Bác Ái và CÔNG BÌNH

romano

New member
<P> <SPAN style="COLOR: blue">Ông Marc Linessart, chuyên gia liên hợp dược phẩm của Toà Đại Sứ Pháp ở Nam Vang ( Expert Coopération Médicale, Ambassade de France, Phnom Penh) viết trong sổ lưu niệm đặt tại Toà Thánh, khi ông đến viếng thăm : </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: darkblue">"Xin vui lòng cho phép tôi viết trong quyển sổ viếng thăm này tất cả điều gì tôi nghĩ và thấy sau khi viếng thăm Toà Thánh…. <BR><BR>1. Tôi thấy hàng chữ lớn đập vào mắt tôi như bí pháp của học thuyết Cao Đài: <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">"THIÊN THƯỢNG VÀ THIÊN HẠ <BR>Bác Ái VÀ CÔNG BÌNH"</SPAN> <BR><BR>Đã được phơi bày trước mặt mọi người ngay trong thềm bước vào Đền Thánh. Đó là lời kêu gọi quyết liệt mà Thượng Đế gởi đến các con Ngài ở vào thời kỳ đại ân xá lần thứ 3 này. Đó là hoà ước lần thứ 3 ký giữa Thượng Đế và nhân loại đã đem Bác Ái và công bình đặt trên quả địa cầu này. <BR><BR>2. Tôi thấy ÔNG GIÀ VĨNH CỬU ngự trong Bửu điện dạy chúng ta đạt phép sinh tồn. Tôi thấy Ngài không bằng mắt mà bằng đức tin. Ngài ngự ở đó, nhưng con người tự cao, tự đại sẽ không hề thấy được Ngài… <BR><BR>3. Tôi nghe Ngài dạy : "Con người, Thượng Đế đã tạo ra con y như hình thể của Người và giống Người để con tìm cách về Người…. <BR><BR>Trước khi vào viếng Thầy, con hãy ăn hai trái cây này : " Bác Ái và CÔNG BÌNH" đã phơi bày trước mắt con. Nếu ăn được hai trái cây đó con sẽ trở thành Chân Nhân mà nhờ từ Chân Nhân ấy con sẽ thành Thầy. Đó là điều đơn giản, tuy rất khó làm, nếu con không có khả năng làm thì hãy ôm chặt Thầy thì Thầy sẽ giúp con. Ai sốngtrong tình thương sẽ sống trong Thượng Đế. Chính nhờ thế mà con đến với Thầy. Chính nhờ đó mà Thầy đến với con … <BR><BR>Hỡi các con thân yêu. Các con hãy nếm hai trái cây ấy đi, ăn say mê, càng ăn được nhiều thì THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ sẽ hiện lên trước mặt các con. Ngày mà các con trở về với Thầy chỉ còn một bước mà thôi… <BR><BR>Bạch Đại Từ Phụ, con xin dâng hiến tất cả hình hài của con cho Thầy để đền đáp lại những gì mà Thầy đã ban cho con. <BR><BR>Bạch Đức Chí Tôn, nếu phải cảm ơn Thầy thì con không thể nói cạn lời được. Bao nhiêu tình thương mà con dâng lên Thầy, con vẫn chưa vừa lòng. Quả là tình thương ấy còn tầm thường và phàm tục". </SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: darkblue"><FONT color=#333333><strong>Nguồn :</strong> </FONT><FONT color=#333333><A href="http://www.caodaiyuoth.org" target="_blank">ĐĐTNH</A></FONT></SPAN></P>
 

