Đêm Giao Thừa Tết năm Bính-Dần (1926)

DangVo

New member
<P><FONT size=4> Quí Ông:  <strong>Cư - Tắc - Sang</strong>  xin Đức Thượng-Đế chỉ bảo <FONT color=#ff0000><strong>cách thức đặng thờ Ngài </strong></FONT>thì Đức Cao-Đài Thượng-Đế dạy: mấy con phải đến hỏi Chiêu thì rõ [11].<BR><BR>Một hôm vào hạ-tuần tháng chạp năm Ất-Sửu,<B> Đức Cao-Đài Thượng-Đế giáng-cơ dạy mấy Ông Trung, Cư, Sang, Hậu, Đức phải theo lịnh Đức Thượng-Đế lại chung hiệp với Quan-Phủ Ngô-Văn-Chiêu mà lo mở Đạo. <FONT color=red>Đức Cao-Đài Thượng-Đế lại dạy rằng mọi việc phải do nơi Chiêu là anh Cả</FONT>.</B> Theo lời Ông Nguyễn-Trung-Hậu thì lúc bấy giờ, ngoài Đức Ngô-Minh-Chiêu còn có 12 người đệ-tử của Đức Cao-Đài là:<BR><BR>1.- - Ông Vương-Quan-Kỳ<BR><BR>2.- - Nguyễn-Văn-Hoài<BR><BR>3.- - Võ-Văn-Sang<BR><BR>4.- - Đoàn-Văn-Bản<BR><BR>5.- - Lê-Văn-Trung<BR><BR>6.- - Lê-Văn-Giảng<BR><BR>7.- - Lý-Trọng-Quí<BR><BR>8.- - Cao-Quỳnh-Cư<BR><BR>9.- - Phạm-Công-Tắc<BR><BR>10.- - Cao-Hoài-Sang<BR><BR>11.- - Nguyễn-Trung-Hậu<BR><BR>12.- - Trương-Hữu-Đức<BR><BR><BR>Đêm 30 tháng chạp năm Ất-Sửu (12-2-1926) Quan Phủ Ngô-Văn-Chiêu đi với hai Ông Cư - Tắc đến nhà mỗi vị đặng chúc mừng Tân-Xuân Ngài dặn hễ tới nhà mỗi vị thì hai Ông Cư và Tắc phò cơ cho Đức Thượng-Đế cho thì dạy bảo. Trước hết lại nhà Ông Phán Võ-Văn-Sang rồi lần lượt tới chót hết là nhà Ông Lê-Văn-Trung<BR><BR>BÀI THI CHO <B>ÔNG VÕ-VĂN-SANG:</B><BR><BR>Tân dân hỉ kiến đắc tân niên,<BR><BR>Phổ-Độ Tam-Kỳ bá thế hiền,<BR><BR>Nhứt tịnh chủ tâm chơn đạo lý,<BR><BR>Thăng thiên huợt địa chỉ như nhiên.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B>CAO-QUỲNH-CƯ:</B><BR><BR>Sắp út thương hơn cũng thế thường,<BR><BR>Cái yêu cái dạy ấy là thương,<BR><BR>Thương không nghiêm trị là thương dối,<BR><BR>Dối dạ vì chưng yếu dạ thương.<BR><BR>Cư, trong năm mới nầy Thầy trông mong con rõ thấu đạo-đức hơn nữa, Gắng chí nghe!<BR><BR><BR>BÀI KỆ CHO ÔNG <B>VƯƠNG-QUAN-KỲ</B>:<BR><BR>Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,<BR><BR>Niên đáo tân hề đạo giữ tân,<BR><BR>Vô lao công quả tu đương tác,<BR><BR>Niên quá niên hề đạo tối tân.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B>LÊ-VĂN-GIẢNG</B>:<BR><BR>Trần-tục là nơi chỗ biển buồn,<BR><BR>Nghe nơi Đại-Đạo rán nghe luôn,<BR><BR>Ở trong nhà sẵn Thầy đưa khó,<BR><BR>Ách nạn chi chi cũng chảy tuôn.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B>NGUYỄN-TRUNG-HẬU</B> tự THUẦN-ĐỨC:<BR><BR>Thuần-phong mỹ-tục giáo nhơn sanh,<BR><BR>Đức hóa thường lao mạc vị danh,<BR><BR>Hậu thế lưu truyền gia pháp quí,<BR><BR>Giáo dân bất lậu, tán thời manh.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B>NGUYỄN-VĂN-HOÀI</B>:<BR><BR>Vô-vi tối yếu đạo đương cầu,<BR><BR>Đệ-tử tâm thành bất viễn ưu,<BR><BR>Thế-sự vô duyên, vô thế-sự,<BR><BR>Tiêu tư bất xuất ngoại giang đầu.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B><FONT color=red>PHẠM-CÔNG-TẮC</FONT></B>:<BR><BR>Ngao ngán không phân lẽ thiệt không,<BR><BR>Thấy thằng áp út quá buồn lòng,<BR><BR>Muốn giàu Thầy hứa đem cho của,<BR><BR>Cái của cái công phải trả đồng.<BR><BR><BR>Tắc, rán học Đạo, không Thầy biểu Chiêu đánh.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B>ĐOÀN-VĂN-BẢN</B>:<BR><BR>Thương thay trung tín một lòng thành,<BR><BR>Chẳng kể quan mà chẳng kể danh,<BR><BR>Thiệt thòi bấy phận không con nối,<BR><BR>Thấy rứa lòng Ta cũng chẳng đành.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B>LÝ-TRỌNG-QUÍ</B>:<BR><BR>Lỡ một bước, lướt một ngày,<BR><BR>Một lòng thành thật chớ đơn sai,<BR><BR>Lôi thôi buổi trước nhiều ân xá,<BR><BR>Lấp lửng đừng làm tội bữa nay.<BR><BR><BR>BÀI THI CHO ÔNG <B><FONT color=red>LÊ-VĂN-TRUNG</FONT></B>: <BR><BR>Đã thấy ven mây lố mặt Dương,<BR><BR>Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường,<BR><BR>Đạo cao phó có tay cao độ,<BR><BR>Gần gũi sau ra vạn dặm trường.<BR><BR><BR>Thăng [12]<BR><BR>Khuya mùng một Tết năm Bính-Dần (13-2-1926) giờ Tý tái cầu thì Đức Thượng-Đế giáng dạy rằng:<BR><BR>Chư đệ-tử nghe: "<B>CHIÊU - Buổi trước hứa lời truyền-đạo cứu-vớt chúng-sanh, nay phải y lời mà làm chủ mối Đạo, dìu-dắt cả môn-đệ Ta vào đường đạo-đức đến buổi chúng nó thành-công, chẳng nên tháo-trúc. Phải thay mặt Ta mà dạy dỗ chúng nó.</B>"<BR><BR>"<B><FONT color=red>Trung, Kỳ, Hoài, ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. Nghe và tuân theo.</FONT></B>"<BR><BR>"Bản - Sang - Giảng - Quí, lo dọn mình đạo-đức đặng truyền-bá cho chúng-sanh. Nghe và tuân theo."<BR><BR>"Đức, Hậu, tập cơ; sau theo mấy anh con mà độ người. Nghe và tuân theo."<BR><BR><BR>Ấy là lời Thánh-Giáo đầu tiên - Và là ngày kỷ-niệm Khai-Đạo Cao-Đài về Cơ Phổ-Hóa: ngày mùng một năm Bính-Dần giờ Tý vậy (13 Février 1926)<BR>----------</FONT></P>
<P><FONT size=4>(Trích Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu)</FONT></P>
 

