CẢNH XUÂN...(Thơ chơi chữ)

ThachKhe

Administrator
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left>
                                        <strong><FONT color=#ff0000 size=4>CẢNH XUÂN</FONT></strong></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Thú vui thơ rượu chén đầy vơi;</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Hoa cài đậu Trúc cành xanh biếc,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Qua lại khách chờ sông lặng sóng,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người;</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười...</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><FONT size=3>(Đọc xuôi ngược và biến đổi thành <strong>8</strong> bài thơ.)</FONT></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><FONT size=3>                          "Không có tác giả"</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
</P>
<P dir=ltr><FONT size=3>Trên đây là trích nguyên tài liệu mà Thạch Khê sưu tầm được. Quý huynh tỷ đệ muội có thể tìm ra được 8 bài thơ trong một bài thơ này. Bên cạnh đó...mời cùng họa...</FONT></P>
<P dir=ltr><FONT size=3><strong>Chúc hoan hỷ...!</strong>              </FONT></P><EM>(Xin lưu ý: "không có tác giả" - đây là câu trong tài liệu tìm được, Tk giữ đúng tài liệu)</EM>      
 

ThachKhe

Administrator
<P> Chẳng hạn sau đây là một bài được lấy từ trong Bài Thơ trên: (Thay vì đọc xuôi thì ta đọc ngược lại)</P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Bỗng trầm đàn hát tiếng ngân xa;</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Sóng lặng sông chờ khách lại qua.</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Biếc xanh cành Trúc đậu cài hoa;</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Vơi đầy chén rượu thơ vui thú,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.</FONT></strong></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Nếu Thạch Khê khẳng định từ bài Bát Cú này có thể tạo thêm 7 bài nữa để ra tổng cộng 8 bài thì có thể nói chắc rằng 99.99% là của Đức Lý Giáo Tông</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin thử giới thiệu một bài biến đổi theo huóng dẫn của Đức Lý Thái Bạch:</FONT></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Ta mến <U>thú vui</U> ánh sáng <FONT color=#ff0000>ngời</FONT>,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4><U>Cảnh xuân</U> thơ rượu chén đầy <FONT color=#ff0000>vơi;</FONT></FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Hoa cài <U>lá quyện</U> cành xanh biếc,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4><U>Đậu trúc</U> hương xuân sắc thắm <FONT color=#ff0000>tươi</FONT>.</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Qua lại <U>ngược xuôi</U> sông lặng sóng,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4><U>Khách chờ</U> thuyền đợi bến đông <FONT color=#ff0000>người;</FONT></FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Xa ngân <U>tha thướt</U> đàn trầm bổng,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4><U>Tiếng hát</U> bóng ai mắt mĩm <FONT color=#ff0000>cười</FONT>...</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><FONT color=#0000ff size=4>Mời các bạn tiếp tục</FONT></P>   
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Cách 2: Lấy chữ 3 và 4 câu nhì kết với câu một từ chữ thứ 3 đến hết câu. Lấy 2 chữ đầu câu nhì và 2 chữ đầu câu nhứt rồi kết với 3 chữ cuối câu nhì. Chúng ta có bài thơ thứ 3</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Thơ rượu</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> cảnh xuân ánh sáng ngời,</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Thú vui </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">ta mến</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> chén đầy vơi</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">;</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Hương xuân</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> đậu Trúc cành xanh biết,</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Lá quyện </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">hoa cài</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> sắc thắm tươi.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Thuyền đợi</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> khách chờ sông lặng sóng,</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Ngược xuôi </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">qua lại</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> bến đông người</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">;</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Bóng ai</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> tiếng hát đàn trầm bổng,</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Tha thướt </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">xa ngân</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"> mắt mĩm cười...</SPAN></B></P>
 

thienngo

New member
<P>   <FONT color=#000066 size=3>Hoán đổi 4 chữ đầu  trong mỗi 2câu ta đươc :<BR></FONT><BR><BR>    <FONT color=#000066 size=3><strong>Thơ rượu thú vui</strong> <EM>ánh sáng ngời<BR>    <strong>Cảnh xuân ta mến</strong> chén đầy vơi<BR>    <strong>Hương xuân lá quyện</strong> cành xanh biếc<BR>    <strong>Đậu trúc hoa cài</strong> sắc thắm tưoi<BR>    <strong>Thuyền đợi ngược xuôi</strong> sông lặng sóng<BR>    <strong>Khách chờ qua lại</strong> bến đông người<BR>    <strong>Bóng ai tha thướt</strong> đàn trầm bổng<BR>    <strong>Tiếng hát xa ngân</strong> mắt mĩm cười.</EM></FONT></P> 
 

DT

New member
Hay thiệt
<br />
<br />Nhưng mà mới chỉ được 5/8 mà thôi . Vậy các bài còn lại như thế nào hở các huynh tỷ ?
<br />
<br />Nhưng tiếc thay chúng ta chưa biết tác giả chính xác là vị nào !
 

