Cùng nhau ôn lại Thánh Ngôn

NguyenVanUt

New member
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Các con... Mừng các con.

Trung, Cư, Tắc; mấy con nhớ đêm nay năm rồi thế nào, còn nay ra thể nào chăng?

Trịnh-thị Ái-Nữ, Hiếu, hai con đã thấy Thầy giữ lời hứa thế nào chăng?

Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy, thì môn-đệ cuả Thầy chỉ có 12 đứa, mà bốn đứa đã vào nơi tay Chúa-Quỉ, chỉ còn lại tám. Trong tám đứa còn lại thì còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành Ðạo, Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật Thiệt lớn giáng thế Ði nữa, cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có 6 đứa môn-đệ trong một năm cho đặng bao giờ.

Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết cả bốn muôn Môn-đệ của Thầy. Thơ con đã ngoan Ðạo, mà sự ngoan Ðạo cuả con đó còn độ lắm kẻ. Thầy khen con.

Bính Thầy thưởng công con, cho lên chức Phối-Sư, Thầy cám cảnh lòng yêu mến con, Thầy cảm ơn lòng Ðạo-Ðức con. Sanh linh nhờ công con mà thoát qua khổ hải

Bản, Thầy thăng chức Giáo-Sư. Trò, Thầy cho lên chức Giáo-Hữu, nhiều đứa khác nữa, ngày mùng 9 Thầy biểu đòi về cho Thái-Bạch phong thưởng.

Thầy ban ơn trọn cả các con, dầu không có mặt tại đây cũng vậy. Thầy giở cơ lên, các con đều chun ngang qua cho thầy ban phép lành; Thầy cầu cho các con đặng ngoan Ðạo như Thơ vậy, sửa mình cho nên chí Thánh, vì Ðạo năm nay sẽ rõ thấu hoàn-cầu. Môn-đệ tăng thêm hằng hà sa số, phận sự các con lại càng nặng nề hơn nữa, nhưng các con nhớ biết thương Thầy, mà hễ thương Thầy thì ắt thương Ðạo, mà biết thương Ðạo thì thương hết chúng-sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Ðạo, mà hễ trọng Ðạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh.

Trong tháng giêng nầy, Thái-Bạch sẽ hội Nữ-Phái đặng lập cho hoàn toàn, Thầy trông công các con lắm đó.

Thầy ban ơn cho các con một lần nữa.

Thầy thăng.
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
"Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy, ... ...
Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật Thiệt lớn giáng thế Ði nữa, cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có 6 đứa môn-đệ trong một năm cho đặng bao giờ
."

1. "Thầy lập đạo" có nghĩa là gì ?
2. "độ hơn 4 muôn sanh linh ... trong một năm".
Vậy năm rồi ngày này là ngày nào của năm nào vậy huynh Út?
3. Ý nghĩa của lời Thánh ngôn này là gì, huynh Út?
 

NguyenVanUt

New member
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có dạy :"Tỷ thí một người câm thấy cảnh chiêm bao như thế nào rồi mà mô tả lại cho người khác biết. Chúng ta muốn giải lý cho rõ cái Đạo thì chẳng khác nào người câm muốn giải rõ chuyện chiêm bao kia vậy...".

Kinh Phật có dạy :"Đạo khó mà nói ra. Học giả phải tự mình tỏ ngộ lấy".

Cho nên chủ đề có ghi là :"cùng nhau ôn lại Thánh Ngôn" là vậy!
 

NguyenVanUt

New member
Samedi 7 Aout 1926
29 Tháng Sáu Bính Dần
Cao-Ðài

Mầng mấy con
Mấy con nghe.
Những sự phàm tục đều là mưu kế cuả Tà-Mị Yêu-Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh-Ðạo cuả các con. Những mưu qủi quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói thầy thả một lũ hổ-lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho con mặc một bộ thiết-giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà-Thần.
... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn-đệ Thầy nữa.
Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít lá lẽ hằng. Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức-tín của Môn-đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết.


