Ai dạy thờ Thiên Nhãn ?

DangVo

New member
Các thánh Thất , tất cả các tín hữu đạo Cao Đài đều thờ <span style="font-weight: bold;">Thiên Nhãn</span>.<br><span style="font-weight: bold;">Vậy ai đã dạy người tín hữu Cao Đài thờ Thiên Nhãn ?</span> người tín đồ Cao Đài có mang ơn người chỉ dạy không ? hay không cần mang ơn.<br>Xin mời các bạn cho ý kiến <br><br>.<br><br><br>
 

nguoihocDao

New member
nguoihocdao nhớ không nhầm thì ngày Đức Ngô "kiến nhận" cũng vào ngày 13-3 âm lịch. Mong huynh Đạt Tường chỉ thêm Bài Thánh Giáo hay Cơ Bút nào nói rõ về ngày này?
<br />
<br />Cảm ơn Huynh.
<br />
<br />
<br />
<br />
 

Đạt Tường

New member
<P>Xem Thánh Giáo Sưu Tập 1966 - 1967 đàn tại Dương Đông Phú Quốc, Ngô Minh Chiêu 14-3 Đinh Mùi (23-4-1967)</P>
<P>Công phát hiện chi tiết này là Giáo Sĩ Lập Hạnh</P>
 

