CẢNH XUÂN...(Thơ chơi chữ)

ThachKhe

Administrator
<P>À, bài Họa trên của đạo huynh Võ Thanh Quả cũng có ý từ một bài thơ biến hóa thành 8 bài thơ. Chẳng hạn, sau đây là bài đọc ngược:</P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Cười mĩm với nhau nhìn thiết tha,</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Thú vui nghe Pháo nỗ gần xa,</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Người thăm viếng tết mừng đây đó</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Bạn chúc cầu Xuân vui lại qua,</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong></strong></FONT> </P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Tươi tốt nghĩa nồng hương quyện lá,</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Thắm thêm Tình đượm sắc tô Hoa,</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Vơi đầy chén cạn Ta cùng Bạn</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0033cc size=3><strong>Ngời rạng chúc xuân vui đến ta.</strong></FONT></P>
<P>-------------------------</P>
<P>Kính chúc một năm mới hoan hỷ!</P> 
 

thienngo

New member
<P>    <BR>  Chào các bạn !<BR><BR>  Một bài thơ Bát-cú Đường luật , biến hóa thành 8 bài  là rất khó , không những là khó ở chỗ  về niêm luật ,  mà chủ yếu là khó về mặt Ý-nghĩa.!<BR>  Một bài đọc ngược khó ở chỗ có sắp được vần ngược !<BR>  Một bài bình thường cũng có thể biến đổi ra 3 bài nữa , tổng cộng là 4 bài  , theo 2 cách của Huynh Đạt-Tường hướng dẫn và cách đổi 4 chữ trong mỗi hai câu liền nhau. , nếu bài này có thể đọc ngược được thì cũng có thể sinh thêm 3 bài nữa , như vậy sẽ có 8 bài tất cả !  Cũng giống như Bát-quái...<BR>   Ta thử áp dụng vào bài đọc ngược của Huynh Võ-Thanh-Quả nhé :<BR><BR>   <FONT size=3>Cười mĩm thú vui nhìn thiết tha<BR>   Với nhau nghe pháo nổ gần xa<BR>   Người thăm bạn chúc mừng đây đó<BR>   Viếng tết cầu xuân vui lại qua<BR>   Tươi tốt thắm thêm hương quyện lá<BR>   Nghĩa nồng tình đượm sắc tô hoa<BR>   Vơi đầy ngời rạng ta cùng bạn<BR>   Chén cạn chúc xuân vui đến ta<BR><BR><BR>   Nghe pháo với nhau nhìn thiết tha<BR>   Thú vui cười mĩm nỗ gần xa<BR>   Cầu xuân viếng tết mừng đây đó<BR>   Bạn chúc người thăm vui lại qua<BR>   Tình đượm nghĩa nồng hương quyện lá<BR>   Thắm thêm tươi tốt sắc tô hoa<BR>   Chúc xuân chén cạn ta cùng bạn<BR>   Ngời rạng vơi đầy vui đến ta <BR><BR>   Nghe pháo thú vui nhìn thiết tha<BR>   Với nhau cười mĩm nỗ gần xa<BR>   Cầu xuân bạn chúc mừng đây đó<BR>   Viếng tết người thăm vui lại qua<BR>   Tình đượm thắm thêm hương quyện lá<BR>   Nghĩa nồng tươi tốt sắc tô hoa<BR>   Chúc xuân ngời rạng ta cùng bạn<BR>   Chén cạn vơi đầy vui đến ta.<BR><BR><BR></FONT>  Ba bài trên sinh ra từ bài đọc ngược của bạn Võ-Thanh-Quả  !<BR>   Hay quá nhỉ </P>
 

xuân bình

New member
empty.gif
Cảnh Xuân 1 ( Xuân yêu ) 24 cách đọc


empty.gif

Cảnh Xuân
( Xuân Yêu ) 24 cách đọc
Thuận nghịch độc

272392131.gif

Đọc thuận
( I )
Ta mến Cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười

Đọc nghịch

( II)
Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta


Cách đọc 3
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười

Cách đọc 4

bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
Đọc nghịch

Mắt ai bóng thiết tha

Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi Thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc (5)

Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc thuận

Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi Thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thiết bóng ai

Cách đọc (6)

Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc nghịch

Cười mỉm mắt ai

Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân

Cách đọc (7)

