CÁC VỊ GIÁO TÔNG

Vinh Nguyen

New member
Đạt Tường nói:
Đức Ngô Minh Chiêu đắc quả vị Pháp Bửu Đại Tiên
<br>Đức Lê Văn Trung đắc quả vị Pháp Linh Kim Tiên
<br>Đức Nguyễn Ngọc Tương đắc quả vị Pháp Quang Kim Tiên
<br>Đức Nguyễn Bửu Tài đắc quả Pháp Lực Kim Tiên
<br> <img src="smileys/smiley1.gif" border="0" border="0"> <img src="smileys/smiley1.gif" border="0" border="0"> <img src="smileys/smiley1.gif" border="0" border="0">   
 

NAMMÔ

New member
 Xin hỏi mấy hiền huynh khi trục xuất hay ngưng quyền hành chánh các vị đại thiên phong thì cần đến những gì ạ?
 

Dai Pho

New member
 <FONT size=3>Huynh Trung Ngôn viết : </FONT>
<P><FONT color=#ff00ff size=3><EM>Theo cá nhân đạo đệ: Chỉ có một điều là Pháp chánh truyền - văn bản luật cơ bản nhất mà Thầy ban lại không được tuân thủ nghiêm ngặt.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3> Dám hỏi hiền huynh không biết Pháp Chánh Truyền tại sao lại không được tuân thủ nghiêm ngặt? Và vì lý do nào mà không tuân thủ , kế đến điều then chốt cần nhấn mạnh là những vị Chức Sắc Đại Thiên Phong nào đã không tuân thủ nghiêm ngặt Pháp Chánh Truyền , xin huynh vui lòng chỉ giáo cũng như có thí dụ cụ thể hơn cho đệ được minh tường ! Thành kỉnh tri ân trước !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Hiền Nam Mô viết :  </FONT></P>
<P><FONT size=3> <EM><FONT color=#ff00ff>Xin hỏi mấy hiền huynh khi trục xuất hay ngưng quyền hành chánh các vị đại thiên phong thì cần đến những gì ạ?</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3> Xin thưa cùng hiền Nam Mô , trước hết chúng ta hãy bình tâm đặt ngược lại vấn đề rằng : Tại sao chư vị Chức Sắc Đại Thiên Phong phải bị trục xuất hoặc phải bị ngưng quyền hành??? Thì cũng do bởi Chức Sắc Đại Thiên Phong không trọn tuân mạng lịnh Hội Thánh ( Hội Thánh Duy Nhất được Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ thành lập , được sự ủng hộ của Chư Thần Thánh Tiên Phật , có Tân Luật - Pháp Chánh Truyền , có đầy đủ các phẩm Chức Sắc Đại Thiên Phong , có phẩm Giáo Tông được Đức Chí Tôn ân phong , v.v.v ). Xưa nay , công thưởng tội trừng đó là lẽ dĩ nhiên , huống lựa nền Đại Đạo của Chí Tôn mở ra đến thất ức niên để độ rỗi con cái của Ngài thì giá trị luật pháp và sự nghiêm minh để bảo tồn  phát triển một cơ đồ Đại Đạo là cần thiết dường nào??? Vì thế các Thánh Lịnh , Đạo Nghị Định , cùng các Luật Lệ chi mà Hội Thánh - Thánh Thể Chí Tôn ban hành nếu chư vị nào ngoan cố không tuân theo thì lẽ dĩ nhiên sẽ bị TRỤC XUẤT ! Tiêu biểu là Đạo Nghị Định Thứ 8 của Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch đó vậy ! Đôi lời ngu muội trình đăng , kính mong được chỉ giáo thêm !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Trở lại vấn đề , Các Vị Giáo Tông của Đạo Cao Đài , tiểu đệ xin có mấy ý đóng góp và cầu mong được quý huynh tỷ chỉ dạy :</FONT></P>
<P><FONT size=3>1/ Xin quý huynh tỷ vui lòng đăng trình và cập nhật đầy đủ chi tiết thêm và ngày tháng năm , đàn cơ Thánh Ngôn , Thánh Giáo nào , do Chư Vị Thời Quân nào đã phò loan và đàn cơ được thành lập tại đâu để chứng minh rằng 3 Vị " Giáo Tông " ( Ngài Ngô Văn Chiêu , Ngài Nguyễn Ngọc Tương , Ngài Nguyễn Bửu Tài ) đã được danh dự lớn lao được Đấng nào trong hàng Tam Giáo Đức Phật Thích Ca , Đức Thái Thượng Lão Quân hay Đức Khổng Thánh Tiên Sư ban cho phẩm vị Giáo Tông của Đạo Cao Đài tại thế? Hoặc do Đức Chí Tôn Thiên Phong và nguyên bài Thánh Giáo đó ra sao ,xin quý huynh tỷ vui lòng trình đăng cho tiểu đệ được minh tường , vì tránh trường hợp DANH KHÔNG CHÁNH...NGÔN KHÔNG THUẬN !</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ Phẩm vị Giáo Tông tức là Anh Cả của Nhơn Loại thế thì để tiến cử một Vị lên phẩm Giáo Tông thì Vị đó ngoài tài năng lãnh đạo một nền Đại Đạo một cách có năng lực phi thường thì chúng ta cần nên xét đến tinh thần đạo đức của Vị ấy ra sao trước đã vì người hành đạo mà không có tinh thần thì chẳng phải là xác không hồn sao? Bất hóa phẩm Giáo Tông mà dành cho kẻ bất tài vô đức chẳng khác nào đem bộ đại phục kia ra làm trò cười cho thiên hạ vì sự thật kẻ mặc áo đại phục kia đâu có xứng đang gì đâu ! Đó là điều xin quý huynh tỷ cần lưu tâm cho lắm !</FONT><FONT size=3></P></FONT>
<P><FONT size=3>3/ Bài Thánh Giáo ngày 23-11-1931 của Đức Chí Tôn đã trở thành một lời tuyên ngôn vĩnh cửu và có giá trị trong mọi cuộc chuyển biến nên hư , tồn vong của nền Đại Đạo cho đến thất ức niên , mời chư hiền xem :</FONT></P>
<P><FONT size=3> Phò Loan: Hộ Pháp - Văn Pháp.</P>
<P>Hầu Ðàn: Q. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Ðầu Sư Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh; Mấy vị Chức Sắc Thiên Phong có mặt tại Thảo Xá ngày ấy.</P>
<P><I>Thảo Xá Hiền Cung, ngày 23-12-1931.</I></P>
<H3>THẦY</H3>
<P =THAN1>Các con,</P>
<P =THAN1>Thầy lấy làm vui đặng gặp các con đủ mặt ngày nay mà hầu Thầy. Các con nghe lời Thầy dặn cần yếu nầy mà nhớ rằng: Toàn Thế Giới Càn Khôn chính có hai quyền, trên là quyền hành Chí Tôn của Thầy, dưới là quyền hành của chúng sanh. Thầy đã lập hình thể hữu vi của Thầy, nghĩa là Hội Thánh của Ðại Ðạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền hành trọn vẹn của Thầy cho hình thể ấy đặng đủ phương tận độ chúng sanh, còn các con thảy đều đứng vào hàng sanh chúng, dưới quyền hành chuyển thế của đời, nghĩa là toàn nhơn loại đồng quyền cùng Thầy, mà Tạo Hóa Vạn Linh vốn là con cái của Thầy, vậy thì Vạn Linh cũng có thể đoạt vị vào hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng.</P>
<P =THAN1>Trong quyền hành ấy có nhiều đẳng cấp, nên khỏi phải chịu phẩm người; ấy vậy người là chủ quyền của Vạn Linh. Thầy nói rõ: <FONT color=#0000ff>Quyền Chí Tôn là Thầy, Quyền Vạn Linh là sanh chúng, ngày nào quyền lực Chí Tôn đặng hiệp một cùng Vạn Linh thì Ðạo mới ra thiệt tướng. Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm đầu Hội Thánh là Giáo Tông và Hộ Pháp, vậy thì quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ Pháp hiệp một. </FONT>Còn cả nhơn loại thì là Quyền Vạn Linh; quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành Vạn Linh đối phó mà thôi.</P>
<P =THAN1>Thái Bạch hằng giận các con rằng: Mọi điều chi nó đã hiệp đồng cùng Hộ Pháp mà ban hành, thì các con lại còn khi lịnh xem rẻ rúng. Vậy thì từ đây hễ có mạng lịnh chi đã đủ hai đứa nó hạ truyền thì các con phải hội đủ Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội mà xét nét cho cặn kẻ phân minh đặng thi hành phận sự.</P>
<P =THAN1>Thái Bạch đã hứa cùng Thầy rằng: Qua ngày Tòa Tam Giáo Nữ phái rồi thì nó sẽ phong Thánh thêm nữa; các con rán mà chìu theo lòng nó nghe.</P>
<P =THAN1>Thầy ban ơn cho các con. </P>
<P =THAN1>Thăng.( TNHT ) </P>
<P> Kính cùng chư huynh tỷ. Đạo Nghị Định Thứ Nhì ngày mùng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ của Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã thực hành đúng theo Thánh Ý của Đức Chí Tôn , Giáo Tông + Hộ Pháp = Quyền Chí Tôn , thế thì Đức Anh Cả Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung ở phẩm Quyền Giáo Tông là vô cùng hợp pháp và xứng đáng ! Xin quý huynh tỷ chiêm nghiệm cho rõ Thánh Ý hơn !</P>
<P> Ngoài ra xin quý huynh tỷ vui lòng xem lại lời khẳng định của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Long Thành đã từng viết :  </P>
<P><strong> Ngài ( Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch ) không thoái vị thì ngôi Giáo Tông đâu có chỗ trống để một người khác ở dưới thế lên thay được. Do đó mọi hình thức lên ngôi Giáo Tông ở các chi phái đều không hợp với Pháp Chánh Truyền. Đây là điểm then chốt về pháp lý và không có một lối giải thích nào vượt qua được, ngoại trừ phải chấp nhận vị trí phụ thuộc gọi là nhánh ngọn từ một gốc duy nhất là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bị biến tướng ra.</strong> <EM>( Nhìn lại 50 lịch sử Đạo Cao Đài )</EM></P>
<P> Mấy lời đóng góp cũng như trao đổi , xin quý huynh tỷ tha cho lời dị nghị , tránh được sự chê bai !</P>
<P> Trân trọng thân ái kính chào ! <BR> </P></FONT>
 