romano

New member
 
<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Bổ túc phần trong dấu ba chấm (...) bằng bản dịch Việt ngữ sau :</SPAN> <BR><BR><SPAN style="COLOR: darkred">Thưa quý bạn thân mến ! <BR>Xin vui lòng cho phép tôi viết lên sổ thăm viếng này tất cả những điều gì sau khi thăm viếng Tòa Thánh. <BR><BR>Tất cả đều huy hoàng, những điều gì quan trọng nhứt là Tôi thiết tưởng như sau:</SPAN> <BR><BR><SPAN style="COLOR: blue"><FONT color=#3333ff><FONT color=#0000ff>1. Tôi thấy một chữ lớn đập vào mắt tôi như</FONT><strong> Bí-Pháp học thuyết Cao Đài:</strong> </FONT></SPAN></DIV>
<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><SPAN style="COLOR: blue"><FONT color=#000099><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">"Thiên - Thượng và Thiên - Hạ, Bác - Ái và Công - Bình"</SPAN> </FONT>, được phơi bày tường tận trước mắt mọi người, ngay ở thềm bước vào Thánh điện, đó quả thật là lời kêu gọi quyết liệt mà Thượng Đế gửi đến các con cái Ngài ở thời kỳ Đại Ân Xá lần ba nầy. <BR><BR>Đó là Hòa - Ước lần ba ký giữ Thượng Đế và Nhân Loại đem Bác - Ái và Công Bình đặt trên quả đất nầy. <BR><BR>2. Tôi cũng thấy một Ông già Hằng - Cữu , Ngài ngự trong Bửu Điện, dạy chúng ta đạt Pháp Sanh - tồn , tức là đời sống vô cùng , vô tận vậy. <BR><BR>Tôi thấy Ngài không bằng mắt , nhưng bằng đức - tin, Ngài ngự ở đó không chút nào nghi ngờ cả. <BR><BR>Những sự thông minh, tự cao, tự đại của con người không hề đạt được như Ngài vậy. <BR><BR>Ông già ấy chính là Thượng Đế, Cha của chúng ta, chúng ta hãy khiêm-cung cho lắm mới thấy Ngài được, Cha của chúng ta ần khuất sau bức màn u-minh của phàm trần. <BR><BR>3. Tôi cảm nghe Ngài dạy những điều nầy: "Con người, Thượng Đế đã tạo ra như hình thể của Người , và giống Người ở trên địa cầu này để cho con tìm cách trở về với Người. <BR>"Người đã ban cho con chìa khóa để mở cửa của Người. <BR><BR>"Nếu cây sống thì nắng mưa đến làm cho cây lớn thêm. <BR>Nếu cây chết thì nắng mưa đến làm cho cây mục. <BR><BR>"Thượng Đế sanh con trên quả đất nầy để con tạo lấy hạnh -đức , chớ không phải để cho chuốc lấy tội lỗi. <BR><BR>"Hãy sống để lớn lên và không nên chết để mục nát. <BR><BR>"Đây là con của Thầy, con phải thương yêu chúng nó, yêu thương chúng nó tức là yêu thương Thầy. <BR>"Đây là Thượng Đế , con phải yêu thương Thượng Đế, yêu thương Thượng Đế chính là để yêu thương chúng sanh. <BR><BR>"Hạnh phúc thật sự của con tức là nhìn thấy chúng sanh hạnh - phúc, con hãy thương Thượng Đế để trở nên như Ngài Con phải giống Ngài. Con phải giống Ngài , muốn giống Ngài  con phải thương yêu và phụng sự. <BR>Thương yêu và phụng sự kẻ thù con nữa. <BR><BR>"Đây là con, con phải yêu chính con nữa, nhưng làm thế nào con biết con tự yêu con? Đó chính là con biết cứu lấy con vậy. <BR><BR>"Đội Thượng Đế trên đầu, vác Nhơn - loại trên vai, mang Bác Ái và Công - Bình trong trái tim. Con tiến lần về Thượng Đế , Cha của con đó. Đó là phương cách con tự cứu lấy con vậy ! <BR><BR>"Chỉ có Thượng Đế là điều làm cho Ngài , cỏn tất cả còn lại là của bỏ - của bỏ !!!. <BR><BR>"Thượng Đế cho con tất cả và yêu thương con chính Ngài, thì làm sao con yêu thương chúng sanh và yêu chính con. <BR><BR>"Trước khi vào viếng Thầy, con hãy ăn quả trái cây này "Bác - Ái và Công - Bình" phơi bày trước mắt con ngay thềm vào Nhà Thầy. Nếu ăn được quả trái cây ấy , con sẽ trở thành Đại - Nhân ,và qua sự hiệp nhất với Thầy tức là nhờ "Tu". <BR><BR>"Đại - Nhân ấy sẽ thành Thầy, đó là điều đơn giản, tuy rất khó làm, nhưng phải làm, nếu con không có khả năng làm, thì hãy ôm chặt Thầy đi rồi Thầy sẽ giúp con làm. <BR><BR>"Ai sống trong tình thương tức là sống trong Thượng Đế  và Ngài lại sống trong đó. <BR>- Chính nhờ đó mà con