Chúa Jesus và Cao Đài giáo

Trung ngôn

Active member
<P> <FONT size=4>Thưa Quý huynh tỷ,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Mùa giáng sinh đang đến, khí trời se lạnh, đại bộ phận nhân lọai lọai toàn cầu đang chuẩn bị đón mừng Lễ Noél - Mừng Chúa giáng sinh.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Lật lại cuốn Đạo sử của Bà đầu sư Hương Hiếu chúng ta đọc lại lần nữa để nhận thấy Đức Jesus là hiện thân của Thượng Đế qua cơ bút Cao Đài.</FONT></P>
<P><FONT size=4>_______________________________________</FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                                    A à   (25-12-1925 Noel)  </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>Cao Đài đã hiểu lòng của ba Đệ tử: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hòai Sang.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>Ngài đã ban đầy ơn cho mỗi người. Đêm nay phải là vui mừng vì là ng ày của Thượng Đế xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe).</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>Ta rất vui lòng đặng thấy ba Đệ tử kính mến Ta như vậy, nhà nầy sẽ đầy ơn ta, giờ ngày gần đến, đợi lịnh ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa. </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>(Cúng tại nhà Mr-Cao Quỳnh Cư, đường Bourdais, No 134 SAIGON)  </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><FONT face=Arial>                              (Đạo sử, Quyển 1, bản Ronéo, trang 45 số viết tay)</FONT><EM>       </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>  </EM><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Và</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                                 St PIERE (31 Decembre 1925)</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                          Thiên Đàng giữ cửa góc trời Tây,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                          Truyền Đạo cho dân biết mặt Thầy,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                          Cứu chuộc đã gần đôi ngàn tuổi,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                          Cao Đài phú thác dắt dìu bây.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                                                  THẦY.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>                                   Con hiểu JESUS là ai chăng?</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>          Trước ta đã đổ máu cho loài người vì thương yêu ,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>          Nay ta đến cứu loài người cũng vì thương yêu,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>          Bây đủ thương yêu ta dường ấy chăng?</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>          Ta cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM><FONT face="Times New Roman, Times, serif">                                                                 Vendredi 1er - 1926</FONT></EM> </FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                                                 (Sđd, trang 48 số viết tay)</FONT></P>
<P> </P> 
 

Trung ngôn

Active member
 
<DIV =Section1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; tab-stops: 41.25pt" align=center><A name=_Toc122784429></A><A name=_Toc122784810></A><A name=_Toc122849591></A><A name=_Toc125180567></A><A name=_Toc122422855></A><A name=_Toc122422984></A><FONT size=5>Xin giới thiệu các bài Thánh ngôn mà Đức chúa Jesus đã giáng đàn qua cơ bút Cao Đài trong nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.</FONT></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; tab-stops: 41.25pt" align=center>(Nguồn: 36 bài Tháng giáo của Đức Kitô)</P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; tab-stops: 41.25pt" align=center> ____________________________________________________________ _________________</P>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; tab-stops: 41.25pt" align=center><A name=_Toc122784685><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432874"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422984"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422855"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc125180567"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122849591"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784810"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784429"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>01. THAÙNH GIAÙO BAÈNG PHAÙP VAÊN:</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><A name=_Toc122784430></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784430"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422855"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422984"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432874"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784685"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; tab-stops: 41.25pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784430"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422855"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422984"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432874"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784685"><A name=_Toc125180568><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>“HUAÁN ÑIEÀU CHO ÑEÄ TÖÛ THOÂNG LINH</FONT></SPAN></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784430"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784685"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc125180568"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">”</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT face=VNI-Times>------------</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText align=center><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>11 Septembre 1926 </FONT></SPAN></SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ngaõ, GIA TOÂ GIAÙO CHUÛ giaùng ñaøn. Hæ hieàn sanh ñaúng ñaúng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Je viens, moi, votre Sauveur et votre Juge. Je viens, comme autrefois, parmi les fils eùgareùs d’Israel. Je viens apporter la veùriteù et dissiper les teùneøbres. EÙcoutez-moi: le Spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux mateùrialistes qu’au dessus d’eux reøgne l’Immuable Veùriteù: Dieu Bon, le Dieu grand qui fait germer la plante et qui souleøve les flots. J’ai reùveùleù la doctrine divine. J’ai, comme un moissonneur, lieù en gerbes le bien eùpars dans l’humaniteù, et j’ai dit: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Venez aø moi, vous tous qui souffrez!</I>”<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Mais les hommes ingrats se sont deùtourneùs de la voie droite et large qui conduit au Royaume de mon Peøre et ils sont eùgareùs dans les aâpres sentiers de l’Impieùteù.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.1pt; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Mon Peøre ne veut pas aneùantir la race humaine; il veut, non plus par des propheøtes, non plus par des apoâtres, il veut que vous aidez les uns les autres, morts et vivants. C’est-aø-dire selon la chair, (car la mort n’eùxiste pas) vous vous secouriez, et que la voix de ceux qui ne sont plus se fasse entendre encore pour vous crier: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Priez et Croyez</I>”; car la mort est la reùsurrection, et la vie, l’eùpreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultiveùes doivent grandir et se deùvelopper comme le ceødre.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Royez aux voix qui vous reùpondent; ce sont les aâmes elles-meâmes de ceux que vous eùvoquez.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Je ne me communique que rarement. Mes amis, ceux qui ont assisteù aø ma vie et aø ma mort sont les interpreøtes divins des volonteùs de mon Peøre.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Hommes faibles qui croyez aø l’erreur de vos obscures intelligences, n’eùteignez pas le flambeau que la Cleùmence divine place entre vos mains pours eùclairer votre route et vous ramener, enfants perdus; dans le giron de votre Peøre.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Je vous le dis en veùriteù, croyez aø la diversiteù, aø la multipliciteù des esprits qui vous entourent. Je suis trop toucheù de compassion pour vos miseøres, pour votre immense faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux malheureux eùgareùs qui, voyant le ciel, tombent dans l’abime de l’erreur. Croyez, aimez, comprenez les veùriteùs qui vous sont reùveùleùes; ne meâlez pas l’ivraie au bon grain, les systeømes aux veùriteùs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Spirites, aimez-vous, voilaø le premier enseignement. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: NL" lang=NL>Instruisez-vous, voilaø le seconde. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Toutes veùriteùs se trouvent dans le Ñaïo (Christianisme, Taoisme, Boudhisme, Confucianisme). Les erreurs qui y ont pris racine sont d’origine humaine. Et voilaø qu’au-dela du tombeau que vous croyez le neùant, des voix vous crient: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Freøres, rien ne peùrit, Jeùsus-Christ est le vainqueur du Mal. Soyez les vainqueurs de l’Impieùteù</I>”.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 12pt 0in" =MsoText align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">a</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">b</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-break-: section-break" clear=all></SPAN>
<DIV =Section2>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ngaõ Gia Toâ Giaùo Chuû giaùng ñaøn. Hæ hieàn sanh ñaúng ñaúng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ta ñeán, Ta laø Ñaáng Cöùu Roãi vaø laø ngöôøi phaùn xeùt caùc con. Nhö vaäy ngaøy xöa Ta ñeán vôùi caùc con Israel laïc loaøi. Ta mang chaân lyù ñeán vaø laøm tan bieán voâ minh. Caùc con haõy nghe Ta: cô buùt, nhö tröôùc kia laø ngoâi lôøi cuûa Ta. Caàn nhaéc nhôû nhöõng ñöùa voâ thaàn raèng treân chuùng noù, chaân lyù baát di baát dòch ngöï trò ñôøi ñôøi, ñoù laø Thöôïng Ñeá toát laønh, Thöôïng Ñeá vó ñaïi giuùp caây coái taêng tröôûng vaø laøm noåi soùng ñaïi döông. Ta ñaõ phaùt hieän hoïc thuyeát Chí Linh, Ta nhö ngöôøi thôï gaët boù töøng naïm luùa. Ta gom goùp thaùnh thieän trong nhôn sanh vaø Ta ñaõ cao truyeàn: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Caùc con ñau khoå haõy ñeán vôùi Ta</I>”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Nhöng loaøi ngöôøi boäi baïc ñaõ ñi laïc höôùng, xa con ñöôøng roäng raõi thaúng ngay coù theå daãn daét hoï ñeán nöôùc Trôøi, chuùng noù ñaõ laàm ñaøng laïc höôùng trong nhöõng loái ñi khoù khaên nhoû heïp cuûa voâ luaân, toäi loãi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Ñöùc Chuùa</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> Cha khoâng muoán taøn haïi nhôn loaïi; Ñöùc Chuùa Cha muoán caùc con tieáp ñôõ nhau, cöùu trôï nhau, khoâng caàn nhôø caùc thaày tieân tri, cuõng khoâng caàn nhôø nhöõng toâng ñoà, trong caùc con, ngöôøi soáng keû cheát, tuøy nôi baûn chaát caùc con (bôûi vì söï cheát khoâng coù). Haõy khuyeân baûo nhau khieán cho tieáng noùi cuûa ñöùa khoâng coøn nöõa cuõng ñöôïc ñöùa khaùc nghe keâu goïi: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Haõy caàu nguyeän! Haõy tin töôûng!</I>”. Bôûi vì söï cheát laø söï hoài sinh, coøn ñöôïc vun troàng phaûi lôùn leân vaø phaùt trieån nhö caây tuøng baù ngaùt höông.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.1pt; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ta khoâng maáy khi giaùng ñaøn, chæ nhöõng toâng ñoà, nhöõng ngöôøi ñaõ döï phaàn vaøo ñôøi soáng cuûa Ta vaø söï cheát cuûa Ta, laø nhöõng Thieân söù thoâng truyeàn Thaùnh yù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Haõy tin nôi nhöõng aâm thanh ñang traû lôøi cho caùc con, ñoù chính laø nhöõng linh hoàn cuûa caùc Ñaáng maø caùc con caàu nguyeän.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Hôõi caùc con yeáu ñuoái baïc nhöôïc ñang coøn tin nôi sai laàm cuûa taâm trí voâ minh cuûa mình, caùc con ñöøng taét ngoïn löûa maø Ñaáng Chí Toân ñaïi töø bi ñaët trong tay caùc con ñeå soi ñöôøng cho caùc con. Caùc con laïc loaøi ôi! Ñöùc Chí Toân muoán keùo caùc con vaøo loøng Ñöùc Thaùnh Cha vaäy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ta baûo thaät vôùi caùc con ñieàu naày, haõy tin coù söï phöùc taïp, söï gia boäi ñoâng ñaûo nhöõng Thieân Thaàn bao quanh caùc con. Ta raát caûm ñoäng thöông haïi vì choã cô cöïc cuûa caùc con, veà choã yeáu ñuoái voâ bieân cuûa caùc con, veà choã khoâng laøm sao ñöa tay cöùu maáy ñöùa laïc loaøi khoán khoå, thaáy Trôøi xanh kia maø vaãn rôi xuoáng vöïc thaúm cuûa loãi laàm. Caùc con haõy tin töôûng, haõy thöông yeâu, haõy thaáu ñaùo chôn lyù ñaõ phaùt loä cho chuùng con, caùc con ñöøng laãn loän gioáng xaáu vôùi haït toát, ñöøng laàm laãn nhöõng cô caáu vôùi chôn lyù.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Hôõi thoâng linh ñeä töû, caùc con haõy thöông meán nhau, ñoù laø huaán ñieàu soá moät. Caùc con haõy hoïc hoûi nhau, ñoù laø huaán ñieàu thöù hai. Taát caû chôn lyù ñeàu ôû trong ñaïo (ñaïo Ki-Toâ, ñaïo Laõo, ñaïo Phaät, ñaïo Khoång). Nhöõng sai laàm baét reã laø do nguyeân lyù cuûa nhaân taâm. Vaø chöøng xuoáng moà roài, ñöôïc tin nôi hö voâ roài caùc con môùi nghe tieáng goïi con: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Caùc huynh ôi khoâng coù gì taän dieät, Chuùa</I></SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> laø keû chieán thaéng ñieàu aùc, caùc huynh haõy trôû thaønh ngöôøi chieán thaéng voâ luaân</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">”.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                            </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Dòch giaû: Thieän Trì (02-1974) </FONT></SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn2" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn2" name=_ftnref2 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[2]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><A name=_Toc12675537></A><A name=_Toc28424642><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></A></P></DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-break-: section-break" clear=all></SPAN>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc28424642"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><A name=_Toc122784431></A><A name=_Toc122784686></A><A name=_Toc122784812></A><A name=_Toc122849593></A><A name=_Toc125180569></A><A name=_Toc122422856></A><A name=_Toc122422985></A></SPAN></SPAN></H1>
 

