Con người khi chết đi về đâu ?

Qui Khong

New member
<P> <FONT size=3>Mời chư hiền cùng tệ nhơn xem bài Khảo Luận của huynh Đức Nguyên trong Quyển Tìm Hiểu Đạo Cao Đài và Các Tôn Giáo Lớn Trên Thế Giới , và giải đáp thắc mắc của người nhân thế : Con Người Khi Chết Sẽ Đi Về Đâu , mời chư hiền cùng tệ nhơn xem qua : </FONT></P>
<P><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Để giải đáp vấn đề : Con người khi chết đi về đâu ? Chúng ta phân ra làm 3 trường hợp với 3 nhóm người : </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">Người không có tín ngưỡng tôn giáo.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">Người tín đồ Cao Đài giữ đúng lời Minh Thệ và Luật Đạo.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US>Người tín đồ <SPAN style="COLOR: black">của</SPAN> các tôn giáo khác.</SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US></SPAN><B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black"><FONT size=3>1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN>Đối với người không tín ngưỡng :</FONT></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Trong TNHT, Đức Chí Tôn dạy như sau :</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT size=3><B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">TNHT.I. 74-75 </SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">: “ Các con đã sanh tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu khổ não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy. Thầy hỏi : Các con chết rồi, các con ra thế nào ? Các con đi đâu ? Chẳng một đứa nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy.</SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Thầy dạy : Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong Vật chất mà ra Thảo mộc, từ Thảo mộc đến Thú cầm, loài người, phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn năm, muôn muôn lần mới đến địa vị Nhơn phẩm.</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhơn phẩm nơi thế nầy lại còn chia ra phẩm giá  mỗi hạng. Đứng bực Đế Vương nơi trái Địa cầu nầy, chưa đặng vào hạng chót của Địa cầu 67. Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. <I>Cái quí trọng của mỗi Địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt cầu, Tam thiên Thế giới  thì  mới đến Tứ Đại Bộ Châu, qua Tứ Đại Bộ Châu  mới vào đặng Tam thập lục Thiên; vào Tam thập lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi đạo Phật  gọi là Niết Bàn đó vậy.</I></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con nó nhiều là dường nào, song ấy là phẩm trật Thiên vị.  . . . </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Vậy Thầy lại dặn các con : Nếu kẻ không tu, làm đủ bổn phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa, thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent2"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn khôn Thế giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng. </FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Mà hại thay ! Mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc thấy đặng kẻ ấy. Vậy Thầy dặn : Đạo là nơi các con nên quí trọng đó vậy.”</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Những người không có tín ngưỡng tôn giáo, khi chết đi, Linh hồn và Chơn thần chưa thể xuất ra khỏi Thể xác được vì bị 7 Dây Oan nghiệt ràng buộc níu kéo, phải chờ đợi một thời gian cho thể xác tan rã, Chơn thần mới bứt rời các sợi Dây Oan nghiệt, để cùng Linh hồn bay lên cõi Trung giới. Tại đây có Minh Cảnh Đài hay Đài Chiếu Giám để cho Linh hồn và Chơn thần nhìn vào tấm kiếng, xem lại tất cả các hành vi và lời nói của mình trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, để định rõ ràng tội và phước, có cây Cân Công bình thiêng liêng và các Đấng cân phân tội phước cho  mỗi Linh hồn.</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>-  Nếu phước nhiều tội ít thì được chuyển kiếp lần lượt theo các nấc thang tiến hóa mà Đấng Thượng Đế đã dạy trong bài Thánh ngôn nêu trên, tức là tiến hóa theo Thất thập nhị Địa, lên Tam thiên Thế giới, rồi  Tam thập lục Thiên, vv . . . . .</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>- Nếu phước ít tội nhiều thì Chơn thần và Linh hồn được đưa đến cõi Âm Quang để tịnh tâm xét mình, thấy được các tội lỗi mà mình  đã làm để ăn năn sám hối.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US>Cõi Âm Quang là cõi mới được lập ra trong thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, để thay thế cõi Địa ngục, bởi vì cõi Địa ngục trước đây là nơi giam giữ và hành phạt các tội hồn, nay  Đức Chí Tôn  thể lòng từ bi ra lịnh đóng Địa ngục, ân xá các tội hồn, không cho hành phạt các tội hồn nữa, mà được đưa đến cõi Âm Quang để học đạo. Nơi đây, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa các Nam tội hồn, và Thất Nương Diêu Trì Cung giáo hóa các Nữ tội hồn. </SPAN><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 11pt">(Xem phần sau : Cõi Âm Quang).