Kết quả tìm kiếm

  1. T

    TÁNH MẠNG HAY KHI THẦN

      <DIV id=post_message_1052065>THÂN TÂM tức TÁNH MẠNG hay KHÍ THẦN<BR><BR>Thân người có Đầu, Minh và tay chân.<BR><BR>1/ Đầu có 2 mắt, 2 tai, mũi, lưỡi hợp thành 5 giác quan hay 5 cửa sổ, khá chẳng phải chỉ có bao đó thôi, mà còn có Não Để, Tiểu Não và Đại não. Ngoài ra phía trước mặt có miếng...
  2. T

    MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ LỄ NHẬP MÔN CAO ĐÀI

     <FONT face="Palatino Lino" color=#ff0000>Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo <BR><BR>TINH_TAM<BR>Trong đạo Cao Đài hiện nay, ở một số nơi, các buổi lễ nhập môn đôi khi chưa được chuẩn bị chu đáo và có lẽ còn mang tính chất khá hình thức, thể hiện qua các điểm như sau: <BR><BR>-...
Top