Trung ngôn

Active member
 
<DIV =Section1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; tab-stops: 41.25pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"></SPAN> </H1></DIV>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc28424642"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><A name=_Toc122784431></A><A name=_Toc122784686></A><A name=_Toc122784812></A><A name=_Toc122849593></A><A name=_Toc125180569></A><A name=_Toc122422856></A><A name=_Toc122422985></A><A name=_Toc122432875><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422985"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422856"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc125180569"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122849593"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784812"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784686"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784431"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>02. ÑÖÙC KI TOÂ GIAÙNG LAÂM</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc28424642"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432875"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422985"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422856"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> <A name=_Toc122784432></A><A name=_Toc122784687></A><A name=_Toc122784813></A><A name=_Toc122849594><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784813"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784687"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784432"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc28424642"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432875"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422985"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422856"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122849594"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784813"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784687"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784432"><A name=_Toc125180570><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>TRONG TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ</FONT></SPAN></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><A name=_Toc122784433></A><A name=_Toc122784688></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc28424642"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432875"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422985"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422856"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784688"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784433"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> <o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc28424642"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc12675537"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432875"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422985"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422856"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784688"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784433"><A name=_Toc125180571><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>ÑUÙNG NHÖ TIEÂN TRI 2000 NAÊM </FONT></SPAN></A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784688"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784433"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc125180571"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TRÖÔÙC</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>------------<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ngoïc Vaân Ñaøn, 02-6 AÁt Hôïi (1935) </FONT></SPAN></SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn3" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn3" name=_ftnref3 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[3]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 93.5pt; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">GIA</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> giaùo nhaø Nam ñaõ ñeán kyø,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 93.5pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TO</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Â coâng tranh löïc ñeán khoa thi;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 93.5pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">GIAÙO</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> khai yeáu lyù nhôn nhôn ngoä,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 93.5pt; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">CHU</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Û ñònh trung taâm saéc kyù thì.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chaøo chö hieàn ñoà, ñaïi tònh, nghe daïy: nhaèm buoåi Haï Nguôn, gaëp ñôøi maït kieáp, nhôn loaïi phaûi vöôùng cuoäc tang thöông, Cao Ñaøi môû Ñaïo taïi Thaùnh ñòa Nam bang ñeå cöùu ngöôøi trong côn tai khoå. Than oâi! Nhôn loaïi coøn maõi meâ trong neûo lôïi ñöôøng danh, duïc töôùc meán quyeàn, tranh ñaáu nhau maùu ñoå traøn soâng, thaây choàng nhö nuùi. Thaûm thay! Söï nhoû nhen laø mieáng aên vôùi choã ôû maø queân heát tình ñoàng loaïi nghóa ñoàng quaàn. Söï cheát gaàn beân maø chöa heà nhôùm goùt. Ñôøi baïo ngöôïc, theá lung laêng, aùc lai aùc baùo. Nhôn loaïi vì mieáng ñænh chung, vì muøi vaät chaát, queân maát tinh thaàn ñaïo ñöùc. Boán toân giaùo ñaõ thaát kyø truyeàn, môùi coù Tam Kyø ra chaán höng neàn giaùo lyù, qui hieäp nhöùt moân. Ñôøi taän tuyeät, cuoäc tang ñieàn thöông haûi saép xaây, tai naïn caän keà, thöôûng ngöôøi thieän taùnh, phaït keû aùc taâm. Ta giaùng giôø nay ñeå lôøi cho chuùng sanh roõ bieát: neàn chaùnh giaùo cuûa Ta löu truyeàn theá giôùi tôùi ñaây ñaõ gaàn hai ngaøn naêm. Ta coù tieân tri, trong hai ngaøn naêm, Ta seõ taùi laâm moät laàn nöõa. Neàn giaùo lyù cuûa Ta beá maïc, môùi coù Ñaïi Ñaïo Tam Kyø phaùt khai, chö chuùng sanh phaûi bieát maø tìm Ta.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ta coù noùi: “<I style="mso-bidi-font-style: normal">Ñöùa naøo ngaøy nay thöông yeâu Ta bao nhieâu, kính meán Ta bao nhieâu thì ngaøy sau chuùng noù trôû laïi gheùt Ta baáy nhieâu. Chuùng noù chöa heà thaáu ñaùo huyeàn vi maàu nhieäm cuûa Ta ñaëng</I>”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Cô Trôøi saép cuoäc hoäi Bình Linh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chuyeån ñaïo Nam bang tænh moäng huyønh;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Thaùnh Ñöùc</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> öôùc ao ngöôøi theá gaëp,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Chuyeån Meâ</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> côn khoå, böôùc quang minh.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 12pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">a</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">b</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> <o:p></o:p></SPAN></H1>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">

<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times> <SPAN =FooterChar1>Ñaïi Ñaïo Caên Nguyeân, Nguyeãn Trung Haäu, Hoäi Thaùnh Taây Ninh.</SPAN></FONT></SPAN></P></DIV>
<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn2>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn2" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref2" name=_ftn2 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[2]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times> Cao Ñaøi Giaùo Lyù soá 88, naêm Giaùp Daàn (1974), trang 46-47.</FONT></SPAN></P></DIV>
<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn3>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A style="mso-footnote-id: ftn3" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref3" name=_ftn3 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[3]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> </SPAN><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Thaùnh Ñöùc Chuyeån Meâ, trang 7.</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></H1>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=2><FONT face=VNI-Times> <o:p></o:p></FONT></FONT></H1></DIV></DIV>
 

Trung ngôn

Active member
 
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><A name=_Toc122784434></A><A name=_Toc122784689></A><A name=_Toc122784815></A><A name=_Toc122849596></A><A name=_Toc125180572></A><A name=_Toc122422857></A><A name=_Toc122422986></A><A name=_Toc122432876><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422986"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422857"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc125180572"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122849596"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784815"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784689"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784434"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>03. THAÙNH GIAÙO DAÏY CHÖ HÖÔÙNG ÑAÏO</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432876"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422986"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422857"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122432876"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422986"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122422857"><A name=_Toc122784435></A><A name=_Toc122784690></A><A name=_Toc125180573><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784690"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784435"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>VAØ ÑOÀNG ÑAÏO</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></H1>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>------------<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ngoïc Minh Ñaøi, Trung thu Bính Tyù (1936) </FONT></SPAN></SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN><FONT face=VNI-Times><strong>GIA</strong> lyù chôn thaønh ñaïo môùi cao,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TO</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Â son ñieåm phaán veïn hoa maøu;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">GIAÙO</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> khai chaùnh phaùp cho ngöôøi tuïc,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">CHU</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Û khaûo taâm linh roõ tröôùc sau.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chaøo chö hieàn ñoà,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thieän aùc cuoäc ñôøi laém ñoåi thay,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Haï Nguôn raùng hoïc ñaïo Cao Ñaøi;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñöôøng lao böôùc kòp laø quaân töû,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Neûo khoå laàn ñi môùi tröôïng taøi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Quaû ñöùc haønh xong muøi raát ngoït,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Boâng nhôn chaúng veïn chaát theâm cay;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Hôõi ngöôøi tuïc luïy gìn toân giaùo,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Qui hieäp cöùu nhôn khoûi ñoïa ñaøy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Baøi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Toân giaùo cuûa töø bi cöùu theá,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chôn truyeàn treân phoå teá sanh linh;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Höõu duyeân sanh gaëp Ñaïo Huyønh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chí coâng laõnh chieáu sôn trình ñoä nhôn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ngöôøi höôùng ñaïo tinh thaàn cho ñuû,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñaëng Chí Toân ban phuù cöùu ñôøi;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñöøng ham voán, chôù tin lôøi,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñem thaân haønh thieän thay Trôøi giaùo daân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Tình ñoàng moân caân phaân löôïng caû,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Nghóa nöông nhau laäp quaû boài coâng;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.75in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñöøng sanh taâm böôûi daï boøng,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chia nieàm baèng höõu ñoåi loøng aùi tha.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Röøng neân raäm chung hoøa nhieàu coäi,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Coàn neân cao caùt noåi buïi traàm;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.75in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Heã quaân töû, hieåu cao thaâm;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chung cuøng giaùo lyù nôû caàm loøng rieâng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Coù laém keû caäy quyeàn ñaïo ñöùc,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Coù laém ngöôøi caäy söùc thoâng minh;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Raèng ai khaùc ñaïo khoâng nhìn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Phaûi tuøng qui taéc cuûa mình maø thoâi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Kìa con nhaïn cuùt coâi ngoaøi nuùi,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Noï ve than thaân tuûi moät mình;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Loaøi ñieåu thuù coù taùnh linh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Laïc baày coøn bieát nhôù tình cuøng nhau.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Huoáng chi ngöôøi moät maøu chia reõ,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Reõ ñeä huynh laïi reõ Phaät Trôøi;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Tình ñoàng ñaïo ñaõ raõ rôøi,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Nghó côn nghieâng ngöûa nhôù lôøi tieân tri.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thuyeàn löõng ñöõng côn nguy giöõa soùng,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Maëc tình ai cheøo choáng phaûi chìm;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Muoán khoûi naïn laïi troïn nieàm,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Keát naêm baûy chieác thì eâm soùng nhoài.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Bôù khaùch tuïc chia ñoâi trí töôûng,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Lôøi chôn thaønh lieäu löôïng maø lo;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñaõ lieàu thaân nhoïc choáng ñoø,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Baát tri thôøi vuï sau moø ñaùy soâng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.75in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Hôõi khaùch tuïc ñöùng trong toân giaùo,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Trôøi ñaõ truyeàn moái Ñaïo moät nguoàn;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñöøng chia reõ Trôøi Ñaát buoàn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Roài laèn aùc khí haïi luoân ñeán ñôøi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thaáy toân giaùo hieän thôøi chia reõ,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Neân loøng Ta môùi heù maùy linh;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñeán kyø cô Ñaïo Huyønh minh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thì khoâng coøn giöõ moät mình ñaëng thaân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Sôùm hieåu söï phong traàn giaû taïm,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Loøng nhôn sanh laõnh ñaïm laém ñieàu;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñi tu laùnh söï aáp yeâu,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Laùnh nôi lao trí laùnh ñieàu thò phi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thì phaûi bieát trí tri caùch vaät,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñöøng toan möu laäp chöôùc tranh quyeàn;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Roài ñaây hoàn xuoáng huyønh tuyeàn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Coù chi chaéc ñaëng phæ nguyeàn hay khoâng?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Neáu chaúng sôùm deïp loøng baûn ngaõ,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thì gaàn ñaây tai hoïa lieàn lieàn;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Bôù ngöôøi coõi tuïc nghe khuyeân,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Lôøi AÂu chaâu giaùo Nam mieàn taïc taâm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Taâm phaøm thöôøng daét keû meâ say,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Bieát phaän chôù neân meán tuïc hoaøi;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Toân giaùo qui nguyeân veà cöïu vò,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thaùnh truyeàn hieäp nhöùt hoùa traàn ai.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thieân cô ñem loä huyeàn thaâm caûm,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Maùy nhieäm ñaõ baøy söï dôû hay;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Khuyeân keû tu haønh mau bieát ñaïo,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Ñaïo Trôøi haønh phaït chaúng vò ai.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: VNI-Times; mso-hansi-font-family: VNI-Times; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">a</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: VNI-Times; mso-hansi-font-family: VNI-Times; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'">b</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">