thienngo

New member
<P>    3 bài nữa  , các bạn sẽ áp -dụng BÀI ĐỌC NGƯỢC của Thạch-Khê</P>
<P>theo 2 lối áp dụng của  Huynh ĐẠT-TƯỜNG và lối hoán đổi 4 chữ trong 2 câu của mình thì ĐỦ.<BR>   Các bạn thử áp-dụng  tìm ra 3 bài nữa xem sao !</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Mình có nghiên cứu đề tài THẦN TIÊN THI DIỆU BÚT thì thấy ngoài Đức Lý Thái Bạch ra thì hình như không có Đấng Thiêng Liêng nào ban cho những bài thơ mà từ 1 bài ban đầu có thể biến hoá ra thêm 7 bài nữa để trở thành tất cả là 8 bài.</P>
<P>Đã sưu tầm được 5 bài như thế</P>
 

ThienThanh

New member
 
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Bỏ 3 chữ đầu , hoán đổi chữ thứ 4 và 5 cho nhau :</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Ánh xuân sáng ngời,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Chén rượu  đầy vơi;</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Cành trúc  xanh biếc,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Sắc xuân  thắm tươi.</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Sông chờ lặng sóng,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Bến đợi  đông người;</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Đàn hát  trầm bổng,</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Mắt ai mĩm cười...</FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4>Bài thơ này nếu đệ không lầm thì hình như là của một người đời chứ không phải từ cơ bút (của Đức Lý) như Hiền huynh Đạt Tường nói. </FONT></strong></P>
<P dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=left><strong><FONT size=4></FONT></strong> </P>
 

DT

New member
Xin đề nghị thử 1 bài khác:
<br />
<br />Ánh sáng ngời,
<br />Chén đầy vơi;
<br />Cành xanh biếc
<br />Sắc thắm tươi.
<br />
<br />Sông lặng sóng,
<br />Bến đông người;
<br />Đàn trầm bổng,
<br />Mắt mĩm cười.
 

DT

New member

<br />
<br />Bóng thướt tha
<br />Tiếng ngân xa
<br />Thuyền xuôi ngược
<br />Khách lại qua
<br />
<br />Hương quyện lá
<br />Đậu cài hoa
<br />Thơ vui thú
<br />Cảnh mến ta
 

hoalacvung

New member
<P>Tiểu muội cũng xin góp vui cùng quý huynh tỷ!</P>
<P><U><strong>Rượu thú thơ vui</strong></U> ánh sáng ngời<BR><U><strong>Cảnh xuân ta mến</strong></U> chén đầy vơi<BR><strong><U>Lá xuân hương quyện</U></strong> cành xanh biết<BR><strong><U>Đậu trúc cài hoa</U></strong> sắc thắm tươi<BR><strong><U>Xuôi ngược đợi thuyền</U></strong> sông lặng sóng<BR><strong><U>Lại qua chờ khách</U></strong> bến đông người<BR><strong><U>Bóng ai tha thướt</U></strong> đàn trầm bổng<BR><strong><U>Tiếng hát ngân xa</U> </strong>mắt mĩm cười.</P> Vừa hoán vị  mỗi câu và đổi vị trí cho nhau ta sẽ có được một bài thơ như trên.        
 

soul

New member
<P>               Vịnh xuân trên núi Bà Đen <BR><BR>Ta mến cảnh xuân góp chút lời <BR>Thú vui thơ-được , rượu thì thôi <BR>Hoa đào tươi với nhành mai điểm <BR>Một góc trời xuân , góc tình người <BR><BR>Xuống xuống lên lên cảnh xuân bồng <BR>Rung rinh ta lướt giữa bầu không <BR>Khi lên theo cáp về máng trượt <BR>Ấm áp trong tay , thoả tấm lòng. </P>
<P><BR>Thằng em nhỏ không biết làm thơ chỉ đùa cho vui .Anh chị đừng cười nỗi niềm thằng em với tình yêu danh lam thắng cảnh quê nó. <BR><BR>Tết vui vẽ ! Các anh chị chớ nên quá chén để giữ hoà khí nha.  </P>
 

hoalacvung

New member
<P>Mến cảnh xuân ta ánh sáng ngời<BR>Vui thơ rượu thú chén đầy vơi<BR>Trúc cài hoa đậu cành xanh biếc<BR>Xuân quyện lá hương sắc thắm tươi<BR>Chờ khách lại qua sông lặng sóng<BR>Xuôi thuyền đợi ngược bến đông người<BR>Ngân xa tiếng hát đàn trầm bổng<BR>Ai bóng thướt tha mắt mĩm cười.</P>   
 

thienngo

New member
<P><BR>  Hi ,hi...<BR>  Hoalacvung , biến hóa không có nguyên-tắc.<BR>  Câu thứ 7 , không đúng niêm rồi !:<BR>   <BR>   <strong><FONT size=3>Hát <FONT color=#990000>tiếng </FONT>ngân <FONT color=#0000cc>xa </FONT>đàn<FONT color=#993300> trầm </FONT>bổng    <BR></FONT></strong>   <BR>   thân mến !          </P>
 