 

NguyenVanUt

New member
Dimanche, 22 Aout 1926
15 tháng 7 năm Bính Dần
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Ð.. Nghe dạy.
Buổi Bạch-Ngọc-Kinh và Lôi-Âm-Tự lập pháp " Tam-Kỳ-Phổ-Ðộ ", Quỉ vương đã khởi phá quấy chơn Ðạo. Ðến danh ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.
Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy mượn cơ mầu-nhiệm, hiệp Tam-Thập-Lục-Ðộng đổi gọi Tam-Thập-Lục-Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Ðạo.

Ngươi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con buôn. Tội tình ấy lớn là thể nào?...
Ngươi hiểu chăng?...
Tam đồ tội khổ, bất năng thoát tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối, sau ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn-sanh, lấy công chuộc tội.
Nghe à!
 

NguyenVanUt

New member
Samedi 7 Aout 1926
29 Tháng Sáu Bính Dần
Cao-Ðài

Mầng mấy con
Mấy con nghe.
Những sự phàm tục đều là mưu kế cuả Tà-Mị Yêu-Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh-Ðạo cuả các con. Những mưu qủi quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói thầy thả một lũ hổ-lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho con mặc một bộ thiết-giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà-Thần.
... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn-đệ Thầy nữa.
Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít lá lẽ hằng. Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức-tín của Môn-đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết.
 

Trung ngôn

Active member
Huynh Nguyễn Văn Út à,
Trung ngôn đọc chủ đề này thấy Huynh thường tô đậm những dòng Thánh ngôn mà Thầy thường dạy cho môn đệ lúc bấy giờ về tà mị, bàng môn tả đạo, quỷ vương, v.v.. vào những tháng năm đầu của thời kỳ mở đạo.
Thế Huynh có Thánh ngôn nào của Thầy trong giai đoạn này [giai đoạn hiện tại, khoảng đầu thế kỷ 21 đến nay] nói về tà mị, bàng môn tả đạo, quỷ vương, v.v.. không ?
Có đoạn nào Thầy chỉ đích danh không nhỉ?
Trung ngôn hỏi để "dòm" thử những vị này ra làm sao!!!
Xin được hỏi để học.
Kính.
 

NguyenVanUt

New member
Trước khi mình trả lời câu hỏi của bạn Trung Ngôn vậy mình xin được làm quen với nhau trước không biết bạn có đồng ý không, mình tên là Nguyễn Văn Út là tín đồ thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, hiện đang sống tại thị xã Tây Ninh, còn bạn thì sao?
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM và Huynh Nguyễn Văn Út,
1. Trả lời câu hỏi của Huynh về họ và tên nơi sinh và sống thì Trung ngôn đã trả lời rồi, tại chủ đề "Tâm sự với Đại từ phụ".
Thông tin chỉ có vậy, không có thêm bởi vì không có gì để thêm.
Lý do: Sợ.
Dân gian xưa có câu: Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần.
Cám ơn thành ý kết bạn của Huynh, xin thứ lỗi nếu có làm phật lòng.
TN khỏe lại sẽ ráng quy 1/2 nhang cho việc này.
2. Kính HTDM, lần đầu tiên khi từ sau khi tham gia diễn đàn, TN được một người thuộc nhóm người có xuất thân được cho là từ vùng đất Thánh với phương châm "kiên quyết ngăn ngừa tà quyền hại đạo" làm quen. TN sinh ra đã là người nằm nhóm "bàng môn tả đạo" theo cách nghĩ của một nhóm vài người; Song, sau khi xem lại Pháp chánh truyền thì không thấy nói thế nào là "tà quyền, bàng môn tả đạo". Lại nữa, Sau khi thấy admin chia sẻ thông tin trên diễn đàn thì bổng dưng TN sợ.
Nỗi sợ không biết từ đâu tới nên không thể tìm, tránh hoặc thích nghi cho hết sợ.
Xin được từ chối làm bạn dù chỉ là bạn ảo.
Xin quý HTDM đừng hiểu lầm ý TN, với các bạn không để tên tuổi và đang tham gia diễn đàn, chúng ta có lẽ có một duyên tiền định như Ơn trên nói "Nhứt ẩm, nhứt trác, giai do tiền định".
Sẽ trao đổi về cụm từ "bàng môn tả đạo" và một dịp khác khi thấy vui.
Kính.
 