Nhat Minh

New member
 
<H3 align=center><SPAN =mw-line><FONT color=#ff0000>Lịch sử Thiên Nhãn</FONT></SPAN></H3>
<H3 align=center><SPAN =mw-line><A class=internal title="Thiên Nhãn: thánh tượng của đạo Cao Đài" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:THIEN_NHAN02-11.jpg" target="_blank"><IMG class=thumbimage height=374 alt="Thiên Nhãn: thánh tượng của đạo Cao Đài" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/d/d9/THIEN_NHAN02-11.jpg/250px-THIEN_NHAN02-11.jpg" width=250 longDesc=/wiki/H%C3%ACnh:THIEN_NHAN02-11.jpg border="0"></A></SPAN></H3>
<P>Thánh tượng Thiên Nhãn của đạo Cao Đài hiện ra lần đầu cho người đệ tử đầu tiên thấy được là <FONT color=#ff0000><EM><strong>Ngô Minh Chiêu</strong> </EM></FONT>tại Dương Đông, <FONT color=#0000ff><strong>Phú Quốc</strong> </FONT>vào năm <strong><FONT color=#ff0000>1921</FONT></strong>.<FONT color=#ff0000><strong><EM> Ngô Minh Chiêu </EM></strong></FONT>trực nhận đây là mặc khải của <FONT color=#ff0000><strong><EM>Đức Thượng Đế</EM></strong></FONT> để chọn tượng thờ cho Đạo và đã họa lại<FONT color=#ff0000><FONT size=3><strong> Thiên Nhãn</strong> </FONT></FONT>là hình con mắt trái rất uy nghiêm để tôn thờ và ít lâu sau truyền lại cho đồng đạo.</P>
<P align=center><IMG height=185 alt=Hình:Ngovanchieu.jpg src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/a/a2/Ngovanchieu.jpg" width=149 border="0"></P>
<P align=center> <FONT color=#ff0000><EM><strong>Ngô Minh Chiêu</strong> </EM></FONT></P>
<P align=center> </P>
<P>Ngày nay thánh tượng Thiên Nhãn là tượng thờ tối cao trong toàn đạo Cao Đài, tại các thánh thất cũng như tại tư gia tín hữu.</P>
<P><A name=.C3.9D_ngh.C4.A9a></A></P>
<H3><SPAN =mw-line><FONT color=#0000ff>Ý nghĩa</FONT></SPAN></H3><SPAN =mw-line>
<P><FONT size=2>      Đêm <strong>Giáng Sinh 24 Tháng 12 </strong></FONT><FONT size=2><strong>năm 1925</strong>, Ngài giáng cơ dạy như sau: </FONT></P>
<DL>
<DD>
<DIV align=center><FONT size=2><I><FONT color=#cc9900>Ngọc Hoàng Thượng Đế </FONT><FONT color=#0000ff>Cao Đài Tiên Ông Đại </FONT><FONT color=#ff0000>Bồ Tát Ma Ha Tát </FONT>Giáo Đạo Nam Phương,</I> </FONT></DIV>
<DD><FONT size=2><I></I></FONT> 
<DD>
<DIV align=center><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#000033 size=3><EM>Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền, </EM></FONT></DIV>
<DD>
<DIV align=center><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#000033 size=3><EM>Vui lòng tu niệm hưởng ân thiên; </EM></FONT></DIV>
<DD>
<DIV align=center><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#000033 size=3><EM>Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế, </EM></FONT></DIV>
<DD>
<DIV align=center><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#000033 size=3><EM>Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. </EM></FONT></DIV></DD></DL>
<H3 align=right><EM><FONT size=1>(TNHT, QI, 1973, tr.5)</FONT></EM></H3>
<H3 align=center><FONT color=#990000 size=2><EM>Vậy Đạo Cao Đài do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tức Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát sáng lập.</EM></FONT></H3></SPAN>
<P><strong><FONT color=#0000ff><FONT color=#cccc00>Đức</FONT> Cao </FONT><FONT color=#ff0000>Đài</FONT></strong> dạy rằng <strong><FONT color=#ff0000>Thiên Nhãn</FONT></strong> là "lý mầu nhiệm" của Đạo, buổi ban sơ môn đệ của Ngài khó hiểu hết ý nghĩa. Tuy nhiên, dần dần theo sự xiển dương sâu rộng của nền giáo lý công truyền và Tâm Truyền, người tín hữu Cao Đài có thể suy nghiệm các nghĩa lý căn bản, phổ quát của Thiên Nhãn như sau:</P>
<UL>
