Đại Đạo Sử Cương - Chương 1: VIỆC THỐNG NHẤT CHI PHÁI

Đại Đồng

Administrator
CHƯƠNG I
VIỆC THỐNG NHẤT CHI PHÁI
Hiền Tài Trần Văng Rạng​


Sau khi Đức Phạm Hộ Pháp sang Cam Bốt thì đạo sự tại Toà Thánh tạm do vị Thời Quân Bảo Thế Lê Thiện Phước cầm giềng mối.1. Điều kiện qui nhứt về Toà Thánh

Ngày 17 tháng giêng năm Bính Thân (28-2-1956) Ngài Bảo Thế đại diện Hội Thánh Cao Đài ký với đại diện chánh quyền Ngô Đình Diệm " Bản thoả ước Bính Thân" nhằm xác nhận là Đạo Cao Đài từ đó tách rời chính trị ra khỏi Đạo.
Đến ngày 10/3/ Đinh Dậu (9/4/1957) do vi bằng của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Phước Thiện Nam Nữ yêu cầu Đức Thượng Sanh ( đang ở Sài gòn) và chư vị Thời Quân về Toà Thánh Tây Ninh cầm giếng mối Đạo.

Sau khi nắm quyền đạo, việc trước tiên của Đức Thượng Sanh là muốn thống nhất nền đạo, nên Ngài cầu xin với Ơn Trên phán quyết về Đạo Nghị Định Thứ Tám do Đức Lý và Đức Hộ Pháp lập vào ngày 15 tháng 7 năm Giáp Tuấn, nội dung như sau :

NGHỊ ĐỊNH 8
" Điều thứ nhứt : Những chi phái do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh thì cả chung sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn m à phải định quyết là Bàng môn Tà đạo

Điều thứ hai : Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối chơn truyền phải có đủ quyền Vạn Linh công nhận ( Tân Luật, Paris Gasnier õ)

Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 17 tháng 10 năm Đinh Dậu ( 8/02/1957) Đức Lý Bạch có dạy :

" Chư hiền hữu Hiệp Thiên Đài, về Đạo Nghị định của Lão đối với chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi. Hiện giờ cửa đạo đã mở rộng thì cơ QUI NHỨT thế nào cũng sẽ thực hiện được ( Cao Đẳng Hạnh Đường năm Nhâm Tý (1972) số 21 HO õ)

. Thêm vào đó, đàn cơ tại Giáo Tông Đường đêm mồng 10 tháng 4 năm Giáp Thìn (1964) có Đức Thượng Sanh, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài hầu đàn, Đức Hộ Pháp giáng dạy có khoản như vầy :

" Ngày giờ đã đến, Bần Đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn Đạo rán thế nào thống nhứt nền Đạo cho được, mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc".

Sau đó Hội Thánh đã ban hành :

ĐIỀU KIỆN QUI NHỨT VỀ TOÀ THÁNH
1. Nhìn nhận Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng một pháp nhân với sự thờ phượng cúng kiến duy nhứt.

a. Thờ Thiên Nhãn
b. Kinh Lễ Tân Kinh ( Thiên Đạo Thế Đạo )
c. Tuân y Tân luật và Pháp Chánh Truyền.
2. Thống nhất các danh từ đạo gồm có :

a. Một Toà Thánh duy nhất đặt tại Tây Ninh, còn các nơi khác gọi là Thánh Thất hay Thánh Tịnh
b. Một Hội Thánh duy nhất tại Toà Thánh Tây Ninh cầm quyền chưởng quản nền Đạo.
3. Để tiến đến sự thống nhất trọn vẹn, tạm thời tôn trọng hệ thống tổ chức địa phương và chức phẩm của mỗi chi, chờ ngày quyền Thiêng liêng định vị tại Cung Đạo Toà Thánh Tây Ninh do Hiệp Thiên Đài Toà Thánh phò loan.

