Chuyện vui: Dặn chồng, Phun ra lửa

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>               Sưu tầm :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     1.- <strong>DẶN CHỒNG</strong></FONT> :</P>
<P>        <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Trước khi đi ngủ , bà cụ dặn chồng :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>          - Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, chớ kẻ trộm nó vào thì khổ đấy .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>          - Bà khéo lo ! Ngay cả tôi còn không biết chỗ bà cất tiền , huống chi người dưng.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      2.- <strong>PHUN RA LỬA</strong>:</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Hai anh hàng xóm tâm sự  :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     - Vợ của tớ làm trong đoàn xiếc , bà ấy mới học mà đã biết phun được lửa, tài thiệt.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     - Vậy mà hay gì, vợ tớ có học hành gì đâu mà đã hét ra lửa, mửa ra khói từ lâu rồi  !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                           __________________</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top