đến với Thầy. <BR>- Chính nhờ đó mà Thầy đến với con. <BR>Vì Bác - Ái và Công - Bình, Thượng Đế đã tạo dựng và điều khiển càn - khôn vũ-trụ. <BR><BR>"Bây giờ chính con người phải vì luật Bác - Ái và Công - Bình là hai nấc thang , để từ đó nhân loại trở về Thượng Đế. <BR><BR>"Chính vì Bác - Ái và Công Bình mà ngay cả Thượng Đế, dù bực Thánh- đức vẫn phải hạ thấp để đem các con cái của Ngài trở về Thiên - Đàng. Nếu các con có dám bạo gan bôi xóa Bác - Ái và Công - Bình và ngay khi làm điều sai quấy ấy , thì các con tự tiêu diệt và tự đọa vào địa - ngục tức khắc. Bóng tối sẽ bao phủ khắp cà quả địa cầu. Thượng Đế sẽ rút lui và tất cả sẽ trở thành hư không, thảm họa thay cho Nhơn - loại !!! <BR><BR>"Vậy thì hỡi các con! Hỡi các con thân yêu, tất cả các con hãy nếm thử hai quả trái cây ấy đi - ăn đi, ngon đi và ăn say mê đi , càng được vậy thì Thiên - Đàn tại thế sẽ trãi ra liền trước mặt các con. <BR><BR>"Ngày mà các con trở về Thầy, sẽ chỉ còn một bước mà thôi. <BR><BR>"Hỡi các con giàu có, việc lập nghiệp ở trần gian không phải là tất cà đâu mà phải biết trang điểm cho linh hồn bằng Đức - Hạnh và nhứt là bằng bản thể của Trời. <BR><BR>"Các con hãy biết cho điều gì các con thấy, để lại điều gì không thấy. Của quý báo vô hình ấy mới thuộc về chính con. <BR>Cái bất hạnh lớn nhất ở trần-gian, chẳng phải sự chết đâu?! Nhưng mà sự không biết tại sau mình sống ở đây và phải đi qua ở đây. <BR><BR>"Nhứt là sự không biết tự chuẩn bị lấy cho mình hành trang tốt , cho đời sống vĩnh cữu tương lai , nếu có được hành trang tốt ấy thì không còn ai sợ chết nữa. Tử thần không còn đáng sợ nữa , sẽ trở thành bạn thân yêu của con, đến lúc để giải thoát các con khỏi cuộc sống trần gian nầy , giống như Mẹ phàm trần đã sanh đẽ các con vậy. <BR><BR>"Bác - Ái và Công - Bình nếu các con có được, cho nó, thì Sanh , Lão, Bệnh, Tử sẽ không còn được xem như tứ khổ, biến đổi tất cả thành tốt để giúp các con trở về Thầy. <BR><BR>"Chúng là bốn yếu tố cấu tạo con người tại mặt thế nầy vả hễ là người có ai tránh khỏi chúng bao giờ. <BR><BR>"Khổ là trường đời, khổ là được chân lý, nào ai tự biết rõ mình, khi mà chưa trãi qua khổ, có nhiều việc mà người ta chỉ thấy rõ bằng đôi mắt, đã chính con khổ nhiều nhứt, thì lúc đó con mới được gặp Thầy và Thầy cũng gặp con và tình thương của Thầy sẽ tràn khắp trong Bản - thể của con, không khổ thì không ai đạt được." <BR><BR>Bạch Đại Từ Phụ, con quỳ xụp xuống đây trước mặt Thầy, con ôm chầm bàn chân  tựa Thánh Đức của Thầy, mà con bao phủ bằng những cái hôn âu yếm vô cùng tận , với tấm lòng cực kỳ cung kính và biết ơn sâu xa để tỏ lòng yêu sâu thẳm của con đối với Thầy. <BR><BR>Bạch Thầy, tất cả lời mà con đã nói trên đây, hậu quả của tình thương vô biên mà Thầy cố ý ban cho con vào lời nói ây con đặt đức tin mãnh liệt và con quả quyết tin tưởng đó là lời dạy bảo của  Thầy. <BR><BR>Bạch Đại Từ Phụ con xin dâng hiến tất cả bản-thể của con  nhờ ân đức của Thầy. <BR><BR>Bạch Đức Chí Tôn nếu phải cám ơn Thầy, thì con không thể làm cạn nguồn lời nói của con được, bao nhiêu tình thương mà con dâng hiến cho Thầy, con chưa bao giờ hả dạ. Càng dâng hiến bao nhiêu thì con lại càng khao khát bấy nhiêu. <BR><BR>Quả là tình thương không còn tầm thường và phàm tục , không còn ô nhiễm.</SPAN> <BR><BR><SPAN style="COLOR: darkred">Thưa các bạn thân mến, xin thứ lỗi tôi vì làm mất thì giờ quý bạn. <BR>Tôi xin cám ơn quý bạn rất nhiều.</SPAN>                        <BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">        </SPAN></DIV>
<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">         Marc Linessart</SPAN></DIV>
<P> Nguồn tham khảo: <A href="http://www.caodaiyouth..org" target="_blank">www.caodaiyouth..org</A>  </P> 
 