<LI><U><FONT color=#ff0000><B>Nghĩa tôn giáo</B>:</FONT></U> Thờ một con mắt là thờ độc thần (<I>monothéiste</I>), ám chỉ đạo Cao Đài là tôn giáo độc thần khác với các tín ngưỡng đa thần thời trung cổ, đánh dấu mức độ tiến hóa ngày càng cao hơn trong lịch sử tôn giáo thế giới. Vượt lên trên các tín ngưỡng sơ khai thờ vật tổ và các tín ngưỡng thờ đa thần, có các tôn giáo lớn thờ độc thần trước đây là  <strong><FONT color=#0000ff>Do Thái Giáo</FONT></strong> , <strong><FONT color=#0000ff>Thiên Chúa</FONT><FONT color=#0000ff> Giáo</FONT></strong> & <FONT color=#0000ff><strong>Hồi Giáo</strong> </FONT>Trong ý nghĩa ấy, thời kỳ này đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn biểu trưng cho Thượng Đế, vị Thần Tối Cao duy nhất của càn khôn Vũ Trụ. Vì Thượng Đế là đấng vô hình, đấng Cha chung của mọi giống dân, không thể dùng vật tượng hay nhơn tượng để thờ, nhưng biểu tượng Thiên Nhãn khả dĩ tượng trưng cho một giá trị phổ quát đại đồng nhứt và thể hiện được sức mạnh tinh thần của mọi chủ thể. </LI></UL>
<UL>
<LI><FONT color=#ff0000><U><B>Nghĩa giáo lý công truyền</B>:</U> </FONT><FONT color=#0000ff><strong>Thiên Nhãn</strong> </FONT>là biểu tượng của "<strong><FONT color=#0000ff>Tâm</FONT></strong>", vì "Nhãn thị chủ tâm"<SUP>2</SUP>. Mà hướng nội, hướng tâm hay qui tâm, theo giáo lý Tam giáo là đường lối tu tiến của con người vì "Tâm" là gốc, là chủ tể<SUP>3</SUP>, nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân; "Tâm" là Đạo, là Chơn ngã; giáo lý Phật Giáo có câu: "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức".<BR>Kinh <I>Đại Thừa Chơn Giáo</I><SUP>4</SUP> có viết: "Trong trời đất có cái lý nhứt định thanh quang là Thái Cực, làm 'trung tâm điểm' cho Vũ Trụ càn khôn muôn loài vạn vật. Cái 'lý độc nhứt' ấy toàn tri toàn năng biến hóa vô cùng vô tận, dưỡng dục cả sanh linh, bảo tồn cả vạn loại... Còn với nhân loại, cái 'tấm lòng' lại là trung tâm của con người ... Cái trung tâm đạo ấy rất mầu nhiệm thông linh làm cho con người được an vui trên con đường tiến hóa. Vậy người phải lấy cái tâm làm chủ tể."<BR>Theo đạo học, Thiên Nhãn chính là Thái Cực vậy. </LI></UL>
<UL>
<LI><U><FONT color=#ff0000><B>Nghĩa giáo lý Tâm Truyền</B>:</FONT></U> Thiên Nhãn là biểu tượng của "thần", vì "Thần cư tại Nhãn"<SUP>5</SUP>. Thần là sức mạnh siêu nhiên của chủ thể.<BR>Đối với Thượng Đế, Thần hay "Chơn thần" là quyền năng tối thượng của Ngài tác động lên toàn thể Vũ Trụ vạn vật. Trong kinh <I>Đại Thừa Chơn Giáo</I> Ngài dạy: "Tại sao Thiên Nhãn là Thầy? ... Nhãn là cửa trái tim của con người. Trái tim ấy là Tạo hóa, tức là Thần, mà Thần là cái Lý Hư vô. Lý Hư vô ấy là Trời vậy."<SUP>6</SUP><BR>Đối với con người, Thần thể hiện sức mạnh tinh thần khi con người đạt đến khả năng tập trung cao nhất của Tâm.<BR>Về Đạo pháp, Thần là một trong ba món báu (Tam bửu) của Tiểu thiên địa nhân thân: Tinh-Khí-Thần. Sự tu luyện theo Tiên đạo là hàm dưỡng đầy đủ và hiệp nhất được Tam bửu mới đắc đạo. Từ khi mới khai Đạo, Đức Cao Đài Giáo Chủ đã phán rằng "Lập Tam kỳ phổ độ nầy, duy Thầy cho "Thần" hiệp "Tinh–Khí" đặng hiệp đủ Tam bửu là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập thánh."<SUP>7</SUP> </LI></UL>
<P>Vậy <strong><FONT size=3><FONT color=#cc9900>Đại Đạo</FONT> <FONT color=#0000ff>Tam Kỳ </FONT><FONT color=#ff0000>Phổ Độ</FONT></FONT></strong><FONT color=#ff0000> </FONT>thờ <FONT color=#0000ff><strong>Thiên Nhãn</strong> </FONT>là thờ <FONT color=#0000ff><strong>Thượng Đế</strong>  </FONT>hữu ngã và là thờ Chơn Thần của Vũ Trụ tức <FONT color=#0000ff><strong>Thượng Đế</strong> </FONT>vô ngã, là Bản nguyên của Vũ Trụ vạn vật, mà cũng là cứu cánh của chúng sanh.</P>
<P> </P>
 

