Bạch Ngọc Kinh

Thanthong

New member
 
<UL><I>Một tòa Thiên Các ngọc làu làu, <BR>Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao. <BR>Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu, <BR>Muôn trùng nhịp khảm hiệp Thiên Tào. <BR>Chư Thần chóa mắt màu thường đổi, <BR>Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao. <BR>Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi, <BR>Vững bền vạn kiếp chẳng hề sao.</I><BR>( Thánh Ngôn )</UL>
 

Facebook Comment

Top