Bỏ 4 từ đầu đọc thuận

Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười

Cách đọc (8)

Bỏ 4 từ cuối đọc nghịch

Bóng thiết tha

Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta

Trên đây là 8 cách đọc cơ bản

Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau:

Cách đọc (9)

Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
Đọc thuận

Ánh xuân sáng ngời

Chén rượu đầy vơi
Cành trúc xanh biếc
Sắc xuân thắm tươi
Sông chờ lặng sóng
Bến đợi đông người
Đàn hát trầm bổng
Mắt ai mỉm cười

Cách đọc (10)

Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
Đọc nghịch

Bóng ai thiết tha

Tiếng hát ngân xa
Thuyền đợi xuôi ngược
Khách chờ lại qua
Hương xuân quyện lá
Dậu trúc cài hoa
Thơ rượu vui thú
Cảnh xuân mến ta

Cách đọc (11)

Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc đảo từ
Đọc thuận

Ánh xuân - cảnh sáng ngời

Chén rượu thơ đầy vơi
Cành trúc dậu xanh biếc
Sắc xuân hương thắm tươi
Sông chờ khách lặng sóng
Bến đợi thuyền đông người
Đàn hát tiếng trầm bổng
Mắt ai - bóng mỉm cười

Cách đọc (12)

Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
Đọc đảo từ
Đọc nghịch

Bóng ai - mắt thiết tha

Tiếng hát đàn ngân xa
Thuyền đợi bến xuôi ngược
Khách chờ sông lại qua
Hương xuân sắc quyện lá
Dậu trúc cành cài hoa
Thơ rượu chén vui thú
Cảnh xuân - ánh mến ta

Cách đọc (13)

Đọc theo cơ bản chéo câu
Đọc thuận, ngược chéo câu vần
Đọc thuận phải

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Thú vui thơ rượu bến đông người
Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc (14)

Đọc nghịch ,thuận chéo câu vần
Đọc nghịch trái

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
Người đông bến đợi hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc khách lai qua
Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (15)

Đọc nghịch, thuận chéo câu vần
Đọc nghịch phải

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
Qua lại khách chờ sắc thắm tươi
Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
Hoa cài dậu trúc bến đông người
Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Cách đọc (16)

Đọc thuận, nghịch chéo câu vần
Đọc thuận trái

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
Biếc xanh cành trúc thuyền xuôi ngược
Tươi thắm sắc xuân khách lai qua
Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
Người đông bến đợi dậu cài hoa
Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Cách đọc (17)

Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
Đọc thuận trái

Ánh xuân ngời sáng bóng thiết tha

Thơ vui rượu thú tiếng ngân xa
Dậu cài cành trúc thuyền xuôi ngược
Sắc xuân hương quyện khách lại qua
Sông lặng sóng chờ tươi thắm lá
Bến đông người đợi biếc xanh hoa
Đàn trầm bổng hát đầy vơi chén
Mắt ai cười mỉm cảnh mến ta

Cách đọc (18)

Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
Đọc nghịch trái

Bóng ai mắt mỉm ánh sáng ngời

Đàn trầm hát bổng chén đầy vơi
Bến đông thuyền đợi cành xanh biếc
Sông lặng sóng chờ sắc thắm tươi
Hương lá quyện xuân qua lại khách
Dậu hoa cài trúc ngược xuôi người
Rượu vui thơ thú xa ngân tiếng
Ta mến cảnh xuân thiết tha cười

Cách đọc (19)

Lục bát đọc thuận

Cảnh xuân ta mến ánh ngời

Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
Hoa cài dậu biếc sáng xanh
Sắc xuân lá quyện thắm cành hương tươi
Bến sông Thuyền đợi đông người
Lại qua sóng lặng ngược xuôi khách chờ
Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai
(Bóng ai cười mỉm mắt thơ
Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

Cách đọc (20)

Lục bát đọc nghịch

Mắt ai cười mỉm thiết tha

Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
Bến sông sóng lặng đông người lại qua
Bóng xanh dậu biếc cài hoa
Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

Cách đọc (21)

Lục bát đọc thuận

Ánh xuân ngời sáng thú vui

Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
Trúc xanh dậu biếc cài hoa
Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
Bến sông khách đợi ngược xuôi
Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

Cách đọc (22)