NguyenVanUt

New member
Samedi 18 Septembre 1926
13 tháng 8 năm Bính Dần
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Thầy có việc nói cùng chư Môn-đệ. Thầy mời chư nhu xuất ngoại, một giây phút Thầy sẽ kêu vào.
Các con, Thầy đã lập thành Thánh-Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.
Thầy lại quy Tam-Giáo lập thành Tân-Luật, trong rằm tháng mười có đại-hội cả Tam-Giáo nơi Thánh-Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo "Tam-Kỳ Phổ-Ðộ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!
Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong Ðạo Thầy lại một nhà, Thầy làm cha Chưởng-quản, hiểu à!
Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn-thật là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là "Quốc-Ðạo", hiểu à!
Thầy phải bụộc các con hiệp chúng trí mà lo vào đó, nghe à!
Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa, vì chẳng vậycác con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe, phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy vậy, nghe à[!
Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong đại-hội.


Trung - Con biết rằng Thầy thương yêu nhơn-loại là dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền-khiên của cả chúng sanh. Ðã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch. Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười ngàn năm, thì thế nào cổi Thánh-Ðức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn lành đặng.
Rất đỗi là Thầy là bậc Chí-Tôn đây mà còn bị chúng nó mưu lén cho qua Thánh Ý Thầy thay, một đàng trì, một đàng kéo, thảm thay! Các con chịu ở giữa.
Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Ðạo thành, các con ngã thì Ðạo suy. Liệu lấy.
Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình thiêng-liêng chẳng phải nên vậy; ấy cũng là cơ mầu-nhiệm cho các con có thể lập thành công quả.
Trunh, Lịch, hai con phải hội chư Thánh mà xin khai Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trước nghe.
 

Trung ngôn

Active member
Thánh ngôn hiệp tuyển nói:
Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa, vì chẳng vậycác con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe, phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy vậy, nghe à[!
Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong đại-hội.
Kính HTDM,
Như vậy cũng đã rõ về việc sanh nạnh, chia phe, phân phái của một số con cái của Thầy.
1. Ta xem lại về thời gian: Xem ra, thời điểm xảy ra việc trên vào khoảng hơn hai tháng trước ngày Thầy công bố cho chúng sanh biết về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
2. Dường như bài Thánh ngôn này, Thầy – tác giả cho chúng sanh biết về những việc đã xảy ra và căn dặn “ngưng mọi việc” không hay kia lại; để lòng mà lo việc chung – tức đại hội 15/10/Bính Dần 1926.
3. Rất tiếc rằng, hồ sơ lưu trữ của Cửu trùng đài hoặc Hiệp thiên đài của nơi “chi chi cũng tại Tây Ninh” này không còn giữ để biết chức sắc hầu đàn ngày hôm đó là những ai để biết rõ hơn những việc sanh nạnh, chia phe, phân phái. Nếu có thì chắc hẳn cũng đã rõ ràng hơn về việc ai và tại sao sanh nạnh, chia phe, rẽ phái; nhỉ??!!
4. Càng tiếc hơn khi các bài Thánh ngôn này được đem ra không phải cảnh báo cho nhau về quỷ vương – vô hình – đang mượn tay hữu hình (số đông nơi ấy rất thích dùng từ hữu hình này) để gây một cuộc khảo đảo, rẽ chia triền miên; ít ra cũng tại nơi diễn đàn này.
Một sự cố gắng, song cũng như bao sự cố gắng chứng minh một khái niệm “bàng môn tả đạo” để gán ghép cho “ai đó” mà không biết chủ thể “ai đó” là ai, vô hình trung trong đó có mình [tìm hiểu nơi chủ đề năm đạo để biết thêm về sự cố gắng chứng minh 1+1=3].
Nếu dành một chút thời gian, dò trong Tự [từ] điển tiếng Trung hay tiếng Việt để biết “bàng môn tả đạo” là gì!!??
Sau khi biết xong thì gắn vào chủ thể x, y, z (phải là con người mới đúng à!) nào đó để xác định cụ thể hơn [xem Hiến pháp Hiệp thiên đài của Hội thánh có trụ sở đóng tại Tây Ninh này để biết thêm- Trung ngôn cũng không biết nơi Tổ đình có mấy Hội thánh nữa!!!].
5. Đem một việc xưa để cảnh báo cho việc nay để con người ngày nay biết lo sợ mà đừng làm thì mừng lắm!!!
Mong nhiều hơn nữa các bài viết như vậy đặng dìu dắt nhau đi.
Kính.
 