<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times> <SPAN =FooterChar>Thaùnh Ñöùc Chôn Kinh quyeån 1, trang 64.</SPAN></FONT></SPAN></H1></DIV></DIV>
 

newdigimon

New member
 Hình như lỗi font rồi huynh Trung Ngôn ơi,tiểu đệ không đọc được <IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0">
 

Phụng Thánh

New member
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=3><strong> Đây Chúa Jésus trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</strong></FONT></P>
<P align=center><A title="Chua Jésus trong ĐĐDTKPĐ" href="http://www.flickr.com/photos/27373288@N04/4194976725/" target="_blank"><IMG class=pc_img border=0 alt="Chua Jésus trong ĐĐDTKPĐ" src="http://farm3.static.flickr.com/2661/4194976725_d17f6737c1_m.jpg" width=240 height=180 border="0"></A></P>
<P align=center><strong>Muốn thấy chữ Chúa Jésus mở hình lớn ra,</strong></P>
<P align=center><strong>bằng cách để con chuột vào hình nhấp 1 cái !</strong> </P>
<P align=center> </P>
 

Trung ngôn

Active member
newdigimon nói:
 Hình như lỗi font rồi huynh Trung Ngôn ơi,tiểu đệ không đọc được <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley5.gif" border="0">
  
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT size=3>Xin các QTV hoặc bộ phận kỹ thuật hướng dẫn cách chuyển file từ font VNI-Times sang Unicode giúp. Xin cám ơn. </FONT></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT size=3> ____________________________________________________________ ______</FONT></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center> </H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><A name=_Toc125180574><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122849598"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>04. MAU HOAØN THAØNH SÖÙ MAÏNG</FONT></SPAN></SPAN></A><A name=_Toc122784437></A><A name=_Toc122784692></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784692"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784437"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784692"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc122784437"><A name=_Toc125180575><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; LETTER-SPACING: -0.3pt; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT color=#000000>MINH ÑÖÙC TAÂN DAÂN CUÛA THÔØI TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ</FONT></SPAN></A></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Centur; LETTER-SPACING: -0.3pt; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></H1>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>------------<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>26-11 Ñaïi Ñaïo thöù 26, Taân Maõo (24-12-1951) </FONT></SPAN></SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN><FONT face=VNI-Times><strong>VAÂN</strong> maøu tuyeát phuû caûnh trôøi xanh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TRUNG </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">hieáu naëng mang gaéng chí thaønh;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">TÖ</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Û phaän ñaønh vui vì nghóa vuï,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">GIAÙNG</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> ñaøn coù lònh luùc tam canh.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText2><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Chaøo chö hieàn nam nöõ ñaøn trung. Chieáu lònh taát caû nöõ nam nghieâm trang traät töï haàu lònh, coù Gia Toâ laâm ñaøn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Tònh ñaøn nam nöõ saép nghieâm trang,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Tuaàn töï ñoâi beân giöõ thaúng haøng;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>Loùng tieáng nghe qua cô giaùo lyù,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face=VNI-Times>An loøng ñieån chieáu ñeå lôøi ban.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ta giaû töø xuaát cô.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Tieáp lònh<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN><FONT face=VNI-Times><strong>GIA</strong> truyeàn ñaïo lyù chænh ñôøi taân,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>TOÂ</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> ñöùc löu danh raïng aùnh ngaàn;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>GIAÙO</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> hoùa kyø ba mau tænh thöùc,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>CHU</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Û khuyeân moân ñeä kíp nhanh chaân.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times> <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>GIAÙNG</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> ñaøn nhaéc laïi lôøi tieân ñoaùn,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>ÑIEÅN</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> chieáu maây laønh höôûng ñaëc aân;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>MINH</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> ñöùc thoâng tri kim coå söû,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>TAÂN</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> thôøi hoaùn caûi taïo neàn nhaân.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ta möøng taát caû chö moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>!<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Vaêng vaúng ñeâm thanh tieáng giaùo truyeàn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Lôøi laønh ñeà buùt nhuû vaø khuyeân;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñöôøng ñôøi laém luùc côn nghieâng ngöûa,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Neûo ñaïo trong thôøi döïng nghieäp yeân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Cöûa Khoång löu danh naêng luyeän taäp,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Saân Trình roi daáu haï thieàn mieân;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Böôùc vaøo theá kyû hai möôi maõn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñaïi Ñaïo chung lo seõ toaïi nguyeàn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =MsoText><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ta mieãn leã chö hieàn ñöôïc toïa thieàn loùng nghe.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Maây nöôùc Trôøi xaây caûnh nhoän nhaøn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñeo mang danh lôïi chòu saàu than;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Baøn côø saép ñaët e côn bí,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Maùy Taïo baøy phoâ hieäp nhöùt traøng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Baùc aùi roïi truyeàn cô giaùo lyù,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Töø bi noi daáu ñeán Tieân ñaøn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chung qui keát cuoäc ñoàng nhö moät,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thaáu trieät cô Thieân roõ caûnh nhaøn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Naày hôõi chö moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> oâi! Ñeán nay laø böôùc vaøo giai ñoaïn khoå chung. AÁy laø theá kyû hai möôi naày, laïi cuõng laø ngaøy kyû nieäm Ta taù theá chuoäc toäi toaøn linh, trong thôøi kyø ñaõ traûi, ngaäm nguøi laïi chuoãi thôøi gian <SPAN style="LETTER-SPACING: -0.4pt">troùt hôn ngaøn naêm dö,</SPAN> vaø cuõng saép ñeán ngaøy taän dieät cuûa traàn theá. Neân chi...<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Baøi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñaáng Phuï Hoaøng môû Ñaïo kyø ba,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Caâu nhôn nghóa phuïc hoøa cuøng nhôn loaïi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Laáy chuû nghóa töø bi baùc aùi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Böôùc ñaïi ñoàng laäp laïi thuaàn phong.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chung nhôn loaïi soáng trong hoaøn vuõ, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Taïo nhôn hoøa hoäi ñuû caû toaøn linh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Laø kyø choùt Ñaïo Huyønh traøn khaép choán,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>OÂi! Keå töø ñaây bieát bao laø hoãn ñoän.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Naïn ñao binh khoán ñoán caû nhôn loaïi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Söï coøn maát ñoåi thay trong nhaùy maét.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Hôõi moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> giôø ñaây tu taét, <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Nöông cuøng nhau dìu daét buoåi ñôøi nguy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Toan böôùc ñeán tröôøng thi ñaïi hoäi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>OÂi! Keå töø ñaây traàn gian nhö tô roái.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Seõ roõ töôøng tieáng doäi khaép ñaâu ñaâu, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Nhìn caûnh vaät bieån daâu giôø thay ñoåi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø cuøng taän Ta ñaây thuùc hoái,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Hieåu thoâng töôøng tìm coäi phaûn hoài nguyeân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Neáu treã böôùc luïy phieàn cam chòu laáy,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi kyø ba Ta ñaây nhìn thaáy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Caû moân sinh quyeàn caäy eùp daân laønh,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Queân lôøi ngoïc ñaønh raønh tröôùc daïy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø hoâm nay Ta ñaây trôû laïi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Taù traàn gian söûa caûi lònh chung ñoàng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Daàu AÂu AÙ cuõng ñoàng nhöùt maïch,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Raùng thoâng tri chôù traùch keûo ñoïa ñaøy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi taân khoå Ta ñaây khoâng ñoaùi töôûng, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chieáu Thieân luaät töø ñaây chaúng dung döôõng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Luaät coâng bình</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> lieäu löôïng khoù phaân qua, <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Daàu khoå nhoïc kyø ba coá tieán.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Nhaéc tích cuõ coøn löu söû truyeän, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Bieát bao ñieàu muoân mieäng theá gian cöôøi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Naøo eùp xaùc thaây ngöôøi maùu chaûy, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chuoäc toäi hình Ta thaáy thaûm loøng ñau.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Caây Thaùnh giaù buoäc vaøo cam chòu laáy,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Hôõi moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> xem thaáy coù ñau thöông.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñinh ñoùng moùc ñoaïn tröôøng ñau quaën thaét,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Vì thöông chuûng loaïi giôø ñaây Ta nhaéc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi kyø ba thôøi khaéc ñaïo vaøng khai,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chö moân ñeä chôù phai côn khaûo ñaûo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chuoäc toäi hình lôøi ñaây chæ giaùo,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Cöùu nhôn loaøi laø ñaïo buoåi hoâm nay.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Daàu lao lyù ñaéng cay chôù naûn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chöõ dung hoøa caên baûn taïo neàn nhaân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Daàu khoå nhoïc tinh thaàn vöõng böôùc,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Nhaéc chuyeän cuõ laø nôi möïc thöôùc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Tam giaùo naøo coù ñöôïc yeân chaêng? <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Khi taù theá nhoïc nhaèn cam khoå nhoïc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Naøo ñaùnh ñaäp khoå lao hình voùc, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoäc vaøo caây ñoùng noïc gôùm gheâ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chuoäc toäi loãi bao neä vì nhôn loaïi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Keå töø ñaây ñoàng chung nhau laïi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chöõ dung hoøa leõ phaûi ñeå laøm göông, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Khuyeân sanh chuùng noi ñöôøng chaùnh giaùo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø thoáng khoå roõ lôøi Ta giaùo, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi qui nguyeân caùc ñaïo taïo ñôøi taân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Daàu ngoaïi giaùo aân caàn töôûng ñoaùi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chí ñaïi ñoàng gieo raûi chöõ thöông yeâu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chung nhôn loaïi daét dìu kyø thoáng khoå, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Naïn nhôn loaïi phaûi cam thoáng khoå.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Phaän moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> baùo boå phaûi xôùt chia, <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Sao sao cuõng danh bia haäu theá.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Muoán ñaëng roõ töông lai ñöøng treã, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Böôùc ñaïo Trôøi tìm keá cöùu sanh linh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Côn nöôùc löûa nguïc hình ra khoûi choán, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø taøn taï chung nhau lo chænh ñoán.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi theá taøn xaùo loän khoù töôøng phaân, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="LETTER-SPACING: -0.3pt; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chuoâng caûnh tænh xa gaàn nguyeân nhôn tua tænh thöùc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Tænh thöùc ñaëng hieäp löïc choùng cheøo mau, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thuyeàn Baùt Nhaõ chung vaøo thaúng daäm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoàm chôn lyù giöõ leøo toan coá gaéng, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Kòp thôøi cô daëm thaúng tieán nhanh leân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Caàn phaûi giöõ taâm beàn vaø nhaãn naïi, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Muoân söï thaønh hoaùn caûi ñôøi sau.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Vôùi söï haønh kíp mau ñöøng treã, <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Saéc lònh truyeàn tìm keá lo xong.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Cô thoáng nhöùt ñaïi ñoàng giôø tieàn ñònh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thi<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Tieàn kieáp xöa kia cuõng bôûi vì,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Taân traøo Vieät quoác söû coøn ghi;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Moân sinh ñaøy ñoïa ñaønh vay traû,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø phuùt naày ñaây hôïp nhöùt qui.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<H4 style="PAGE-BREAK-AFTER: auto; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1in"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times> <o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<H4 style="PAGE-BREAK-AFTER: auto; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1in"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times> <o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<H4 style="PAGE-BREAK-AFTER: auto; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times> <o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<H4 style="PAGE-BREAK-AFTER: auto; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Baøi<o:p></o:p></FONT></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 3pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giöõa theá kyû hai möôi taän dieät,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Kyû nieäm naày cho bieát vò lai;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Taân daân minh ñöùc laø ngaøy,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ñaïi Ñoàng</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> sanh chuùng chaúng hai con ñöôøng.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi taän khoå tìm phöông lo lieäu,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Söï tu haønh am hieåu ñôøi xaây;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø ñaây hieäp laïi sum vaày,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Cao Ñaøi taù theá ñoä raøy toaøn linh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Chö moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> ñinh ninh lôøi giaùo,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Coù tieân tri thaáu ñaùo lôøi nguyeàn;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Caên xöa trôû böôùc chung thuyeàn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Soáng chung nhôn loaïi chaúng rieâng khaùc naøo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñaøn hoâm nay aâm hao Ta phaùn,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Cô dieät tieâu roõ haûn töôøng thoâng;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñoàng lo cöùu theá moät loøng,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Thoaùt qua caûnh khoå Hoa Long höôûng nhaøn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Hôõi moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>! Ta than Ta thôû,<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Buoåi kyø ba Ta trôû laïi traàn;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Cöùu ñôøi trong luùc tao taân,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chung nhau laàn böôùc chö Thaàn hoä che.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñöôøng chôn lyù kieân deø taâm trí,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Maùy huyeàn cô dieäu lyù cao saâu;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Chuyeån cô laäp laïi ñaïo maàu,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Caäy tay ñoàng töû giaûi caâu thi baøi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Ñieån chieáu saùng laàn tay mieäng ñoïc,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Khuyeân moân ñoà</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> khoái oùc tinh ba;<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Giôø ñaây chung laïi moät nhaø,<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><FONT face=VNI-Times>Soáng chung ñoàng maïch aâu ca thaùi bình.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: VNI-Times; mso-hansi-font-family: VNI-Times; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: SV; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA; mso-char-: symbol" lang=SV><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">a</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: SV; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA" lang=SV> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: VNI-Times; mso-hansi-font-family: VNI-Times; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: SV; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA; mso-char-: symbol" lang=SV><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">b</SPAN></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman"> </FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all></DIV><FONT size=3 face="Times New Roman">
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<HR align=left SIZE=1 width="33%">
</DIV></FONT>
<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> </SPAN><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Baûn roneùo, C</SPAN></SPAN><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman (Vietnamese)'; FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt">ơ</SPAN></SPAN><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> Quan Cao Ñaøi Qui Nhöùt (Minh Taân).</SPAN></SPAN></FONT></H1></DIV>
 

