Đáp Án Chương Trình Trắc Nghiệm Giáo Lý

Thanh Điện

New member
<P> <FONT color=#ff0000 size=5><strong>Kính Gởi Hiền Huynh Nhat Minh</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5><strong>                 Quý Huynh, Tỷ Muội!</strong></FONT></P>
<P>  <FONT size=4> Hai b<FONT face="Times New Roman, Times, serif">ài trắc nghiệm giáo lý, kinh sách của Đạo ở trên rất hay, nó chứng tỏ rằng hiền huynh đã đọc rất nhiều kinh sách nên mới "tinh hoa" được những câu hỏi như trên tuy nhiên hơn một tháng kể từ ngày đăng bài mà vẫn chưa có ai đưa ra đáp án cho Huynh. Nếu là Đệ thì đệ của hơi buồn buồn đôi chút vì mình đưa ra mà không có ai hưởng ứng gì hết..........</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   Trước tiên Điện có gắng giải pháp 02 bài trắc nghiệm này gởi Huynh "chấm điểm" hy vọng là không sai nhiều lắm để Hiền huynh vui mà soạn thảo tiếp bài khác cho ACE học hỏi và giải đáp.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   Kế đó là Điện "Học gương " của Huynh sẽ gởi cho Huynh Cùng quý ACE bài trắc nghiệm do Điện soạn cùng nhau giải đáp.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>=========================================================</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: VNI-Garam">BAØI SOÁ 1<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=3><strong><SPAN style="COLOR: #000066; FONT-FAMILY: Arial">  "Ý Nghĩa và Sự Quan Trọng CỦA VIỆC CÚNG KIẾNG"</SPAN></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><strong><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 1</SPAN></U></strong><strong><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></strong></FONT><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>.- Câu kinh “Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin” nằm trong bài kinh nào?<BR>     a.- Giới Tâm Kinh.<BR>     b.- Kinh Giải Oan.<BR>     c.- Kinh Tắm Thánh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: red">Đáp Án A</SPAN>.“………<SPAN style="COLOR: #000060"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P>
<TABLE =MsonormalTable style="BACKGROUND: silver; WIDTH: 85%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="85%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="20%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><A name=45029><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon"><FONT face="Times New Roman">Câu 29-30: </FONT></SPAN></A><SPAN style="COLOR: #000060"><o:p></o:p></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="80%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon">Tình huynh đệ tày non tợ biển,<BR>Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.</SPAN><SPAN style="COLOR: #000060"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><I><SPAN style="COLOR: #000099">Tày:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060"> Bằng, sánh bằng. </SPAN><B><I><SPAN style="COLOR: #000099">Tợ:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060"> Giống như. </SPAN><B><I><SPAN style="COLOR: #000099">Nghĩa:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060"> Cách cư xử đúng lẽ phải. </SPAN><B><I><SPAN style="COLOR: #000099">Hữu bằng:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060"> Bè bạn. </SPAN><B><I><SPAN style="COLOR: #000099">Kiếng:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060"> Kính trọng. <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><I><SPAN style="COLOR: #000099">C.29-30:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060"> <I>Tình thương yêu giữa anh em ruột thịt nặng như núi, sâu như biển. Cái nghĩa giữa bạn bè là phải kính trọng nhau, tin cậy nhau………………)</I></SPAN></FONT></FONT><FONT color=#000040><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">Trich:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><B><FONT size=3>GIẢI NGHĨA KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO </FONT></B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">Soạn giả: Hiền Tài </SPAN><FONT size=3>Nguyễn Văn Hồng “</FONT></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman" color=#000040 size=3></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><B><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 2</SPAN></U></B><B><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></FONT><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>.- Đấng Thiêng Kiêng nào đã dạy cho câu : “Lễ bái thuờng hành tâm đạo khởi”?<BR>     a.- Thất Nương Diêu Trì Cung.<BR>     b.- Bát Nương Diêu Trì Cung.<BR>     c.- Đức Phật Bà Quan Âm.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: red">Đáp Án A “………..</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068">Hằng ngày, ta cho xác thân ăn vật thực thì ta cũng phải nuôi trí não ta bằng tư tưởng, tức nhiên ta phải đọc kinh, năng cúng kiến. Khi ta cúng Đức Chí Tôn, là ta cho tâm hồn trí não ta ăn đó vậy.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #300068">Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi.<BR></SPAN></I><SPAN style="COLOR: #300068">(Thất Nương Diêu Trì Cung) <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #300068">Cúng rượu là ta dâng hiến trí não của ta cho Đức Chí Tôn trọn quyền sử dụng, và dạy dỗ cho được sáng suốt, tinh tấn……………”<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Trích: Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh.</B></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #300068"><strong></strong></SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><B><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 3</SPAN></U></B><B><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></FONT><FONT size=3><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">.- Theo Thánh giáo Đức Phật Quan Âm dạy chúng ta phải lo cúng kiếng thường, để : <BR>     a.- Chơn Thần chúng ta được gần gủi các Đấng Thiêng Liêng đặng xán lạn. <BR>     b.- Cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho chúng ta và cả chúng sanh. <BR>     c.- Tâm có cảm thì lòng Bác Ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của chúng ta cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.<BR>     d.- Các câu trên đều đúng.</SPAN><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#ff0000>Đáp Án D.</FONT> “………….Phải năng cúng kiến, cúng phải nghiêm trang.</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #300068">Phải năng cúng kiến:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thánh Giáo của Đức Quan Âm Bồ Tác dạy: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: #300068">"... Các em phải lo cúng kiến thường:</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: #300068">Một là lập cho Chơn Thần được gần gũi các Đấng Thiêng Liêng cho đặng xán lạn.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: #300068">Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: #300068">Ba là có tế lễ thì tâm mới có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =than1 style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: #300068">Bốn là tâm có cảm thì lòng Bác Ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à! ..."</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =ghichu style="MARGIN: auto 0in"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">(Trích: Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Sọan giã và Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2,  ngày 08--05-1933).<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =ghichu style="MARGIN: auto 0in"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><B><U>Câu 4</U> </B>.- Câu nói: “</FONT></FONT></FONT><A name=OLE_LINK1><FONT face="Times New Roman" color=#0000cc size=3>Vả lại</FONT></A><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>, cúng kiếng có ích cho mình chớ chẳng ích chi cho Thượng Đế. Mỗi ngày có cúng, đạo tâm có nở nang, tứ chi vận chuyển, tinh thần cảm hóa” là do vị Tiền Bối nào đã dạy?<BR>     a.- Đức Phạm Hộ Pháp.<BR>     b.- Ngài Nguyễn Bảo Pháp.<SPAN style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Đáp Án B.</FONT></P>
