Xin cho hỏi về cách đối phẩm

Thiện Quang

New member
<P> Kính !</P>
<P> Quý Huynh Tỷ nào biết về việc đối phẩm hàng Giáo Phẩm : Giáo Hoàng , Hồng Y , Tổng Giám Mục , Giám Mục , Linh Mục bên Cao Đài chúng ta là đối với các hàng phẩm nào ạ? Giáo Hoàng ngang với Giáo Tông và Hộ Pháp còn 4 phẩm kia thì sao ạ?</P>
<P> Trân trọng kính hỏi và xin tri ân trước ! </P>
<P> </P>
 

NAMMÔ

New member
 Nói Giáo Hoàng ngang với Hộ Pháp và Giáo Tông là sai 50% rồi đó,Huynh Thiện Quang àh!
 

ThượngMinh

New member
<P> Huynh Nam Mô huynh lại sai 100%</P>
<P>  - Mong huynh hãy xem lại bảng đối phẩm trong Tôn Giáo Cao Đài sau do chúng ta hãy so sánh với phẩm cấp Thiên Chúa Giáo</P>
<P>  - Theo đệ biết thì Giáo Hoàng nắm trong tay toàn quyền về phần xát và phần hồn</P>
<P>  - Còn Giáo Tông của chúng ta chỉ có quyền về phần xác, chớ không có quyền về phần hồn</P>
<P>  - Còn Hộ Pháp chỉ có quyền về luật pháp trong tôn giáo Cao Đài</P>
<P> * Trên đây tiểu đệ chỉ nói sơ sài bài sau tiểu đệ sẽ đăng bài chi tiết phân tích cho huynh hiểu</P>
<P> - Còn về các phần đối phẩm của huynh Thiện Quang tiểu đệ có tìm hiểu đôi chút viết lên</P>
<P> 1/ Giáo Hoàng : là phẩm cao nhất trong Thiên Chúa Giáo (TCG) coi tất cả trên toàn địa cầu</P>
<P> 2/ Hồng Y: là phẩm thứ 2 trong TCG thay mặt Giáo Hoàng có quyền hạn trong 1 quốc gia hay lãnh thỗ</P>
<P> 3/ Tổng Giám Mục: là phẩm thứ 3 trong TCG có quyền hạn trong coi một vùng trong 1 nước</P>
<P> 4/ Giám Mục: là phẩm thứ 4 trong TCG có quyền hạn trong coi 1 tỉnh trong 1 vùng</P>
<P> 5/ Linh Mục : là phẩm thứ 5 trong TCG có quyền hạn trong coi 1 quận, huyện trong 1 tỉnh</P>
<P>        Các phẩm TCG tuong đương trong Đạo Cao Đài chúng ta</P>
<P>1- Giáo Hoàng nắm trong tay quyền lập luật, hành chánh, tòa đạo.... nói chung là tất cả quyền sinh sát điều nằm trong tay Giáo Hoàng nên phẩm này tương đương Giáo Tông, Hộ Pháp và các phẩm tương đương từ Chưởng Pháp trở xuống Chánh Phối Sư ( gồm Cửu Trùng và Hiệp Thiên), tức là Đức Chí Tôn tại thế</P>
<P>2- Hồng Y nắm trong tay quyền tương đương Phối Sư, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn và Chưởng Ấn</P>
<P>3- Tổng Giám Mục nắm trong tay quyền tương đương Giáo Sư, Cải Trạng và Giám Đạo</P>
<P>2- Giám Mục nắm trong tay quyền tương đương Giáo Hữu, Thừa Sử và Truyền Trạng</P>
<P>3- Linh Mục nắm trong tay quyền tương đương Lễ Sanh, Sĩ Tải và Luật Sự</P>
<P>Có gì sai sót mong quý huynh tỷ chỉ dạy thêm</P>   <edited><editID>ThượngMinh</editID><editDate>39733.592025463</editDate></edited>
 