Trung ngôn

Active member
 
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>05. CHƯ MÔN ĐỒ HÃY THƯƠNG YÊU <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>ĐOÀN KẾT DẮT NHAU VƯỢT QUA BIỂN KHỔ<o:p></o:p></SPAN></H1>
<H4 style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1.5in" align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>------------<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>29-4 Nhâm Thìn (1952) </SPAN></SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thi<o:p></o:p></SPAN></H4>
<H5 style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>GIA</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-: SV" lang=SV> giáo nhà Nam rất bại suy,<o:p></o:p></SPAN></H5>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>TÔ</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> bồi phong hóa kíp lần đi;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>GIÁO</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> dân kỉnh mến trên cùng dưới,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>CHỦ</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> tớ thương nhau hãy hiệp đi.<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Bài<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Hãy hiệp đi lo tròn nhiệm vụ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Của tôi con quốc tổ Nam bang;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Chớ nên chia rẽ hai hàng,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Làm cho sanh chúng lầm than quá nhiều.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đã gần lúc phong điều võ thuận,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Các con nghe nghiêm huấn Ta đây;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ráng lo đoàn kết sum vầy,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thương nhau như thể một bầy tích linh.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Chớ chia rẽ mà kình mà chống,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Kẻo ngày kia có bóng không hình;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nói cho sanh chúng ráng gìn,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lời Ta phán đó có thành hay không?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Dầu ở cách đầu non cùng suối,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Phải thương nhau nương níu với nhau;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Để qua giông gió phong trào,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Trong cơn cùng tận máu đào thấy ghê.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thương cho kẻ ham mê vật chất,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Rồi sau đây phải ngất cả người;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ta xem Ta lắm buồn cười,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thấy trong nhơn loại không ai tỉnh hồn.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Khổ đến lúc gặp cồn gặp bãi,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Đi lại qua trong bãi tha ma;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Chung quanh chẳng thấy người Ta,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Chừng đó mới thấy Trời Cha xuống trần.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ban phép lành cứu lần kẻ chết,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Sống còn đây một ít mà thôi;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Để sau đạo đức vun bồi,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Trong kỳ Nguơn Hạ kế rồi Thượng Nguơn.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thời lúc đó Ta huờn thế xác,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ta đã mang bút gát đề thi;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Phô trương mối Đạo Tam Kỳ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Được về bồng đảo hội thì quần Tiên.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ta giao lại mối giềng Đại Đạo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Phật vị lai, đã tạo nên hình;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Tam Tòa chấp chánh giữ gìn;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Khuếch trương mối đạo được nghìn muôn năm.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Tới đây Ta dứt thi ngâm,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Khuyên tu sanh chúng, Ta lai Thiên đình.<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-: SV; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA; mso-char-: symbol" lang=SV><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">a</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: SV; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA" lang=SV> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-: SV; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA; mso-char-: symbol" lang=SV><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">b</SPAN></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman"> </FONT>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT size=3 face="Times New Roman">
<HR align=left SIZE=1 width="33%">
</FONT>
<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff face=VNI-Times>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"> </SPAN></FONT><SPAN =FooterChar><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><SPAN =FooterChar><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=3 face="Times New Roman, Times, serif">Ngọc Âm Thánh Truyền, Minh Chơn Đạo, quyển 1, trang 67.</FONT></SPAN></B></SPAN></SPAN></SPAN></H1></DIV></DIV>
 

