Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Giáo Chủ Thánh Đạo

    <P> Kính ACEs</P> <P>Trong thời gian qua, Đệ nghiên cứu chút ít về Đạo Thiên Chúa (phần Đức Chúa), nhân tiện ở diễn đàn này cho đệ hỏi: Đạo Cao Đài trên Thiên Bàn thờ Đức Chúa thể hiện cho Thánh Đạo trong Ngũ Chi Đại Đạo, vậy có phải Đức Chúa là Giáo Chủ Thánh Đạo không? những nghiên cứu gần đây...
  2. Q

    TÍN ĐỒ ĐẠI ĐẠO BẬC HẠ THỪA HIỆN NAY!

    <P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">NGƯỜI TÍN ĐỒ ĐẠO CAO ĐÀI TU Ở BẬC HẠ THỪA TỨC LÀ PHẢI LÀM TRÒN BỔN...
Top