Dai Pho

New member
<P> <FONT size=3>Rất đa tạ Hiền Huynh Chánh Văn Phòng Ngô Văn Minh đã dành thời gian quý báu chỉ giáo cho Ngọc Hà tiểu đệ được mở mang thêm trí tuệ về cách đối phẩm của Thiên Chúa Giáo và Cao Đài Giáo chúng ta và nhân đây một vị Đạo Hữu quèn như Ngọc Hà tiểu đệ xin trân trọng kính mời Huynh Chánh Văn Phòng Thượng Minh - Ngô Văn Minh tham gia 1 cuộc trao đổi về Giáo Lý được không Huynh Văn Minh?</FONT></P>
<P><FONT size=3> Thưa cùng Huynh Văn Minh theo như sự hiểu biết ngu tệ của tiểu đệ thì trong Giáo Luật của Thiên Chúa Giáo có 10 điều răn , xin chép ra đây :</FONT></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Phải thờ kính Thiên Chúa trên hết mọị </FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Không được lấy danh Thiên Chúa làm những việc phàm tục</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Dành ngày Chúa nhựt để thờ phụng Thiên Chúa.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Thảo kính cha mẹ </FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Không được giết người</FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=3><SPAN lang=EN-US>  Không được </SPAN><SPAN lang=EN-US>Tà dâm.</SPAN></FONT></P>
<P><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Không được gian tham, lấy của người khác.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>  Không được làm chứng dối, che giấu sự gian dối</FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=3><SPAN lang=EN-US>. </SPAN><SPAN lang=EN-US>Không được ham muốn vợ hoặc chồng người.</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">        </SPAN></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">   </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US>Không được ham muốn của cải trái lẽ.</SPAN></FONT></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3> Còn về phần Giáo Lý của Cao Đài chúng ta thì cũng có Ngũ Giới Cấm ! Thiết nghĩ Ngũ Giới thì ai trong chúng ta đều am tường chẳng nên viết lại chỉ xin nêu ra chủ đề nếu phạm vào 1 trong 5 Giới Cấm của Ngũ Giới thì sẽ bị xử trí ra sao mà thôi. Theo Luật Pháp của Đại Đạo tức là Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông có đoạn :</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3> Phần Phạm Luật. </FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3> <strong><FONT color=#ff0000>Đệ ngũ hình : Phạm Ngũ Giới Cấm.</FONT></strong></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3><strong><FONT color=#ff0000> <EM>Những vị nào phạm vào luật nầy thì bị khép vào tội thứ năm trong Thập hình của Đức Lý Giáo Tông, nghĩa là: Ngưng quyền từ 1 năm tới 5 năm</EM></FONT></strong></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3><EM> </EM>Đó là hình phạt hành cho Chức Sắc , Chức Việc còn không biết Tín Đồ thì bị xử ra sao nữa !</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3> Riêng phần đệ muốn hỏi Huynh Văn Minh là nếu ở bên Cao Đài có hình phạt như vậy thì bên Thiên Chúa Giáo có hình phạt nào khi 1 vị Chức Sắc hoặc Giáo Dân của họ phạm 1 trong 10 Điều Răn không? Như 10 Điều Răn có ghi :<FONT color=#ff00ff> <EM><strong>Không được ham muốn của trái lẽ. Không được gian tham lấy của người khác !</strong></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3> Cũng xin Huynh Văn Minh dạy lại cho tiểu đệ bài Thánh Ngôn mà Đức Chí Tôn dạy về Ngũ Giới và đặc biệt là giới cấm thứ 3 : Nhì Bất Du Đạo  trong Ngũ Giới Cấm và xin mời Huynh chiêm nghiệm lại câu mà Thầy đã dạy :</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3> <strong><FONT color=#ff0000><EM>Vậy tham gian đã nhập  lòng người, thì lòng hết đạo đức. Tham gian đã nhập vào nước, nước hết chơn trị. Tham gian đã lộng lên toàn thế giới, thế giới hết Thánh Thần. </EM></FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong><EM>Thầy chẳng cần nói, sự gian tham có thể giục các con thất Đạo cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. </EM></strong></FONT>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong><EM>Ấy vậy, gian tham là tội trọng." </EM></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>( Thánh Ngộn Hiệp Tuyển - Phần Dạy Về Ngũ Giới Cấm - Giới Gian Tham )</FONT></P>
<P><FONT size=3> Thân ái kính chào ! </FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P></SPAN>
<P><SPAN lang=EN-US><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt" ="MsoTextIndent3"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3></FONT></SPAN> </P> <edited><editID>Dai Pho</editID><editDate>39735.5415393518</editDate></edited>
 

Thiện Quang

New member
<P> Hay lắm !</P>
<P> Vậy xin Chư Huynh Tỷ hoan hỷ mở rộng chủ đề này hơn !</P>
<P> Xin được chỉ giáo nhiều hơn !</P>
<P> Thân ái kính ! </P>
 