<P =luat style="MARGIN: auto 0in"><EM><FONT face="Times New Roman" color=#660099 size=4>“……..</FONT></EM><A name=0801><B><EM><FONT face="Times New Roman" color=#660099 size=4>VẤN:</FONT></EM></B></A><EM><FONT face="Times New Roman" color=#660099 size=4> Vào Đạo rồi, mỗi ngày buộc phải cúng Tứ Thời, buộc chi nhiều vậy, e mất hết ngày giờ đi chăng?</FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000040><FONT size=3><B>ĐÁP:</B> Cúng Tứ Thời là cách tập mình chịu cực lần lần vì tu là khổ hạnh trăm bề, mà muốn chịu nỗi khổ hạnh, trước phải tập lần. Vả lại, cúng kiếng có ích cho mình chớ chẳng ích chi cho Thượng Đế. Mỗi ngày có cúng, Đạo tâm mới nở nang, tứ chi vận chuyển, tinh thần cảm hóa, nếu bỏ qua việc cúng kiếng, chi cho khỏi Đạo tâm mình một ngày một xao lãng, sự kỉnh thành của mình một ngày một phui pha mà ra điều thất lễ…………” </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">( Trích: </SPAN></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000060">LUẬN ÐẠO VẤN ĐÁPNgười soạn: NGUYỄN TRUNG HẬU Người in: LÂM QUANG BÍNH)<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>
<P><FONT size=3><B><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 5</SPAN></U></B><B><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></FONT><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>.- Trong Lời Thuyết Đạo, Đức Hộ Pháp có dạy: Đức Chí Tôn “Ngài biểu chúng ta hiến ba món báu trong mình chúng ta là Tam Bửu: Xác Thịt, Trí Não, Linh Hồn. Tức nhiên thân thể và phàm thể của chúng ta, Đức Chí Tôn biểu chúng ta hiến cho Ngài…” đặng làm chi?<BR>     a.- Đặng Ngài ban Điển lành.<BR>     b.- Đặng Ngài phụng sự cho Vạn Linh.<BR>     c.- Đặng Ngài dạy Đạo. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án </FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: #000060"><FONT color=#ff0000>B.</FONT> </SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068">(Trích: Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Sọan giã và Lời Thuyết Đạo Dâng Tam bữu của Đức Hộ Pháp)<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><B><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 6</SPAN></U></B><B><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></FONT><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>.- Theo lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp quan trọng hơn hết là phần nào trong một thời cúng?<BR>     a.- Lúc đọc Ngũ nguyện.<BR>     b.- Lúc đọc bài Ngọc Hoàng Kinh.<BR>     c.- Lúc dâng Tam Bửu.<BR>     d.- Các câu trên đều sai</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">.</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT color=#ff0000>Đáp Án C</FONT>. “Mình không có nguyên văn nhưng theo Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp có bảo( tường thuật lại theo ý mình) khi trong đàn cúng đến lúc dâng Tam Bửu Bần Đạo yêu cầu mọi người trong chánh điện phải hết sức tập trung đề hiệp cùng Ngài hành pháp dâng các bửu bối này cho Chí Tôn dùng cứu độ </SPAN><SPAN style="COLOR: red">chúng sanh……………..”<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><FONT color=#0000ff><B><U>Câu 7</U> </B>.- Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp, chúng ta cho linh hồn ăn uống bằng cách nào?<BR>     a.- Lập công quả cho nhiều.<BR>     b.- Nên ăn chay trường.<BR>     c.- Buổi ăn của Linh hồn là buổi ta vô Đền Thờ cúng.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>    d.- Các câu trên đều đúng.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: red">Đáp Án C “………..</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068">Hằng ngày, ta cho xác thân ăn vật thực thì ta cũng phải nuôi trí não ta bằng tư tưởng, tức nhiên ta phải đọc kinh, năng cúng kiến. Khi ta cúng Đức Chí Tôn, là ta cho tâm hồn trí não ta ăn đó vậy……”<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Trích: Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh.</B></SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><B><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 8</SPAN></U></B><B><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></FONT><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>.- Đức Phạm Hộ Pháp đã dạy câu nầy “Hể càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạng căn số kiếp của mình cho Đức Chí Tôn định, ấy là bí mật giải thoát của Chí Tôn để nơi Cơ Tận Độ” trong quyển sách nào?<BR>     a.- Quyển Bí Pháp.<BR>     b.- Quyển Lời Thuyết Đạo.<BR>     c.- Quyển Lời Phê của Đức Hộ Pháp.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000>Đáp Án C</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam">.</SPAN><FONT face="Times New Roman">“…..Hễ càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạng-căn số-kiếp của mình cho Đức Chí-Tôn định, ấy là bí-mật giải thoát của Chí-Tôn để nơi Cơ Tận-Độ. Dầu đương giờ mình cúng mà chết trước mặt Người lại càng hay. Phải tuyên-truyền cho ai-ai cũng đều thấu-đáo nghĩa-lý Bí-Pháp này. Khi đau ốm nằm dưỡng bịnh hễ nghe thời cúng là ngồi dậy dâng Tam-Bửu cho Chí-Tôn………..”(Trích: </FONT></FONT><A name=lpcdhp9><strong><I><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>Tờ của Chí-Thiện Lê-Văn-Trường xin nghỉ cúng thời Tý vì già-cả, bệnh-hoạn.</FONT></I></strong></A><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <SPAN style="COLOR: maroon">LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP)</SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: maroon"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><FONT color=#0000ff><B><U><SPAN style="COLOR: red">Câu 9</SPAN></U> </B>.- Đức Phạm Hộ Pháp đã dạy câu nầy “Đức Chí Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta, tức nhiên ta đã đoạt được Cơ Giải Thoát” trong quyển sách nào?<BR>     a.- Quyển Bí Pháp.<BR>     b.- Quyển Lời Thuyết Đạo.<BR>     c.- Quyển Lời Phê của Đức Hộ Pháp</FONT>. </FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: red">Đáp Án A </SPAN>“………………..Đức-Chí-Tôn, kêu Tam Giáo và các Đấng Thiêng-liêng mà phân chứng trước. Thân tôi không còn của tôi nữa, tôi đã hiến cho Đức-Chí-Tôn làm tôi tớ cho Vạn-Linh thay thế cho Đức-Chí-Tôn, giờ phút đó chúng ta không biết tội nào chúng ta đã làm dầu có tội mà chúng ta không làm điều gì thêm nữa thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải thoát chúng ta đoạt không thể gì định tội được. Đức-Chí-Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta; mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta tức nhiên ta đã đoạt cơ giải thoát, quyền ấy chính của ta chớ không phải của Đức-Chí-Tôn. Lấy quyền của ta mà cho ta, mình đã định quyền cho mình, chớ không phải Ngài định; Ngài định cho có quyền giải thoát, quyền Thiêng-Liêng không có tạo, chính ta tạo quyền giải thoát đó do nơi ta mà thôi…………….” (Trích: <?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:ulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:ulas><v:path o:connect="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></FONT></FONT><v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 7.5pt; HEIGHT: 6.75pt" alt="" ="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/yellow1.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\Binh\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" target="_blank"></v:image></v:shape><A name=bp9><EM><B><SPAN style="COLOR: navy"><FONT face="Times New Roman" size=3>9.- Bí-pháp Thiên-đạo của Cao-đài giáo là giải-thoát.</FONT></SPAN></B></EM></A><v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 11.25pt" alt="" ="#_x0000_t75"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <v:imagedata o:href="http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/star.