Sửa lần cuối:

NguyenVanUt

New member
17-1-27
14 tháng 12 năm Bính Dần
Thầy các con

Thượng-Trung-Nhựt, con là anh phải dạy lại các em một lần nầy là chót; Thầy vẫn đã thường nói rằng: Thầy đến lập cho các con một nền Chơn-Ðạo, tức là mỗi sự chi dối trá là chẳng phải của Thầy. Thầy đến là chủ ý dạy cả nhơn-sanh đặng hòa bình, chớ chẳng phải đến dục thêm nghịch lẫn nhau. Thầy lại thường nói rằng sự sang trọng vinh hiển của các con chẳng phải nơi thế-giái nầy. Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh Ðạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các con vì nơi Ðạo mà đặng đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái phẩm vị ấy do nơi đâu mà có? Là bởi đạo-đức của các con, đạo-đức thắng hung bạo là thường tình, các con hằng thấy sự đời thường vậy. Thầy là Ðấng Chí-Tôn, cầm quyền thưởng phạt, há lại không quyền hành mà làm mọi việc một mình Thầy đặng sao, lại phải sở cậy tay phàm, chẳng qua là Ðạo-Ðức thiếu kém các con đó, nó làm cho các con bị phạt. Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn: giữ Ðạo-Ðức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Chơn-Ðạo thì là mưu chước tà quái.
Thầy ban ơn cho các con.
 

Trung ngôn

Active member
Thánh ngôn do Đức Thượng đế dạy nói:
Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn: giữ Ðạo-Ðức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Chơn-Ðạo thì là mưu chước tà quái.
Kính HTDM,
Kính Huynh Nguyễn Văn Út,
Sau khi đọc bài Thánh ngôn do Thầy dạy chư vị hầu đàn hôm đó, TN hiểu và đặt câu hỏi:
1. Chơn Đạo như Thầy nói có phải là Thánh ngôn Thầy dạy và Pháp chánh truyền Thầy ban hay không ?
2. Câu hỏi phụ: Trái với Thánh ngôn và Pháp chánh truyền có phải "là mưu chước tà quái" hay không ?
Tiếng Việt thì trái cũng là ngược hay nghịch.
Kính lời hỏi cùng Huynh và chư HTDM.
 

NguyenVanUt

New member
Ðại Ðàn (Chợ Lớn)
29 Octobre 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Hỉ chư môn-đệ, chư nhu, chư ái-nữ.
Các con nghe. Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng lầm mà trách Thầy. Cha hiền chẳng biết hành hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà dìu dắt từng đứa, thì lẽ nào lại đành lòng xua đuổi. Thầy thấy các con bị phép thử thất ba trấn lập thành, thì đã hiểu nhiền đứa bị hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để thử thất, ba trấn trách Thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết công bình, nhứt là Lý-Thái-Bạch kêu nài hơn hết.
Dầu Quan-Âm và Quan-Thánh xin cũng chẳng đặng. Nhứt là buổi thử thất ấy, lại nhằm vào ngày khai Thánh-Thất, thì các con đủ hiểu là hại dường nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại nơi Thầy. Nếu Thầy biết các con nhẹ tính, thì thế nào cũng chẳng chịu. Lại để lời tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh-Ngôn các con không đọc, lời Thầy nói như không, mới ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy.
Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý-Thái-Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Người.
Thầy dạy dỗ các con không nghe, đợi có hình phạt thì các con chịu lấy.
(Ð... Q... thượng sớ) Cười...
Ð... Q... cả Môn-đệ Thầy duy có biết một chớ không biết hai; kẻ nào cưu tâm chia phe, phân phái là đứa thù nghịch cũa Thầy. Con hiểu à!
Con biết rằng Thầy hằng dặn cả Môn-đệ, nhứt nhứt sự chi cũng phải đợi lịnh Thầy. Thầy có cho phép con cầu Ðạo và mọi phép bí tích chi chi cho mẹ T... chăng? Vì xảo trá ấy mà làm cho T. phải mất đức tin nhiều lắm, con hiểu à!
Cái kho bạc ấy nó giục lòng con lắm há?
T...! Con phải định tánh mà xét nét lấy. Thầy chẳng cần nói.
Trung, Trang, Tương, ba con phải nhớ những đều Thầy phú-thác... Thầy đã dặn, hiểu à?
 