nhattrung

New member
Đạt Tường nói:
<P>Xem Thánh Giáo Sưu Tập 1966 - 1967 đàn tại Dương Đông Phú Quốc, Ngô Minh Chiêu 14-3 Đinh Mùi (23-4-1967)</P>
<P>Công phát hiện chi tiết này là Giáo Sĩ Lập Hạnh</P>
<P>
</P>
<P><FONT size=3>- Để tránh việc hiểu lầm đáng tiếc xảy ra trên diễn đàn, xin Huynh Đạt Tường giải thích rõ câu sau:</FONT> "Công phát hiện chi tiết này là Giáo Sĩ Lập Hạnh".</P>
<P><FONT size=3>- Xin đề nghị Huynh Đạt Tường dẫn chi tiết bao gồm trích nguyên văn và xuất xứ bài Thánh giáo nói về chi tiết này để Huynh đệ trên diễn đàn tiện tham khảo (bởi lẽ không mấy người có đủ kinh sách, tài liệu tham khảo).</FONT> </P>
<P><FONT size=3>Trân trọng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>nhattrung - quyền admin</FONT></P>
 

dangtin

New member
<P> Đúng vậy , đứng về mặt thực tế mà nói nếu cho rằng ai phát hiện sẽ là Giáo Sĩ Lập Hạnh thữ hỏi trong Đạo Cao Đài có bao nhiêu Giáo Sĩ Đây ,</P>
<P>Xưa nay , kinh sách không tự tìm đến người đọc bao giờ mà chỉ có người đọc đi tìm Kinh, sách thì chẳng có lý do gì để gọi là "Lập Hạnh" khi mà một người đọc mà không biết "hành" nó cho đúng thì cũng bằng không đọc.</P>
<P>Đức Chí Tôn còn dạy : "Kinh sách thì như đũa ăn cơm, không có đũa ăn bóc cũng đặng"</P>
<P>Một quyển sách hay thì tự nhiên con người sẽ đi tìm để đọc nó cho bằng được. Chứ dưới thế này chưa thấy ai cho rằng cuốn sách hay đó nó đi tìm tôi đọc nó.</P>
<P>Đôi lời cùng các Huynh vậy.</P>
<P>Chào thân ái.</P>
 