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=5 face="Times New Roman, Times, serif"><EM>          </EM><FONT size=4 face="Arial, Helvetica, sans-serif">Mời Quý huynh tỷ cùng Trung ngôn đọc lại một lần bài Thánh ngôn dưới đây để nhận thấy Thượng đế giáng trần lần ba trong công cuộc tận độ nhân sanh. </FONT></FONT><FONT size=4>Lần ba giáng trần, Ngôi Hai một lần nữa "thệ nguyện độ" chúng sanh.</FONT></P>
<P><FONT size=4>                 Đọc và chiêm nghiệm trong mùa Giáng sinh.</FONT></P>
<P><FONT size=4>__________________________________________________________</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-9-ĐĐ.31 (Bính Thân) <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoText align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>(12-10-1956)<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 70.9pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1"></SPAN><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>THI<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt 70.9pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt 70.9pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>CHRIST đến lần ba,<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt 70.9pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>NGÔ đạo mở sơn hà;<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt 70.9pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>ĐẠI đồng qui vạn giáo,<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt 70.9pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><SPAN><EM>TIÊN Phật cũng là Ta.<o:p></o:p></EM></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Bần Đạo chào chư Hiền đồ.<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Các ngươi có biết vì sao nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải dùng bằng huyền diệu cơ bút của Tiên gia mà hoằng pháp khai giáo?<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Lần nầy THẦY đến cùng chúng sanh bằng luồng quang điển ngự nơi mỗi người đã có sẵn Thánh linh mà dạy dỗ và ban truyền bí pháp. Ta đến cùng các ngươi cũng bằng Thánh linh mà các ngươi chưa hề biết được. Hằng ngày các ngươi cùng Ta chung lộn, Ta hằng giúp đỡ cho các ngươi, nhưng các ngươi còn vô minh, nghiệp thức cảm nhiễm, danh sắc pháp trần quá rung động, nên che khuất Ta. Nay Ta đến bằng cơ bút, trước Ta đến bằng xác thể cũng chỉ làm cho các ngươi thấy thêm lẽ mầu nhiệm của cơ bí mật. Rồi đây các ngươi còn thấy nhiều bí mật hơn nữa, mà THẦY cho Ta được phép trình bày cùng các ngươi huyền diệu nầy, hay huyền diệu khác, nhưng Ta bảo cùng các ngươi phải nhẫn nhục mà chờ đợi Ta. Ta đến một ngày giờ nào chưa biết, các ngươi cần phải tỉnh thức mà tiếp lấy Thánh linh.<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Đấng CHÍ TÔN quá thương yêu chúng sanh ngày tận thế, đã hóa thân bằng thần diệu điễn quang để hòa sự sống và tình thương yêu mà cứu chuộc. Nhưng phần đông trong hàng Sứ đồ chưa làm hết phận sự đã giao phó, lại bị ma quỷ ám ảnh đủ cách rồi thiếu đức tin nơi tiếng gọi. Hằng phút hằng giờ, Thánh linh đi lại nơi người hay các đám đông có phần cầu nguyện, các ngươi đã chịu sứ vụ nơi Ngài để cùng Ta làm bao nhiêu việc từ nay đến ngày phán đoán phải cho rồi. Thế mà các ngươi thiếu đức tin, thiếu sự thành thật cùng Ta, các ngươi chưa chịu dọn mình chờ đón nước lành, các ngươi lại yêu sách mỗi ngày phải hiện bao nhiêu phép lạ. Các ngươi nào phải kẻ muốn thấy pháp lạ, các ngươi phải làm cho được những phép lạ kia mới phải là môn đồ cứu thế. Tại sao các ngươi chưa được nhiều phép lạ như các<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Thánh ngày trước? Vì các ngươi còn thiếu đức tin, tâm hồn các ngươi còn đen tối. Ta đến đây các ngươi nên dứt sạch những mối tư tâm, tinh tấn lên, dõng mãnh lên, cầu nguyện hằng ngày cùng Đức Cha lành trên Trời để được Ngài vui mừng mà trao những ân huệ xứng đáng cho để làm tròn sứ mạng. Sứ mạng hôm nay là sứ mạng tận cứu vạn linh, cải tạo thế gian thành Bồng lai lạc quốc. Nói cứu thế gian, làm cho thế gian thành cảnh địa an bình, thì những nạn khổ hiện thời và bao nhiêu nghiệp quả của chúng sanh đem để vào đâu? Phần ấy chúng ta phải chia nhau mà gánh vác. Ví như trước kia Ta đến cõi thế nầy Ta nguyện uống cạn chén đau thương của loài người. Nhưng than ôi! Khi bị mang lấy xác thịt nơi cõi thế nầy, dù Ta là người được lệnh phải đến, lòng Ta đầy dẫy Thánh linh, mà lúc gần nạp thân nầy cho kẻ nghịch Ta cũng buồìn cũng nghĩ suy đôi lúc đi đi lại lại lòng hằng cầu nguyện cùng Cha mong Ngài chế giảm. Nhưng vì nước lành chảy đến quá mạnh, Thánh linh đầy dẫy thúc giục Ta hằng giờ, chung quanh Ta nghe những tiếng chào mừng, ca ngợi của các Thiên Thần, mà Ta thắng, Ta quyết bưng chén đau khổ uống cạn không chia bớt cho ai. Thế thì ngày nay các ngươi đã gội nhiều Thánh đức của THẦY, đã thu nhặt bao kinh nghiệm vừa qua thì sao chưa quyết tâm mà đoạn cắt những tình ái danh lợi, bẻ gãy những nhánh nhóc phiền não vô minh, để cho tâm thân thanh tịnh mà đón lấy nước lành, tiếp nhận những phép lạ. Nước lành đã đến, phép lạ gần ban, giờ các ngươi phải giục thúc Thần đức tin cho gấp để được đón Thánh linh mà lãnh lấy sự bí mật nơi Ngài. Ta đến đem huyền diệu cho các ngươi phải bình tỉnh yên lặng mà tỉnh giấc trong giờ mà mọi người say ngủ.<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Ta đến bằng Thánh linh, thì các ngươi đón Ta cũng bằng Thánh linh, nghe Ta bảo, thấy Ta làm mà noi theo, nghe và thấy không phải bằng cảm quan của lục thức mà bằng trực giác của Thánh linh. Vậy các ngươi phải đuổi hết ma quỷ trong nhà các ngươi, nó trốn tránh nơi xó kẹt hóc hiểm, hoặc trộn lẫn theo đồ đạt, các ngươi muốn nghe Ta nói cơ bí mật, thì đừng để<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ma quỷ chúng nó rình mò mà tiết lậu sự huyền bí. <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 35.45pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Kỳ tịnh này các ngươi muốn đón lấy Thánh linh, phải có Thần Thánh linh nơi người. Thần Thánh linh nơi người của các ngươi không hiện ra thì làm sao có Thần Thánh linh nơi Trời ngự đến, các ngươi đừng cho lũ ma quỉ quanh quẩn sau trước nơi nhà, các cửa kia đóng lại mà tỉnh thức chờ khi nào có tiếng gọi thì dậy mà hầu Ta nghe dạy!<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM>Các ngươi còn dục vọng, còn dục vọng thì bị thất vọng, cái chứng bịnh của các ngươi hiện nay bị biến trở quá lẹ. Các ngươi không chịu bình tỉnh mà yên đợi nước lành, lại nôn nả la ré mời thầy nầy, thầy kia cứu chữa, không tìm cái cội gốc bệnh để đốn nhổ, thì thân phận bao giờ cho yên. Hôm nay các ngươi xin Đàn để hỏi nhiêu đó, Ta trả lời nhiêu đó. Các ngươi chờ đón<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ta, Đàn khác sẽ dạy thêm.<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM> <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 21.25pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 70.9pt 92.15pt 127.6pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=5><EM><SPAN style="mso-tab-count: 1">               </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">                     </SPAN>Bần Đạo chào chư Hiền đồ./.<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=4>Năm mươi năm trước đây, năm 1959, vào ngày Giáng Sinh Đức Jésus đã giáng đàn tại một vài thánh sở trong DDTKPD</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=4>Xin đưọc giới thiệu bài Thánh Giáo Ngài đã giáng dạy tại Ngọc Linh Thánh Tịnh - Nhơn Trạch - Đồng Nai:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đàn Cơ Tý Thời ngày 27 tháng 11 năm Kỷ Hợi (25.12.1959)<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>VÍA ĐỨC DA TÔ GIÁO CHỦ<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>THI<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thánh đức nhơn sanh rán miệt mài,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Anh hào sẽ rạng tợ sao mai;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Phong lưu được dựa gần bên Chúa,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Xơ (s) xác khỏi lo đọa Nghiệt Đài.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT>Thánh Anh Phong Sơ</SPAN></B><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT> mừng chư hiền đệ muội, giờ nay bổn Thánh thừa lịnh Đức Chúa Con lâm đàn để báo tin cùng chư thiện tín, Chúa sắp giáng lâm.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Vậy chư thiện tín hãy đem hết lòng thành đọc bài cầu Chúa, Bổn Thánh xin chào xuất cơ nghinh giá.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>THI:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Gia Đạo Âu Tây buổi nhị kỳ,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Tô truyền Bác Ái với Từ Bi;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Giáo dân thờ một Trời cao cả,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Chủ vẫn thóat ly khỏi ngục Tỳ.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cứu cánh Cha Trời đà định sẵn,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thế trần con đến để hành y;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thiên đàng rước lại cùng chung hưởng,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Tông tổ tội căn quyết rửa y.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT>Gia Tô Giáo Chủ</SPAN></B><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT> Cứu Thế Thiên Tôn, Bần Đạo mừng chư hiền đồ nam nữ. Giờ nay, Bần Đạo lâm đàn để chứng minh tấc lòng thành của chư hiền đồ nam nữ, đã nhân ngày kỷ niệm giáng sanh của Bần Đạo gần hai ngàn năm về trước. Vậy chư hiền đồ hãy tịnh thiền nghe Bần Đạo có đôi lời chỉ giáo.</SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT> </P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thi Bài<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Vì thương xót cho toàn nhân lọai,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nên Phụ Hoàng đã phải sai Ta;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Là Con Một Đức Chúa Cha,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Lâm trần chuộc tội cho mà chúng sanh.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Ba chín năm đạo lành truyền bá,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Rồi phải lên thập giá thọ hình;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Huyết hồng ta đổ láng linh,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Mới rằng rửa sạch, tội tình nhơn gian.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Từ trên cõi Thiên Đàng cao cả<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Phải xuống nơi thế hạ làm người;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Ai tin Con Đức Chúa Trời,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Lại đi sanh trưởng vào nơi hạ hèn.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Bởi đâu…………………………..<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Lời sấm truyền quả thiệt không sai;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Có ngày Chúa xuống trần ai,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Bình an đem lại nhơn loài hỷ hoan.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Sao không sanh làm hoàng thái tử,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Mà làm con người thợ mộc đê hèn;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Trốn vào thành Bếth Lê Hem,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nằm trong máng cỏ nhớp hèn xiết bao.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Trên không hiện ngôi sao sáng lạ,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Chứng minh rằng Đức Chúa giáng sinh;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Phương xa thấy được điều lành,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Rủ nhau đi đến Thánh thành tìm Ta.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Vua Do Thái vốn là bạo ngược,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nghe tin này kiếm chước hại Ta;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Tức thì có lịnh Trời Cha,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Dời sang Ê Rép để mà lánh thân.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đợi Hê Rốt mãn phần sẽ lại,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nước Ru….. nhưng ngại thay là;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Tử hoàng là Ai fi ba,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nối ngôi cai trị khó mà thứ dung.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Sơ- fi- lũy ………………….<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>…………………………………<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nazareth vô cùng tươi đẹp,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đưa Ta về chịu phép…….<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cử hành bên bến phuou…<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thánh Răng Báp Tít nước lành rửa Ta.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đã có phép Trời Cha giúp sức,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Từ đó Ta tích cực khuyên đời;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Hãy thờ một Đức Chúa Trời<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Lánh xa ma quỉ về nơi Thiên Đàng.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đem đạo khắp thế gian truyền bá,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cho đến đời ngươn hạ hiện nay;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Thiên Đàng về được mấy ai,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Mà nơi địa ngục mỗi ngày thâu đông.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đau đớn bấy cho lòng Thượng Phụ,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Mở Tam Kỳ khuyến nhủ nhơn sanh;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Hãy lo lập đức tu hành,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Trước tòa phán xét thiện lành hồi qui.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Bởi nhơn sanh quá thì tàn bạo,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Dù Ta đem mối Đạo Chánh Chơn;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Người không chịu hiểu nguồn cơn,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Biết bao nhiêu kẻ lấy ơn làm thù.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đã bắt Ta bỏ tù định tội,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Chẳng qua vì Giáo Hội ghét ganh;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nhưng mà quan trấn thủ thành,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Gởi Ta về chốn triều đình xử phân.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Trên Cha đã định phần là thế,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đổ huyết ra mà để cứu đời;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Ta đâu dám cãi lịnh Trời,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Lên cây thập tự chịu đời đóng đinh.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Trong ba ngày Phục Sinh trở lại,</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Xác lẫn hồn về lại Trời Cha;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nếu Ta không đổ huyết ra,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cõi trần này đã bị mà diệt vong.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nay Ta để đôi dòng khuyến nhủ,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: FR" lang=FR><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Khắp chư đồ quê cũ rán tìm;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Chúa Trời ngự ở con tim,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nếu người tự quyết khắc kềm chữ tu.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="mso-ansi-: IT" lang=IT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Đạo ra đời ví dù khác hướng,<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Nhưng độ chung Linh Chưởng Thiên Đài;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Tại người làm việc đơn sai,</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Dựa theo cửa Đạo lợi tài ước mong.</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Đừng thấy đạo số đông mà ngộp,</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Chẳng qua là mượn lốt dối đời;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nhớ rằng trên Đức Chúa Trời,<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mắt Thần soi tỏ khắp nơi hiểu cùng</B>.</FONT></FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><o:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></o:p></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Hãy giữ lại điển đồng nghinh tiếp,</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Phật giáng lâm để tiếp dạy truyền;</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Ân lành ban khắp lưỡng ban,</FONT></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal align=center><FONT size=4 face="Times New Roman">Giả từ đàn nội thượng huyền ta thăng.</FONT></P>
 