romano

New member
 
<P><BR></P>
<LI><FONT color=#0000cc> <FONT size=3><U>Đạo tại lòng Bác Ái và chí thành.</U></FONT><BR>Bác Ái là hay thương xót sanh linh hơn thân mình cho nên kẻ có lòng Bác Ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên hạ trọng bằng Trời Đất.<BR>Còn chí thành là mỗi việc lấy lòng thành thật mà đối đãi trong đời và trong Đạo dù kẻ phú quí đến bậc nào đi nữa mà không có lòng Bác Ái và chí thành thì không làm chi nên việc. - <I>(Trang 45-Q.2) </I></FONT>
<P><FONT color=#ff00ff><U><FONT size=3>Vì sao phải khai rộng lòng thương đến Bác Ái chăng ? <BR></FONT></U>Vì vạn vật do đức Từ Bi mà sanh hóa trong cả thế gian. Tánh háo sanh của Đức Đại Từ Bi cũng nhân đó mà vô biên vô giới. Còn chúng ta lại là một loại trong vạn vật, thì chúng ta cũng ở trong luật hóa sanh ấy. Vì vậy mà hễ giết một mạng sống thì đau lòng Đức Đại Từ Bi, mà hễ đau lòng Đức Đại Từ Bi thì Thiên sầu Địa thảm. - <I>( QUAN ÂM Trang 88-Q.2) </I></FONT></P></LI>
 

dien dan

New member
<P> cảm ơn tác giả đã viết và gởi bài này. khiến tấm lòng được rộng mở như muốn hòa nhập vào tình thương yêu và Bác Ái của các Đấng.</P>
<P> </P>
 

ductin

New member
Xin lỗi nếu tôi làm phiền _Vui lòng cho tôi được biết : <br>1- Bác Ái là gì?sự công bình là gì?làm thế nào để phát hiện ra sự tồn tại của các khái niệm này trong cuộc sống.<br>2- Tôi phải làm gì?làm như thế nào? để có lòng Bác Ái , để có sự công bình một các thật tâm mà không giả tạo để có.<br><edited><editID>ductin</editID><editDate>39401.5078935185</editDate></edited>
 

teutonic

New member
<P>Sự tồn tại của công bình và Bác Ái tồn tại rất nhiều trên thế gian này bạn ạ.Nếu bạn chưa phát hiện ra thì quả là một điều lạ.Cũng có thể trong thời đại ngày nay nhiều người lấy giá trị của đồng tiền làm thước đo của tình thương và công bằng nên bạn không thấy rõ nó.Nhưng ở mỗi bản thân một con người kể từ khi sinh ra đều tồn tại một tình thương nhất định có thể là gói gọn trong gia đình ,và tùy nó sẽ trở thành lòng Bác Ái nếu phát huy nó và trở thành con người vô cảm nếu như ta cố chôn vùi nó.</P>
<P>Còn phải làm cách nào ư !trước hết để có được tình yêu thương với tất cả mọi sinh linh thì bạn hãy bắt đầu tình thương đó với những người xung quanh bạn như ông bà ,cha mẹ ,hàng xóm láng giềng..v v.và liên tục phát huy nó.</P>
<P>Công bằng ư :hãy hành xử những công việc bởi lý trí dựa trên nền tản đạo đức được đúc kết của con người và không mang sự vị kỷ cá nhân.</P>
<P>  Đó chỉ là những ý kiến chủ quan của Đệ mong chư Huynh chỉ giáo thêm !!!!!</P>(<FONT color=#0000ff>Xin lưu ý thành viên teutanic không nên đưa hình ảnh không phù hợp với nội dung của chủ đề và định hướng của Diễn Đàn tôn giáo - QTV4 thành viên Ban Quản Trị</FONT>)<edited><editID>QuanTriVien4</editID><editDate>39406.9512384259</editDate></edited>
 