Thanh Điện

New member
<P> </P>
<P>Huynh Đại Phổ</P>
<P>       Huynh rút trích một đoạn nhận xét của Hiền Tài Nguyễn Long Thành trong quyển Nhìn lại 50 năm lich sữ Đạo Cao Đài :............"<strong>Ngài ( Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch ) không thoái vị thì ngôi Giáo Tông đâu có chỗ trống để một người khác ở dưới thế lên thay được. Do đó mọi hình thức lên ngôi Giáo Tông ở các chi phái đều không hợp với Pháp Chánh Truyền. Đây là điểm then chốt về pháp lý và không có một lối giải thích nào vượt qua được, ngoại trừ phải chấp nhận vị trí phụ thuộc gọi là nhánh ngọn từ một gốc duy nhất là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bị biến tướng ra.</strong>............."</P>
<P>Xin nhấn mạnh đây là ý kiến riêng của Hiền Tài Nguyễn Long Thành còn Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Trước 1979) Và Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (sau 1979) chưa có một Châu Tri nào có ý kiến truyền đạt đại ý như Hiền Tài Nguyễn Long Thành bên trên,</P>
<P>Bây giờ ta hãy thí dụ : Sau khi Đức Chí Tôn giao quyền thưởng phạt cho Đức Lý và Đức Lý có giáng cơ cấm dùng cơ bút bên ngoài Toà Thánh và Hội Thánh khi nào gặp khó khăn Cửu Trùng Đài thông báo cho Đức Hộ Pháp và Hiệp Thiên Đài tiến hành cầu cơ tại Đền Thánh với Bốn Cặp phò cơ theo qui định trước đó......Kể từ đó đến trước khi Đức Hộ Pháp triều thiên, tất cả các Thánh giáo........ đề có tên Đức Lý và Đức Hộ Pháp, điều này không có gì nói thêm.</P>
<P>Khi Đức Hộ Pháp Triều thiên, thì Nhơn Sanh mời Chư vị Thời Quân và Đức Thượng Sanh về Toà Thánh điều hành việc Đạo, các Thánh Giáo.......... do Đức Thượng Sanh và Đức Lý ban hành, đến đây cũng chư có vấn đề gì có thể nói là bình thường mặc dù bốn cặp phò cơ như đã qui định trước đây không còn đầy đủ........</P>
<P>Vấn đề là ở đây : sau năm 1979 đến nay và những năm trước đó với bản Hiến chương mới không dùng cơ bút mà nói như các Quý huynh thì Đức Lý chưa thoái vị tức Chức Giáo Tông vẫn còn đó.Bốn cặp phò cơ đã qui vị Đức Lý hay Đức Chí Tôn chưa chỉ định ai khác rồi Cơ bị bế không sử dụng nữa thì Đức Lý làm sao thực hiện quyền Giáo Tông chỉ đạo trực tiếp, điển hình là Hội Thánh hiện nay, nếu không có Đức Lý chỉ Đạo thì Hội Thánh sẽ tan rã à? nhưng có Hội Thánh nào bị ngưng cơ bút mà tan rã đâu cụ thể là Hội Thánh Tây Ninh ấy, chỉ cần Tuân thủ nghiêm túc Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.... mà buổi đầu Thầy ban truyền là điều hành việc Đạo trơn tru thôi, bằng chứng các Hội Thánh Hiện nay đang ngày một hoàn thiện dưới cơ cấu Ba Hội lập quyền ấy.</P>
<P>Nói như quí vị thì cơ bút bị bế thì tất cả những việc cần thông qua Đức Lý Giáo Tông sẽ không thực hiện được, rồi các chức sắc Thiên phong và nhơn sanh ngồi đó mà chờ à, chờ ai?  </P>
<P><strong>nói như Hiền Tài Nguyễn Long Thành ở câu này rất mâu thuẩn ".....Do đó mọi hình thức lên ngôi Giáo Tông ở các chi phái đều không hợp với Pháp Chánh Truyền......"</strong></P>
<P><strong>PCT qui định Phẩm Giáo Tông do công cử mà có kỳ dư Thầy ban thưởng</strong></P>
<P><strong>Tất cả các Giáo Tông ở các chi phái đăng vị điều do nhơn sanh công cử...... </strong></P>
<P><strong>Nếu nói "tất cả các Giáo tông ở các chi phái là do các tín đồ của chi phái đó công cử chứ không phải toàn bộ tín đồ Đạo Cao Đài công cử......" thì thiết nghĩ còn có thể chấp nhận </strong></P>
<P><strong>Nói để quí vị hiểu rằng từ khi lập Giáo đến nay có những việc mà các bậc tiền bói hay chúng ta không thể giải thích được tại sao? ấy mới là Thiên Cơ Mầu Nhiệm, chớ đừng vội kết luận một điều gì đúng hay sai cả , thí dụ: </strong></P>
<P><strong>Tất cả các Hội Thánh ngoại trừ Hội Thánh Tâ Ninh đều không công nhận Đức Hộ Pháp là Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài, mặc dù trong cơn đại khảo đảo Đức Quyền Giáo Tông có giao quyền Cửu Trùng Đài cho Đức Hộ Pháp và sau đó có bài Thánh Giáo do Hiệp Thiên Đài cung cấp : Cửu Trùng Không Kế An Thiên Hạ</strong></P>
<P><strong>                            Thì Để Hiệp Thiên Đứng (Đến)  Trị gì.......</strong></P>
<P><strong>Phân tích bài này ta thấy Thiêng Liêng ban Thánh Giáo với hàm ý tương đối chứ đây tuyệt đối là chỉ định Đức Hộ Pháp nắm Nhị Hữu Hình Đài. Pháp Chánh Truyền có qui định việc này không? ta có thể hiểu rằng đây là phần ân thưởng đặc biệt của Thiêng Liêng???!!</strong></P>
<P><strong>Hay trường hợp của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương gần như tuyệt đối nhơn sanh Ban Chỉnh Đạo công cử (điều này do quý vị phân tích chưa hợp với Pháp Chánh Truyền) nhưng trước đó Thiêng Liêng cũng đã "úp mở" rằng Ngài là Chưởng Quản Cữu Trùng Đài : ".... con trị ai Thầy cũng trị ai............." hay những bài Thánh Giáo do Đức Lý ban mà các phần trước Đệ Nammô đã đăng......... </strong></P>
<P><strong>Nói ra để thấy rằng việc gì cũng phải Thiên Nhơn hiệp nhất, cho dù Quyền Thiêng Liêng ban hành (Quyền Chí Tôn) nhưng có lúc không vận dụng được hoặc..... thì có Quyền Vạn Linh(Nhơn Sanh ) đối phó, ấy mới thấy rằng Đức Chí Tôn ban quyền bình đẳng cho các đẳng nhơn sanh.</strong></P>