Lục bát đọc nghịch

Mắt ai cười mỉm thiết tha

Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
Ngược xuôi bến đợi người đông
Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
Sắc hương quyện lá biếc xanh
Hoa cài dậu trúc thắm cành xuân tươi
Thú vui rượu chén vơi đầy
Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

Cách đọc (22b)

Lục bát tự do
Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
Thành bài lục bát tự do

Bến sông cảnh đợi người đông

Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
Hoa cài dậu trúc bóng xanh
Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

Cách đọc (24)

Lục bát tự do

Thú vui ta mến cảnh xuân

Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
Dậu xanh cành biếc hoa cài
Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
Sông chờ sóng lặng bóng vơi
Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn

haythonguyen - Xuân Bình


Góp xuân yêu & sửa lỗi tải sai

Xin Chúc Vui

 
Sửa lần cuối:

xuân bình

New member
Cảnh Xuân 20 (Xuân Sắc -Sắc Xuân) Thuận nghịch độc

Cảnh Xuân 20
(Xuân Sắc - Sắc Xuân)
Thuận nghịch độc

Độc thuận
I
Xuân sắc ánh ngời sóng nhạc vui
Luyến xuân tình nhớ nét xuân tươi
Xuân hường trải nước màu xanh mới
Liễn đỏ hòa thanh lộc sáng tươi
Xuân chúc rượu nồng hương ấm thắm
Cảnh cười thơ đẹp nụ mơ tươi
Xuân yêu mãi mãi đời thương mến
Xuân ửng má hồng dáng liễu tươi

Độc nghịch

II
Tươi liễu dáng hồng má ửng xuân
Mến thương đời mãi mãi yêu xuân
Tươi mơ nụ đẹp thơ cười cảnh
Thắm ấm hương nồng rượu chúc xuân
Tươi sáng lộc thanh hòa đỏ liễn
Mới xanh màu nước trải hường xuân
Tươi xuân nét nhớ tình xuân luyến
Vui nhạc sóng ngời ánh sắc xuân

Cách đọc 3
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Ánh ngời sóng nhạc vui

Tình nhớ nét xuân tươi
Trải nước màu xanh mới
Hòa thanh lộc sáng tươi
Rượu nồng hương ấm thắm
Thơ đẹp nụ mơ tươi
Mãi mãi đời thương mến
Má hồng dáng liễu tươi

Cách đọc 4

Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
Độc nghịch

Dáng hồng má ửng xuân

Đời mãi mãi yêu xuân
Nụ đẹp thơ cười cảnh
Hương nồng rượu chúc xuân
Lộc thanh hòa đỏ liễn
Màu nước trải hường xuân
Nét nhớ tình xuân luyến
Sóng ngời ánh sắc xuân

Cách đọc 5

Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc thuận

Xuân sắc ánh ngời

Luyến xuân tình nhớ
Xuân hường trải nước
Liễn đỏ hòa thanh
Xuân chúc rượu nồng
Cảnh cười thơ đẹp
Xuân yêu mãi mãi
Xuân ửng má hồng

Cách đọc 6

Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc nghịch

Tươi liễu dáng hồng

Mến thương đời mãi
Tươi mơ nụ đẹp
Thắm ấm hương nồng
Tươi sáng lộc thanh
Mới xanh màu nước
Tươi xuân nét nhớ
Vui nhạc sóng ngời

Cách đọc 7

Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
Đọc thuận

Sóng nhạc vui

Nét xuân tươi
Màu xanh mới
Lộc sáng tươi
Hương ấm thắm
Nụ mơ tươi
Đời thương mến
Dáng liễu tươi

Cách đọc 8

Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
Độc nghịch

Má ửng xuân

Mãi yêu xuân
Thơ cười cảnh
Rượu chúc xuân
Hòa đỏ liễn
Trải hường xuân
Tình xuân luyến
Ánh sắc xuân

Cách đọc 9

Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đảo tự làm 4
Đọc thuận

Sóng ngời nhạc vui

Nét nhớ xuân tươi
Màu nước xanh mới
Lộc thanh sáng tươi
Hương nồng ấm thắm
Nụ đẹp mơ tươi
Đời mãi thương mến
Dáng hồng liễu tươi