thienngo

New member
<P>    Xin được hợp tác với Soul, cho bài thơ trên hoàn chỉnh nhé !<BR><BR>             <FONT size=3><strong> Vịnh xuân trên núi Bà Đen<BR></strong></FONT><BR>      <FONT color=#000066 size=3><EM> <FONT color=#0000ff>Ta mến cảnh xuân góp chút lời ,<BR>       Vui thơ thì được , rượu thì thôi !<BR>       Hoa đào tươi với nhành mai điểm ,<BR>       Một góc trời xuân núi với người<BR>       Xuống xuống lên lên vui rộn rịp ,<BR>       Qua qua lại lại thích chơi vơi .<BR>       Trong tay ấm-áp tình xuân mới<BR>       Ngồi Cáp vui sao giữa đất trời !</FONT></EM></FONT></P>
 

thienngo

New member
<P>    </P>
<P>  <FONT color=#000099 size=3><EM>Ngồi Cáp vui sao giữa đất trời<BR>  Lướt trong không khí chẳng tăm hơi<BR>  Cảnh xa có dịp nghe gần gủi<BR>  Người lạ rồi quen tiếng nói cười<BR>  Núi  ấy  ngày xưa chưa được biết<BR>  Hay sao lại phải mượn tên người ?<BR>  Khói hương còn tỏa nơi rừng núi ,<BR>  Nhớ kẻ tu-hành , khách đến chơi...</EM></FONT></P><FONT color=#000099> </FONT>  
 

hoalacvung

New member
<P><FONT color=#000066 size=3> Sự hợp tác thật tuyệt vời! Tiểu Muội cũng bắt chước huynh Thiện Ngộ dựa theo bài thơ của Soul họa đôi vần :</FONT></P>
<P><strong><FONT color=#000066><FONT size=3>     </FONT><FONT size=4>   Vịnh Núi Bà Đen</FONT></FONT></strong></P>
<P><FONT color=#000066 size=3>Cảnh sắc ngày xuân ánh sáng ngời<BR>Rượu thơ hòa quyện lững lờ vơi<BR>Hoa Đào tươi với nhành mai điểm<BR>Một góc tình xuân nụ thắm tươi<BR>Xuống xuống lên lên ngờ ngợ sóng<BR>Chập chờn nhô nhấp bóng con người<BR>Theo làn cóp trược chung hòa điệu<BR>Duyên dáng môi ai chúm chím cười.</FONT></P>
<P><FONT color=#000066 size=3></FONT> </P><FONT color=#000066 size=3> </FONT>
 

hoalacvung

New member
<FONT size=3> Huynh ThienNgo ơi! Còn 2 bài nữa chưa ra đời (theo như huynh thạch khê) mà những nguyên tắc biến hóa mà muội biết thì các huynh đã sử dụng rồi, nên Muội biến đại (biến hóa khôn lườn đó<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">)để cho có thơ....!...hi...hi hi... Có như vậy mấy huynh mới trổ tài cho muội và các thành viên trên Diễn Đàn có dịp để mở tầm mắt! Muội mong sớm được diện kiến  những bài còn lại theo một nguyên tắc nhất định để học hỏi thêm. <BR>                                                                                                                                                           thân ái!</FONT>
 

ThachKhe

Administrator
<P>Kính chào quý huynh tỷ đệ muội,</P>
<P>Chà, thấy quý huynh tỷ họa bài "Vịnh Núi Bà Đen" thật hay quá. Tuy nhiên, Thạch Khê có bài họa này cũng hay..nên muốn giới thiệu đến quý vị. </P>
<P>Sau đây là bài họa của một vị Đạo Hữu thuộc Thánh Thất Từ Vân (Quảng Nam):</P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P>        <FONT size=4><FONT color=#ff0000>CẢNH XUÂN </FONT>(<FONT color=#0000ff>Họa</FONT>)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Ta đến vui xuân chúc rạng ngời,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bạn cùng ta cạn chén đầy vơi,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoa tô sắc đượm Tình thêm thắm</FONT></P>
<P><FONT size=4>Lá quyện hương nồng nghĩa tốt tươi.</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>Qua lại xuân vui cầu chúc bạn,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Đó đây mừng tết viếng thăm người</FONT></P>
<P><FONT size=4>Xa gần nỗ Pháo<FONT color=#0000ff size=2>(1)</FONT> nghe vui thú,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Tha thiết nhìn nhau với mĩm cười...</FONT></P>
<P><FONT size=4>                            Võ Thanh Quả</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P>-----------------</P>
<P><EM><FONT color=#0000ff>(1)</FONT> - Bài họa này được viết trong thời gian mà tại Việt Nam còn dùng Pháo trong dịp tết.</EM></P>
 

Facebook Comment

Top