DangVo

New member
<P><FONT size=3><strong><FONT face=Tahoma color=#ff0000>Đây là ngày lịch sử, Đức Cao Đài lần đầu tiên giao phân công và giao trách nhiệm cho các Chư Tiền Khai Đại Đạo</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><BR></FONT>
DangVo nói:
<FONT size=4><BR>Khuya mùng một Tết năm Bính-Dần (13-2-1926) giờ Tý tái cầu thì Đức Thượng-Đế giáng dạy rằng:<BR><BR>Chư đệ-tử nghe: "<B>CHIÊU - Buổi trước hứa lời truyền-đạo cứu-vớt chúng-sanh, nay phải y lời mà làm chủ mối Đạo, dìu-dắt cả môn-đệ Ta vào đường đạo-đức đến buổi chúng nó thành-công, chẳng nên tháo-trúc. Phải thay mặt Ta mà dạy dỗ chúng nó.</B>"<BR><BR>"<B><FONT color=red>Trung, Kỳ, Hoài, ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. Nghe và tuân theo.</FONT></B>"<BR><BR>"Bản - Sang - Giảng - Quí, lo dọn mình đạo-đức đặng truyền-bá cho chúng-sanh. Nghe và tuân theo."<BR><BR>"Đức, Hậu, tập cơ; sau theo mấy anh con mà độ người. Nghe và tuân theo."<BR><BR><BR>Ấy là lời Thánh-Giáo đầu tiên - Và là ngày kỷ-niệm Khai-Đạo Cao-Đài về Cơ Phổ-Hóa: ngày mùng một năm Bính-Dần giờ Tý vậy (13 Février 1926)<BR>----------</FONT></P>
<P><FONT size=4>(Trích Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu)</FONT></P>
 
 

Facebook Comment

Top