Chánh Tà

  • Người khởi tạo phimanh
  • Ngày gửi
P

phimanh

Guest
Chánh Tà không phải phân biệt ở môn phái, giới điều, tôn giáo hay không tôn giáo, có học hay không học hoặc là dù môn phái nào, tôn giáo nào, phe đảng nào, tổ chức nào...Cái chính là phân biệt ở từng tâm niệm. Nếu tâm niệm là thiện, người đó gọi là chánh, nếu người có tâm niệm ác thì gọi là tà. Có câu: "Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật" là vậy.

- Ở đâu có tà, ở đó sẽ có chánh.

- Khi con người luôn sống trong chánh đạo thì tà đạo không còn nữa, lúc đó không còn có sự phân biệt chánh tà nữa. Chỉ duy nhất sự toàn thiện.

1- Thiện gồm có thập thiện và nhiều điều thiện khác. Chung quy lại tất cả điều thiện đều phải thỏa mãn 3 điều kiện: không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vạn vật khác.

2- Ác gồm có thập ác và nhiều điều ác khác. Chung quy lại tất cả điều ác đều rơi vào 1 trong 3 điều kiện: hoặc làm khổ mình, hoặc làm khổ người hoặc làm khổ các loài vạn vật khác.

Trong kinh pháp cú đức Phật đã dạy:

1. "Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo tác;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo ".

2. "Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo tác,
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình ".

Do vậy chúng ta hãy luôn cẩn thận từng tâm niệm của mình. Chính nó quyết định vận mạng của mình.
 

Facebook Comment

Top