</SPAN></I></FONT></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Những tín đồ Cao Đài thất thệ, không giữ tròn Luật Đạo, hoặc những tín đồ của các tôn giáo khác mà không giữ được giới luật tu hành thì cũng được đưa đến cõi Âm Quang để học đạo, tịnh tâm xét mình. Khi đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo tu hành, lập công bồi đức mà trừ bớt tội lỗi.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt" ="MsoTextIndent"><B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=3>2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN>Đối với các tín đồ Cao Đài :</FONT></SPAN></I></B></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Đối với các tín đồ Cao Đài giữ tròn lời Minh Thệ, gìn giữ Luật Đạo, ăn chay được 10 ngày mỗi tháng, sau khi chết, Linh hồn và Chơn thần được hưởng ơn huệ của Đức Chí Tôn trong Đại Ân Xá kỳ 3 nầy.         &a mp;n bsp;         &a mp;n bsp; </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Linh hồn và Chơn thần hưởng được các Phép Bí tích : Phép xác, và Phép Đoạn căn cắt đứt 7 Dây Oan nghiệt. Do đó, Chơn thần và Linh hồn xuất ra khỏi Thể xác dễ dàng, được hướng dẫn đi vào Cửu Trùng Thiên, từ từng Trời thứ nhứt lên đến từng Trời thứ 9, do Cửu vị Tiên Nương DTC hướng dẫn đưa đi, đúng  y theo 9 Bài kinh Tuần Cửu. Ở  mỗi từng Trời đều có các Đấng thiêng liêng đón tiếp, giảng giải Đạo lý. </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Khi đến từng Trời thứ 9 là Tạo Hóa Thiên thì được vào Diêu Trì Cung bái kiến Bà MẸ thiêng liêng, Đức Phật Mẫu.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Đến Tiểu Tường thì Chơn thần và Linh hồn được đưa lên từng Trời thứ 10 là Hư Vô Thiên, vào Ngọc Hư Cung bái kiến Đức Chí Tôn, rồi đến Tòa Tam Giáo thiêng liêng để cây Cân Công bình thiêng liêng cân tội phước. Nếu phước đức nhiều thì được Đức Chí Tôn ban cho phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật tương  xứng, nếu tội nhiều thì cầu xin Đức Chí Tôn cứu vớt để ở lại cõi thiêng liêng tu luyện thêm, hoặc cho tái kiếp xuống trần để trả cho xong nghiệp quả.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><B><SPAN lang=EN-US>TNHT.II.92 : </SPAN></B><SPAN lang=EN-US>“ Nói cho cùng, nếu trọn kiếp, dầu gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối, cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm Quang, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chơn hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chơn truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chơn hồn cầu rỗi.” </SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 53.45pt; TEXT-INDENT: -18pt" ="MsoTextIndent"><B><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=3>3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN>Đối với tín đồ các tôn giáo khác :</FONT></SPAN></I></B></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Đối với các tín đồ của các tôn giáo khác thuộc Nhị Kỳ Phổ Độ, con đường tiến hóa do các vị Giáo chủ thời đó đặt ra nay đã bị bế lại, vì đã chuyển qua thời  Tam Kỳ Phổ Độ.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Đối với các tín đồ nầy, họ sẽ đi theo con đường tiến hóa qua Thất thập nhị Địa và Tam thiên Thế giới. Công đức tu hành của họ đạt được mức nào thì họ sẽ được đưa thẳng lên đẳng cấp tiến hóa tương  xứng. Vì họ có công tu luyện nên họ được vượt cấp tiến hóa, chớ không phải đi từ từ lên từng cấp bực như những người không tín ngưỡng tu hành. </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt">Tóm lại</SPAN></I><SPAN lang=EN-US>,  dù Linh hồn đi theo con đường tiến hóa nào, qua Cửu Trùng Thiên hay qua Thất thập nhị Địa, điểm cốt yếu vẫn là công đức lập được trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, chính cái công đức nầy mới định đoạt phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật cho Linh hồn. Các Linh hồn tội lỗi chất chồng, dù đi trên đường tiến hóa nào, dù có được cầu siêu bao nhiêu lần đi nữa, dù có được làm đám tang lớn lao, và ngôi mộ xinh đẹp to lớn bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc cũng phải đến cõi Âm Quang mà thôi.</SPAN></FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> Chỉ có việc tu hành, trau tâm sửa tánh, lập đức bồi công, thì  mới có thể vượt đẳng cấp tiến hóa, sớm trở về cùng Đức Chí Tôn. Đặc biệt trong thời Đại Ân Xá kỳ ba nầy, Đức Chí Tôn cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Đức Chí Tôn đặng.</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>( Trích Khảo Luận của Huynh Đức Nguyên ) </FONT></SPAN></P> 
 

TamNgu

New member
<P> Có người hỏi Lục Tổ rằng:"Khi chết ta về đâu?"Lục Tổ Đáp:"Ta Không Biết!"Vì ấy cười cao ngặovì người ấy biết khi chết sẽ lên thiên đàng hay địa ngục)Lục Tổ nói tiếp:"Ta không biết vì at chưa có chết:"</P>
<P>Kính! </P>
<P>Trò Chuyện của Đệ</P>
<P>Chết đi về đâu thì đệ không biết cũng giống như Ngài Lục Tổ</P>
<P>Sống đi về đâu?Thì về cõi trần,đệ biết vì đệ đã đến</P>
<P>Kính!</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top