Cách đọc 10

Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đảo từ 3 làm 4
Độc nghịch

Má hồng ửng xuân

Mãi mãi yêu xuân
Thơ đẹp cười cảnh
Rượu nồng chúc xuân
Hòa thanh đỏ liễn
Trải nước hường xuân
Tình nhớ xuân luyến
Ánh ngời sắc xuân

Cách đọc 11

Bỏ 1 từ đầu và 1 từ cuối ở mỗi câu
Đọc đảo từ 4 làm 3
Đọc thuận

Ánh sắc ngời sóng nhạc

Tình xuân nhớ nét xuân
Trải hường nước màu xanh
Hòa đỏ thanh lộc sáng
Rượu chúc nồng hương ấm
Thơ cười đẹp nụ mơ
Mãi yêu mãi đời thương
Má ửng hồng dáng liễu

cách đọc 12

Bỏ 1 từ cuối và 1 từ đầu ở mỗi câu
Đọc đảo từ 5 làm 6
Độc nghịch

Dáng liễu hồng má ửng

Đời thương mãi mãi yêu
Nụ mơ đẹp thơ cười
Hương ấm nồng rượu chúc
Lộc sáng thanh hòa đỏ
Màu xanh nước trải hường
Nét xuân nhớ tình xuân
Sóng nhạc ngời ánh sắc

Cách đọc 12b

Ghép chéo câu vần ,
Đọc đứng
Bài thuận

Xuân sắc ánh ngời má ửng xuân

Luyến xuân tình nhớ mãi yêu xuân
Xuân hường trải nước thơ cười cảnh
Liễn đỏ hòa thanh rượu chúc xuân
Thắm ấm hương nồng tươi lộc sáng
Tươi mơ nụ đẹp mới màu xanh
Mến thương đời mãi xuân tươi nét
Tươi liễu dáng hồng nhạc sóng vui

Cách đọc 14

Ghép chéo câu vần
Đọc đứng
Bài nghịch

Tươi liễu dáng hồng sóng nhạc vui

Mến thương đời mãi nét xuân tươi
Tươi mơ nụ đẹp màu xanh mới
Thắm ấm hương nồng lộc sáng tươi
Liễn đỏ hòa thanh xuân chúc rượu
Xuân hường trải nước cảnh thơ cười
Luyến xuân tình nhớ xuân yêu mãi
Xuân sắc ánh ngời má ửng xuân

Cách đọc 15

Ghép chéo câu vần
Thuận phải

Xuân sắc ánh ngời dáng liễu tươi

Luyến xuân tình nhớ nụ mơ tươi
Xuân hường trải nước hương ấm thắm
Cảnh cười thơ đẹp lộc sáng tươi
Xuân chúc rượu nồng đời thương mến
Liễn đỏ hòa thanh nét xuân tươi
Xuân yêu mãi mãi màu xanh mới
Xuân ửng má hồng sóng nhạc vui

Cách đọc 16

Ghép chéo câu vần
Nghịch phải

Tươi liễu dáng hồng ánh sắc xuân

Mến thương đời mãi trải hường xuân
Tươi mơ nụ đẹp hòa đỏ liễn
Mới xanh màu nước rượu chúc xuân
Tươi sáng lộc thanh tình xuân luyến
Thắm ấm hương nồng mãi yêu xuân
Tươi xuân nét nhớ thơ cười cảnh
Vui nhạc sóng ngời má ửng xuân

Cách đọc 17

Ghép chéo câu vần
Thuận trái

Vui nhạc sóng ngời má ửng xuân

Tươi xuân nét nhớ mãi yêu xuân
Mới xanh màu nước thơ cười cảnh
Tươi sáng lộc thanh rượu chúc xuân
Thắm ấm hương nồng hòa đỏ liễn
Tươi mơ nụ đẹp trải hường xuân
Mến thương đời mãi tình xuân luyến
Tươi liễu dáng hồng ánh sắc xuân

Cách đọc 18

Ghép chéo câu vần ,đảo từ
Nghịch trái

Dáng hồng má ửng sóng nhạc vui

Mãi mãi đời yêu nét xuân tươi
Thơ đẹp nụ cười màu xanh mới
Rượu chúc hương nồng lộc sáng tươi
Hòa liễn đỏ thanh xuân ấm thắm
Nước hường xuân trải cảnh mơ tươi
Xuân luyến nhớ tình xuân thương mến
Sắc xuân ngời ánh xuân liễu tươi