a. Đứng vào hàng chức sắc Thánh thể phải tùng Đạo pháp, phế đời hành Đạo.
b. Chức sắc các chi về Toà Thánh tạm thời hành sự dưới quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tối thiểu là một năm mới được dâng lên quyền Thiêng liêng định vị tại cung Đạo.
c. Khi hành lễ mặc áo tràng trắng, khăn đen, sắp ngôi thứ trên từng lầu Hiệp Thiên Đài.
4. Mỗi tam cá nguyệt có một phiên họp thường lệ liên chi tại Toà Thánh, mỗi phái đoàn gồm 5 vị đại diện để chung lo phổ biến giáo lý Đại Đạo phát huy cơ qui nhứt

5. Mỗi chi cần đề cử một vị Chức sắc đại diện có đủ thẩm quyền thường trực tại Toà Thánh Tây Ninh để giao tiếp với Hội Thánh .

6. Trong khi điều hành việc Đạo nếu gặp phải một vấn đề nào khó khăn mà trí phàm không quyết đoán được mới thỉnh giáo các Đấng Thiêng liêng tại Cung Đạo do Chức sắc Hiệp Thiên Đài Toà Thánh Tây Ninh phò loan, còn cơ bút các nơi khác chỉ để học hỏi riêng mà thôi, không được ban hành chung.

7. Thường niên lập một phái đoàn hỗn hợp Phái Đoàn Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh, mỗi chi hai vị để viếng thăm các Thánh Thất, Thánh Tịnh và bổn đạo trong toàn quốc.

8. Cần lập danh sách Chức sắc, Chức việc và tín hữu nam nữ mỗi chi gửi về Toà Thánh Tây Ninh để biết số thống kê chư tín hữu Cao Đài trong quốc nội và quốc ngoại.

9. Lập trường chung cho toàn Đạo là phải thành thật thuần tuý đạo đức

Toà Thánh Tây Ninh, ngày mùng 8 -1 - Kỷ Dậu (1969)
HỘI THÁNH ( Ban Đạo Sử , tài liệu lưu trữ )

Đọc mấy văn kiện trên, ta thấy đây là thời điểm thuận tiện nhứt cho việc thống nhất nền đạo.
 

ThachKhe

Administrator
Chắc chưa đến thời kỳ thích hợp muội Đại Đồng à. Giả sử bây giờ thống nhất, rồi sao nữa?
 

Đại Đồng

Administrator
Muội không khẳng định thời điểm này là thống nhất (Câu cuối cùng là nội dung trong Đại Đạo Sử Cương chứ không phải của muội).

Tuy nhiên, nếu mỗi huynh tỷ đệ muội Cao Đài hiểu và hành Đạo theo tinh thần "cùng nhau một Đạo tức một Cha" của quý tiền bối hướng Đạo tiền khai thì việc thống nhất cơ Đạo chỉ còn vấn đề thời gian.
 

nguyenthanhtri

New member
rất mong muốn Đạo của mình quy về một mối chớ không còn phân chia chi phái này hay chi phái nọ. việc phân chi phái đến nay sao vẫn chưa hiệp nhứt? Đệ rất mong chờ Đại Từ Phụ nhánh chóng gián cơ cho các chi phái hiểu ra mà quy về một mối!
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
 

Đại Đồng

Administrator
Xin chia sẻ cùng sự trăn trở của huynh nguyenthanhtri,

Kính hiền huynh, làm sao khi các Hội Thánh quy về một mối, làm sao các Hội Thánh quy nhứt khi mà lời dạy của Đức Lý Giáo Tông: "Chư hiền hữu Hiệp Thiên Đài, về Đạo Nghị định của Lão đối với chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi." vẫn chưa được thực hiện.
 