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\Binh\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.gif" target="_blank"></v:image></FONT></FONT></v:shape><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh đêm 8 tháng 06 Năm Kỹ-Sửu <SPAN style="COLOR: maroon">BÍ-PHÁP CỦA CAO ĐÀI GIÁO LÀ GIẢI-THOÁT )<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><B><U><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 10</SPAN></U></B><B><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B></FONT><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>.- Đôi liễn : <BR>     “Bát Hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,<BR>     Vạn Vật đồng thinh niệm Chí Tôn”<BR>     được tìm thấy ở đâu?<BR>     a.- Nơi Tòa Thánh Tây Ninh.<BR>     b.- Nơi Bát Quái Đài.<BR>     c.- Nơi Ngọc Hư Cung. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án </FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: maroon"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#ff0000>C</FONT>.</FONT></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: EN-AU">“………Các vật vô năng mà nói đặng có trật tự niêm luật hòa nhau là đạt đạo, hiệp lại với tiếng kinh mình đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc Hư Cung có đôi liễn :'</SPAN></SPAN><SPAN =textblue1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: EN-AU">Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh lão, Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.</SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: EN-AU">'………..”<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>(Trích :</SPAN></SPAN><A name=2><B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman" color=#000040> </FONT></SPAN></B></A><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-bookmark: 2"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Báo Ân Từ .Thời Ngọ 15 tháng 4 năm Mậu Tý ( 23.5.1948 )</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: 2"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><FONT size=3> </FONT></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon">Ý nghĩa về Nhạc Tấu Huân Thiên.)</SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 1in; TEXT-INDENT: -1in"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><FONT color=#0000ff><B><U>Câu 11</U> </B>.- “Một tháng hai ngày Sóc, Vọng bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy”. Câu nầy được tìm thấy ở đâu?<BR>     a.- Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyễn.<BR>     b.- Trong quyển Tân Luật.<BR>     c.- Trong quyển Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp. </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Đáp Án </FONT><SPAN style="COLOR: maroon"><FONT color=#ff0000>B</FONT>.</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068">“…….Theo Tân Luật qui định, người Đạo mỗi tháng phải đến Thánh Thất hiến lễ trong hai ngày Sóc Vọng. Điều nầy, chúng ta cũng không còn chối cãi gì mà không làm cho hết bổn phận, vì một tháng chỉ có hai ngày mà thôi……….”: Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Sọan giã Và Tân Luật)<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>  <B><U>Câu 12</U> </B>.- Khi cúng Đại Đàn hay Tiểu Đàn tại Tòa Thánh hay các Thánh Thất, trước phần Nhạc Tấu Huân Thiên thì có nghi thức gì?<BR>     a.- Đồng nhi phải đọc một câu kinh ngắn.<BR>     b.- Đàn cò phải đàn lên 3 câu.<BR>     c.- Lôi Âm Cổ khởi và Bạch Ngọc Chung minh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Đáp Án C</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000ff><B><U>Câu 13</U> </B>.- Trong Đàn cúng Đức Chí Tôn, phần Nhạc Tấu Huân Thiên có nghĩa như thế nào?<BR>     a.- Tiếp Giá, đón rước Đức Chí Tôn cùng chư Thần Thánh Tiên Phật giáng đàn.<BR>     b.- Con người và vạn vật đồng thinh hiến lễ lên Đức Chí Tôn.<BR>     c.- Các câu trên đều đúng. </FONT></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>Đáp Án C </FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: EN-AU">“………Các vật vô năng mà nói đặng có trật tự niêm luật hòa nhau là đạt đạo, hiệp lại với tiếng kinh mình đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc Hư Cung có đôi liễn :'</SPAN></SPAN><SPAN =textblue1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: EN-AU">Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh lão, Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.</SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-: EN-AU">'………..” đồng thời cũng có ý nghĩa tiếp rước Đức Chí Tôn cùng Các Đấng giáng đàn Trích :</SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><B><SPAN lang=EN-AU> </SPAN><SPAN style="COLOR: black">.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Báo Ân Từ .Thời Ngọ 15 tháng 4 năm Mậu Tý ( 23.5.1948 )</SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"> </SPAN></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: maroon">Ý nghĩa về Nhạc Tấu Huân Thiên.)</SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">  <B><U>Câu 14</U> </B>.- Theo lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp giải thích tại sao khi cúng Đàn, chúng ta được hưởng nhiều điển lành của Ơn Trên ban cho?<BR>     a.- Khi cúng trên Nê Hoàn Cung của chúng ta có một hào quangggg xung lên đều đều, mọi người đều có cả hào quangggg đó. <BR>     b.- Có một vị Phật ôm hết đem vào Bát Quái Đài, hiệp với đạo hào quangggg trong Quả Càn Khôn đoạn đem trở ra bao trùm chỗ ngồi của chúng ta.<BR>     c.- Các câu trên đều đúng. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án???????????????????(Điện chịu thua câu này)</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<P =Msonormal style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; MARGIN: 0in 0in 0pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 15</SPAN></U></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">.- “Những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, Thánh, Tiên, Phật thì công đức được xấp hai lần ngày thường”. Câu nầy do Đấng Thiêng Liêng nào dạy cho?<BR>     a.- Thất Nương Diêu Trì Cung.<BR>     b.- Bát Nương Diêu Trì Cung.<BR>     c.- Đức Phật Bà Quan Âm.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; MARGIN: 0in 0in 0pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: mediumblue; FONT-FAMILY: Arial">Đáp Án :<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>????????????( Đi</SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> ện ch ịu thua c âu h ỏi kh ó n ày!!!!!!!!!)<SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P></DIV>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><FONT face="Times New Roman"><strong><FONT color=#0000ff><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #300068">BÀI S</SPAN><FONT size=3> Ố </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #300068"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>02<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>LỄ BÁI TRONG ĐẠO CAO ĐÀI<o:p></o:p></SPAN></FONT></strong></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 1</SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial">- Đạo Cao Đài thiết lễ Đại Đàn Đức Chí Tôn vào mỗi ngày Rằm và mỗi ngày Mùng một.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án B</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Câu<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>2</SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial">- Đạo Cao Đài qui định cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu mỗi ngày 4 lần vào lúc 12 giờ khuya, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều.<BR>     a-Đúng<BR>     b-Sai.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án A “………..</FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>     <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></FONT>Cúng Đức Phật Mẫu Tứ thời mỗi ngày vào các giờ : <B>Tý</B> (0 giờ tức 12 giờ khuya), <B>Mẹo</B> (6 giờ sáng), <B>Ngo</B> ï (12 giờ trưa), <B>Dậu</B> (18 giờ tức 6 giờ chiều).</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Câu</SPAN></U></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> 3</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial">- Cúng Thời 12 giờ khuya và 12 giờ trưa, chỉ dâng một Bửu là Rượu mà thôi, lạy 3 lạy, mỗi lạy gật đầu 4 lần, mỗi gật niệm Danh Thầy một lần.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án A </FONT>: </SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #300068">“…………….Thời Tý:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068"> Là thời cực Âm sanh Dương, là thời Ngươn Khí của Đức Chí Tôn phát khởi, do nhứt điểm Dương sanh chi thủy, vận chuyển Càn Khôn hóa sanh vạn loại, </SPAN><SPAN style="COLOR: red">nên dạy hiến rượu</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068">. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ nầy, chúng ta hưởng khí sanh quang của Đức Chí Tôn làm cho khí phách của chúng ta được mạnh mẽ, trí não sáng suốt.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #300068">Thời Ngọ:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068"> Là thời Ngươn Khí của Đức Chí Tôn đến buổi cực thạnh, đầy đủ ánh sáng Dương quang, soi thấu cả nguồn sanh khí của toàn thể vạn loại, tức là cực Dương sanh Âm, là nguồn tịnh dưỡng Ngươn Khí, </SPAN><SPAN style="COLOR: red">nên dạy hiến rượu</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068">. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ nầy, chúng ta được hưởng khí sanh quang của Đức Chí Tôn, hàm dưỡng khí phách của chúng ta được an tịnh………………<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Châu tri số 61 đề ngày 18 tháng 8 năm Mậu Dần (Dl 10-10-1938).<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Khoản chữ A.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: red"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>1.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><FONT size=3><SPAN dir=ltr><SPAN style="COLOR: #300068"> </SPAN><SPAN style="COLOR: red">Lạy Thầy ba lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm: </SPAN></SPAN><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region><st1:place><B><SPAN style="COLOR: red">Nam</SPAN></B></st1:place></st1:country-region><B><SPAN style="COLOR: red"> Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.</SPAN></B><SPAN style="COLOR: red"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list .5in"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #300068"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=3>2.</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=ltr><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3> Lạy Phật, lạy Tiên, lạy Thánh 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. Mỗi bài kinh đều có chỉ câu niệm đã rồi, không cần nhắc lại.   ……………………..”<B><o:p></o:p></B></FONT></SPAN></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Trích: Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Sọan giã<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> Câu 4</SPAN></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial">- Cúng Thời 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, chỉ dâng một Bửu là Trà mà thôi, lạy 3 lạy, mỗi lạy gật đầu 4 lần, mỗi gật niệm Danh Thầy một lần.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án A:</FONT> “…..</SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #300068">Thời Mẹo:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068"> Là thời Ngươn Thần của Đức Chí Tôn sau những giờ định tịnh mà phát khởi biến hóa, sanh trưởng muôn loài, do Âm Dương vãng lai giao thời, gọi rằng Thủy Hỏa ký tế, vạn loại hữu sanh, </SPAN><SPAN style="COLOR: blue">nên dạy hiến trà</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"> dùng Âm Dương thủy. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ nầy, chúng ta hưởng được Thần lực của Đức Chí Tôn mà làm cho Chơn Thần của chúng ta được tráng kiện.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="COLOR: #300068">Thời Dậu:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #300068"> Là thời Ngươn Thần của Đức Chí Tôn giáng hạ và tịnh dưỡng, cũng do Âm Dương giao thời, Thủy Hỏa ký tế, vạn loại toại yên, </SPAN><SPAN style="COLOR: blue">nên dạy hiến trà</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068">. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ nầy, chúng ta được hàm dưỡng Chơn Thần an tịnh….”<B>(Trích Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Soạn giã)<o:p></o:p></B></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Câu 5</SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"> - Cúng Thời vào những ngày Thường, Thời nào dâng Rượu, Thời nào dâng Trà?<BR>     a- 12 giờ khuya: dâng Rượu và Trà<BR>     b- 6 giờ dâng Trà, 12 giờ dâng Ruợu<BR>     c- 6 giờ dâng Rượu, 12 giờ dâng Trà<BR>     c- 12 giờ trưa: dâng Rượu và Trà.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án B<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000cc>Câu 6</FONT></SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000cc>.- Trên Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn, để càng nhiều lễ vật càng tốt, thí dụ ngoài tách Trà nên để thêm bình trà, ngoài 3 ly Rượu nên để thêm nhạo rượu (Bình đựng rượu). Ngoài ra nên để thêm chuông và mõ.<BR>     a- Đúng<BR>     b- Sai<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án B “….</FONT></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #300068"><FONT face="Times New Roman">Ý nghĩa và cách sắp đặt trên Thiên Bàn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="COLOR: #300068">"Lập vị Thượng Đế thì phải lựa nơi nào cho tinh khiết, tốt hơn hết là giữa nhà. Lập trang thờ cho cao, và treo màn cho khuất chỗ thờ phượng".</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Theo như lời tựa vừa dẫn giải ở phía trước, thế nên Hội Thánh dạy người Đạo sắp đặt Thiên Bàn thờ cúng Đức Chí Tôn theo hình chữ "Chủ" với 12 phẩm vật tượng trưng cho Thập Nhị Khai Thiên là Đức Chí Tôn, Chúa Tễ cả Càn Khôn Thế Giới như dưới dây: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN style="COLOR: #300068"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">1. Thánh Tượng Thiên Nhãn.<BR>2. Đèn Thái Cực.<BR>3.Trái Cây.<BR>4. Bông.<BR>5. Nước trà (để bên hửu ấy là Âm).<BR>6 -  7 - 8. Ba ly rượu<BR>9. Nước trắng (để bên tả ấy là Dương).<BR>10 và 12 Hai cây đèn.<BR>11. Lư hương.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Thiên Bàn tượng trưng cho cả Càn Khôn Thế Giới do Đức Chí Tôn làm chủ. Nay Ngài đến lập Tam Kỳ Phổ Độ, chính mình Ngài làm Giáo Chủ mà độ dẫn chúng sanh khỏi kiếp luân hồi quả báo, nên người Tín đồ Đạo Cao Đài chỉ lập bàn thờ, thờ Đức Cao Đài là đủ, không còn lập bàn thờ thờ Thần, Thánh, Tiên, Phật chi riêng làm cho mất vẻ tôn nghiêm…..”<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">(Trích Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Soạn giã)</FONT></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>Câu 7</FONT></SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>- Khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, dâng Hoa tượng trưng cho dâng Bửu nào của chúng ta?<BR>     a- Tinh (Mảnh hình hài)<BR>     b- Khí (Chơn thần)<BR>     c- Thần (Linh hồn).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>Đáp Án A</FONT><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>“…………</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Bình bông biểu hiện cho sự xanh tươi tốt đẹp, chỉ về Tinh là hình thể con người. Năm sắc là tượng trưng cho năm giống dân trên thế giới: Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Đen.