<P><strong>Nếu quí vị nào không đồng ý với nhận định qua bài viết này  và bảo lưu ý kiến của Hiền tài Nguyễn Long Thành thì hãy tự suy nghĩ lại trường hợp này: nếu Đức Lý chưa thối vị Giáo Tông thì quyền Giáo Tông vẫn đó và cơ bút bị bế vậy những trường hợp có dụng đến Quyền Giáo Tông thì Hội Thánh sẽ giải quyết như thế nào?</strong></P>
<P><strong></strong> </P>
<P><strong>(còn tiếp)</strong></P>
<P><strong>Thanh Điện</strong></P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Thừa biết Đạo Cao Đài luôn tuân thủ theo Pháp Chánh Truyền,Thánh Ngôn Hiệp Tuyển,Tân Luật để mà hành Đạo.Âý mà tại Toà Thánh Tây Ninh lại có bài Thánh Thi</P>
<P>"Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ</P>
<P>Ngọc Hư định sửa mối Thiên thi.</P>
<P>Cửu Trùng không kế an thiên hạ,</P>
<P>Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì." (Nếu như vậy thì Toà Thánh Tây Ninh không tuân thủ Pháp Chánh Truyền,Tân Luật,Thánh Ngôn???)</P>
<P> Như vậy chúng ta phải suy nghĩ cẩn trọng lại,vì từ tháng 6 năm 1927 thì Thầy đã bế cơ,về sau có cơ bút thì chúng ta phải rất rất thận trọng với trò chơi con dao hai lưỡi nầy và dĩ nhiên không ngoại lệ là cơ giã.</P>
<P>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là cả hai mặt Thiên và Thế Tôn là rất Thiên Nhơn hiệp nhất,trên thuận lòng trời dưới hợp ý dân.(Mà thời gian này nghỉ hỏi số tín đồ của Đạo là bao nhiêu?Công cử lên bao nhiêu phiếu?)</P>
<P>
Dai Pho nói:
</P>
<P><FONT size=3>Hiền Nam Mô viết :  </FONT></P>
<P><FONT size=3> <EM><FONT color=#ff00ff>Xin hỏi mấy hiền huynh khi trục xuất hay ngưng quyền hành chánh các vị đại thiên phong thì cần đến những gì ạ?</FONT></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3> Xin thưa cùng hiền Nam Mô , trước hết chúng ta hãy bình tâm đặt ngược lại vấn đề rằng : Tại sao chư vị Chức Sắc Đại Thiên Phong phải bị trục xuất hoặc phải bị ngưng quyền hành??? Thì cũng do bởi Chức Sắc Đại Thiên Phong không trọn tuân mạng lịnh Hội Thánh ( Hội Thánh Duy Nhất được Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ thành lập , được sự ủng hộ của Chư Thần Thánh Tiên Phật , có Tân Luật - Pháp Chánh Truyền , có đầy đủ các phẩm Chức Sắc Đại Thiên Phong , có phẩm Giáo Tông được Đức Chí Tôn ân phong , v.v.v ). Xưa nay , công thưởng tội trừng đó là lẽ dĩ nhiên , huống lựa nền Đại Đạo của Chí Tôn mở ra đến thất ức niên để độ rỗi con cái của Ngài thì giá trị luật pháp và sự nghiêm minh để bảo tồn  phát triển một cơ đồ Đại Đạo là cần thiết dường nào??? Vì thế các Thánh Lịnh , Đạo Nghị Định , cùng các Luật Lệ chi mà Hội Thánh - Thánh Thể Chí Tôn ban hành nếu chư vị nào ngoan cố không tuân theo thì lẽ dĩ nhiên sẽ bị TRỤC XUẤT ! Tiêu biểu là Đạo Nghị Định Thứ 8 của Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch đó vậy ! Đôi lời ngu muội trình đăng , kính mong được chỉ giáo thêm !</FONT></P>
<P><FONT size=3>
</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hiền Huynh trả lời chưa đúng ý đệ !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Bây giờ cho đệ nói thẳng Vấn Đề,Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương được thọ phong phẩm Đầu Sư vào thời gian ngày 22/11/1930 (do nghị định Đức Lý Đại Tiên và Đức Hộ Pháp) nhưng đến ngày 28/07/1933 thì lại bị Đức Lê Trung và Đức Phạm Tắc cho ra tờ châu tri ngưng quyền hành Giáo Tông,mà tờ châu tri chẳng có sự đồng ý của HTĐ và nhơn sanh,theo đệ biết rằng chỉ có Toà Tam Giáo thì mới có quyền hành trục xuất và ngưng quyền hành chánh mà thôi.Đức Quyền Giáo Tông cho rằng Ngài và Phạm Hộ Pháp hiệp lại là Quyền Chí Tôn !?(Theo tờ châu tri số 1) Nhưng sau đó có cuộc họp thân mật giữa các chức sắc lớn tại Nữ Chánh Phối Sư Đường,sau cuộc họp ĐQGT và ĐHP phải rút lại tờ Nghị Định ngưng quyền hành chánh của hai vị.Mà trong thời gian ngưng quyền hành chánh ấy ĐHP lại đem 3 vị bên HTĐ qua nắm quyền hành,thật là sái luật Đạo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau khi sự việc có phần xoa dịu thì ĐCT giáng cơ vào ngày 14-1-1934 và có an ủi nỗi lòng của ĐGT NNT như sau :</FONT></P>
<P><FONT size=3>" Tương ! Thầy biết lòng con, nhưng con cũng nên biết con<BR>với Trang cũng vậy. Từ đây nên điều đình ổn thỏa với chức sắc <BR>Hiệp Thiên Đài thì chẳng sái bước nghe !"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sau khi nhận được biết được những điều sai của mình và nhắm mình không đảm trách được việc nữa cho nên đã ra tờ chầu tri xin an dưỡng bệnh và giao trách nhiệm lại cho năm vị là HP,4CPS.Có bài Thánh Giáo sau đây của Đức Chí Tôn nói rõ :"Hộ-pháp ! Nói với Trung rằng Thầy đã biết tình cảnh đạo ra<BR>sao và bởi đâu. Nó nên an tâm tin tưởng nơi sự hành động của<BR>mấy em của nó lối sau này, Thầy sẽ làm cho rõ cơ huyền diệu<BR>của đạo. Thầy chỉ khuyên các con nên giữ mình về một lối thử<BR>thách kế cận đây nữa !"</FONT></P>
<P><FONT size=3><BR> </P></FONT>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Trung ngôn