ThượngMinh

New member
 Khính thưa huynh Dai Pho tiểu đệ xem qua những lời huynh viết và có nhiều thắc mắc
<P> 1/ Huynh nói Chánh Văn Phòng Ngô Văn Minh là vị nào ? <FONT color=#9999ff>(...)<FONT size=+0> </FONT></FONT><FONT size=2>Ở chổ của tiểu đệ có thành lập 1 tổ chức nhỏ tập hợp đông đảo các học sinh tiểu học ( chủ yếu là ở khu vực đệ sinh sống) tham gia hoạt động Đội tiểu đệ được phân công làm Chánh Văn Phòng Sinh hoạt giúp các em vui chơi ngoài giờ</FONT></P>
<P> - Tên thật của tiểu đệ Phan Văn Minh còn vị Ngô Văn Minh gì đó thì đệ không rõ nói chung là không biết</P>
<P> 2/ Tiểu đệ chỉ tham gia diễn đàn là qua sự giớ thiệu của 1 hiền huynh trong Chánh Trị Sự Thánh Thất Phường 2 Thị Xã Tân An Tỉnh Long An</P>
<P> 3/ Huynh 2 lần gởi tin nhắn cho tiểu đệ là xem thường Đức Chí Tôn. Thật nực cười và uổng công cho huynh là người xem Thánh Ngôn Thánh Giáo mà không hiểu chi hết huynh chê đệ là lạc hậu tiểu đệ cũng không nói gì nhưng huynh đừng vội mà đánh giá người khác hãy xem kỷ hỏi kỷ rồi mới kết luận</P>
<P> 4/ ThượngMinh là tên hiệu của tiểu đệ do 1 người đặt cho đệ khi tham gia diễn đàn tiểu đệ không biết lấy danh gì thì nghĩ ngay cái tên này</P>
<P> 5/ 10 Điều trong Thiên Chúa Giáo huynh nói trong giáo luật TCG nực cười lần 2 Tiểu đệ có hỏi mấy bạn đồng nghiệp thân trong công ty họ điều theo đạo Thiên Chúa thì hoàn toàn không có 10 điều này. Huynh đặt chuyện hay thật đấy<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0">. Hay huynh có xích mích gì với huynh Ngô Văn Minh thế rồi nhầm tiểu đệ vậy huynh<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
<P> 6/ Huynh hỏi trong Thánh Ngôn hay nói thẳng gì gì đó với huynh Ngô Văn Minh nào thì tiểu đệ chả rõ và cũng xin đừng đem vào chủ đề này. Huynh lạc đề rồi<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P> 7/ Huynh nói tiểu đệ xem thường Đức Chí Tôn huynh nói người mà chẳng nhìn mình huynh đường đường là 1 tín đồ thuộc Hội Thánh Tây Ninh mà huynh lại lên các diễn đàn khác nói này nói nọ về Toà Thánh Tây Ninh. Phải chăng huynh dem Chí Tôn ra trò cho thiên hạ. Thật uổng công một kiếp tu của huynh<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0">. Huynh có huynh phạm tội gì không ?. Nhắt nhỏ cho huynh biết nha Xem thường Hội Thánh tức xem thường Chí Tôn huynh ạ tội đó còn nặng hơn tất cả các tội khác cộng lại đấy huynh</P>
<P> Khuyên huynh 1 câu tu mà không thành tâm tin tưởng thì đừng mong được gì, tu mà không lập công thì đừng mong về Bạch Ngọc Kinh</P>
<P> </P>
<P> </P> <FONT color=#9999ff><EM>Những đoạn (...) đã bị cắt bởi BQT vì vi phạm nội quy. Quý hiền ThượngMinh xem </EM></FONT><A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1&PN=1&FID=1&PR=3" target="_blank"><FONT color=#9999ff><EM>nội quy diễn đàn</EM></FONT></A><FONT color=#9999ff><EM> trước khi đăng bài. Kính! Đại Đồng</EM></FONT><edited><editID>Đại Đồng</editID><editDate>39735.5317013889</editDate></edited>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>  Mấy huynh à, ta đều là con một Cha, đệ tử một Thầy cả đừng nên làm mất hòa khí, cái gì thì cũng dừng ở một mức nào đó thôi đừng làm quá không tốt có khi lại vi phạm nội quy diễn đàn.Người xưa có câu "Dĩ hòa vi quý " mà.</P>
<P>Trong TNHT Thầy có dạy "Chẳng phải đồng tâm mới một nhà</P>
<P>                                          Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha</P>
<P>                                           Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi</P>
<P>                                          Dạy cho nhau đặng chữ hòa ". </P>
<P>  Chúc các huynh vui vẽ, lấy lại hòa khí.</P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">BQT kính thông báo:</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">2 bài viết kế tiếp vào ngày 14.10.2008 của quý hiền DaiPho và ThượngMinh đã được xóa khỏi chủ đề này. Lý do: nội dung không đúng chủ đề.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Hiền DaiPho là thành viên cũ của Diễn đàn đã tiếp tục vi phạm nội quy. Vì vậy, nick "DaiPho" đã được khóa lại.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Trân trọng!</span><br><br><br><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: italic;">Xin lưu ý: thông báo này sẽ được tự xóa sau thời gian cần thiết.</span><br>
 