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dâng hiến bông là dâng hiến thể xác của chúng ta cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng, và xin Đức Chí Tôn ban ân lành cho thể xác chúng ta được tươi tắn như hoa kia vậy………..”<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">(Trích Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Soạn giã)</FONT></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3>Câu 8 </FONT></SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Khi cúng Đức Chí Tôn, lúc nào là thời gian quan trọng nhứt ?<BR>     a- Khi tụng bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế<BR>     b- Khi dâng Tam Bửu<BR>     c- Khi tụng Ngũ Nguyện.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">Đáp Án B “……..</SPAN><B><U><SPAN style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></U></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">C</SPAN><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=3> </FONT></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff>âu 9</FONT></SPAN></U></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff>- Khi lạy Đức Chí Tôn thì lạy mấy lạy? Mỗi lạy gật đầu máy lần? Mỗi lạy niệm danh Thầy mấy lần?<BR>     a- Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi lạy niệm Danh Thầy 1 lần<BR>     b- Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi lạy niệm Danh Thầy 4 lần<BR>     c- Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niêm Danh Thầy 1 lần<BR>     d- Cả hai câu b và c đều đúng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Đ</SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT><SPAN style="COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">áp Án B: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">ph</SPAN><FONT face="Times New Roman"> ần d ẫn ch ứng ở đ áp án c âu 03 c ủa b ài n ày<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">    <BR>    <FONT color=#0000ff> <B><U>C</U></B></FONT></SPAN><FONT color=#0000ff><B><U><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">âu 10</SPAN></U></B></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff>- Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp, khi dâng Rượu cho Đức Chí Tôn, chúng ta cầu nguyện là:<BR>     a- Con nguyện dâng mảnh hình hài thể xác của con cho Đức Chí Tôn muốn dùng phương nào thì dùng.<BR>     b- Con nguyện dâng cả linh hồn của con cho Đức Chí Tôn muốn dùng phương nào thì dùng.<BR>     c- Con nguyện dâng cả trí não tinh thần của con cho Đức Chí Tôn muốn dùng phương nào thì dùng. <BR></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">     Đáp Án <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>C “……….</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cúng rượu là ta dâng hiến trí não của ta cho Đức Chí Tôn trọn quyền sử dụng, và dạy dỗ cho được sáng suốt, tinh tấn……….” <B>(Trích Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Soạn giã)<o:p></o:p></B></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#0000ff><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">C</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">âu 11</SPAN></U></B></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff> - Trên Thiên Bàn thờ tại tư gia phải sắp xếp đủ các món cần thiết, không được thiếu mà cũng không được dư. Có bao nhiêu món? <BR>     a- 10 món<BR>     b- 11 món <BR>     c- 09 món<BR>     d- Cả 3 câu trên đều sai.<BR></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">     Đáp Án B </SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">ph</SPAN><FONT face="Times New Roman"> ần d ẫn ch ứng ở đ áp án c âu 06 c ủa b ài n ày</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></FONT> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">    <B><U><FONT color=#0000ff>C</FONT></U></B></SPAN><FONT color=#0000ff><B><U><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">âu 12</SPAN></U></B></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff>.- Trên Thiên Bàn hàng trên cùng gồm những món gì?<BR>     a- Bình bông, đèn Thái Cực, và dĩa Trái cây. <BR>     b- Thánh Tượng. <BR>     c- Bình bông, Thánh tượng và dĩa Trái cây.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Đáp Án B:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> Hình minh họa Đáp Án<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>câu 6 của bài này đã l</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">ý </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=HE dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: HE"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: HE">giải</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">   <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><BR><FONT color=#0000ff><B><U>Câu 13</U></B> Các món trên Thiên Bàn (Nơi tư gia) được sắp xếp theo hàng dọc và ngang giống hình thể một chữ Hán (Chữ Nho) . Đó là chữ gì? <BR>     a- Chữ Vương. <BR>     b- Chữ Thiên.<BR>     c- Chữ Chủ. <BR></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">    Đáp Án C:</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> Đáp Án<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>câu 6 của bài này đã l</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">ý <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>g</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN; mso-bidi-: HE">iải</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">  <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><BR><B><U><FONT color=#0000ff>C</FONT></U></B></SPAN><FONT color=#0000ff><B><U><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">âu 14</SPAN></U></B></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff> Hai câu: “Bát Hồn tư mặc ca Huỳnh Lão<BR>     Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn”<BR>     nói lên ý nghĩa của giai đoạn nào trong Đàn cúng Đức CHÍ-TÔN?<BR>     a- Dâng Tam Bửu.<BR>     b- Nhạc Tấu Quân Thiên.<BR>     c- Ngũ Nguyện. <BR></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">     Đáp Án B<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">    <B><FONT color=#0000ff>C</FONT></B></SPAN><FONT color=#0000ff><B><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">âu 15</SPAN></B></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff> - Khi cúng Đàn nơi Điện Thờ Phật Mẫu, lúc dâng Tam Bửu (Hoa, Rượu, Trà) , mỗi bửu lạy mấy lạy ?<BR>     a- 1 lạy, mỗi lạy 3 gật.<BR>     b- 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. <BR></FONT>     <FONT color=#ff0000>Đáp Án B (cúng tứ thời)</FONT><BR><FONT color=#000000>  8. Theo qui định, khi cúng Tứ thời, chỉ dâng 1 Bửu mà thôi, hoặc Dâng Rượu, hoặc Dâng Trà tùy theo giờ cúng : <BR><FONT face="Times New Roman">     - Vào thời Tý (12 giờ khuya) và thời Ngọ (12 giờ trưa) thì Dâng Rượu, Đồng nhi thài<B> Bài Dâng Rượu.</B></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">      - Vào thời Mẹo (6 giờ sáng) và thời Dậu (6 giờ chiều) thì Dâng Trà và Đồng nhi thài <B>Bài Dâng Trà.</B> </FONT></FONT></P>
<P>
<UL><FONT face="Times New Roman">     <B>Bài Dâng Rượu : </B></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh, </I></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Thành kỉnh Trường Xuân chước tửu quỳnh. </I></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">      <I>Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ</I></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh. </I></FONT>
<P></P></UL>