DangVo

New member
<P><B><FONT color=#ff0000 size=5>Nơi phát nguyên Cao-Đài Đại-Đạo <BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>Phần nhiều các Hội Thánh chưa rỏ Cao-Đài Đại-Đạo phát tích vào khoảng 1920 tại Dương Đông, Quận-lỵ đảo Phú-Quốc, trong một ngôi chùa xưa gọi "Quan-Âm-Tự" nằm theo triều núi Dương-Đông. <BR>Chính lúc đó tại "Quam-Âm-Tự" Đức Thượng-Đế nhiều phen khiêm xưng "Cao-Đài Tiên-Ông" giáng dạy nơi Đàn-cơ do một nhóm người nhiệt tâm với Thần-Linh-Học thường tổ chức. Trong nhóm ấy lại có Ngài Ngô-Minh-Chiêu đương thời Quận Trưởng Phú-Quốc, mà sau này sẽ là người lãnh trách nhiệm khai sáng Đạo Cao-Đài. <BR>Điều nầy rất quan trọng, nhưng rất tiếc là ít khi được ghi trong lịch sử Cao-Đài Đại-Đạo. <BR>Sơn cảnh "Quan-Âm-Tự" đã tìm lại được, và năm 1961, ngay khuôn nền cũ, một nhóm tín-đồ thuộc Cơ Tuyển-Độ dựng lên một ngôi thờ (lấy tên một đền thờ cũ gọi là: "Cao-Đài Hội-Thánh") để kỷ niệm nơi phát nguyên Cao-Đài Đại-Đạo. <BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Đệ Tử đầu tiên của Đức Cao-Đài Thượng-Đế</SPAN><BR><BR>Trong Đàn Cơ lập ngày 8 tháng 2 dương lịch năm 1921, tại "Quan-Âm-Tự" Đấng Chí-Tôn tá danh Cao-Đài Tiên-Ông, thừa nhận Ngài Ngô-Minh-Chiêu là đệ tử đầu tiên và dạy dùng 2 chữ Thầy, Trò mà xưng hô. <BR>Từ đó Ngài Ngô-Minh-Chiêu chuyên lo tu trì khổ-hạnh, dưới sự hướng dẫn u-huyền mà hằng tại của Đức Cao-Đài Tiên-Ông trong những Đàn Cơ lập riêng. Ngoài ra, đoán theo một hai lời tiết lộ với vị Trưởng Tràng Cơ Tuyển-Độ (Ông Lê Minh Huấn (sắc phong Đạo-Đức Kiên-Tiên)), Ngài Ngô-Minh-Chiêu có lẽ thường hưởng đặc-ân được liên-lạc trực-tiếp với Cao-Đài Giáo Chủ. <BR><BR>Đức Cao-Đài Tiên-Ông lại dạy Ngày Ngô-Minh-Chiêu phải chọn một biểu tượng để thờ phượng. <BR>Ngài Ngô-Minh-Chiêu bạch xin thờ Thập-Tự. <BR>Đức Cao-Đài Tiên-Ông nói đó là dấu hiệu riêng cùa một nền Đạo đã có rồi, và dặn phải suy nghiệm mà tầm cho ra, có Tiên-Ông giúp sức. <BR>Qua một tuần, Ngài Ngô-Minh-Chiêu cũng chưa nghĩ ra. Bỗng một buổi sáng lúc đang ngồi trên võng tại Dinh Quận, <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Ngài thấy cách 2 thước lộ ra một con mắt thật lớn,</SPAN> chói rạng dị thường. Ngài lấy làm sợ hãi, lấy tay dậy mắt không dám nhìn, độ nữa phút, dỡ tay xem lại, con mắt cũng còn mà lại sáng hơn trước. <BR><BR>Ngài bèn chấp tay vái rằng: "Bạch Tiên-Ông, đệ-tử rõ biết huyền-diệu của Tiên-Ông rồi. Như phải Tiên-Ông bảo thờ Thiên-Nhản thì xin cho biến mất tức thì, để vậy đệ-tử sợ lắm.". <BR><BR>Vái xong, con mắt lu lần lần rồi biến mất. <BR><BR>Tuy nhiên, Ngài Ngô-Minh-Chiêu cũng chưa thiệt tin. <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Cách vài ngày sau, Ngài lại thấy y như lần trước nữa,</SPAN> Ngài nguyện để tạo Thiên-Nhản mà thờ, thì con mắt tự nhiên biến mất. <BR><BR>Thiên-Nhản thờ trong Giáo phái Cao-Đài Đại-Đạo đều họa theo như Ngài Ngô-Minh-Chiêu đã hai lần thấy đó: <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Mắt trái có tia sáng chung quanh. </SPAN><BR><BR>Sau ba năm truyền dạy, Đức Cao-Đài Thượng Đế tỏ lời toại-ý về phần tiến bộ của đệ-tử đần tiên và luôn dịp cho biết Thiên-ý định giao cho Ngài Ngô-Minh-Chiêu một trọng trách là: Công việc kiến tạo nền-tảng Cao-Đài Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. <BR><BR>Người khai-sáng "<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Cao-Đài Đại-Đạo</SPAN>" </FONT></B><BR><BR><B><FONT color=#000066>Cuối hạ năm 1924, Ngài Ngô-Minh-Chiêu được lịnh Chánh-phủ đổi về Sàigòn. Về đây không bao lâu, Ngài mở đầu nhiệm-trách thiêng-liêng của mình, bằng việc điểm-đạo một số đệ-tử cấp nhứt thuộc "<SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)">Cơ Nội-Giáo Tâm-Truyền</SPAN>" </FONT><FONT color=#ff0000>do Ngài bổn thân điều-khiển cho đến ngày nay</FONT><FONT color=#000066>, bao năm sau khi Ngài qui-liễu.</FONT><FONT color=#000066 size=4><BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>Qua năm 1925, từ tháng 7 dương lịch đến tháng 2 năm 1926, một nhóm người dang tập cầu-cơ ở Sàigòn, được lịnh Đấng Chí-Tôn, đến tiếp-xúc với Ngài và nhờ Người chỉ bảo, để chuẩn bị việc khai-nguyên Cơ Phổ-Hóa của Cao-Đài Đại-Đạo. <BR><BR>Lúc đó Đức Cao-Đài Thượng-Đế có dặn: "<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Mọi việc phải do nơi CHIÊU là Anh Cả". Nhóm nầy có Quý ông Vương Quang-Kỳ, Lê-Văn-Trung, Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang, Nguyễn-Trung-Hậu,...</SPAN>, là những người sau nầy đứng ra sáng lập Tòa-Thánh Tây-Ninh Đàn mùng 1 Tết Bính-Dần (13-2-1926) <BR><BR>Đức Thượng-Đế lại dạy Quý-vị trong nhóm nầy rằng</FONT></B>:<B><FONT color=#000066 size=4> </FONT><FONT color=#000066>"<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Chư đệ-tử nghe</SPAN>: CHIÊU - Buổi trước húa lời truyền đạo cứu vớt chúng-sanh nay phải y lời mà làm chủ mối đạo, dìu-dắt cả môn đệ TA vào đường đạo-đức đến buổi chúng nó thành-công, chẳng nên tháo-trúc. <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">Phải thay mặt TA mà dạy dổ chúng nó</SPAN>". <BR><BR></FONT></B><B>Kế khoảng đầu năm 1926, một nhóm khác cũng đến tiếp xúc với Ngài Ngô-Minh-Chiêu. Trong nhóm này có Quý ông Nguyễn Ngọc Tương, Lê Bá Trang là người sau này kiến tạo Tòa-Thánh Bến-Tre (An-Hội) Ban Chỉnh-Đạo (1934). Trần-Đạo-Quang là người điều khiển Tòa-Thánh Ngọc-Minh Bạc-Liêu (Giồng-Bướm) Phái Minh-Chơn-Đạo (1928). Phối Sư Thái-Ca-Thanh Tòa-Thánh Mỹ-Tho phái Minh-Chơn-Lý (1930). <BR>(...)</B>  <BR>Sưu tầm <B><FONT face=Tahoma><FONT color=#000066>Lược-khảo căn-nguyên và giáo pháp.</FONT></FONT></B></P>
<P align=left><FONT face=Tahoma color=#999999>-------------------------</FONT></P>
<P><FONT color=#999999><FONT face=Tahoma>(Phần trong ngoặc <FONT face=Arial>(...)</FONT><FONT face=Arial> </FONT>được cắt bỏ bởi admin vì không trích nguồn rõ ràng! )</FONT> </FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<p>Một chi tiết rất nhỏ trong bài giáng đàn của Đức Ngô, và rất nhiều người đã đọc qua bài Thánh giáo đó, nhưng phải hơn 30 năm sau, Giáo Sĩ Lập Hạnh là người đầu tiên tại Cơ Quan PTGL nêu chi tiết đó ra trong một buổi đạo đàm để chứng minh rằng đó là ngày Đức Ngô được Đức Chí Tôn ân ban cho kiến nhận Thiên Nhãn.(khi đó mọi người đều thích thú, ngạc nhiên nói với nhau: ai cũng đọc mà sao lại không để ý chi tiết này!)<br></p>
<p>Trước đó chưa một quyển Sử Đạo nào nêu ra được ngày tháng Đức Ngô thấy Thiên Nhãn lần đầu mà chỉ nói khoảng đầu năm 1921 mà thôi.</p> 
 

Facebook Comment

Top