Trung ngôn

Active member
Nguyễn Văn Út trích Thánh ngôn nói:
Ðại Ðàn (Chợ Lớn)
29 Octobre 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương
Kính HTDM,
Kính Huynh Nguyễn Văn Út,
1. Xem ra, với những gì đang diễn ra, có vẻ như Huynh có khác với so với Quý huynh tỷ trước đây (có một người giới tính nam nhưng đăng ký và trò chuyện trên diễn đàn này với ngôn ngữ và tính cách của một người có giới tính nữ, người này xưng danh ở tại vùng Tây Ninh, Việt Nam); khác biệt là chấp nhận Thánh ngôn của một nơi [1] mà theo Đạo nghị định số 8 gọi là "bàng môn tả đạo". Một hiện tượng mà Trung ngôn xem là chuyện lạ, sau hiện tượng của một thành viên của diễn đàn này vừa thừa nhận chỉ có một Ông Thầy Trời.
Nơi đó [1], theo bài Thánh ngôn ghi nhận là Đại Đàn Chợ Lớn.
Trong số đông thành viên tại diễn đàn này, sẽ có một vài người giúp đỡ Huynh và Trung ngôn biết thêm về Đại Đàn Chợ Lớn này nếu Huynh muốn.
2.
Nguyễn Văn Út trích Thánh ngôn nói:
(Ð... Q... thượng sớ) Cười...
Ð... Q... cả Môn-đệ Thầy duy có biết một chớ không biết hai; kẻ nào cưu tâm chia phe, phân phái là đứa thù nghịch cũa Thầy. Con hiểu à!
Theo nội dung của bài Thánh ngôn của Thầy thì:
Q và C là hai vị dâng sớ. Người dâng sớ chắc chắn là người của Cửu trùng đài lúc bấy giờ.
Nội dung dâng sớ để trình về một người thứ ba (hoặc nhiều), từ đó Thầy mới ‘giải’: cả Môn-đệ Thầy duy có biết một chớ không biết hai; kẻ nào cưu tâm chia phe, phân phái là đứa thù nghịch của Thầy. Con [1] hiểu à!
Con ở [1] là Q và C.

3. Kính HTDM, xem ra sẽ có một cuộc ‘đào bới’ để tìm kiếm một cái gì đó đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên, theo Trung ngôn nghĩ, người tìm kiếm vẫn không biết mình tìm kiếm cái gì !!!
Bởi lẽ, vẫn chưa hiểu ‘bàng môn tả đạo’ là gì thì sẽ đi tìm ai ???
Không biết tìm gì thì cũng lần quần như bao kẻ khác cũng đang lần quần. Mà nguy hại hơn là đang có một sự gán ghép cho phần còn lại con cái của Thầy là ‘bàng môn tả đạo’.
Nhưng cũng biết đâu trong cuộc tìm kiếm bổng dưng lại thấy mình trong đó.

4. Bàng môn tả đạo hiểu theo nghĩa giản đơn là nghiêng bên phải là bàng môn, nghiêng sang trái thì là tả đạo.
Đạo Thầy thì chỉ có một, không có hai (đọc lại lời minh thệ thì biết rõ hơn).
Duy chỉ có Trung (giữa) là đắc nhứt.
5. Trung ngôn sẽ không tham gia chủ đề này nữa để chờ vài người trong số đông ấy tìm kiếm một phương pháp chứng minh mới, tương tự như việc đã từng xảy ra việc cố gắng tìm kiếm phương án cho bài toán 1+1 =3 (minh họa cho việc sử dụng năm đạo của một số nơi trên quả địa cầu 68 này).
Hy vọng phương pháp toán này sẽ có đáp án sơm sớm, chứ để 700 ngàn năm sau e rằng thiên hạ sẽ cười … !!!
Kính.
 