<UL><FONT face="Times New Roman">     <B>Bài Dâng Trà :</B></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương, </I></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương. </I></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước, </I></FONT><BR><FONT face="Times New Roman">     <I>Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường. </I></FONT><BR></UL>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman">     Khi thài chấm dứt, người hầu chuông lần lượt khắc 3 tiếng bong, tất cả lần lượt lạy xuống 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm danh hiệu của Đức Phật Mẫu.........." Trích:từ "Báo Ân Từ & Hội Yến Diêu Trì Kim Mẫu")</FONT><BR>    <B><U><FONT color=#0000ff>C</FONT></U></B></SPAN><FONT color=#0000ff><B><U><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></U></B><B><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">âu 16</SPAN></U></B></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"><FONT color=#0000ff> - Theo một Thánh Huấn của Hội Thánh năm Canh Tuất (1970) thì chung nước trắng trên Thiên Bàn (Hoặc Bàn Thờ Hộ Pháp) phải là nước lạnh chớ không được nấu chín.<BR>     a - Đúng.<BR>     b - Sai.  <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN">Đáp Án A</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #330099; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-fareast-: ZH-CN"> <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>“……….</SPAN><SPAN style="COLOR: #300068"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>Thánh Huấn số 1-NCPS/TH ngày 19 tháng 5 năm Canh Tuất (Dl 22/6/1970) của Hội Thánh Cửu Trùng Đài dạy: Chén nước trắng không được nấu, nếu nấu sôi thì chết Dương, tuyệt cơ sanh hóa…………”<B> Trích Thiên Bàn Thờ Tại Gia – Giáo Hữu Thái Lý Thanh – Soạn giã)<o:p></o:p></B></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT size=3> ============================================</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT size=3>      <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">  Điện vốn vĩ không phải là "người" thuộc Hội Thánh Tây Ninh, do vậy trả lời những câu hỏi này cũng hơi vất vả đấy nhưng không sao chúng ta là thanh niên mà, cần phải hiểu và thông càng nhiều càng tốt những tin hoa của từng Hội Thánh vì dù hiện tại có thuộc Hội thánh nào đi chăng củng điều là tín đồ Đại Đạo đúng không?</FONT></FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT face=Arial size=3></FONT></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT face=Arial size=3></FONT></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT face=Arial size=3>Thân chào, Chúc An Lành!</FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT face=Arial size=3></FONT></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT face=Arial size=3><strong><U>Lữ Thanh Điện</U></strong></FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Garam"><o:p><FONT size=3>          </FONT></o:p></SPAN></P>
<P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P> </P>
<P></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Thanh Điện đã cống hiến cho diễn đàn một dịp học hỏi thêm về giáo lý Đại Đạo. Dù A C E chúng ta biết rằng biết thông nhiều kinh sách và cúng bái Ơn Trên thường ngày chỉ giúp chúng ta dễ dàng hơn thêm trong con đường tu học. Song giáo lý và cúng bái không thể thiếu nếu chúng ta muốn hiểu Đạo nhiều hơn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Khâm phục tinh thần hòa hiệp của Thanh Điện thể hiện qua bài viết trên:</FONT></P>
<P><FONT size=3>      <FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <FONT color=#0000ff>" Điện vốn vĩ không phải là "người" thuộc Hội Thánh Tây Ninh, do vậy trả lời những câu hỏi này cũng hơi vất vả đấy nhưng không sao chúng ta là thanh niên mà, <U>cần phải hiểu và thông càng nhiều càng tốt những tin hoa của từng Hội Thánh </U>vì dù hiện tại có thuộc Hội thánh nào đi chăng <U>củng điều là tín đồ Đại Đạo</U> đúng không?"</FONT></FONT></FONT></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif">            <strong>   <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Nhẫn</FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> nại xin bổ túc theo thiển kiến như :</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><strong>                        <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Về phần 2 : Sự lễ bái và thờ phụng <FONT color=#000000>:</FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4>   <FONT color=#000000><U>Câu hỏi 11</U>.- </FONT>  Sự thiết trí trên bàn thờ  tại tư gia , bắt buộc phải đủ các món, không thiếu và không được dư :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4>        a.- có 10 món</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>        b.- có 11 món </FONT></strong></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><strong>        c.-  <FONT face="Times New Roman, Times, serif">có 9 món </FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><strong>        <U>d.-  cả ba đều sai</U></strong>  </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Theo sự giải thích dưới đây :  Thiết trí có 3 cấp :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>        <strong><U>Cấp  l</U></strong>.-  số 1 là Thánh tượng Thiên Nhãn.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                         sồ 2 là đèn Thái Cực</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                        số 3 là bình bông</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>                         số 4 là dĩa trái <FONT face="Times New Roman, Times, serif">cây</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                        số 5 là  tách nuớc trắng ( không nấu )</FONT></P>
<P>                              <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>số 6 là tách nuớc trà</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                        số 7 , 8 , 9 là ba ly rượu trắng </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      <strong><U>Cấp ll.-</U></strong>  {  số 10 và 11 là cặp đèn lưỡng nghi </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                      [  số 12 là lư hương </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4>  <strong><U>Ðó là 12 món bắt buộc phải sắp đủ trên Thiên bàn.</U></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>      <U>Cấp lll.-</U></strong>   Mõ . Chuông.</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">   Như vậy,trên Thiên Bàn  bắt buộc phải đ<strong><U>ủ 12 món<FONT face="Times New Roman, Times, serif">.</FONT></U><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> </FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>    Xin thêm ý với Bạn Thanh Ðiện lư hương để <U>vào số 12</U>  <U>thay  vì số 11.</U></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>                                       _________                                            </strong></FONT></P>           
 

Nhat Minh

New member
<P align=center> </P>
<DIV align=center>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 align=center bgColor=#ffffe0>
<T>
<TR>
<TD align=middle height=54><IMG height=57 src="http://www.banthedao.net/cophap3.jpg" width=100 border="0">  <IMG src="http://www.banthedao.net/main1.gif" border="0"> </TD></TR></T></TABLE></DIV>
<TABLE>
<DIV align=center><BR><BR></DIV>
<T>
<TR>
<TD width=630 height=100><B><FONT face=arial color=teal size=2>
<CENTER>NHÓM NGHIÊN CỨU CAO ĐÀI GIÁO</FONT><FONT color=teal size=2></B></CENTER>
<CENTER>_____</FONT></CENTER><BR>
<CENTER><B><FONT face=arial color=mediumblue size=2>     <BR>     <FONT face=arial color=teal size=3>"Ý Nghĩa và Sự Quan Trọng CỦA VIỆC CÚNG KIẾNG" </FONT></B></CENTER>
<P align=center><BR> </P>
<DIV align=center><FONT color=red><FONT color=teal><FONT face=arial color=mediumblue size=2>****************************<BR></DIV></FONT></FONT></FONT><FONT color=red><FONT color=teal><FONT face=arial color=mediumblue size=2>
