Đạo hư vô, sư hư vô?

thanhtuan_kdd

New member
<p>Kính chào chư huynh tỷ,</p>
<p>Chư huynh tỷ cho để hỏi câu này, tại sao nói: "Đạo hư vô sư hư vô", có ý nghĩa gì? câu này trong thiền tông thì có ý nghĩa gì?<br></p> 
 

hienhuu

New member
 
<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Đức Thượng-Phẩm về Vô-Vi sớm nên Chí-Tôn có nói Đạo vốn Vô-Vi nên Thượng-Phẩm là Đạo phải về cùng Thầy để lo về phần Hồn khi trở về Giùm cho các con.<br>Vậy Đạo là Hư-Vô tức vô-vi.<br>Còn Sư Hư-Vô tức là Thầy Hư-Vô. Thầy có mặt khắp nơi mà mắt phàm chúng ta không thấy được. Thầy đến với ai thì đột xuất bất chợt như 1 kẻ trộm đi đêm. Vì phàm tâm nên chúng ta không thể nào biết được. Như chúng ta ngu dốt mà cầu nguyện Thầy thì sẽ có sự cảm ứng và Thầy đến với chúng ta mà chúng ta chưa hay biết là vì chúng ta chưa được Thuần tánh nên thầy có đến mà chúng ta chưa hay biết. Tức là Thầy cũng Vô-Vi, mà Đạo cũng Vô-Vi thì Đạo Hư-Vô; Sư Hư-Vô là vậy./. Kính<br></span></span>
 

Vi Li

New member
<P> <strong><FONT color=#0000ff>Thầy đến với ai thì đột xuất bất chợt như 1 kẻ trộm đi đêm. Vì phàm tâm nên chúng ta không thể nào biết được.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff> <FONT color=#000000> Một ví dụ</FONT> </FONT><FONT color=#000000>khó quên</FONT></strong></P>
 

Vi Li

New member
<P> <strong><FONT color=#0000ff> Thầy đến với ai thì đột xuất bất chợt như 1 kẻ trộm đi đêm. Vì phàm tâm nên chúng ta không thể nào biết được. </FONT></strong></P>
<P>  Một ví dụ không tiền khoáng hậu </P>
 

Trung ngôn

Active member
 
<font style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" size="4">Thưa Quý huynh tỷ,<br>  Thưa cùng bạn ViLi,<br>  Một tín đồ Cao đài, sau khi nhập môn - hoặc tắm Thánh, trai giới tinh nghiêm thì được thọ Pháp môn (tạm gọi Pháp môn Cao đài).<br>  Pháp môn này có ở những nơi bí nhiệm mà Tân luật đã quy định tại phần TỊNH THẤT (có ở khá nhiều nơi trong nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ).<br>  Lúc này thì bạn đang "một Thầy - một trò" để học cách làm Tiên Phật.  Bởi lẽ Thầy đã nói và ta đã đọc mỗi ngày "<span style="font-style: italic;">Vô vi nhi dịch sử quần linh</span>" (Ngọc Hoàng Bửu cáo, Kinh Tân độ). <br>  Thầy dạy là một ai đó bạn sẽ gặp; cũng đừng hỏi rằng học trò đó đã gặp chưa, gặp như thế nào vì chẳng ai trả lời đâu (đừng hỏi Trung ngôn đã gặp chưa nha?!). <br>  Luật được áp dụng giai đoạn này là bất dịch; nếu vô tình hay cố ý thì sẽ "đọa tam đồ, bất năng thoát tục" hay "có lòng hai thì Thiên tru địa lục". <br>  Đạo từ xưa đã vô hình, lúc này thì sư cũng vô hình.<br>  Cùng lúc đó, học trò đó cũng sẽ được học "kinh vô tự"!!<br>  Tất cả thể hiện qua: <span style="font-style: italic;">Câu kinh vô tự độ người thiện duyên</span> (Kinh Tân độ)<br>  Bạn ViLi, chuyến đò cuối rồi đó, nhắc bạn cũng là nhắc mình.<br>  Hẹn bạn ngày về.<br>  Kính.<br>  <br></font> 
 