Active member
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">
Dai Pho nói:
 
</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><FONT size=3>Huynh Trung Ngôn </FONT> nói:
 </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P><FONT size=3><EM><SPAN style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Arial">Theo cá nhân đạo đệ: Chỉ có một điều là Pháp chánh truyền - văn bản luật cơ bản nhất mà Thầy ban lại không được tuân thủ nghiêm ngặt.</SPAN></EM><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> 
</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> Dám hỏi hiền huynh không biết Pháp Chánh Truyền tại sao lại không được tuân thủ nghiêm ngặt? Và vì lý do nào mà không tuân thủ , kế đến điều then chốt cần nhấn mạnh là những vị Chức Sắc Đại Thiên Phong nào đã không tuân thủ nghiêm ngặt Pháp Chánh Truyền , xin huynh vui lòng chỉ giáo cũng như có thí dụ cụ thể hơn cho đệ được minh tường ! Thành kỉnh tri ân trước !</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">
 <O:p></O:p></SPAN></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Vâng,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Bạn hỏi, mình trả lời:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">1. </SPAN><SPAN style="BACKGROUND: white; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Dám hỏi hiền huynh không biết Pháp Chánh Truyền tại sao lại không được tuân thủ nghiêm ngặt?</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Đối với câu hỏi trên, đệ không hiểu nên không thể trả lời được, xin bỏ qua!! </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trên diễn đàn, ai biết trả lời giùm đệ. Kính.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">2. </SPAN><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Và vì lý do nào mà không tuân thủ , kế đến điều then chốt cần nhấn mạnh là những vị Chức Sắc Đại Thiên Phong nào đã không tuân thủ nghiêm ngặt Pháp Chánh Truyền , xin huynh vui lòng chỉ giáo cũng như có thí dụ cụ thể hơn cho đệ được minh tường.</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">- Lý do tại sao không tuân thủ Pháp chánh truyền, đó là:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">  + một là cố ý làm trái, </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">  + hai là một lý do nào đó mà đệ không biết (thiên cơ, v.v. )</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">- Vì chủ đề là CÁC VỊ GIÁO TÔNG nên đệ chỉ xin tham gia theo chủ đề này thôi!! </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>  Vui lòng cùng đọc lại Thánh ngôn mà Thầy đã dạy tại </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Bài 45 / Q.1, </SPAN><EM><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Samedi 20, Novembre 1926, (16-10-Bính Dần) Từ Lâm Tự <O:p></O:p></SPAN></EM></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">"Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, song phải chịu cho toàn môn đệ công cử mới đặng, kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Chư môn đệ tuân mạng!"</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Arial">Pháp chánh truyền ghi như vậy thì chắc cũng đã rõ (Lời của Thầy chắc hẳn không ai dám cho là không đúng, nếu ai đó cho là không đúng thì đệ xin miễn bàn); nếu vẫn chưa rõ thì chúng ta lấy dấu phẩy (,) ngắc câu làm một ý; như vậy phần trích dẫn trên gồm có các ý sau:</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>a. </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">b. song phải chịu cho toàn môn đệ công cử mới đặng,</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">c. kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Arial">Chắc hẳn ý Thầy cũng cho xác phàm chúng ta (con người) biết được cách thức "có" được phẩm vị thiêng liêng này.</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Arial">Nếu lời Thầy ghi tại phần trích dẫn được phân tích ở trên vẫn chưa rõ thì xin xem lại (một hay nhiều lần) Pháp chánh truyền chú giải của Đức Hộ pháp Phạm công Tắc để biết rõ hơn.</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Nếu vẫn chưa rõ thì đệ xin phép từ chối trả lời các câu hỏi tiếp theo từ Huynh DaiPho về vấn đề tương tự nêu ở trên (xin được từ chối một cách thân thiện và lịch sự <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">).<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Căn cứ vào các tài liệu được ghi nhận tại Đạo sử hay các văn bản khác có được, chắc hẳn huynh DaiPho sẽ nhận ra được việc các danh xưng Giáo tông có được đã không tuân thủ các quy định ghi nhận tại Thánh ngôn hiệp tuyển, Pháp chánh truyền kể cả ngôi Giáo chủ (xin lưu ý: các Ngôi giáo tông và ngôi Giáo chủ có từ người phàm, trừ phẩm Giáo tông mà Đức Ngô Minh Chiêu đã không thọ nhận).</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Việc xác nhận một đối tượng là chức sắc vi phạm pháp luật của nền Đạo đạo tam kỳ phổ độ do Tòa tam giáo phán quyết (được ghi nhận tại Tân luật), việc này không phải việc của mình và đệ cũng không biết để trả lời (Đệ không bao giờ làm việc mà không thuộc phần hành của mình, xin thông cảm <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?:NAMESPACE PREFIX = V /></FONT><FONT size=3>).<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Kính. </SPAN></FONT></P>
 

Trung ngôn

Active member
<P> <FONT size=3>Thưa Quý huynh tỷ, </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ tham gia diễn đàn với mục đích học hỏi để mưu cầu sự hiểu biết thêm về nền Đại đạo tam kỳ phổ độ của Thầy - Đức Ngọc hoàng Thượng đế. Việc tham gia tại chủ để đã cung cấp đầy đủ cho sự thiếu hiểu biết của đệ. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại bài viết này, đệ xin phép không tham gia chủ đề này nữa. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong sự thông cảm từ Quý huynh tỷ (nếu không trả lời các câu hỏi tại diễn đàn cũng như các tin nhắn cá nhân).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P> 
 

