Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Tam Giáo Thuyết

    Người ta nói em vào thông linh khiếu bỏ Đạo Cao Đài bận đồ Đạo Phật, thông linh khiếu có chửi đến Đức Phạm Hộ Pháp và cả Tòa Thánh đúng không em?
Top