Vi Li

New member
<P> Kính chư huynh tỷ </P>
<P>Kính bạn Trung Ngôn</P>
<P>"Sắc Tức thị không "mà  cũng" sắc bất dị không "...Đây đã là bước vào phạm trù tương đối ,đối đãi giữa âm và dương , giữa không và có ; mà đã mang đạm sắc thái huyền ẩn đạo học cao siêu ; Huống là nói về cái có trước âm dương , cái sinh thành ra âm dương , tức là hư vô chi khí        Thế thì " Đạo hư vô ,Sư hư vô " Là nói Thượng đế trực tiếp lập Đạo , trực tiếp làm thầy trong kỳ 3 phổ độ này </P>
<P>VL chỉ hiểu đến mức như vậy , xin trao đổi cùng quí huynh tỷ </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Ngày hôm nay trong Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ dạy câu:<br>Thị Không Thị Sắc chớ không còn muốn nói đến Sắc bất dị Không nữa.<br>Thị Không chính là có Khí Hư-Vô từ đây mới sanh ra tất cả, tức là có cái đã có nên nó sanh ra cái có. Mà cái có ta đã thấy bằng mắt thường này gọi là Thị Sắc đó vậy.<br>Rồi từ cái Thị Sắc này mà trong đó có chúng ta. Công Quả Tu Luyện mà Luyện Tinh Hóa Khí. Tinh đây là Thể Xác của ta  luyện thành Khí Phách tức Chơn-Thần cũng là đệ nhị xác thân của ta và nhái cái xác trần của ta như khuôn in rập ( chớ hiểu lầm là những giọt tinh )<br>Tức là ta đã sanh trở lại Khí mà Thành Đạo trở về Hư Vô Chi Khí mà trong Hư-Vô Chi-Khí thì hằng có điễn quang mà Ta gọi là Khí sanh Quang tức là Khí Hư-Vô sanh Thầy đó vậy. Cho nên Thầy nói Thầy là các con và Các con cũng là Thầy và tất cả cũng đều là Hư Vô Chi Khí mà ra hay nói rõ hơn tất cả đều là một đó vậy.<br>Vậy Thị Không Thị Sắc là một mà không có hai.<br>Khi ta xuống phàm trần quên hết mà không nhớ được gì. Cho nên bên Phật-Giáo có nói :<br>Sắc bất dị Không là vì ở dưới phàm trần này ta thấy nó không có giống như cái không. Tại sao? Tại vì con mắt ta phàm thấy nó không giống nên mới vậy.<br>Chớ đã là Đạo rồi thì nó chỉ là 1 mà thôi tức là Thị Không Thị Sắc là 1. Cho nên Cao-Đài chỉ nói Thị Không Thị Sắc là đủ./. Kính <br></span></span>
 