<DIV align=left><BR>     <B>I- <U>CÚNG KIẾNG VÀ LỄ BÁI</U>.</B><BR><BR>     Theo quyển “Đại Từ Điển Tiếng Việt” của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Trung Tâm Ngôn Ngữ và Văn Hóa) thì:<BR>     <BR>     <B>Cúng</B> là dâng lễ vật lên Thần Thánh (các Đấng Thiêng Liêng) hay linh hồn người chết với lòng thành kính. Sách có câu: “Cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng”.<BR>     <BR>     <B>Kiếng</B> là kính, kính trọng, kính dâng. Người miền Bắc nói là Kính, người miền Nam nói là Kíếng. Ví dụ: Kiếng nhường (kính nhường), Kiếng dâng (kính dâng), Kiếng nể (kính nể).<BR>     <BR>     <B>Trong bài Giới Tâm Kinh </B>có câu: “Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin” (Câu 30). <BR>     <BR>     <B>Nghi thức Tang Lễ, </B>Hội Thánh có dạy về Lễ Cáo Từ Tổ : “…Phải đặt một bàn nghi ngoài để kiếng Thần Hoàng Bổn Cảnh, đất đai Ngũ Phương”. <BR>     <BR>     <B>Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, </B>Quyển II trang 87, Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy: “Các em phải lo cúng kiếng thường”.<BR>     <BR>     <B>Trong Đạo Cao Đài, Cúng Kiếng thường có nghĩa là cúng vái Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Chư Đấng Thiêng Liêng. </B><BR>     Trong Đạo Cao Đài, <B>hai từ Cúng Kiếng và Lễ Bái (hay Cúng Bái) gần như đồng nghĩa với nhau </B>(Lễ: những nghi thức được tiến hành nhằm đánh dấu một sự kiện có ý nghĩa, cách bày tỏ lòng kính trọng hoặc bằng phép tắc hoặc bằng lễ vật. Bái: làm động tác lễ nghi như vái, lạy để biểu thị sự tôn kính, ví dụ như bái biệt, cúc cung bái).<BR><BR>     <B>II-<U> LỄ BÁI LÀM KHỞI TÂM ĐẠO</U>.</B><BR><BR>     Các Tôn giáo thường xem trọng sự lễ bái các Đấng Thiêng Liêng, nhứt là <B>trong Đạo Cao Đài, sự lễ bái Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu được xem là quan trọng hàng đầu.</B><BR>     <BR>     Việc lễ bái trước tiên làm cho tâm Đạo của chúng ta mỗi ngày thêm vững chắc. Thất Nương Diêu Trì Cung có dạy (Trong bài Thài Hội Yến Diêu Trì Cung): <B>“Lễ bái thường hành tâm đạo khởi”. </B>Cũng với ý nghĩa đó mà trong dân gian có câu: “Vô chùa thấy Phật muốn tu”.<BR>     <BR>     Trong quyển Luận Đạo Vấn Đáp, <B>Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu </B>có nói về việc Cúng Kiếng Thờ Phượng như sau:<BR>     <BR>     <B>“Người Ngoại Đạo vấn</B>: Vào Đạo rồi, mỗi ngày phải cúng Tứ thời, buộc chi nhiều vậy, e mất hết ngày giờ đi chăng?<BR>     <BR>     <B>Người Trong Đạo đáp: </B>Cúng tứ thời là cách tập mình chịu cực lần lần vì tu là khổ hạnh trăm bề, mà muốn chịu nổi khổ hạnh, trước phải tập lần. <BR>     <BR>     Vả lại, cúng kiếng có ích cho mình chớ chẳng ích chi cho Thượng Đế. Mỗi ngày có cúng, đạo tâm có nở nang, tứ chi vận chuyển, tinh thần cảm hóa, nếu bỏ qua việc cúng kiếng, chi cho khỏi đạo tâm một ngày một xao lãng, sự kỉnh thành của mình một ngày một phui pha mà ra điều thất lễ”. <BR><BR>     <B>III- <U>SỰ ÍCH LỢI CỦA VIỆC CÚNG BÁI</U>.</B> <BR><BR>     Về việc cúng bái, trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển II, trang 87, <B>Đức Quan Âm Bồ Tát có nói với quí vị Chức sắc Tiền khai như sau</B>: <BR>     <BR>     “Chào các em. Các em phải lo cúng kiếng thường. <BR>     <BR>     - <B>Một là </B>lập cho Chơn Thần được gần gủi các Đấng Thiêng Liêng đặng xán lạn. <BR>     <BR>     - <B>Hai là </B>cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. <BR>     <BR>     - <B>Ba là </B>có tế lễ thì tâm phải cảm, cảm rồi phải ứng, ứng là lẽ tự nhiên. <BR>     <BR>     - <B>Bốn là </B>tâm có cảm thì lòng Bác Ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ.”<BR>     <BR>     Ngoài các lợi ích do Đức Quan Âm Bồ Tát đã dạy ở trên, còn có nhiều lợi ích khác cũng rất quan trọng.<BR>     <BR>     <B>Về thể chất: </B>Tư thế ngồi cúng tại Tòa Thánh, tư thế quì cúng tại Thánh Thất hay Điện Thờ, tư thế đứng hầu đàn và đứng trong lúc Nhạc Tấu Huân Thiên là ba <B>tư thế thiền định luyện Tam Bửu Tinh Khí Thần hiệp nhất, </B>nếu như trong ba tư thế trên ta giữ đứng trong lúc Nhạc Tấu Huân Thiên là <B>Trụ thiền. </B>Chúng ta giữ cho đừng phóng tâm, tập trung tư tưởng ngưỡng vọng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, đưa tư tưởng theo các lời kinh, dần dần trong cơ thể chúng ta sẽ có sự chuyển biến làm cho Tinh hóa Khí, Khí hiệp Thần, và sau cùng Thần hườn Hư. <BR>     <BR>     Nhưng muốn đạt được kết quả nầy, chúng ta phải bền chí tu tập trong một thời gian rất lâu dài, có khi đến mãn đời, nhứt định chúng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp chắc chắn trên con đường đi tìm sự giải thoát, bởi vì phép thiền xuyên qua việc cúng kiếng không bao giờ có những phản ứng tai hại như tẩu hỏa nhập ma của các phép thiền khác mà chúng ta thường nghe nói đến.<BR>     <BR>     <B>Về Tâm Linh: </B>Tứ Thời tụng niệm là một Bí Pháp của Đạo Cao Đài, điều nầy nên truyền ra cho cả thảy đều biết, đặc biệt là các Thời Cúng Tiểu Đàn và Đại Đàn vì <B>dâng Tam Bửu Bửu lên Đức Chí Tôn là một Bí pháp giải thoát luân hồi, </B>bởi vì khi chúng ta dâng trọn Thể xác (khi dâng Hoa), dâng trọn Chơn thần (khi dâng Rượu) và dâng trọn Linh hồn (khi dâng Trà)ụ lên cho Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu dùng phương chi thì dùng, tức là chúng ta đã dâng trọn cả nghiệp quả từ nhiều kiếp trước và kiếp hiện tại cho Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, miễn là từ đây đến chết, chúng ta không gây tội lỗi nào nữa, thì như thế, chúng ta không còn nghiệp quả nào nữa, tức nhiên chúng ta sẽ được giải thoát, vì không còn ai níu kéo đòi nợ chúng ta nữa. <BR>     <BR>     Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam Bửu cho Ngài là một cách gián tiếp Ngài đem Bí Pháp Giải Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.<BR><BR>     <B>IV- <U>LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP</U>.</B><BR><BR>     <B>Theo Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, </B>trong Quyển Bí Pháp trang 44-45-46 (Bản in tại Hoa Kỳ), Đức Hộ Pháp có giảng như sau:<BR>     <BR>     <B>Đức Chí Tôn </B>“Ngài biểu chúng ta hiến ba món báu trong mình chúng ta là Tam Bửu:<BR>     <BR>     1.- Xác Thịt<BR>     2.- Trí Não<BR>     3.- Linh Hồn<BR>     <BR>     Tức nhiên thân thể và phàm thể của chúng ta, Đức Chí Tôn biểu chúng ta hiến cho Ngài đặng Ngài phụng sự cho Vạn Linh.<BR>     <BR>     Chúng ta thấy gì? Mỗi ngày chúng ta kêu Đức Chí Tôn làm chứng, kêu Tam Giáo làm chứng, giờ phút nầy con nguyện dâng cả xác thịt, trí não và linh hồn của con cho Thầy đặng Thầy làm lợi khí mà phụng sự cho Vạn Linh. <BR>     <BR>     Hễ dâng rồi thì còn gì của mình nữa, có trả nợ tiền khiên chớ không có tạo nữa; nếu có tạo mà giờ phút nầy mình đến Đền Thánh nầy đây, ngồi trong lòng của Đức Chí Tôn đứng trong phần tử Thánh Thể của Ngài tình cờ mình bị quả kiếp gì xảy đến, mình không biết, vì thân thể mình không biết duy chủ nữa mà chính Đức Chí Tôn duy chủ, vì mình giao cả thân thể mình nơi tay trong tay Đại Từ Phụ, quyền hạn xử định do nơi tay Thầy, chớ con không biết.<BR>     <BR>     Mình giao cả hình hài đó cho Ngài sử dụng, nếu sự có gì không hay xảy tới cho mình, mình không hiểu, mình giao cả thân thể mình cho Đức Chí Tôn, đặng Đức Chí Tôn phụng sự cho Vạn Linh, quyền sử dụng ấy do Đức Chí Tôn quyết định, mình đừng làm trái với mặt luật của Ngài định.<BR>     <BR>     Ấy vậy, mỗi ngày, từ mơi tới trưa, đến chiều, từ chiều đến khuya, từ khuya đến sáng, mình vô Đền Thánh kêu Đức Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các Đấng Thiêng liêng mà phân chứng trước. Thân tôi không còn là của tôi nữa, tôi đã hiến cho Đức Chí Tôn làm tôi tớ cho Vạn linh thay thế Đức Chí Tôn, giờ phút đó, chúng ta không biết tội nào của chúng ta đã làm, dầu có tội mà chúng ta không làm điều gì thêm nữa, thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải thoát chúng ta đoạt, không thể gì định tội được.