Nhan Nai

New member
                           C ứ  hằng năm đến ngày24 tháng12,
<br />là lễ lớn mừng Chúa Cứu Thế giáng sinh . Kính ghi lại sự cần
<br />thiết và tầm mức quan trọng với lòng thành kính tôn vinh
<br />Đức Ngài như sau :     ĐỨC GIA TÔ GIÁO CHỦ TRONG TAM
<br />KỲ PHỔ ĐỘ Trong Kinh Thánh Đức Gia Tô có tiên tri : Trong
<br />hai ngàn năm tới,   ta   sẽ  &nbs p;tái lâm.
<br />                         
<br /> Trước thời hạn năm 2.000 săp đến Đức NGỌC   HOÀNG
<br />THƯỢNG ĐẾ đã khai sinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tôn chỉ
<br />là quy nguyên Tam Giáo, hiệp nhất Ngủ chi để: - Dung hòa
<br />những Giáo lý tinh túy của các Tôn giáo.       - Kính thờ các
<br />Đấng Giáo Chủ trong Ngủ Chi Đại Đạo.    Vậy thì bằng cớ
<br />hiển nhiên chứng minh cho chúng ta phải đồng công nhận
<br />Đức Chúa Gia Tô Giáo Chủ có sứ mạng Thiêng liêng quan
<br />trọng trong TAM KỲ PHỔ ĐỘ, và như hiện nay Đức Gia Tô
<br />đã được tôn kính thờ vào hàng Giáo Chủ Thánh Đạo nơi
<br />Bác Quái Đài của các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh
<br />Đại Đạo. Và hằng năm đến ngày Sinh nhựt của Người, hiệp
<br />cùng Tín đồ Thiên Chúa Giáo, toàn đạo Cao Đài cũng dâng
<br />lễ trân trọng lên Người, theo hàng phẩm Giáo Chủ trong
<br />Ngủ Chi Đại Đạo .        Ngày nay các Giáo lý của Người dạy
<br />được ghi trong Tân và Cựu Ước đã được hóa hợp trong
<br />giáo lý Đại i Đạo Tam Kỳ Phổ Độ   . Như gương hy sinh thọ
<br />khổ vì lòng Bác Ái, cứu rổi của Người , Hội Thánh Đại Đạo
<br />Tam Kỳ Phổ Độ và toàn thể Tín đồ rất tôn trọng và thật
<br />hành theo , vì toàn đạo chúng ta là môn đệ của Đức
<br />THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN và cũng là môn đệ của Đức Gia Tô
<br />Giáo Chủ vậy .        Điểm chú ý nhất là gương hy sinh vì
<br />Đạo của Người chúng ta cố noi theo để làm tròn thiên chức
<br />hành Đạo và truyền Đạo, dầu có gặp hoàn cảnh khó khăn
<br />nào làm cho tánh mạng phải nguy đi nữa cũng không sờn
<br />lòng đổi dạ , cứ bền vững đức tin nơi THẦY, nơi ĐẠO,
<br />không bao giờ để bị lay chuyển làm mất lòng Đạo Đức và
<br />chí trung kiên vì Đức Gia Tô Giáo Chủ đã hiện bày một
<br />gương sáng cho chúng ta là chịu trăn mình trên Thánh giá .
<br />" Cam thọ tử vì Đạo chớ không thể lìa bỏ chúng sinh, bỏ
<br />Đạo, hay bội sư phản Đạo được ."        Tóm lại , người Tín
<br />đồ Cao Đài trung kiên chúng ta đã tìm hiểu học sâu về Giáo
<br />lý Đạo , phải tự khẳn định rằng Đức Gia Tô Giáo Chủ trong
<br />Tam Kỳ Phổ Độ , thì chúng ta phải rất tôn kính và tin tưởng
<br />mà làm theo và phổ biến cho sâu rộng .     Vậy chúng ta là
<br />một người tín đồ của Đạo Cao Đài có bổn phận điều hòa và
<br />thông cảm nhau giủa các Giáo phái, để đem lại sự thống
<br />nhất tinh thần là nhân Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thái
<br />Thượng Lão Quân và Đức Chúa Jesus đều do Đức NGỌC
<br />HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chiết chơn linh giáng sanh tùy theo
<br />thời kỳ và phong hóa của mỗi dân tộc mà lập giáo ,chớ kỳ
<br />thật là Đức Chúa Trời chủ trương nên chỉ có một mà thôi, là
<br />đấng CHA chung của nhân loại mới mong thực hiện Thế giới
<br />đại đồng, hòa bình   hạnh   phúc    .   
<br />                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
<br />  
<br />      
<br /> Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển I, trang 12 Đức
<br />Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
<br />Ma haTát Giáo Đạo Nam phương có dạy tại Vĩnh Nguyên Tự
<br />7 Avril 1926 rằng :  " Nhiên Đăng Cổ Phật thị ngã .
<br />                            "      Thích Ca Mâu   Ni   thị ngã
<br />                             " Thái Thượng Ngươn Thỉ thị ngã.
<br />
<br />                                        Kim viết CAO ĐÀI
<br />                               __________________ __
 

Trung ngôn

Active member
 
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>06. NHẬN ĐƯỢC ƠN TRỜI PHẢI LO<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></H1>
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>”THẾ THIÊN HÀNH HÓA”<o:p></o:p></SPAN></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>------------<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ngọc Chẩm Đàn, 19-11 Giáp Ngọ (13-12-1954) <A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff size=3>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></A><o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thi<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN><strong>SỨ </strong>sở ngày nay đã vãng hồi,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>ĐỒ</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> y luật đạo phản về ngôi;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>DU </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>dương mùi đạo qua thời loạn,<B><o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>ĐÊ</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> hứng lạc hoan đã đến rồi.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Ta sứ đồ <B>GIU ĐÊ</B>, vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho các môn đồ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>. Vậy các môn đồ tịnh tâm, Ta miễn lễ.<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Bài<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ta vâng lịnh hạ trần chỉ giáo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Đạo kỳ ba dạy bảo đủ điều;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Sửa đời lập lại Thuấn Nghiêu,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Vui say bên buổi sớm chiều ngõa nguê.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Xưa Ta cũng không hề cứu Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Giúp cho đời ánh tủa năm châu;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Chẳng ham phú quý công hầu,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Lo bề đạo đức sòng nâu giúp đời.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Nay đã đặng ân Trời phổ hóa,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Hạ trần gian chỉ ngã đường về;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ai ơi! Môn đệ GIU ĐÊ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Bước đường kính cẩn trọn bề thỉ chung.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Giờ đã đến kiết hung rõ thấy,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Biết đạo rồi chỗ vấy khá tri;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>MỌSE đặc điểm qui y,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Muốn cho cứu rỗi hành vi pháp thành.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Nếu chẳng chịu vô danh Thánh đạo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Có nhiều người không thạo nói đùa;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Giữa PHAO LÔ, BASA thua,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đồng nhau dẫn đến nói đùa việc đây.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thành JÉRUSALEM đây Trưởng Lão,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Chỉ cho rằng dạy bảo cắt bì;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cũng như Phật giáo qui y,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nếu bằng chẳng thuận vậy thì ngoại tông.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Khi mãn hội công đồng nhìn nhận,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Phải hành y bổn phận đạo “GIA”;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Đồng qua xứ PHÊ NI SA,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>SAMARI xứ kêu ca sứ đồ.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thuật rằng: ngoại đạo xin vô,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Anh em nghe thấy phân phô vui mừng;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>(JÉRU) SALEM thành vui mừng tiếp rước,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Sứ đồ ra Trưởng trước Lão sau;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>“Thế Thiên hành hóa” nêu cao,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Anh em tự thuật lời trao Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> Trời.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Người hành đạo tuân lời rước lễ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Lễ MỌSE là để nhập môn;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Nếu không Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> chẳng bảo tồn;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 13pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>MỌSE</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> chẳng kỉnh tử tôn không nhìn.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Lễ MỌSE huyền linh diệu pháp,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Cố truyền cho phù hạp lời lành;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Dường như có người Thánh Danh,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ơn Trên đã chọn Thánh Danh thế quyền.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Đức Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV> Trời Thiêng Liêng cảm thức,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Biết lòng người cảm đức hoài nhân;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cũng như lịnh Thánh Phong Thần,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ngài không phân biệt đây gần đó xa.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lòng tinh sạch khiến Ta đức tín,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 32.5pt; MARGIN: 0in 0in 0pt 57.5pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nên Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> Trời đáng kính đáng tôn;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cớ nào còn thử Chí Tôn,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Tròng thêm ách nặng đa ngôn luật điều.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lập những luật tự kiêu tự hãnh,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ép sứ đồ đội đảnh nặng mang;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">CHÚA trên xem thấy thở than,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Bày ra áp dụng bít đàng môn sanh.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">CHÚA cứu thế chấp hành nội ngoại,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ta đặng an tự toại nhờ ơn;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Trái lại kỉnh CHÚA thâm ân,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">JÉSUS CHRIST đồng phần ngoại tông.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cả đại hội một lòng lặng tiếng,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Được nghe rành lạ chuyện pháp mầu;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">CHÚA ban Ta ở đâu đâu?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thay CHÚA cứu chúng ngõ hầu lập công.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Khi việc mãn công đồng đại hội,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Có JACOB tiếng gọi lên rằng;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">“Hãy nghe tôi bài diễn văn”,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">SIMON tự thuật làm bằng đầu tiên.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lòng nhân ái CHÚA truyền ngoại đạo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Giúp cho đời ủy lạo bầy chiên;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Xa gần chẳng có thương riêng,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nâng các danh phẩm bảng biên chép rành.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lời tiên tri còn rành ghi chép,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Buổi mạt pháp đời hẹp Ta về;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ta lại trở, trở lại về,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đổ nát lập lại dựng kề ĐA QUI. (DAVID)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Gọi đền tạm, gọi thì đền mới,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Để cho đời tấn tới cúi mình;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Hồi tâm giữ một tánh linh,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Dân chung cầu khẩn đồng nhìn một Cha.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lòng tưởng đoái bôn ba ái chúng,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đừng rẽ chia một rún nhau cùng;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đường dài gắng chí nấu nung,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Lập nên sử đạo vô cùng thanh hương.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Làm sao đặng xem gương tấn tới,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đoàn chiên xa ngoảnh lại đường dài;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Hầu cho chiên ngoại đầu quày,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đồng nhìn có Chúa biệt tài khuyến dân.<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thi<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Khuyên dân tam tỉnh lướt qua truông,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đạo đức dung hòa lãnh phận tuồng;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Độ thế nhờ tay gương thiện tín,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Dìu đời nhờ có sửa vuông tròn.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Nay Ta vâng lệnh Cha Ta để hạ trần truyền giáo cho một đôi môn đồ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> đặng hiểu tâm lý Ta mà lo cho cơ đạo được vững chãi và cứng rắn đức tin lên. Nếu cả thảy môn đồ được danh hiệu như PHAOLÔ hay SANABA, SALAN cũng thế; là người toàn thiện toàn chơn để nắm lấy con đường Chơn Đạo đó vậy.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 12pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">a</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Wingdings 2'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: 'Wingdings 2'; mso-char-: symbol">b</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">

