nâng đỡ thủy chung<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng cõi Tiên</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=5>Ai tìm ra được phép Thiền?</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=5>Pháp nào là Pháp vô biên Phật Trời?</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>    Rất cảm ơn Bạn <strong>Thiên sứ</strong> đã đáp lại 30 câu về nội dung thơ đố vui, việc sai đúng không đặt thành vấn đề  mong được nhiều Bạn khác tiếp nối, quý HTDM cùng nhau đóng góp vào mục đố vui trên để làm quà <strong><FONT color=#0000ff>mừng Tết Trung Thu Thiếu Nhi nhằm ngày lễ trọng đại Hội Yến Diêu Trì trong mùa trăng Rằm tháng 8- Kỷ Sửu ( 2009 )</FONT></strong> sắp đến<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"> !</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top