CÁC HUYNH OI CHỈ GIÚP

hoadao

New member
<P>Tiểu Muội là người mới vào đăng ký tiểu muội xin hỏi một câu hỏi có huynh nào biết giúp dùm muội nha?</P>
<P>Tiểu muội có biết Đức Chí Tôn là cha lành của nhân loại và đức Phật Mẫu là mẹ sinh của chúng sinh vậy có người nói 2 đấng này chỉ là một mà thôi và Đức Chí Tôn cũng là Đức Phật Mẫu và Đức Phật Mẫu cũng là Đức Chí Tôn, cái này muội còn mê muội quá mong các huynh tỉ chỉ giúp.</P>
<P>Cám ơn nha</P> 
 

Nhat Minh

New member
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong><FONT color=#0000ff><FONT size=7> </FONT><SPAN ="topicorange"><FONT size=6>Ngôi Chí Tôn</FONT></SPAN></FONT><BR></strong><BR></FONT><SPAN ="text"><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Khi Trời Đất chưa phân định, không gian hiện có đây chỉ có đây chỉ là Hư Vô chi khí. Gọi là khí Hư Vô vì cái thể của nó trống không đối với mắt phàm của con người. Kỳ thật trong cái không ấy vẫn có chứa đựng một nguồn sống tiên khởi chưa biến hình gọi là Đấng Tự Hữu, nghĩa là tự nó có như vậy. Không có cái gì trước nó để sinh ra nó. Trong Hư Vô đã có sẵn nguồn sống nên nói rằng trong Không mà Có. Con người gọi tên nguồn sống ấy bằng nhiều danh hiệu khác nhau với lòng tôn kính nên luôn luôn có kèm theo tiếng Đức hay Đấng, chẳng hạn như Đức Chúa Trời, Đức Chí Tôn, Đấng Tạo Hóa, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đấng A La, Đấng Giê-Hô-Va. <BR>Nguồn sống đầu tiên ấy đầy khắp trong vũ trụ bao la, linh diệu, sáng suốt tột cùng. Khi nguồn sống ấy bắt đầu thức động cái thể của vũ trụ biến hình, tạo ra sự khác biệt giữa hai trạng thái, một trạng thái có thức động đối nghịch với trạng thái im lìm mờ mịt trước đó. Cơ sanh hóa đã bắt đầu, từ khi ấy mới có ý thức thời gian sau trước qua lại. Cái thể gốc của vũ trụ mờ mờ mịt mịt đã biến hình thành hai trạng thái đối nghịch đầu tiên gọi là ' Thái Cực phân Lưỡng Nghi' một âm một dương. Thức động thuộc dương, im lìm tĩnh lặng thuộc âm. <BR><BR>Nói rằng <strong><FONT color=#ff0000>'Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy'</FONT></strong> nghĩa là trong cái không không của Hư Vô đã có sẵn một nguồn sống đầu tiên gọi là Thầy. <BR><BR>'Ngôi của Thầy là Thái Cực' nghĩa là nguồn sống ấy ngự trị cùng khắp trong không gian. Ngôi là chỗ ngự, vị trí. <BR><BR>Đó là lời nói bóng, diễn tả ý nghĩa đơn sơ về nguồn gốc, bản thể của vũ trụ, thường được sử dụng trong đạo giáo. <BR><BR>Còn hiện tượng diễn biến trong quá khứ đã xảy ra như thế nào một cách rõ rệt trên dòng thời gian vô định để hình thành vũ trụ như ngày nay trong tri thức của con người hãy còn là những lời nói phỏng. <BR><BR>Vậy thì Đức Chí Tôn hay tiếng Thầy trong Cao Đài giáo là nguồn sống đầu tiên trong vũ trụ. Từ nguồn gốc ấy biến sanh ra muôn loài vạn vật trong đó có con người. Từ chỗ không tự mình biết làm ra có, khí Hư Vô ấy thật linh hiển, đầy quyền phép sáng suốt tột cùng nên gọi là Chí Linh, thêm tiếng Đấng vào là để tỏ lòng tôn kính.</FONT> </SPAN></P>
<P align=center><SPAN ="text"></SPAN> </P>
<P align=center><SPAN ="text">*********************************************************</SPAN></P>
<P align=center><SPAN ="text"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=6><FONT color=#cc9900><SPAN ="topicorange"><FONT color=#cccc00><strong>Ngôi Phật Mẫu</strong></FONT></SPAN><BR></FONT><BR></FONT></FONT></FONT><SPAN ="text"><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=4><FONT size=3>Từ khi vũ trụ được phân định thành hai thể trạng đối nghịch động và tĩnh, cơ sanh hóa bắt đầu và tiếp nối không ngừng nghỉ trên dòng thời gian. <BR>'Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng mới tạo ra Càn Khôn thế giới' là những giai đoạn biến hình kế tiếp của nguồn sống đầu tiên từ trong Hư Vô chi khí. Sự chuyển biến ngày càng phức hợp phân định ranh giới rõ rệt giữa hình vật thể và khoảng trống không, làm cho không gian có hình tướng 'Khí thanh bay lên làm Trời,khí trược giáng xuống, ngưng kết làm Đất'. <BR><BR>Tất cả mọi hiện tượng sanh hóa, nghĩa là biến thân của nguồn sống đầu tiên phát xuất từ nguyên lý Lưỡng Nghi tác