NAMMÔ

New member
 
Trung Ngôn nói:
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>a. </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">b. song phải chịu cho toàn môn đệ công cử mới đặng,</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">c. kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">
</SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đệ xin sửa lại đôi chút có nghĩa là a + b = c.</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT face=Arial size=3>A.</FONT>Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> song phải chịu cho toàn môn đệ công cử mới đặng,</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">B. kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Xét về một mặc là đủ cho chúng ta đuợc địa vị ấy,song thiết nghỉ cả hai phải hiệp nhất mới THIÊN NHÂN HIỆP Ý,XUẤT ĐỒ THƠ đặng.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0cm" ="than1"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">=>Càng nghe những lời giải thích càng hợp với Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương hơn.Vì......đệ đã có giải thích nhiều</SPAN></P></SPAN> 
 

NAMMÔ

New member
<P><FONT size=3><strong> Đức Lý Thái Bạch có giáng cơ như sau :"</strong> Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao chức trọng phế trọn sự đời mà hành đạo, nhứt là người đương thời dưới quyền chánh phủ, <strong>như hai cột đạo là TƯƠNG, TRANG</strong> ; <strong>kế nữa người đạo công là HÓA</strong>,.........."</FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
<P>  Đức Lý Thái Bạch:</P>
<P>'...Thái Bính Thanh, <BR> Hiền hữu nói lại với Thượng Trung Nhật rằng Lão nhượng -<BR>trọn quyền Giáo Tông lại cho người cho đến ngày Hiệp Thiên Đài<BR>nhìn Cửu Trùng Đài rồi Lão sẽ hành chánh, nghe à !..."</P>
<P>=>Có nghĩa sau khi Đức Hộ Pháp thiệt công nhận Cửu Trùng Đài là trên Hiệp Thiên Đài thì Đức Lý Đại Tiên sẽ tiếp tục công việc Giáo Tông Vô Vi của mình.<BR></P>
 

Hạnh Vân

New member
<P> Huynh NAMMÔ nói thật là hay. Xin cho đạo muội nói đôi lời :</P>
<P>   1. <FONT size=3><strong>Phẩm Giáo Tông theo Pháp Chánh Truyền quy định là ngôi Chưởng Pháp và Đầu Sư tranh đặng</strong> , điều này được thừa nhận. Tuy nhiên , <strong><FONT color=#ff0000>phải do toàn thể tín đồ công cử , kỳ dư Thầy giáng cơ phong thưởng mới ra ngoài luật lệ ấy</FONT>.</strong> Bởi thế cho nên trongcác vị trên , ngoài hai vị <strong>NGÔ MINH CHIÊU được Thầy chỉ định ngôi GÁO TÔNG</strong> ( <EM><strong>Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi biết rằng: Có một người thờ Ngài rồi là Ông Ngô Quang Chiêu, tức nhiên Đức Chí Tôn muốn thâu Ông làm Giáo Tông  đầu   tiên đó. Có một điều lạ lùng suy nghĩ không ra nguyên cớ là Đức Chí Tôn biểu Bà Nữ Chánh Phối Sư  Hương Hiếu may sắc phục Giáo Tông cho Người, kỳ hẹn trong 10 ngày, Người sẽ được tôn làm Giáo Tông, trong thời gian 10 ngày, chỉ có 10 ngày mà thôi. <FONT color=#ff0000>Chúng tôi không hiểu nguyên cớ nào Ông Ngô Quang Chiêu không hưởng được địa vị ấy</FONT>." (Phạm Hộ Pháp thuyết đạo đêm 13-10-Giáp Ngọ</strong>). </EM>và</FONT></P>
<P><FONT size=3>2.  Đầu Sư <strong>THƯỢNG TRUNG NHỰT thì vào  mồng 3-10-Canh Ngọ (12-1-1930) một đàn cơ do Đức Hộ Pháp cầu cơ tại Hiệp Thiên Đài Toà Thánh, Đức Lý giáng cơ ban phẩm Quyền Giáo Tông ĐĐTKPĐ cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt thế danh Lê Văn Trung.</strong></FONT></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>Đạo Nghị định thứ nhì (trong Bát Đạo Nghị Định), điều thứ nhứt ban hành ngày 15-10-Canh Ngọ, Đức Lý phán rằng: <I>"<FONT color=#ff0000>Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác còn phần thiêng liêng đã có Lão</FONT>".</I> Như vậy Đức Lý và Đức Quyền Giáo Tông hợp lại đúng với lời Đức Chí Tôn định "<FONT color=#ff0000>Thiên nhơn hiệp nhất</FONT>".</FONT></strong></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>3. Ngoài hai vị kể trên đây các vị khác chỉ là GIÁO TÔNG do QUYỀN VẠN LINH CHI PHÁI lập vị chẳng có phận sự THêING LIÊNG giao phó.</FONT></strong></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>Kính cẩn !!!</FONT></strong></P>
 