<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff face=VNI-Times>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=VNI-Times> Bản rono Thanh Giao Dạy Đạo, Cơ Quan Cao Đai Qui Nhứt (Minh Tan), số 43, trang 8. </FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=4> Bài viết trên của huynh Nhẫn Nại hình như là trong quỷên Thuyết Đạo số 1 của Hội Thánh Bến Tre, nhưng còn dài nữa mong huynh tiếp tục !</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

Trung ngôn

Active member
 
<H1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">07. PHẢI XỨNG ĐÁNG LÀ HỌC TRÒ TIÊN GIA<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></H1>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">------------<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-12 Giáp Ngọ (24-12-1954) </SPAN><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thi<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN><strong>GIA</strong> truyền Đại Đạo cứu nhơn gian,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">TÔ</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> điểm chơn nguơn đáo vị nhàn;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">GIÁO</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> hóa dạy đời xa nẻo tục,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">CHỦ</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> ông ban thưởng hưởng vinh quang.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Ta vâng lịnh Tam Giáo Tòa giáng ngự mừng chung cả đàn tiền nam nữ lưỡng phái. Ta rất vui mà đặng ban ơn chung cả. Vậy Ta miễn lễ các môn sanh, khá nghe Ta khải giáo:<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Bài<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Hôm nay ứng hiện đến ngày,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thời kỳ đó khổ thân nhơn loại,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Rất đảo điên bại hoại luân thường;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Trầm luân mờ tối bốn phương,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Hụp hơi biển khổ tai ương dân lành.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cha Trời thấu dân sanh thọ khổ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Mở đường lành chỉ chỗ thoát nguy;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Động lòng thương dân mê si,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Mới sai Ta xuống ân thi phổ truyền.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đức Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> Trời danh JÉSUS CHRIST,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Hạ giáng trần phân tích vinh kiên;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ngày nay phân rõ căn nguyên,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">JOSEPH ân phụ ở miền SALEM.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Trước hạ sanh có đem lời trước,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đấng tiên tri căn cước đạo lành;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nguyền đem chánh pháp phân tranh,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đặng đời rõ thấu tập tành lo tu.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đấng Chúa</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> Trời đền bù chánh nghĩa,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Mở đường lành các tía thoát qua;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Động lòng thương dân khổ mà,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Mới đem chơn giáo truyền ra độ đời.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đức MARIA than ôi Thánh nữ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Tánh đồng trinh đạo giữ thanh trong;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Gá nghĩa JOSEPH chưa xong,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nhưng mà cá nước én oanh vị toàn.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ngồi thẹn mặt dở dang thân phận,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Gẫm liễu bồ ân hận đêm đông;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nghén con trong phận chưa chồng,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Sánh duyên với khách răng long bạc đầu.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Phần JOSEPH tan âu khó xử,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ta đạo dòng mất chữ đức tin;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đã tu vương lấy duyên hình,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Oan khiên gia báo do mình tự chiêu.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Buồn dựa ghế thiu thiu vừa ngủ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Bỗng thấy liền có đủ Thiên thần;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cam đi là giả ái ân,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nhưng mà trong sạch sông ngân rửa rồi.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">JOSEPH ngồi, ôi thôi thêm tủi,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ta trọn nghĩa tự hối phước làm;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Cớ sao phải chịu hàm oan,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Sánh duyên với khách khó am động phòng.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ta nhắc lại kỳ công sử đạo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Khuyên môn sanh tần tảo khá lo;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Đạo mầu dầu phải đắn đo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Phận làm cho vẹn đáng trò Tiên gia.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ngày kỷ niệm nay Ta giáng thế,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Ban phước lành gọi để hưởng chung;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Ta mong huynh đệ hiệp phùng,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Nương cơ tiến hóa cửi khung giải nàn,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Đường Đại Đạo thênh thang rộng bước,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Phải dặt dè anh trước em sau;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Bước đi vừa bước chậm mau,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Đừng vì bất cập lộn nhào lối đi.<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1.5in" align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thi<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Lối đi khuyến thế khá cần lo,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Dù phải gai chông lượn sóng dò;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Bước thẳng một chiều về nẻo cũ,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Xuôi chiều ắt đặng bảng danh cho.<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4 style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 6pt 0in 0pt 1.5in" align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Thi<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Tường tận lời đây hỡi đạo tâm,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Hiểu am đạo đức cố công làm;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Trở về hưởng thú qua bờ giác,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV>Độ thế thoát qua, chứng đệ tam.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Nay Ta vâng sắc chỉ để ban phước nhuận cùng các môn sanh nam nữ. Ta được hân hạnh mà đặng thấy kỷ niệm danh Ta. Vậy các môn sanh dầu sao đi nữa cũng phải trọn lấy đức tin lành, noi đường chánh đại, hầu một ngày kia các môn sanh sẽ thoát qua đường cùng nẻo vấp. Hôm nay Ta chứng lễ ngày kỷ niệm của Ta cùng ban phước nhuận cho các môn sanh (…).<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0in 0pt" =Msonormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-: SV" lang=SV><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>Vậy các môn sanh ráng phấn chí trên đường đạo đức thống nhứt cả Tam giang, đừng vì danh vị mà cả phải chịu với luật thưởng ban.<o:p></o:p></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all>
<HR align=left SIZE=1 width="33%">

<DIV style="mso-element: footnote" id=ftn1>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" =MsoFootnoteText><A style="mso-footnote-id: ftn1" title="" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><U><FONT color=#0000ff face=VNI-Times>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face=VNI-Times> <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11pt">Bản ronéo Thánh Giáo Dạy Đạo, Cơ Quan Cao Đi Qui Nhứt (Minh Tân), số 43, trang 15.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P></FONT></SPAN></DIV></DIV>
 

Thiên Sứ

New member
<P><FONT size=3> Kính chư anh em ! Tệ Sinh</FONT><FONT size=3> xin vấn vài câu hỏi sau có thắc mắc, trước hết là Bài Cơ </FONT><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>thời Tý Ngày vía Chúa năm 1959 tại Thánh Tịnh Ngọc Linh mong quý anh chị làm rõ dùm.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT size=3>Bài thứ nhứt : 39 năm Đạo lành truyền bá, vậy thì Đức Chúa GiêSu đã thọ khổ trên Thập Tự Giá lúc Chúa mấy tuổi? Và cho hỏi Đức Chúa bắt đầu truyền Đạo từ khi nào, khi nói là Ba Chín năm đạo lành truyền bá !</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT size=3>Theo em biết được, chúa bắt đầu truyền đạo chính thức lúc Ngài 30 tuổi. Không lâu thì Chúa hy sinh lúc 33 tuổi tại hang đá !</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT size=3>Trong ba ngày phục sinh là thế nào? <EM>Xác với hồn về lại trời cha?</EM> Theo sử Kitô giáo để lại thì sau vài ngày Chúa thọ hình trên đồi golgôtha thì mọi người không nhìn thấy xác Chúa trong nấm mồ, sau vài ngày họ nhìn thấy chúa ( họ : phụ nữ )</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT size=3>Nếu nói xác hồn mà trở lại trời cha thì có đúng với Pháp không? Chẳng hạn Xác là tứ đại khi mất đi chỉ có linh hồn là phần vô hoại, còn xác thì trả lại cho tứ đại chịu sự rã rời !</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT size=3>Phần nữa, Chúa đã nói gì trong kinh thánh sau 2000 năm? mà loài người luôn chờ sự trở lại của Chúa ! và cho biết quyển kinh đó !? em tin rằng có cái gì đó nên mọi người cả toàn cầu chờ đợi ( ba bức ảnh sau là Torop người tự sinh là Giê Su tái thế sau 2000 năm tu luyện ở những kiếp trước, và có đến hơn 5000 con chiên tin theo ). Có thể hành động phục sinh của Chúa phục sinh sau 40 ngày là giơ 2 ngón tay lên, mọi người đã suy ra chăng?phục sinh mấy ngày thì em không biết đặng câu thơ Thánh Giáo ghi là <EM>"sau ba ngày phục sinh trở lại"</EM> vậy thì ta nên tìm hiểu rõ theo kinh Thánh?</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4></FONT></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Ba chín năm đạo lành truyền bá,<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Rồi phải lên thập giá thọ hình;<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Huyết hồng ta đổ láng linh,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Mới rằng rửa sạch, tội tình nhơn gian.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Trong ba ngày Phục Sinh trở lại,</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=4>Xác lẫn hồn về lại Trời Cha;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Nếu Ta không đổ huyết ra,<O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>Cõi trần này đã bị mà diệt vong.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR"><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT></SPAN> </P><SPAN lang=FR style="mso-ansi-: FR">
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><O:p><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2009-12-25_062422_article-0-0635FA7C000005DC-125_468x630.jpg" border="0"></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><O:p><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2009-12-25_062435_article-0-0635FA4F000005DC-260_468x325.jpg" border="0"></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><O:p><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2009-12-25_062456_article-0-0635FB1B000005DC-79_468x286.jpg" border="0"></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=left ="Msonormal"><SPAN lang=IT style="mso-ansi-: IT"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><O:p>Thiên Sứ ( bận, hẹn gặp sau ! )</O:p></FONT></FONT></SPAN></P></SPAN>
 