Hao Quang

New member
<P>1. theo HQ nghĩ : Bác Ái là..tình thương còn Công Bình là....không thiên vị vậy ! 2.Tôi phải làm gì?làm như thế nào? để có lòng Bác Ái , để có sự công bình một các thật tâm mà không giả tạo để có.<BR>câu này khó nhưng theo HQ nghĩ ! miễn là mình đừng nghĩ nó giả tạo là được ! nếu mình nghĩ nó giả tất nó....sẽ giả thôi ! mình nghĩ nó thật thì nó sẽ thật! đúng không nhỉ!!!?? </P>
<P>còn phải làm gì để có lòng Bác Ái?? chắc theo HQ nghĩ chẳng cần làm gì !! bởi Bác Ái Công Bình đều xuất phát từ tâm của chúng ta một cái tâm trong sáng thì Bác Ái Công Bình xuất hiện ! lúc đó mọi hành động cử chỉ của chúng ta sẽ thiể hiện một cách tự nhiên không gượng ép ! lúc đó dù mình không nói - không thể hiện người ngòai nhìn từng cử chỉ hành động của chúng ta họ sẽ nghe theo - làm theo ! đây gọi là " không đánh mà...thắng " vậy ! còn làm như thế nào để có tâm trong sáng?? chắc phải..ăn chay - giữ giới & không nghĩ..tầm bậy tầm bạ thui! hic </P>
<P>không biết đúng được....bao nhiêu % ! nhỉ??</P>
 

Đạt Tường

New member
<P> Theo Thánh giáo, tùy lúc mà Ơn Trên nói ăn chay là "công bình" hay là "Bác Ái" !</P>
<P>Vậy theo các bạn, ăn chay ra sao thì ở mức công bình và thế nào thì ở mức Bác Ái? <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
 

Hao Quang

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Theo HQ nghĩ công bình và Bác Ái nó đi …..song song với nhau ! hì hì tại sao ư ?? </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Theo HQ nghĩ : tạo hoá sinh vạn vật gì gì cũng có sự công bình – thiêng liêng trong đó như <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>loài chim bay lượn trên trời - cầm thú chạy nhảy dưới đất muôn loài đều có <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>cuộc sống riêng ngay cả con người chúng ta cũng vậy ! nhưng con người vì một thú vui nhất thời – vì những món ăn ngon - bổ dưỡng mà săn bắt chúng ! mà khi chúng chết mình sống thì có mất công bình đi không?? một khi công bình đã mất thì Bác Ái đâu còn giả chúng ta có lòng Bác Ái thì đâu có giết hại chúng để làm thú vui cho mình !! đúng không nhỉ?? Cho nen theo HQ ăn chay là cũng thể hiện sự công bình – Bác Ái vậy !!! </P>
 

hoan-khong

New member
<P>                                               Kính chư Huynh,  Tỷ,  Đệ, Muội</P>
<P> Trong cuốn PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO soạn giả Thượng Đầu Sư LÊ-VĂN-TRUNG.</P>
<P>                                                 1)- LÀM LÀNH LÁNH DỮ.</P>
<P>Có người thuở nay không làm điều chi bất nhơn thất đức,cứ một lòng ở thật ăn ngay; như vậy có đủ gọi là làm lành lánh dữ không ? không đâu. Người ấy chỉ có biết lánh dữ mà thôi, nghĩa là chỉ có biết giữ mực công-bình (1) của nhơn-loại vậy thôi, chớ chưa có chi gọi là làm lành.</P>
<P>Muốn trọn hai chữ làm lành , phải cứu nhân độ thế. Kinh Phật dạy cứu  nhân độ thế mà không giải rành là sao,thành ra nhiều vị tu hành không để ý đến, chỉ biết có một phép từ-bi thanh-tịnh là gốc.</P>
<P>Sao gọi là cứu nhân độ thế ?.....</P>
<P>(1) Mực công bình chỉ gom vô câu nầy : " VIỆC CHI MÌNH KHÔNG MUỒN,THÌ MÌNH CHẲNG NÊN LÀM VIỆC ẤY CHO AI " Bao giờ mình lại muốn việc dữ đến cho mình ; Thế thì mình chẳng nên làm dữ với ai cả.Cho nên không làm dữ là giữ mực công bình vậy thôi, chớ chưa đủ gọi là lành đặng. </P>
<P>                                                     Hoàn Không Kính     </P>
<P> </P> <edited><editID>hoan-khong</editID><editDate>39407.9188310185</editDate></edited>
 

Facebook Comment

Top