NAMMÔ

New member
<P> VIỆC SẮP ĐẶT PHẨM VỊ THIÊN PHONG BAN ĐẦU :<BR><BR>Chính trong ngày mà hai quan niệm về việc khai đạo đã mâu<BR>thuẫn nhau đến tột độ, nghĩa là khi đức Ngô Minh Chiêu chưa muốn<BR>phô trương sớm cơ cấu thành hình mối đạo thì các ông Trung Cư<BR>Tắc lại mong cho công việc mau thành. Trong ngày đó , 13-3 Bính<BR>Dần (23-4-26) đức Cao Đài có dạy như sau, do các ông Cư Tấc<BR>chấp cơ :<BR><BR>Ba con nghe dạy sắp cuộc Thiên phong.<BR>Các con vui không ?.<BR>Đạo phát trể một ngày là một ngày hại nhơn sanh .<BR>Thầy nôn nóng nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng. Vậy<BR>thì ba con Trung Cư Tắc cứ sắp đặt thế này :<BR>TRUNG nghe. Con dời bài vị của Lý Bạch để dưới tượng Thầy<BR>, con dọn dẹp trong hết để một cái ghế kế một trang thờ , rồi để lên trên một cái ghế lớn làm ngôi GIÁO TÔNG, ba cái nửa để sắp hàng theo ở dưới đặng làm ngôi cho ba vi ĐẦu SƯ . Con phải bao<BR>bốn cái ghế ấy cho tinh khiết. Con em Thiên phục Giáo Tông mà để nơi ghế trên. Còn bộ Thượng thanh thì để giữa, bộ Ngọc thanh bên hữu. Còn ghế bên tả con phải viết một miếng giấy đề chữ THÁI cho lớn mà dán lên chỗ dựa .Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế, trước ba<BR>ngôi vị Đầu sư , vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vây :**Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn **lại vẽ thêm lá bùa *kim quang tiến* để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.Bàn Thầy giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ lôi, khi giáng cơ rồi thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị vị Đầu sư quì mà thề. Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ đằng trước ngó vô.<BR>Cư nghe dặn : Con biếu Tắc tắm rửa sạch sẽ, xông hương cho nó, biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón . Cười ... Đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp như hát bội,<BR>mà mắc nó nghèo Thầy không biểu. Bắt nó lên đứng trên, ngó mắt<BR>vô ngay ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vãi điều đắp mặt nó lại<BR>*LịCH, con viết một lá phù *Giáng ma xử* đưa cho nó cầm.<BR>*các con phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm thì ngày ấy thề mới đặng .<BR>*CƯ , khi đem ba bộ Thiên phục đến vọng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần đặng Thầy trấn thần trong ba bộ Thiên phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị Đầu Sư đến<BR>quì trước bửu ngai của nó đặng Thầy vẽ phù vào mình, khi hai vị Đầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu điện Thầy mà làm lễ 12 lạy, và trước ngôi Giáo Tông 9 lạy. Rồi biểu Giảng xướng lên : Phục vị .Thì hai người leo lên ngồi !<BR>*Cả thảy môn đệ phân làm ba ban dều quì xuống , biểu Tắc leo lên bàn ; con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc  đặng Thầy trục xuất nhơn thần<BR>nó ra ; nhớ biểu Hậu Đức xông hương tay cho nó, như em giựt<BR>mình té thì đỡ. rồi biểu hai vị Đầu sư xuống ngai , quì trước mạt Ngũ lôi , hai<BR>tay chấp trên đầu , quì ngay bùa Kim quang Tiên mà thề như vầy :<BR>" Tôi là Lê Văn Trung , tự Thiên ân là Thượng Trung Nhựt và Lê văn Lịch tự Thiên ân là Ngọc Lịch Nguyệt , thề Hoàng Thiên Hậu Thổ trước Bửu Pháp Ngũ lôi rằng làm tròn Thiên đạo mà dìu dắt cả<BR>mấy em , chúng tôi đều là môn đệ của Cao Đài Ngọc Đế nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành Tả đạo.Như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ lôi tru diệt."<BR>Ðến bàn vị Hộ Pháp cũng quì xuống vái y như vậy nhưng câu<BR>sau thì như vầy :<BR>" Như ngày sau phạm Thiên điều thề có Hộ pháp hành pháp, đọa<BR>Tam đồ, bất năng thoát tục .<BR>Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa " Phục vị " thì nhị Đầu sư<BR>trở lại ngồi trên ngai chư môn đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.<BR>Tới phiên các môn đệ , từ người đến bàn Ngũ lôi mà thề rằng :<BR>" Tên . . . . . họ . . . . . thề rằng từ đây giữ một đạo Cao Ðài Ngọc<BR>Đế chẳng đổi dạ đổi lòng , hiệp đồng chư môn đệ , gìn luật lệ Cao<BR>Đài như sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục "<BR>Tới trước bàn Hộ pháp cũng thế như vậy rồi mới đến lạy nhị<BR>vi Đầu Sư </P>
<P>Cư xin lỏi Thầy : Các môn đệ đều đến bàn Ngũ lôi và Hộ Pháp mà <BR>thề và đến nhị vị Ðầu Sư , còn Anh Chiêu thì thế nào ? <BR>" Thầy sẽ đợi lòng sám hối của nó , vì đã lo sợ cầu khẩn Thấy <BR>mấy bữa này . Nó cũng lại như các môn đệ khác vậy "<BR>Ðoạn này cho thấy rõ phần nhơn điển trong cơ bút các ông Cư Tắc , <BR>Ðức Ngô đã không nhận chức Giáo Tông thì việc lại lục nầy hỏi <BR>đến có nghĩa gì ?</P>
<P>********</P>
<P>Còn về bộ đồ,Đức Ngài cũng có đưa tiền cho bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu may bộ Thiên Phục Giáo Tông nhưng không mặc đặng.<BR></P>
<P><BR><BR> </P>
 

NAMMÔ

New member
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3> Trước hết xin kính chào Hiền Tỷ Giáo Hữu Văn Hạnh Vân</FONT></P>
<P><FONT size=3>
Hạnh Vân nói:
</FONT></P>
<P><FONT size=3>2.  Đầu Sư <strong>THƯỢNG TRUNG NHỰT thì vào  mồng 3-10-Canh Ngọ (12-1-1930) một đàn cơ do Đức Hộ Pháp cầu cơ tại Hiệp Thiên Đài Toà Thánh, Đức Lý giáng cơ ban phẩm Quyền Giáo Tông ĐĐTKPĐ cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt thế danh Lê Văn Trung.</strong></FONT></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>Đạo Nghị định thứ nhì (trong Bát Đạo Nghị Định), điều thứ nhứt ban hành ngày 15-10-Canh Ngọ, Đức Lý phán rằng: <I>"<FONT color=#ff0000>Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác còn phần thiêng liêng đã có Lão</FONT>".</I> Như vậy Đức Lý và Đức Quyền Giáo Tông hợp lại đúng với lời Đức Chí Tôn định "<FONT color=#ff0000>Thiên nhơn hiệp nhất</FONT>".</FONT></strong></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>
</FONT></strong></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>"Thiên Nhơn hiệp nhất " Ngài Trung và Ngài Lý Bạch là ???Ngài Lý Thái Bạch là Thiên là trời,Ngài Trung là Nhơn là Người tôi đồng ý,Mà Thiên Nhơn hiệp nhất chỉ có Hội Vạn Linh và Đức Chí Tôn mà thôi chứ không phải là một Người đặng.</FONT></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>Ngài Chỉ Ban Quyền Hành <strong>thay mặt</strong> Ngài mà thôi chứ Ngài đâu dám bang đặng tuỳ tiện ngôi vị Thiêng Liêng này cho bất cứ ai.Hãy nghe lại bài Thánh Giáo sau </FONT></P>
<P><FONT size=3>"...Thái Bính Thanh, <BR>Hiền hữu nói lại với Thượng Trung Nhật rằng Lão nhượng -<BR>trọn quyền Giáo Tông lại cho người cho đến ngày Hiệp Thiên Đài<BR>nhìn Cửu Trùng Đài rồi Lão sẽ hành chánh, nghe à !..."</FONT></P>
<P><FONT size=3>
Hạnh Vân nói:
</FONT></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>3. Ngoài hai vị kể trên đây các vị khác chỉ là GIÁO TÔNG do QUYỀN VẠN LINH CHI PHÁI lập vị chẳng có phận sự THêING LIÊNG giao phó</FONT></strong></P>
<P ="text03i"><strong><FONT size=3>
</FONT></strong></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>Chào! Ngài Ngô Văn Chiêu tuy là Giáo Tông do Đức Cao Đài bang thưởng nhưng Ngaì không nhận và được Đức Cao Đài trách cứ.</FONT></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>Còn <strong>Quyền</strong> Giáo Tông không phải là Giáo Tông mà chỉ là Đầu Sư mà thôi.Nhưng tín đồ dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương cũng xem Ngài như là người Anh Cả của mình vậy.</FONT></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>Còn các Hội Thánh khác thì đệ không biết do cơ bút hay Hội Vạn Linh,Nhưng Ban Chỉnh Đạo,Đức Giáo Tông Tương là Người được Thầy Thương,Đức Lý Chuộng.Và Đức Giáo Tông đã thọ nhận cầm giếng mối đạo nhơn sanh theo lời Đức Chí Tôn mà Đức Quyền Giáo Tông có gửi thư cho Quan Thống Đốc Nam Kỳ hay biết.Như vậy tại sao Hiền Tỷ lại nói chẳng có nhiệm vụ Thiêng liêng giao phó?</FONT></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>Còn Hội Vạn Linh ở Ban Chỉnh Đạo năm ấy có số Tín Đồ của toàn Đạo,chứ không riêng Ban Chỉnh Đạo.Và nói lại dù có riêng Ban Chỉnh đi chăng nữa,thì cũng là Tín Đồ Tây Ninh mà thôi.</FONT></P>
<P ="text03i"><FONT size=3>=>Đức Quyền Giáo Tông thượng Trung Nhựt,Thuận lòng trời mà chẳng hợp ý dân.Nếu chúng ta xem xét thận trọng lại sử Đạo sẽ hiểu được tại sao không hợp ý dân.(Có câu:"Lệnh vua thua lệ Làng",Vậy Thiên Nhơn không hiệp nhất ở chổ nầy )</FONT></P>
<P ="text03i"><FONT size=3></FONT> </P>
<P ="text03i"><FONT size=3></FONT> </P> 
 