<BR>     <BR>     Đức Chí Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta, tức nhiên ta đã đoạt được Cơ Giải Thoát, quyền ấy chính của ta chớ không phải của Đức Chí Tôn. Lấy quyền của ta mà cho ta, mình đã định quyền cho mình, chớ không phải Ngài định ; Ngài định cho có quyền giải thoát, quyền thiêng liêng không có tạo, chính ta tạo quyền giải thoát đó do nơi ta mà thôi”.<BR>     <BR>     <B>Đức Hộ Pháp dạy tiếp: </B><BR><BR>     “Trong một thời cúng, Bần Đạo đã căn dặn nhiều phen, hệ trọng hơn hết là khi dâng Tam Bửu. Dầu tinh thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi dâng Tam Bửu, khuyên cả thảy định thần mật niệm dâng Ba Bửu trọng hệ cho Chí Tôn, tức là giúp Bần Đạo hành pháp dễ dàng một chút đó” (Trích trong quyển Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, trang 23).<BR>     <BR>     Trước lúc dâng Tam Bửu, trong lúc đọc các bài Kinh chúng ta cũng tiếp nhận được nhiều thanh điển do Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban cho. <BR>     <BR>     Trong Quyển Lời Thuyết Đạo (trang 15), <B>Đức Hộ Pháp có dạy: </B><BR><BR>     “Mấy em có thấy đâu khi vô Đền Thánh,… Qua đứng trên Ngai lấy hết tư tưởng của mấy em cầu kinh, Qua ôm hết dâng lên cho Đức Chí Tôn, dâng đây không phải là tiếng thường, ấy là cái Thiên Thiều, Ngài hưởng rồi Ngài trả lại cho mấy em cái Thiên Tinh… Qua đứng trên Ngai, Qua thấy trên Nê Hoàn Cung của mấy em, nếu định tâm, thì có một hào quang xung lên đều đều, mọi người đều có cả hào quang đó. Có một vị Phật ôm hết đem vào Bát Quái Đài, hiệp với đạo hào quang trong Quả Càn Khôn đoạn đem trở ra bao trùm chỗ ngồi của mấy em, mà mấy em không thấy được, cho nên khi mấy em hầu lễ, nếu biết hưởng cái ơn Thiêng Liêng ban cho đó thì tinh thần được an tịnh, hạnh phúc biết bao nếu biết thọ hưởng cái Hồng ân đó…”<BR>     <BR>     Do đó, khi cúng chúng ta được hưởng nhiều điển lành là vậy. Và cũng do đó mà Đức Hộ Pháp đã nói (Cũng trong quyển Lời Thuyết Đạo, trang 222): “Buổi ăn của Linh hồn là buổi ta vô Đền Thờ cúng đấy. Ta không thấy mùi của nó tức là chưa hưởng được, tưởng vô đền thờ là bị bắc buộc, không dè mỗi phen đi cúng tức là cho Linh hồn ăn. Bần Đạo tưởng thấy trong trí cần phải buộc cả thảy đi cúng… ”.<BR>     <BR>     Đức Chí Tôn bảo chúng ta cúng mỗi ngày 4 thời, không phải để làm mất thì giờ của chúng ta mà là để cho Linh hồn của chúng ta được ăn nhiều.<BR>     <BR>     <B>Đức Hộ Pháp có nói </B>(cũng trong quyển Lời Thuyết Đạo, trang 223):<BR><BR>     “Không có một điều gì mà Chí Tôn định trong Chơn giáo của Ngài, dầu Bí Pháp, dầu Thể Pháp, mà vô ích đâu. Từ ngày khai Đạo, Kinh Kệ, Lễ Bái, sự chi sắp đặt về đạo đức cũng chính Chí Tôn tạo thành, không phải do các Đấng khác, Ngài buộc mình làm tức có cần yếu, hữu ích chi đó, Ngài mới buộc. <BR>     <BR>     Vì cớ nên thời giờ nầy, thấy Bần Đạo bó buộc nghiêm khắc có lẽ những kẻ biếng nhác cũng phàn nàn lén lút. Ngày cuối cùng các bạn gặp Bần Đạo nơi Thiêng Liêng, Bần Đạo mới hỏi các bạn coi khi còn ở thế Bần Đạo buộc cả thảy đi cúng là tội hay có công… Còn biếng nhác quá! Xác thịt đã hư rồi đến Linh hồn, phải coi chừng cho lắm, kẻo ngày kia ăn năn quá muộn”.<BR>     <BR>     Trong <B>Quyển Lời Phê Của Đức Hộ Pháp, </B>nơi trang 9, có ghi: Có một vị Chí Thiện làm tờ dâng lên Đức Hộ Pháp xin nghỉ cúng thời Tý vì già cả, bịnh hoạn. Đức Hộ Pháp mới phê như sau: “Hể càng già lại càng cúng nhiều đặng dâng mạng căn số kiếp của mình cho Đức Chí Tôn định, ấy là bí mật giải thoát của Chí Tôn để nơi Cơ Tận Độ. Dầu đương giờ mình cúng mà chết trước mặt Người lại càng hay. Phải tuyên truyền cho ai ai cũng đều thấu đáo nghĩa lý Bí Pháp nầy. Khi đau ốm nằm dưởng bịnh hễ nghe thời cúng là ngồi dậy dâng Tam Bửu cho Chí Tôn.” Hộ Pháp (Ấn Ký).<BR>     <BR>     Ngoài ra còn một điều rất quan trọng nữa là lúc Nhạc Tấu Huân Thiên. Trước khi cúng Đại Đàn hay Tiểu Đàn tại Tòa Thánh hay các Thánh Thất, sau phần Lôi Âm Cổ khởi và Bạch Ngọc Chung minh thì tới phần Nhạc Tấu Huân Thiên. <BR>     <BR>     Khi Lễ xướng câu nầy thì mỗi người trong đàn cúng đều phải đứng cho thật nghiêm trang, ban nhạc khởi đánh trống Tiếp Giá (Nghinh Thiên) để đón rước Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật giáng đàn. Mọi người trong đàn cúng phải tịnh tâm, chẳng nên xao động. Dứt trống Tiếp Giá thì xây trống mà đờn 7 bài, hoặc 5 bài hay 3 bài tùy theo lễ Vía.<BR>     <BR>     <B>Về Nhạc Tấu Huân Thiên, Đức Hộ Pháp có dạy như sau: </B>“…Khi nghe Nhạc Tấu Huân Thiên là có âm thanh sắc tướng, song hiểu xác ý: Khi dâng lễ Đức Chí Tôn, qui pháp định, thấy và nghe cả Bát Hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài. <BR>     <BR>     Nên chi từ đây, khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên, chúng ta xem quí hơn Dâng Tam Bửu, dầu phải đi lỡ nửa chừng trong Đền Thờ, nghe đến đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn, vì lẽ ấy làm mất điều kính trọng dâng lên Chí Tôn mà không nên.<BR>     Khi ấy là vận chuyển Bát Hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn. Xin khuyên toàn đạo từ đây nên để trọn tâm mà kính trọng khi Nhạc Tấu Huân Thiên. <BR>     <BR>     Tiếng kèn, tiếng trống đất, tiếng trống da, tiếng mõ cây, tiếng khánh đá, tiếng chuông đồng, cùng với tiếng dây đàn, tiếng sáo trúc, ấy là Tám âm. Các vật vô năng mà nói được, có trật tự niêm luật hòa nhau là đạt Đạo, hiệp với tiếng kinh của mình đọc là âm thinh, nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. <BR>     <BR>     <B>Nơi Ngọc Hư Cung có đôi liễn: </B><BR>     <BR>     Bát Hồn tư mặc ca Huỳnh Lão,<BR>     Vạn Vật đồng thinh niệm Chí Tôn. <BR>     (Huỳnh Lão là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế)<BR>     <BR>     Bần Đạo dặn một lần nữa, khi nào xướng: Nhạc Tấu Huân Thiên, thì phải đứng bình tịnh, người nào vô không kịp thì đứng ngoài mà thôi”. <BR>     <BR>     Do trên, chúng ta thấy việc Cúng Đàn (Đại Đàn hay Tiểu Đàn) là rất quan trọng và rất hữu ích cho chúng ta. Cho nên mặc dầu nhà có lập Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn để Tứ Thời tụng niệm, nhưng <B>luật Đạo cũng buộc chúng phải đến Tòa Thánh hoặc Thánh Thất cúng vào các ngày Sóc, Vọng và lễ Vía, </B>để chúng ta có dịp đón rước Đức Chí Tôn và chư Thánh, Thần, Tiên, Phật giáng đàn khi Nhạc Tấu Huân Thiên, và dâng Tam Bửu (Tinh, Khí, Thần) của mình cho Đức Chí Tôn trong lúc dâng Hoa, Rượu và Trà. <BR>     <BR>     <B>Tân Luật, </B>điều thứ 19 qui định rằng: “Một tháng hai ngày Sóc, Vọng bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có việc được chế”.<BR>     <BR>     Ngoài việc cúng kiếng Trời Phật, chúng ta cũng phải thường xuyên quét dọn và chăm sóc các Bàn Thờ cho được thanh khiết, và thỉnh thoảng đến Thánh Thất làm công quả, nhứt là trong những ngày Sóc, Vọng và Lễ Vía, đặc biệt là trong những ngày Tết. <BR>     <BR>     Bát Nương Diêu Trí Cung có dạy là “Những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, Thánh, Tiên, Phật thì công đức được xấp hai lần ngày thường” (TNHT, quyển II, trang 7).<BR></DIV></FONT></FONT></FONT></FONT></TD></TR></T></TABLE>
<P> </P>
<P align=center><FONT size=4><FONT face="Courier New, Courier, mono"><FONT color=#ff0000><strong><U>ĐÁP ÁN</U>:</strong> <BR>     <B>1a – 2a – 3d – 4c – 5b – 6c – 7c -8c – 9a – 10c – 11b -12c – 13c – 14c – 15b.</B></FONT></FONT></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT face="Courier New" color=#ff0000 size=4></FONT></strong> </P>
<P align=right><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=3>Chân Thành Cảm Ơn Sự Hợp Tác Của Quý Hiền Huynh !</FONT></strong></P>
 

hien hoa

New member
<P> Chà chà ! Trong Đạo mà cũng thi với thố giống ngoài Đời dữ vậy ta ! Thi cái Lý thuyết này chắc em rớt 98% quá anh chị ơi ! May mà Thầy chỉ cho Thi Công Quả thôi à <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P> Nhưng việc làm ấy cũng thiết thực và bổ ích lắm chứ ạ !</P>
<P> Chào hòa kính !</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top