động vói nhau ma sanh ra. Cái linh diệu sáng suốt của Hư Vô chi khí tự mình biết thức động gọi là ánh linh quang của Chí Tôn chiếu giám trên âm quang mà làm hóa sanh hình chất. <BR><BR></FONT><FONT size=3><EM><FONT color=#0000ff>' Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chưa tạo hóa. Lằn Âm khí ấy là Diêu Trì Cung chứa để tinh vi vạn vật, tỷ như cái âm quang của phụ nữ có trứng cho loài người. Khi Chí Tôn đem dương quang ấm áp mà làm cho hóa sanh, thì cái khoảnh âm quang phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ quan sanh hóa vạn linh.' ( TNHT. TG tháng 10 -1932 ) </FONT><BR></EM><BR>Vậy Lưỡng Nghi là pháp sanh hóa đầu tiên của vũ trụ, là Mẹ Sanh, là nguồn gốc của các Pháp. Tất cả mọi nguyên lý, qui luật vận hành của vũ trụ trong tất cả mọi hiện tượng lớn nhỏ đều thuộc về Pháp và <strong><FONT color=#ff0000><EM>Phật Mẫu là Pháp, là biến thân của Chí Tôn.</EM></FONT></strong> <BR><BR><strong><EM>Sự sống trong Càn Khôn thế giới là một thực thể vẹn toàn, nhìn ở mặt cái gốc tự hữu gọi danh là Chí Tôn, nhìn ở mặt nguyên lý vận hành gọi danh là Phật Mẫu.</EM></strong> <BR><BR>Nên cũng nói rằng <FONT color=#cccc00>Chí Tôn là Phật</FONT>, <FONT color=#0000ff>Phật Mẫu là Pháp</FONT>, </FONT><FONT color=#ff0000><FONT size=3>Càn Khôn thế giới là Tăng.</FONT> </FONT></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN ="text"><SPAN ="text"></SPAN></SPAN> </P>
<P align=center><SPAN ="text"><SPAN ="text"></SPAN>*********************************<BR><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=6><SPAN ="topicorange"><FONT color=#ff0000><strong>Phân Tánh Giáng Sanh</strong> </FONT></SPAN><BR><BR></FONT></FONT><SPAN ="text"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=3><EM>'Khai Thiên Địa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy, Thầy đã nói một Chơn Thần mà biến Càn Khôn Thế giới và cả nhơn loại.' (TNHT.TG 26-1-1926) <BR>' Một Chơn Thần Thầy mà hóa sanh thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn thế giới.' (TNHT.TG 22-7-1926 ). <BR></EM><BR><EM>' Chi chi hữu sanh cũng do bởi Chơn Linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận.' (TNHT. TG 1928 ).</EM> <BR><BR>Nói khác đi, một thực thể Hư Vô chi khí nhìn từ các mặt : <BR><BR><BR></FONT><FONT size=3><EM>· Nguồn gốc của sự sống đầu tiên trong vũ trụ gọi là Thầy, Chí Tôn. <BR>· Pháp biến thân của Chí Tôn để hóa sanh gọi là Phật Mẫu. <BR><BR>· Sự linh hiển của Chí Tôn tự mình biết sáng tạo từ không ra có gọi là chơn linh của Thầy. <BR><BR>· Khí chất hỗn độn sơ khai khi chưa tạo hóa gọi là chơn thần của Thầy.<BR></EM><BR>          Đó là tiếng nói của con người mượn tạm để diễn tả mặt nầy, mặt kia của sự sống vũ trụ vốn là một thực thể vẹn toàn, bao gồm từ tinh vân đẩu tú đến con vi trùng bé nhỏ trong không gian hay hạt điện tử trong cơ cấu vật chất. <BR><BR>              Vạn vật đồng nhất thể vì xét từ nguyên do sản xuất, mọi thứ hậu thiên đều từ Hư Vô khí mà biến hóa ra, cho nên thể gốc của nó vẫn là một. <BR><BR>              Chúng sanh giai hữu Phật tính vì chúng sanh do bởi chơn linh Thầy mà ra, nghĩa là trong sự sống của chúng sanh có cái linh của Thầy, cái linh ấy gọi là Phật tính, cũng đồng một gốc mà ra. <BR><BR>              Ấy là phép phân tánh giáng sanh của Thượng Đế để tạo dựng muôn loài vạn vật. <BR><BR>              Con người là tạo vật sản xuất từ nguồn gốc ấy nên có đồng bản thể và cấu tạo của một tiểu vũ trụ. <BR><BR>               Ba phần chính cấu tạo nên một con người là : Chơn linh, Chơn thần và xác thân. <BR></FONT></FONT><BR></SPAN>( - Trích tư liệu HT Nguyễn Long Thành - )</P>
<P align=left>                                  - NM - TV  Nhóm Nghiên Cứu Cao Đai Giáo -</P></SPAN>     
 

phungach

New member
<P> Kính chào chư huynh tỷ,</P>
<P>Đệ là môn đồ của Cao Đài, đệ đã tìm hiểu nhiều Kinh sách, Thánh giáo, nhưng mà đệ cũng chưa phân biệt được sự khác biệt giữa Đức Chí Tôn và Đức Phật Mậu Hôm nay đệ đọc bài trả lời của Huynh phân tích và chỉ rõ thật tận tường, đệ mở mang thêm nhiều lắm. </P>
<P>Kính chào !</P>
 

Facebook Comment

Top