Sửa lần cuối:

NguyenVanUt

New member
Xin bạn trung ngôn hãy bình tâm định trí (tâm tịnh thì tích lũy chơn lý còn tâm động thì sanh vọng tưởng), mình không có ý nghĩ sâu xa như bạn tưởng, mình chỉ có trích dẫn Thánh Ngôn để cùng nhau ôn lại chứ không có thảo luận tư ý trong chủ đề nầy, và càng không có đào bới để tìm kiếm vạch ra cái gì hết, vì vậy mình rất mong bạn đừng nên quá kích động bởi những bài Thánh Ngôn mà mình đã đăng lên diễn đàn.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Cám ơn Huynh Nguyễn Văn Út đã chia sẻ. Đối với Trung ngôn, các bài viết trên được thực hiện trong điều kiện bình thường.
Kính.
 

dong tam

New member
"ĐỌC KINH CẦU LÝ"

Nếu đọc kinh nói chung hay đọc Thánh Ngôn nói riêng mà không "cầu Lý sâu" thì việc đọc ấy có ích chi!

Pháp Chánh Truyền Chú giải là một thí dụ.

Bởi thế khi mới Lập Đạo, Đức Chí Tôn buộc các Giáo Hữu và Giáo Sư mỗi tháng phải về Tòa Thánh tập giảng đạo (TNHT) để mỗi kỳ sóc vọng "Phổ Thông Chơn Đạo" cho đạo hữu tại Thánh thất địa phương của mình có trách nhiệm dẫn dắt.
 
Kính Huynh Trung Ngôn,

Đệ không có "nhu cầu" tranh luận hay đọ Lý Đạo hay bắt buộc bất kỳ ai phải theo ý của đệ như có một số người vẫn thường áp đặt và sẵn sàng "chụp những cái mũ" to tướng như: Phản Đạo, Phản Loạn Chơn Truyền, Bàng Môn Tả Đạo, ... lên đầu Đồng Đạo của mình nếu như không nghe và làm theo ý họ.

Nhưng ở đây, đệ đọc được một câu do Huynh viết đệ rất lấy làm lạ, câu ấy đệ xin trích như sau:

Kính HTDM,

... Một hiện tượng mà Trung ngôn xem là chuyện lạ, sau hiện tượng của một thành viên của diễn đàn này vừa thừa nhận chỉ có một Ông Thầy Trời.

Đệ nghĩ Huynh cũng không nên nói xa nói gần, trên Diễn Đàn caodaivn.com gần đây, đệ có mở một chủ đề: DANH HIỆU GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO.

Trong chủ đề này, đệ đã tra lục lại tất cả giáo lý, kinh sách, văn kiên, thánh giáo, chương trình Hành Đạo của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để trích ra những phần trọng tâm để thể hiện rõ Thánh Huấn của Thầy xác nhận : NÊN BIẾT MỘT ÔNG THẦY TRỜI LÀ ĐỦ!

Nghe văn viết của Huynh Trung Ngôn, chẳng lẽ Huynh còn biết ÔNG THẦY nào khác hơn Thầy Trời nữa hay sao?

Hiền Hoà kính thỉnh giáo
 

Trung ngôn

Active member
Ngô Hiền Hòa nói:
Nghe văn viết của Huynh Trung Ngôn, chẳng lẽ Huynh còn biết ÔNG THẦY nào khác hơn Thầy Trời nữa hay sao?

Hiền Hoà kính thỉnh giáo
Hiền đệ,
Trung ngôn nói với ý là chỉ có một "Ông" đó thôi.
Tên thường để chúng sanh gọi với nghĩa dấu yêu là: Thầy!
Tên ngằn gọn này do "Ổng" biểu chúng sanh gọi cho gần gũi trong tình Cha - Con.
Tên đủ để cho hoàn vũ biết là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tên gọi khác thì nhiều vô kể, tùy vào căn trí chúng sanh.
Ngoài ra Trung ngôn không có ý chỉ ra một Ông khác trong khi khá đông, không muốn nói là quá đông đang xưng danh một Ông khác (ngoài ý muốn của Người này) để ngang bằng với "Ông" kể trên.
Ghi chú: Ông là đại từ nhân xưng, được viết với lòng kính trọng cao nhất có được. Xin những vị khác vui lòng không chụp mũ!!!
Kính cùng Hiền Hòa.
 

Facebook Comment

Top