Vi Li

New member
<P> <strong><FONT color=#0000ff> chớ không còn muốn nói đến Sắc bất dị Không nữa.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#000000>bạn nói thế có nghĩa là sắc bất dị không là lỗi thời rồi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Thị Không chính là có Khí Hư-Vô từ đây mới sanh ra tất cả,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#000000>Nếu khí hư vô sanh trực tiếp ra tất cả  thì cần chi Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ tượng Bát quái nữa ; có lẽ như vậy  học Dịch kinh sẽ đở rắc rối hơn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Rồi từ cái Thị Sắc này mà trong đó có chúng ta. Công Quả Tu Luyện mà Luyện Tinh Hóa Khí. Tinh đây là Thể Xác của ta  luyện thành Khí Phách tức Chơn-Thần cũng là đệ nhị xác thân của ta và nhái cái xác trần của ta như khuôn in rập ( chớ hiểu lầm là những giọt tinh )</FONT></strong><BR>Mình không hiểu lắm cái triết lý này , lần đầu tiên nghe bạn nói tinh là thân xác , cái này chắc là điẻm mới nhất của công phu Thiền định , để VL copy tham khảo các cao nhân giảng giãi thêm<BR> <strong><FONT color=#0000ff>Tức là ta đã sanh trở lại Khí mà Thành Đạo trở về Hư Vô Chi Khí mà trong Hư-Vô Chi-Khí thì hằng có điễn quang mà Ta gọi là Khí sanh Quang tức là Khí Hư-Vô sanh Thầy đó vậy. Cho nên Thầy nói Thầy là các con và Các con cũng là Thầy và tất cả cũng đều là Hư Vô Chi Khí mà ra hay nói rõ hơn tất cả đều là một đó vậy.<BR>Vậy Thị Không Thị Sắc là một mà không có hai.<BR>Khi ta xuống phàm trần quên hết mà không nhớ được gì. Cho nên bên Phật-Giáo có nói :<BR>Sắc bất dị Không là vì ở dưới phàm trần này ta thấy nó không có giống như cái không. Tại sao? Tại vì con mắt ta phàm thấy nó không giống nên mới vậy.<BR>Chớ đã là Đạo rồi thì nó chỉ là 1 mà thôi tức là Thị Không Thị Sắc là 1. Cho nên Cao-Đài chỉ nói Thị Không Thị Sắc là đủ</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#000000>Thực sự là VL không hiểu , nó còn khó gấp ngàn lần toán học , chắc phải chờ nhân duyên mới lĩnh hội nỗi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#000000>Xin cảm ơn bạn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#000000></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT color=#0000ff></FONT></strong> </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Thật sự Đạo Cao-Đài cũng đơn-giản như âm với dương vậy thôi.<br>Từ âm và dương mới kết hợp lại mà biến ra thêm hoài. nhưng bản chất nó cũng là âm với dương mà thôi khi kết hợp lại thì tự nhiên có hóa sanh còn tách riêng thì nó sẽ cô lập mà không sanh nữa. Dù học dịch gì đi nữa cũng chỉ âm và dương mà thôi. Nên Chí-Tôn nói Nhứt âm, nhứt dương chi vị Đạo hay âm, dương điên đảo ấy là Đạo.<br>Còn về Tam-Bửu của Người  là Tinh, Khí và Thần.<br>Khi ta dâng Tam-Bửu của ta cho Chí-Tôn sử dụng và Ngài muốn dùng ta vào việc gì thì dùng do quyền của Ngài muốn là vì ta đã dâng hiến trở lại cho Chí-Tôn rồi.<br>Tại sao ta lại dâng hiến trở lại là vì của ta cũng chính của Ngài tạo ra. Nếu ta không hiến trở lại tức ta đã quên đi nguồn gốc. Nên ta hiến trở lại tức là ta đã nhớ lại nguồn và chính thế mà ta ngộ Đạo. Khi ta đã dâng hiến rồi thì là của Ông Chủ chịu trách nhiệm cho ta và những việc của ta làm. khi lâm chung thì khiến cho ta nhớ tới Ông Chủ và kêu ngay tên của Ông là Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì sẽ được giải thoát rất là đơn giản đó vậy.<br>Khi ta cúng Thầy thì ta dùng Bông để thay thế tượng trưng là <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Thể-Xác</span> của ta ấy là <span style="color: rgb(0, 102, 0);">Tinh.</span><br>Còn ta dùng Rượu là để thay thế tượng trưng cho <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Chơn-Thần</span> Phách của ta ấy là <span style="color: rgb(0, 102, 0);">Khí.</span><br>Còn ta dùng Trà là để tượng trưng cho Linh-Hồn hay <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Chơn-Linh</span> hay còn gọi là Nhứt điểm Linh-Quang của ta ấy là <span style="color: rgb(0, 102, 0);">Thần.</span><br>3 món báo Tinh, Khí, Thần hiệp nhất nơi con Người tức là ta đã đắc Đạo làm con Người. Nhờ có Con Người thì mới có Các Phẩm Vị: Thần, Thánh, Tiên, Phật là do có Công Quả Đạo-Đức mà ra chớ không có đi đâu kiếm quanh quất mà Đạt Đạo bao giờ./. Kính<br></span></span>
 

thanhtuan_kdd

New member
<P> cám ơn tỷ vili và chu huynh tỷ khác đã giúp đệ trả lời câu hỏi này</P>
<P>chúc chư huynh tỷ pháp thể an khan</P>
<P>tiền tài vật chất có chi mong </P>
<P>giành giựt càng thêm lắm bụi hồng </P>
 

Facebook Comment

Top