Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Xin chào tất cả!

    Xin chào tất cả anh chị em! <br /> <br />Mình là thành viên mới! Chưa hiểu biết nhiều nôi quy diễn đàn, cũng như <br />giáo lý về Cao Đài, xin các anh chị chỉ bảo! Có chi sơ xuất xin niệm tình <br />tha thứ! <br /> <br />Xin đa tạ.<edited><editID>Sen...
Top