Dai Pho

New member
<P> <FONT size=3>Kính cùng chư huynh tỷ !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Đạo Cao Đài từ ngày lập Pháp Chánh Truyền cho đến ngày hôm nay ( năm Đạo thứ 83 ) vẫn chưa có Giáo Tông Hữu Hình đó là một sự thật tuyệt đối và nếu không muốn nói là một sự thật nghiệt ngã chua cay. Ngoại trừ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mới có đựợc ân huệ lớn lao được Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch ban cho Đức Ngài Lê Văn Trung được vinh thăng phẩm Quyền Giáo Tông mà thôi , còn ngoại ra có lẽ là do tín đồ và người của Phái mình đưa lên ( dĩ nhiên đây chỉ là cách nhìn riêng của cá nhân Đại Phổ mà thôi , nhưng cũng là....sự thật ! )</FONT></P>
<P><FONT size=3> Dĩ nhiên bá gia thì bá tánh , cổ nhân có câu <EM><FONT color=#ff0000><strong>Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu</strong></FONT> </EM>. Đó là một điều rất hiển nhiên và có lẽ chủ đề này đã vô tình làm nên một bài thí dụ điển hình cho câu chân ngôn đó. Đức Chí Tôn cũng đã từng giáng cơ dạy con cái yêu dấu của Người rằng :</FONT></P>
<P><FONT size=3> <EM><strong>Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời </strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM><strong> Mình biết Đạo mình giữ đó thôi </strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM><strong> Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẽ</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM><strong> Phải trao nên chỗ để nên lời </strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3> NAM MÔ LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ <BR></FONT></P>
<P><FONT size=3> </FONT></P>
<P><FONT size=3> </FONT></P>
 

Thanh Điện

New member
<P> Huynh Đại Phổ</P>
<P>Huynh có vẽ quá lời khi đánh giá các Vị Tiền Bói qua bài viết Ngày gửi"05/8/2008 lúc 08:36
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =smText width="80%">
<P>nhưng dù sao cũng là nhận định của Huynh, xin nói thẳng những nhận định như thế trong buổi Đạo hiện nay không còn phù hợp nữa đâu. Những tư tương khắc khe, phân biệt của các tác giả qua những bài viết bên trên của chủ đề này càn cho thấy Họ (những tác giả đó) tu hay hướng Đạo một cách yếm thế và cô lập.</P>
<P>Hiền Huynh Đạt Tường qua các bài viết như ngày gửi 25/07/2008 lúc 13:40........ tiêu biểu cho thấy TƯ TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CHO THẾ HỆ HÔM NAY - THỜI ĐẠO BỊ PHÂN QUÁ LÀ  NHẬP THẾ  mà muốn nhập thế hảo hiệp thì phải hòa đồng, tuy bảng sắc mỗi nơi mỗi khác do vậy Việc THỐNG NHẤT THÀNH MỘT HỘI THÁNH LÀ PHẦN THIÊNG LIÊNG ĐỊNH. </P>
<P>Không biết Các Huynh Tỷ có để ý không? Đệ đã thấy Đạo Hạnh và tư tưởng của Huynh Đạt Tường qua từng bài viết ở tất cả chuyên mục của trang này mà cụ thể với đề tài này Huynh rất ít đăng bài nhưng những bài Huynh đăng đại ý cung cấp cho mọi người nguồn lịch sữ "Trung hòa" không định kiến bên nào hết. sau những loạt bài Huynh đăng các Huynh Tỷ khác tranh luận tạo nên không khí tranh chấp thì Hiền huynh lui bước không tham gia vào vòng Ngôn luận. QUA ĐÓ TA THẤY PHƯƠNG CHÂM CỦA NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG TRANG WEB NÀY.</P>
<P>Huynh Đại Phổ</P>
<P>Hình như Hiền Huynh chưa tra lời câu hởi của Đệ đã đăng:</P>
<P><strong>"..........Nếu quí vị nào không đồng ý với nhận định qua bài viết này  và bảo lưu ý kiến của Hiền tài Nguyễn Long Thành thì hãy tự suy nghĩ lại trường hợp này: nếu Đức Lý chưa thối vị Giáo Tông thì quyền Giáo Tông vẫn đó và cơ bút bị bế vậy những trường hợp có dụng đến Quyền Giáo Tông thì Hội Thánh sẽ giải quyết như thế nào?.........."</strong></P>
<P><strong>Ngược lại Huynh vẫn bảo lưu quan điểm của mình là có Phẩm Giáo Tông các chi phái làm sai PCT, Tân </strong><strong>Luật......vậy xin khoan bàn lại chuyện quá khứ mà hỏi tiếp Huynh một câu: Nếu sau ngày Đức Quyền Giáo Tông Qui Vị Hội Thánh TKPĐ (nay Là HT TN) có làm đúng theo các nguyên tắc phân quyền như PCT và Tân Luật qui định về Phẩm Vị Giáo Tông không? có ai dám trả lời là đúng !</strong></P>
<P><strong>Dĩ nhiên câu trả lời là không vì còn Giáo Tông tại thế đâu mà hành, chỉ còn Đức Lý Giáo Tông Vô vi mà thôi nhưng các Vị lưu ý rằng PHÁP CHÁNH TRUYỀN ...... CHỈ QUI ĐỊNH QUYỀN HÀNH CHO GIÁO TÔNG TẠI THẾ NÀY CHỨ KHÔNG CÓ QUI ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIÁO TÔNG CỦA ĐỨC LÝ (TỨC GT VÔ VI)</strong></P>
<P><FONT color=#ff0000>Thêm một câu nữa: hiện nay việc hành đạo không có Đức Lý chỉ đạo (không được phép dùng cơ bút kể cả tại Đền Thánh) Giáo Tông tại thế không có thì Quyền hành Giáo tông ai lãnh: thí dụ tất cả luật lệ của Đầu sư lập......... phải trình lê Giáo tông phê duyệt và giao cho Chưởng pháp xét nét, không còn Giáo Tông thì các Đầu Sư làm luật và trình Hội Thánh, Thượng Hội..... phê duyệt vậy có Sai với Pháp Chánh Truyền Không? Nói như Hiền Huynh tức là Tuân Thủ theo Pháp Chánh Truyền một cách thô cứng, HIỀN HUYNH HÃY NHÌN LẠI HỘI THÁNH CỦA MÌNH ĐANG THEO ĐUỔI XEM CÓ LÀM ĐÚNG THÊ PHÁP CHÁNH TRUYỀN VỀ VIỆC NÀY KHÔNG? NẾU CÓ THÌ HÃY ĐIỀU CHỈNH THÁI ĐỘ KHI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ HỘI THÁNH KHÁC TRONG NHỮNG VIỆC QUÁ KHỨ HAY HIỆN TẠI</FONT></P>
<P>Hiền Huynh Trung Ngôn</P>
<P>Đệ rất cảm kích những nghiên cứu để chỉ ra những bất hợp lý từ PCT, Tân Luật của Huynh với lời lẽ dè vặt ôn hòa, RIÊNG VIỆC TRƯỜNG HỢP GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG MÀ CÁC vị cho là sai chân truyền vì không do toàn đạo công cử, trường hợp này đệ sẽ giải thích như sau:</P>
<P>1/Quan Điểm thứ nhứt:  Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo tông toàn Đạo Cao Đài vì Thiên Ý đã định qua các Thánh Ngôn đã đăng: trường này giống như Đức Quyền Giáo Tông, được ân thưởng từ Thiêng Liêng, do vậy việc công cử hay không công cử không còn quan trọng. </P>
<P>2/ Phần nhiều các Huynh Tỷ trong diễn đàn này cũng như tín đồ Cao đài Tây Ninh nghĩ là Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo Tông của Toàn Đạo do công cử mà nên (và công cử sai qui định với PCT.....). xin nói thật quý vị trên có công nhận hay không công nhận là không quan trọng vì HT Cao Đài Ban Chỉnh Đạo không quan trọng quá vấn đề này với tất cả Hội thánh bạn cụ thể trích câu phát biểu của Vị Thượng Chánh Phối Sư tại Đại Hội ở Cao Đại Thống Nhất năm 1971: ".....Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo Tông của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo chúng ta thấy tất cả giấy tờ của Hội Thánh ban ra điều thể hiện rỏ điều này:</P>
<P align=center><FONT size=4>Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>Năm Đạo..................</FONT></P>
<P align=center><FONT size=4>Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương</FONT></P>
<P><FONT size=3>còn việc ngày sau Thiêng Liêng định về một Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (duy nhất một hội thánh) thì lúc ấy hãy để Quyền Thiêng Liêng và Toàn Nhơn sanh quyết đoán ai là Giáo Tông của toàn đạo..........." </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đây là lời phát biểu làm toàn thể các Vị Chức Sắc Hội Thánh Bạn và Quan chức chính phủ lúc ấy hài lòng, đồng tình.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3>Theo Đệ thì lời phát biểu này có thể xem là kết của chủ đề này riêng về Vị Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương. Quý vị tán thành chứ !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thanh Điện</FONT></P>
<P> </P></TD></TR></T></TABLE></P>
 