Cách đọc 19

Ghép chéo câu vần ,đảo từ
Thuận trái

Sóng ngời ánh nhạc má ửng xuân

Nhớ nét xuân tình mãi yêu xuân
Nước trải xanh màu thơ cười cảnh
Lộc hòa thanh sáng rượu chúc xuân
Ấm nồng hương thắm tươi đỏ liễn
Nụ đẹp mơ tươi mới xanh xuân
Đời thương mến mãi xuân tươi luyến
Dáng liễu tươi hồng vui sắc xuân

Cách đọc 20

Ghép chéo câu vần ,đảo từ
Thuận trái

Sóng ánh sắc ngời dáng liễu tươi

Nhớ tình xuân nét nụ mơ tươi
Trải hường màu nước hương ấm thắm
Thơ cười cảnh đẹp lộc sáng tươi
Rượu chúc xuân nồng đời thương mến
Liễn hòa thanh đỏ luyến xuân tươi
Yêu xuân mãi mãi xuân xanh mới
Má ửng xuân hồng xuân nhạc vui

Cách đọc 21

Ghép chéo câu vần ,đảo từ
Nghịch phải

Má hồng dáng liễu ánh sắc xuân

Mãi mãi đời thương trải hường xuân
Thơ đẹp nụ mơ hòa đỏ liễn
Nước xanh màu mới rượu chúc xuân
Lộc sáng tươi thanh tình xuân luyến
Hương nồng ấm thắm mến yêu xuân
Nét tươi xuân nhớ tươi cười cảnh
Sóng nhạc vui ngời tươi ửng xuân

Cách đọc 22

Ghép chéo câu vần
Nghịch trái

Xuân ửng má hồng sóng nhạc vui

Xuân yêu mãi mãi nét xuân tươi
Cảnh cười thơ đẹp màu xanh mới
Xuân chúc rượu nồng lộc sáng tươi
Liễm đỏ hòa thanh hương ấm thắm
Xuân hường trải nước nụ mơ tươi
Luyến xuân tình nhớ đời thương mãi
Xuân sắc ánh ngời dáng liễu tươi

Cách đọc 23

Lục bát
Đọc thuận

Sắc xuân ngời sóng nhạc vui

Ánh xuân luyến nhớ xuân tươi nét tình
Nước màu xuân mới trải xanh
Liễn tươi lộc sáng hòa thanh đỏ hường
Chúc xuân rượu ấm nồng hương
Xuân yêu mãi mãi mến thương cảnh cười
Nụ mơ thắm đẹp đời tươi
Thơ xuân ửng má liễu tươi dáng hồng

Cách đọc 24

Lục bát
Đọc nghịch

Cảnh tươi liễu dáng xuân hồng

Lộc xanh má ửng rượu nồng chúc xuân
Nụ tươi mơ đẹp mến thương
Thắm hòa liễn đỏ ấm hương xuân đời
Nước màu thanh trải thơ cười
Xuân yêu mãi mãi sáng tươi nét tình
Nhớ xuân hường luyến mới xuân
Sắc tươi vui sóng nhạc xuân ánh ngời

Cách đọc 25

Ghép bất kỳ 56 ký tự bài gốc
Lục bát tự do

Luyến thương yêu mến Cảnh Xuân

Chúc xuân màu thắm ánh xuân sáng ngời
Nụ tươi đẹp nước mơ cười
Lộc xanh xuân đỏ liễn tươi ấm nồng
Sóng thơ xuân mới tươi hường
Dáng xuân mãi nhớ rượu hương trải đời
Liễu thanh tươi mãi nét tình
Nhạc vui hòa sắc má xuân ửng hồng

Cách đọc 26

Ghép bất kỳ 56 ký tự bài gốc
Lục bát tự do

Dáng hồng má ửng nét xuân

Cảnh tươi màu nước ánh xuân sáng ngời
Rượu hương thơ chúc mơ cười
Lộc thanh hòa đỏ liễn tươi ấm nồng
Nụ xuân tươi mới trải hường
Xuân tươi xuân đẹp mãi thương mến đời
Sắc xuân liễu thắm nhớ xanh
Xuân yêu mãi sóng nhạc vui luyến tình

Sg/2002

22/2/2011
haythonguyen - xb


 

Facebook Comment

Top