NAMMÔ

New member
<P> Đạo Đệ nói Giáo Hoàng ngang với Hộ Pháp,Giáo Tông là có cái Lý của Đạo Đệ? Theo như Huynh nói thì cùng lắm chỉ bằng bốn ông Đầu Sư hiệp lại thôi</P>
<P>Vã lại Giáo Tông là người đắc Pháp cầm mạng nhân loại,dìu dắt chúng sanh,ngang hàng Phật Vị.700 ngàn năm chỉ có 2 vị thời tịch Thanh Hương-Đạo Tâm mà thôi,vậy cớ sao lại cho rằng ngang hàng trong khi đó Thiên Chúa Giáo từ thánh Phê-Rô trở về sau có đến 262 vị Giáo Hoàng </P>
<P>Vã lại không có Lý chi cho rằng Giáo Hoàng lại ngang hàng với vị Giáo Chủ khoa nhân Đạo được.Đức Giáo Hoàng chỉ được coi là Đầu Sư thôi chứ thật ra vẫn là Hàng Phối Sư vì Giáo Hoàng còn ăn mặn nên cùng lắm là Phẩm Thiên Thánh mà thôi.Đức Giáo Tông với Đức Giáo Hoàng tuy cũng là người nắm giếng mối Đạo nhưng thật sự rất khác xa nhau,không thể coi là Đối Phẩm được.</P>
<P>Vậy còn vị Đại Sư bên Phật Giáo thì sao nhĩ?</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Nếu nói Giáo Hoàng ngang hàng với Giáo Tông <FONT color=#cc99ff>(...)</FONT>thì Đức Giáo Hoàng làm Giáo Tông à?Hay làm Hộ Pháp?</P>
<P>Và chúng ta công nhận có tới 262 ông Giáo Tông à???</P>
<P>Sự thật Giáo Hoàng vẫn là Giáo Hoàng không thế coi là Giáo Tông,hay Hộ Pháp</P>
<P> </P><FONT color=#ff99ff> <EM>Những đoạn (...) đã bị cắt bởi BQT vì vi phạm nội quỵ (QuanTrịViên3)</EM></FONT>  <edited><editID>QuanTriVien3</editID><editDate>39738.4082523148</editDate></edited>
 

TT Tu

New member
Thưa Quý Huynh Tỷ, theo thiển ý của tệ đệ thì chúng ta cũng không nên xét mối tương quan đối phẩm giữa các Tôn Giáo làm gì bởi vì nếu có xét thì cũng không ai đứng ra làm trọng tài để cân đối lại nữa mỗi tôn giáo có một quy giới riêng, nên tệ đệ sợ e khi phân tích như huynh NAMMÔ sẽ có sự đụng chạm không cần có giữa các tôn giáo với nhau. Kính mong quý huynh tỷ dừng đề tài nầy lại và lượng thứ cho tệ đệ nói ra những lời nầy, vì mới tham gia diễn đàn mà đệ đã có lời cầu xin, mong quý huynh tỷ thông cảm !<br><br>
 

trung_thu123

New member
<P> Xin chào cácHTDM !</P>
<P>Trung_thu cũng có ý nghỉ như đê TT Tu vậy ,chúng ta không thể so  sánh các chức danh kiểu ngang hàng được,mình chỉ nói tương đương gần gần giống thôi,khi dịch sang tiếng nước ngoài mấy vị cũng nghỉ nghĩa gần giống mà dịch ra cho dể hiểu.</P>
<P>Xin chào hào ái !</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                TT TU rất hay, phải có ý kiến như vậy.</P>
<P>                                                         Kính </P>
 

QuanTriVien3

Administrator
<P>
TT Tu nói:
Thưa Quý Huynh Tỷ, theo thiển ý của tệ đệ thì chúng ta cũng không nên xét mối tương quan đối phẩm giữa các Tôn Giáo làm gì bởi vì nếu có xét thì cũng không ai đứng ra làm trọng tài để cân đối lại nữa mỗi tôn giáo có một quy giới riêng, nên tệ đệ sợ e khi phân tích như huynh NAMMÔ sẽ có sự đụng chạm không cần có giữa các tôn giáo với nhau. Kính mong quý huynh tỷ dừng đề tài nầy lại và lượng thứ cho tệ đệ nói ra những lời nầy, vì mới tham gia diễn đàn mà đệ đã có lời cầu xin, mong quý huynh tỷ thông cảm !<BR><BR>
 </P>
<P>Rất cảm ơn ý kiến của Hiền Huynh Trần Thanh Từ ! QTV3 xin tạm đóng chủ đề này lại và chờ ý kiến chung của BQT.</P>
<P>Đạo Đệ Kính !</P>
 

Facebook Comment

Top