NguyenVanUt

New member
Xin chia sẻ cùng sự trăn trở của huynh nguyenthanhtri,<br /><br />Kính hiền huynh, làm sao khi các Hội Thánh quy về một mối, làm sao các Hội Thánh quy nhứt khi mà lời dạy của Đức Lý Giáo Tông: "Chư hiền hữu Hiệp Thiên Đài, về Đạo Nghị định của Lão đối với chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi." vẫn chưa được thực hiện.
<br /> <br />

"vẫn chưa được thực hiện."
Ủa NVU thấy là lạ, chưa được thực hiện là thực hiện cái gì rất mong bạn Đại Đồng nói rõ hơn xem?
 

thanhphong12011

New member
Thánh huấn số 380 ngày 22-3-Kỷ Sửu (19-4-1949) ghi: "Bần Đạo đã ân xá cho toàn cả chi phái, bất cứ là ai, nếu nhập môn lại và vâng y luật pháp Toà Thánh sẽ là tín đồ chánh thức của Đạo Cao Đài". (Trích Đại Đạo Sử Cương quyển II)

Đạo Luật Mậu Dần 1938 - Chương III - Điều thứ 14 : Đối với các Chi Phái do Đại Đạo lập thành mà phản loạn Chơn Truyền, ngày nay đã lỗi thệ cùng Thầy, thì xin Hội Thánh thể lòng đại từ đại bi của Đức Chí Tôn, mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo Châu Tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tý, duy trong Châu Thành Tòa Thánh, những kẻ phản Đạo không đặng nhập môn trở lại mà thôi.

Thánh giáo của Thất Nương về Phước Thiện: Đàn cơ tại Hộ Pháp Đường, ngày 3-2-Đinh Hợi (1947).

Phước Thiện quí báu Càn Khôn,
Độ các chi phái nhập môn hồi đầu.
 

Trung ngôn

Active member
Kính Hiền hữu thanhphong12011,
Hiền hữu đưa ra các văn bản luật, thánh ngôn để nêu lên ý mà Trung ngôn hiểu là các Hội thánh, tổ chức Cao Đài phải “nhập môn lại”.
Trung ngôn xin hỏi hiền hữu vài câu hỏi trước khi quyết định gia nhập Hội thánh có trụ sở tại Tây Ninh sau khi nhận thấy nơi này tuân thủ Pháp chánh truyền, Tân luật:
1. Đạo nghị định số 8 có được ba vị Chưởng pháp xét nét ban hành cùng với một trong ba Đầu sư đồng ý ban hành hay không?
Xin cho xem qua văn bản này.
2. Giả định – chỉ là giả định – Đạo nghị định số 8 được Giáo tông ban hành.
Xin hiền hữu vui lòng cho biết, theo quy định của Pháp chánh truyền, Tân luật hoặc bất kỳ một văn bản luật nào cho thấy phẩm Hộ pháp được quyền hủy bỏ văn bản luật - ở đây là Đạo nghị định số 8 - của Giáo tông ban hành.
3. Xin hỏi Hội thánh, nơi ban hành Đạo nghị định số 8 bây giờ đang có trụ sở ở đâu, nhân sự như thế nào, con dấu sử dụng ra sao?
Đây là nơi mà các nơi sẽ về nhập môn nếu Đạo nghị định số 8 có giá trị thi hành tại thời điểm này!
Xin kính hỏi.
Cám ơn.
 

thanhphong12011

New member
1. Đạo Nghị Định thứ 8 do Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký ban hành. Ấy là quyền Chí Tôn.

2. Câu này xin không cần phải trả lời. Vì Đạo Nghị Định thứ 8 không phải chỉ mình Giáo Tông ban hành. Đừng lãng sang chuyện khác.

3. Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có trụ sở trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Và Đạo Nghị Định thứ 8 hiện nay vẫn còn giá trị thi hành, đã và đang được giảng dạy trong các khóa hành đường hiện nay.
 