Thiên Sứ

New member
<FONT size=3> Dưới đây là trích trong Thánh Giáo của Huynh Trung Ngôn đăng lên là ở Hườn Cung Đàn năm 1954 nhân dịp Vía Chúa Noel ! Nhưng câu đầu " nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước" và " năm 1954" là trái nhau, theo sử thì năm 0 là năm của Chúa ! Mốc Công Nguyên,mốc thời gian mở ra quá trình sau công nguyên ! Vậy Thánh Giáo đúng và cách tính thời gian đã sai, hay mọi người tính ngày giáng sanh của Chúa sai năm 1954 là đúng 2000 năm !???? Và còn nữa, thừa lệnh Đức Cao Đài hạ thế lập Đạo Kỳ Tam chung với Chư Phật Tiên là năm 1925 ( cụ thể là vậy ) vậy thì <EM>hôm nay ứng hiện đến ngày </EM>là ý gì khác? hay là Chúa Giáng Sinh vào ngày Noel 1954 lần thứ 2 theo như tiên tri chứ ko phải là Noel ngày 24/12/1925 như TNHT từng nhắc đến ! Theo Thiên Sứ thì câu Thánh Giáo này không làm rõ dễ dàng đi đến sai lầm !</FONT>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Hôm nay ứng hiện đến ngày,<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Thiên Sứ !</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Vinh danh Thiên Chúa trên Trời</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">Bình an dưới thế cho người thiện tâm</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN> </P>
 

Nhan Nai

New member
Bạn THIÊN SỨ nói đúng 100% .Nhưng Nhẫn Nại cần ghi
<br />phần trọng yếu là :
<br />
<br />                             1.Ghi nhớ lại lời tiên tri của Đức Gia Tô
<br />Giáo
<br />Chủ sự tái lâm của Người .
<br />                             2.- Đức Gia Tô Giáo với sự tôn kính thờ
<br />phụng
<br />trong hàng Tam Giáo, Đấng Giáo Chủ Thánh Đạo nơi Bác
<br />Quái Đài của Hội Thánh,Thánh Thất,Thánh Tịnh trong nền
<br />Đại Đạo.
<br />
<br />                           3. - Để người Tín đồ Cao Đài nhận thấy
<br />bổn
<br />phận cần thiết phải tôn vinh thờ kính Ngài,vì môn đệ Đức
<br />Chí Tôn cũng đồng môn đệ của Đức Gia Tô Giáo .
<br />
<br />                            4 - Người Tín hữu Cao Đài phải giử tinh
<br />than hòa hợp thân thiên liên giao với các Tôn giáo bạn nói
<br />chung,các Tín đồ Thiên Chúa Giáo nói riêng .Nhất là ngày lễ
<br />giáng sinh Đức Ky Tô phải thành kính dâng lễ trân trọng lên
<br />Người.
<br />                            
<br />                             5. Người Tín hữu Cao Đài phải học tập và
<br />quyết noi gương làm theo đức hy sinh thọ khổ vị lòng Bác
<br />cứu rổi của Người.
<br />
<br />        Bỡi lẽ trên, các phần khác về Tiểu sử Người từ trên
<br />2000 năm nay,nhân loại hoàn cầu quá thông hiểu, chúng
<br />ta nên tiết giảm khỏi bận tâm khán thính giả ./-
<br />                                       _______________
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>1. Chúa Jésus đã sinh vào ngày nào, năm nào? Đêm 24 Tý thời rạng 25.12 chăng?</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Các nhà khảo cỗ đã tìm hiểu và đã đi đến kết luận đó chỉ là ngày tháng <strong>năm ước lệ</strong> theo tâm lý số đông! (Điều này liên quan đến tiết Đông Chí: ngày 22 tháng 12)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Việc này cũng tương tợ như Cao Đài. Lời Thầy nhiều lần khẳng định "<EM>Thầy lập đạo vào giao thừa mùng 1 Tết Bính Dần</EM>" nhưng nếu đa số nhân sanh thích chọn ngày khác thì Thầy cũng mĩm cười vì "<EM><strong>Hễ các con muốn gì Thầy cho cái ấy miễn điều con muốn phục vụ Chánh Đạo!</strong></EM>"</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>2. Cần lưu ý về Đạo Sử</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Đêm Noel 1925, <strong>Đức Cao Đài lần đầu tiên chánh thức xưng danh đầy đủ là Ngọc Hoàng Thượng Đế</strong> ....   .... <FONT color=#ff0000>Chứ hoàn toàn không có việc Chúa Jésus giáng đàn lần đầu tiên qua cơ bút Cao Đài vào đêm đó</FONT> !</FONT></P> 
 

Trung ngôn

Active member
Thiên Sứ nói:
<FONT size=3> Dưới đây là trích trong Thánh Giáo của Huynh Trung Ngôn đăng lên là ở Hườn Cung Đàn năm 1954 nhân dịp Vía Chúa Noel ! Nhưng câu đầu " nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước" và " năm 1954" là trái nhau, theo sử thì năm 0 là năm của Chúa ! Mốc Công Nguyên,mốc thời gian mở ra quá trình sau công nguyên ! Vậy Thánh Giáo đúng và cách tính thời gian đã sai, hay mọi người tính ngày giáng sanh của Chúa sai năm 1954 là đúng 2000 năm !???? Và còn nữa, thừa lệnh Đức Cao Đài hạ thế lập Đạo Kỳ Tam chung với Chư Phật Tiên là năm 1925 ( cụ thể là vậy ) vậy thì <EM>hôm nay ứng hiện đến ngày </EM>là ý gì khác? hay là Chúa Giáng Sinh vào ngày Noel 1954 lần thứ 2 theo như tiên tri chứ ko phải là Noel ngày 24/12/1925 như TNHT từng nhắc đến ! <FONT color=#0000ff>Theo Thiên Sứ thì câu Thánh Giáo này không làm rõ dễ dàng đi đến sai lầm</FONT> !</FONT> <FONT size=4>(1)</FONT>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,<?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1.5in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Hôm nay ứng hiện đến ngày,<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Thiên Sứ !</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Vinh danh Thiên Chúa trên Trời</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Bình an dưới thế cho người thiện tâm</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 1in; MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=4>Xin chào Thiên Sứ,</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cám ơn Thiên Sứ đã tìm thấy sự khác biệt giữa những gì Đức Jsesus giáng dạy và những gì lịch sử cận đại ghi nhận.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Các nhà khoa học và những người thận trọng khi nghiên cứu lịch sử thường ghi lại trong đó có cụm từ viết tắt "BC".</FONT></P>
<P><FONT size=4>BC: Trong tiếng Latin hoặc tiếng Anhcó nghĩa là <FONT color=#0000ff>B</FONT>efore <FONT color=#0000ff>C</FONT>hristmast.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Tiếng Việt là thời gian phía trước Thiên chúa ra đời.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thời điểm Thiên chúa ra đời được các nhà làm lịch sử dụng làm mốc và gọi là Tây lịch (lịch sử dụng các nước phía Tây của Châu Á).</FONT></P>
<P><FONT size=4>Nếu bạn dành chút ít thời gian tìm hiểu sẽ nhận được thông tin như vầy - Trung ngôn không buộc bạn phải tin: Sau khi Đức Chúa ra đời và ngày ngày Chúa về Trời; khoảng vài trăm năm sau đó các Nhà thờ ghi nhận lại toàn bộ tiểu sử lẫn những gì Ngài truyền đạo và in thành sách. </FONT></P>
<P><FONT size=4>Và đối với vấn đề tôn giáo, các mốc lịch sử ghi nhận thời điểm Giáo chủ, các Tôn giáo ra đời và tồn tại; ngày nay, đối với Trung ngôn sẽ nhìn nhận ở giá trị tham khảo và dẫn nguồn trong các bài viết của mình (nếu có). Các "độ vênh" này không ảnh hưởng nhiều đến việc tu học và Đức tin của mình đối với Thượng đế. Trung ngôn chỉ quan tâm đến giá trị đạo đức (áo giáp mà Thầy có lần nói) của các Đấng Giáo chủ để lại cho loài người thế gian này chiêm nghiệm và thực hành theo.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Nếu quan tâm đến các tiểu tiết này sẽ làm mất thời gian cho chính mình và người khác. Và một khi có ai đó hỏi ngược lại với Trung ngôn rằng: Tại sao mình ăn chay lại đi tôn kính vị Giáo chủ không ăn chay thì Trung ngôn lại kẹt. Chắc hẳn tranh luận sẽ còn kéo dài đến 700 ngàn năm sau. Trung ngôn đã hết 1/2 vé thời gian đời người rồi, xin thất lễ nếu không cùng Huynh tiếp tục tranh luận việc lệch nhau 9 năm như TS đã tìm thấy. </FONT> </P>
<P><FONT size=4>Vâng, những gì Trung ngôn nghi nhận được là vậy; nếu có gì mới và xác đáng hơn, Trung ngôn sẽ thay đổi nhận thức về tài liệu tham khảo này.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính.</FONT> </P>
 

Thiên Sứ

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>Trung Ngôn hiền huynh lại bắt bẻ Tệ Sinh rồi "Nếu quan tâm đến các tiểu tiết này sẽ làm mất thời gian cho chính mình và người khác".</FONT></P>
<P><FONT size=4>À, huynh nè ! Huynh nói Chúa ăn mặn à? không có chuyện đó đâu nhé ! Lòng từ bi, và sự đền ơn của Chúa hiền huynh nên nhớ ! Chúa không hề dùng sự sống của muôn loài mà làm lợi riêng cho mình vã lại cựu ước có viết rằng Đức Chúa Trời không dùng " huyết " và "lửa", nhưng người Thiên Chúa đã đi lạc gốc tích. Nhớ lại có một lần vì đuổi con quỷ (ko nhớ tên) ra khỏi thành, nó nhập vào hơn 200 con heo và mỗi con lần lượt nhảy xuống sông mà chết, người dân làng truyền nhau tin này và mời chúa ra khỏi làng. Họ ko bik Chúa đã làm gì........( là suy nghĩ  của em về đấng Trọn Lành, còn nếu không chí ít mình cũng thêm vào : ăn chay kiểu Thiên Chúa Giáo )</FONT></P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2009-12-26_053834_2008-05-11_224647_g2.jpg" border="0"></P>
<P><FONT size=4>Hiền huynh nói "Thời điểm Thiên chúa ra đời được các nhà làm lịch sử dụng làm mốc và gọi là Tây lịch", nhưng lại ngược với câu Thánh Thi huynh đăng lên, huynh không hiểu ý nói gì à?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Anh Đạt Tường, bài viết nào cũng có sơ suất để </FONT><FONT size=4>anh Đạt Tường cũng có cái hỏi,</FONT><FONT size=4> vậy thì em xin làm rõ lại nha ! </FONT><FONT size=4>ý em nói cái vấn đề Thánh Giáo đêm 24.1</FONT><FONT size=4>2.25 là nhắc lại Chúa đã đến với Đạo Cao Đài trước đó " phải vui mừng vì Ta..." (tức Giê Su)</FONT><FONT size=4>, Đức Cha Trời cũng nói "ta xuống trần dạy đạo bên Thái Tây" tức Chúa giáng trần đêm 24. Vậy thì Chúa giáng trần đêm 24 là chắc cú, nếu lòng con tin đấng Cao Đài.....! và làm rõ câu " 2000 năm trước " "hôm nay ứng hiện" (hiểu là nay giáng trần)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Lời văn quốc ngữ thô thiển ! </FONT></P>
<P><FONT size=4>Tệ Sinh Thiên Sứ !</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P> 
 

Facebook Comment

Top