Câu hỏi này khó thiệt - người dưới mộ?

truongtam

Administrator
<P>
romanticschool nói:
  Điền từ vào chỗ trống nhá!<BR><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)" size=5>... là con, con là ... .</FONT><BR><BR>
 </P>
<P>Vầy nè forever:</P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=5>Thầy cũng là con, con là Thầy đó.</FONT></strong></P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top