Trung ngôn

Active member
Trung ngôn đặt câu hỏi nói:
1. Đạo nghị định số 8 có được ba vị Chưởng pháp xét nét ban hành cùng với một trong ba Đầu sư đồng ý ban hành hay không?
Xin cho xem qua văn bản này.

thanhphong12011 trả lời nói:
1. Đạo Nghị Định thứ 8 do Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký ban hành. Ấy là quyền Chí Tôn.
Trung ngôn đặt câu hỏi nói:
2. Giả định – chỉ là giả định – Đạo nghị định số 8 được Giáo tông ban hành.
Xin hiền hữu vui lòng cho biết, theo quy định của Pháp chánh truyền, Tân luật hoặc bất kỳ một văn bản luật nào cho thấy phẩm Hộ pháp được quyền hủy bỏ văn bản luật - ở đây là Đạo nghị định số 8 - của Giáo tông ban hành.
thanhphong12011 trả lời nói:
2. Câu này xin không cần phải trả lời. Vì Đạo Nghị Định thứ 8 không phải chỉ mình Giáo Tông ban hành. Đừng lãng sang chuyện khác.
Trung ngôn đặt câu hỏi nói:
3. Xin hỏi Hội thánh, nơi ban hành Đạo nghị định số 8 bây giờ đang có trụ sở ở đâu, nhân sự như thế nào, con dấu sử dụng ra sao?
thanhphong12011 trả lời nói:
3. Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có trụ sở trung ương tại Tòa Thánh Tây Ninh thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Và Đạo Nghị Định thứ 8 hiện nay vẫn còn giá trị thi hành, đã và đang được giảng dạy trong các khóa hành đường hiện nay.
Kính Hiền hữu thanhphong12011,
Như cách trả lời này, Trung ngôn chắc không phải trao đổi thêm, mọi việc cũng đã rõ.
----------------------------------
Kính HTDM,
Như nội dung của phần trả lời, một lần nữa chúng ta thấy Pháp chánh truyền và Tân luật tiếp tục bỏ qua khi trao đổi trong khi vẫn chưa tìm thấy một văn bản nào cho thấy Đạo Nghị định số 8 được Chưởng pháp xét nét và Đầu sư ban hành (a).
Hy vọng rằng văn bản (a) vẫn tồn tại đâu đó trên thế gian này.
Hy vọng vẫn là hy vọng, sự thật vẫn vậy, không có gì mới.
Kính.
 

thanhphong12011

New member
Chưởng Pháp là người của Hộ Pháp và thay mặt cho Hộ Pháp mà có mặt bên Cửu Trùng Đài nhưng dưới quyền Giáo Tông.
Khi Hộ Pháp đã xem xét và ký tên rồi thì không cần Chưởng Pháp xét nét !

Và quan trọng hơn là khi Hộ Pháp và Giáo Tông đồng ký tên là Quyền Chí Tôn nên Hội Thánh phải tuân hành ! Nếu bất tuân là Phạm Thiên Điều !
 

Trung ngôn

Active member
thanhphong12011 nói:
Chưởng Pháp là người của Hộ Pháp và thay mặt cho Hộ Pháp mà có mặt bên Cửu Trùng Đài nhưng dưới quyền Giáo Tông.
Khi Hộ Pháp đã xem xét và ký tên rồi thì không cần Chưởng Pháp xét nét !

Và quan trọng hơn là khi Hộ Pháp và Giáo Tông đồng ký tên là Quyền Chí Tôn nên Hội Thánh phải tuân hành ! Nếu bất tuân là Phạm Thiên Điều !
Cám ơn Hiền hữu đã trả lời.
Tuy nhiên câu hỏi của Trung ngôn là: Việc ban hành Đạo nghị định số 8 có được đóng dấu bởi 03 Vị chưởng pháp và cùng lúc đó có sự chuẩn thuận của ít nhất 01 đầu sư. Xin cho xem văn bản có ít nhất 04 con dấu trên Đạo nghị định số 8 này.
Câu hỏi là vậy, cũng như hỏi rằng 1 cộng 1 bằng mấy thôi!
Nếu có thì tức là 1+1=2, nếu không có thì trả lời số mấy cũng được, không sao cả. Câu hỏi thuộc nhóm câu hỏi giản đơn, không cần giải thích.
Dù sao cũng cảm ơn đã giải thích – mặc dù câu hỏi không cần giải thích khi trả lời.
Kính.
 

Facebook Comment

Top