NAMMÔ

New member
<P>
Thanh Điện nói:
</P>
<P> <strong>Ngược lại Huynh vẫn bảo lưu quan điểm của mình là có Phẩm Giáo Tông các chi phái làm sai PCT, Tân Luật......vậy xin khoan bàn lại chuyện quá khứ mà hỏi tiếp Huynh một câu: Nếu sau ngày Đức Quyền Giáo Tông Qui Vị Hội Thánh TKPĐ (nay Là HT TN) có làm đúng theo các nguyên tắc phân quyền như PCT và Tân Luật qui định về Phẩm Vị Giáo Tông không? có ai dám trả lời là đúng !</strong></P>
<P><FONT size=3>
</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin hỏi:"Hiệp Thiên Đài là nơi Đức Giáo Tông đến cầu cơ"Vậy hỏi tại Toà Thánh Tây Ninh có làm như vậy hay không ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại Toà Thánh Tây Ninh có tới hai Quyền Giáo Tông là Đức Lê Văn Trung và Đức Phạm Công Tắc.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại Toà Thánh Tây Ninh không tuân thủ theo Pháp Chánh Truyền vì đã có cải cách qua bài hai câu Thánh Thi trích từ TNHHT như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>"Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ</FONT></P>
<P><FONT size=3> Ngọc Hư định sửa mối Thiên thi</FONT></P>
<P><FONT size=3>...." </FONT></P>
<P><FONT size=3>
Thanh Điện nói:
</FONT></P>
<P>Quan Điểm thứ nhứt:  Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo tông toàn Đạo Cao Đài vì Thiên Ý đã định qua các Thánh Ngôn đã đăng: trường này giống như Đức Quyền Giáo Tông, được ân thưởng từ Thiêng Liêng, do vậy việc công cử hay không công cử không còn quan trọng. </P>
<P>
</P>
<P><FONT size=3>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc là Người đã đựoc Đức Chí Tôn chọn làm Người chủ của nhân Loại,tức là Giáo Chủ Phần Nhơn Đạo,và được Đức Quyền Giáo Tông giao lại nhiệm vụ cầm giềng mối đạo nhơn sanh cho Người quản,vì ĐQGT chỉ là thay tạm cho Đức Giáo Tông hữu hình mà thôi</FONT></P>
<P>(Vì lúc ấy chưa có Giáo Tông hữu hình nên Đức Giáo Tông vô vi Lý Thái bạch đã giao quyền hữu hình cho QGT LVTr tạm chưởng quản và Đức Lý có nói </P>
<P>:"...Thái Bính Thanh, <BR>Hiền hữu nói lại với Thượng Trung Nhật rằng Lão nhượng -<BR>trọn quyền Giáo Tông lại cho người <strong>cho đến ngày</strong> Hiệp Thiên Đài<BR>nhìn Cửu Trùng Đài <strong>rồi Lão sẽ hành chánh</strong>, nghe à !..."</P>
<P>Như vậy ta đủ Thấy Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Chơn Linh của Đức Lý Thái Bạch,và toàn Đạo gọi Ngài là ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯONG.Tại sao đệ nói ta đủ thấy ???Bởi vì khi Ban Chỉnh Đạo lập thành thì chiều cùng ngày Đức Quyền Giáo Tông quy liễu)</P>
<P><FONT size=3>Kết Luận Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Thuận Nhơn Tâm,Hợp Thiên Ý.Là Giáo Chủ Khoa Nhơn Đạo.Là Đức Thiên Tôn và Thế Tôn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mà thử hỏi người đứng đầu Khoa Nhơn Đạo là Phẩm Vị Thiêng Liêng nào ?</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Dai Pho

New member
<P> <FONT size=3>Xin nhắc lại câu nói của cổ nhân : <FONT color=#0000ff>Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu</FONT>. Thì hiền Hạnh Vân nói nữa làm gì cho thêm buồn lòng nhau ! </FONT></P>
<P><FONT size=3> Mấy lời góp ý đăng trình , đệ hoàn toàn không có ý kiến gì hết !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Hồn ai nấy giữ , ai tin ai , thờ ai , nhìn ai là chuyện của cá  nhân mình mà !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Bá gia thì bá tánh đó là điều dĩ nhiên mà ! <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3> Kính kiếu ! </FONT></P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Kính thưa quý huynh tỷ cùng các bạn,</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Với tiêu đề của chủ đề: "các vị giáo tông", chúng ta đã trao đổi và cơ bản cung cấp đủ thông tin cần thiết cho chủ đề này. Bên cạnh, các bài viết càng về sau càng đi xa nội dung cần trao đổi. Vì vậy, Admin xin được đóng chủ đề này lại để kết thúc.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Sau 48h nếu không có ý kiến gì khác từ phía BQT, tức việc thực hiện này có hiệu lực.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Xin cảm ơn quý huynh tỷ đã trao đổi và đóng góp tại chủ đề này.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Trân trọng!</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Admin - Thành viên BQT.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);">
 

Facebook Comment

Top