Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thưa Cha !!!

      <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Sáng chủ nhật vừa rồi, đệ không đi làm nên ghé qua người Cha nuôi vấn an sức khỏe, kế là hầu chuyện về tu học luôn, hơn năm nay chưa ghé lại.</FONT></P> <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT...
  2. T

    Bí pháp thương yêu

    <P> Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát ma ha tát</P> <P>Thưa chư huynh đệ, Đệ vốn tuệ căn ngu muội, nên giáo lý chưa thông, lòng vẫn mong tiến bô.  Đệ thấy bí pháp yêu thương của thầy rất hay và là điểm đệ nhớ nhất. Vậy trong quá trình hành đạo họac tịnh luyên....chư huynh có "kinh nghiệm" gì về...
Top