Di-Lạc Vương Phật

Thanthong

New member
 
<DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: blue 1pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 8pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 8pt; BORDER-BOTTOM: blue 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-top-alt: solid blue .75pt; mso-border-bottom-alt: solid blue .75pt">
<P =Msonormal style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 15pt 0cm 0pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-top-alt: solid blue .75pt; mso-border-bottom-alt: solid blue .75pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-padding-alt: 8.0pt 0cm 8.0pt 0cm"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #a00000; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Di-Lạc Vương Phật:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></B></P></DIV>
<TABLE =MsonormalTable style="BACKGROUND: #cccccc; WIDTH: 70%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="100%">
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm" =disc>
<LI =Msonormal style="MARGIN: 7.5pt 7.5pt 0pt 0cm; COLOR: #000060; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'MS Song'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">彌勒王佛</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></LI>
<LI =Msonormal style="MARGIN: 7.5pt 7.5pt 0pt 0cm; COLOR: #000060; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">A: Maitreya-Buddha.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></LI>
<LI =Msonormal style="MARGIN: 7.5pt 7.5pt 0pt 0cm; COLOR: #000060; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">P: Maitreya-Bouddha.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></LI></UL></TD></TR></T></TABLE>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Di-Lạc, Phật giáo gọi là Di-Lặc, do phiên âm từ tiếng Phạn: Maitreya, dịch ra Hán văn là Từ Thị, nghĩa là họ Tư, dòng lành, vì Phật lấy Từ Bi làm gốc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vậy Di-Lạc là Từ Thị. Thuở xa xưa lâu đời, Ngài Từ Thị gặp Phật, liền phát tâm tu hành, chứng phép Từ Thị Tam Muội. Từ ấy đến nay, Ngài lấy chữ Từ làm họ của mình.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vương Phật là Phật Vua, tức là vị Phật thay mặt Đức Chí Tôn làm vua cai trị Càn khôn Thế giới và Vạn linh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Di-Lạc Vương Phật là vị Phật tương lai, giáng sanh xuống cõi trần vào thời TKPĐ, đắc đạo tại cội cây Long Hoa, làm Giáo chủ Đại Hội Long Hoa, thay mặt Đức Chí Tôn Thượng Đế mà làm vua cai trị Càn khôn Thế giới và Vạn linh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trong Kinh Thiên Đạo của Đạo Cao Đài, Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban cho hai bài Kinh: <I>Kinh Đại Tường</I> và <I>Di-Lạc Chơn Kinh,</I> nhờ đó chúng ta biết được nhiệm vụ và quyền hành của Đức Di-Lạc Vương Phật.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Khi Ngài làm nhiệm vụ cai quản Càn khôn Thế giới thì gọi Ngài là Đức <B>Di-Lạc Vương Phật</B>; nhưng khi Ngài làm nhiệm vụ cứu độ chúng sanh <I>(năng cứu khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt chướng)</I> thì gọi Ngài là <B>Di-Lạc Vương Bồ Tát.</B><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Theo lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp trong <I>Con đường Thiêng liêng Hằng sống:</I> Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Đức A-Di-Đà Phật giao quyền lại cho Đức Di-LạcVương Phật chưởng quản CLTG, nên Đức Di-Lạc Vương Phật hiện nay ngự tại cửa Kim Tự Tháp, dưới tàn cây dương tối cổ ở Kinh đô CLTG, còn Đức A-Di-Đà Phật vào ngự trong Lôi Âm Tự và Đức Phật Thích Ca ngự tại Kim Sa Đại điện.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Kim Tự Tháp tại Kinh đô CLTG có hình giống như Kim Tự Tháp Ai Cập, nhưng mình nó lại tròn, có nhiều từng, nhiều nấc, có rất nhiều chư Phật ngự trên đó, mỗi vị có liên đài riêng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Bài <I>Di-Lạc Chơn Kinh</I> cho biết Đức Di-Lạc Vương Phật cai quản hai từng Trời: Hỗn Nguơn Thiên và Hội Nguơn Thiên, là hai từng thứ 12 và thứ 11, nằm kế bên trên Hư Vô Thiên, và bên dưới Hư Vô Thiên là Cửu Trùng Thiên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Bài <I>Kinh Đại Tường</I> cho biết Đức Di-Lạc Vương Phật sẽ giáng sanh xuống trần vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, có nhiệm vụ thực hiện các điều sau đây do Đức Chí Tôn giao phó:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1. Tái sanh sửa đổi Chơn truyền và Thâu các đạo hữu hình làm một:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đức Phật Di-Lạc sẽ giáng sanh xuống cõi trần để sửa đổi và chỉnh đốn các giáo lý chơn truyền của các Đấng Giáo chủ thời Nhị Kỳ Phổ Độ để lại, đã bị người đời canh cải sai lạc rất nhiều, đồng thời gom tất cả tín ngưỡng tôn giáo trên hoàn cầu thống nhứt lại làm một mối, để có một tín ngưỡng chung, cùng nhìn nhận Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là hai Đấng Cha Mẹ chung thiêng liêng của toàn nhơn loại.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2. Khai cơ Tận độ, Cửu tuyền diệt vong:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đức Di-Lạc Vương Phật mở ra một cơ quan Tận độ chúng sanh, đóng cửa Địa ngục, giải phóng các tội hồn, cho đi đầu thai trả quả và lo tu hành để được cứu vớt trong sự Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3. Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị và Trường thi Tiên, Phật, duợt kiếp khiên:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đức Di-Lạc Vương Phật làm Chánh Chủ Khảo Trường thi công đức, tuyển lựa các ngôi vị Thần Thánh Tiên Phật để đưa vào tham dự Đại Hội Long Hoa do Ngài làm Giáo chủ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4. Tạo đời cải dữ ra hiền, Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đức Di-Lạc Vương Phật thay mặt Chí Tôn để tạo lập lại đời Thượng Nguơn Thánh đức, dân chúng hiền lương tôn thờ đạo đức, sống hòa bình trong một xã hội đại đồng trong giềng bảo sanh của Thượng Đế.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đức Phật Di-Lạc có nhiều lần hóa sanh xuống cõi trần để giáo hóa và cứu độ nhơn sanh ở Ấn Độ và Trung Hoa. Phật giáo sử Trung Hoa còn ghi lại 3 lần hóa thân của Ngài là:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vào đời nhà Tùy, Ngài hóa thân là Tăng Can. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vào đời Ngũ Đại, Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #000060; FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vào đời Lục Triều, Ngài hóa thân là Phó Đại Sĩ. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trong 3 lần hóa thân, nổi tiếng nhứt là Bố Đại Hòa Thượng. Dân chúng vẽ hình, đúc tượng theo hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, có vóc dáng như Ông Địa, miệng cười toe toét, chung quanh có 6 đứa con nít đang chọc ghẹo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Xin chép hai sự tích: <I>Tăng Can</I> và <I>Bố Đại Hòa Thượng.</I><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">I. TĂNG CAN.</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vào đời nhà Tùy bên Tàu, có một Ông sư gọi là Tăng Can, cất một cái am bên cạnh chùa Quốc Thanh để ở. Không ai biết gốc tích của Ông sư nầy ở đâu, chỉ biết Ông lúc Ông đến cất am. Ông thỉnh thoảng đi thuyết giáo nơi nầy nơi nọ. Có nhiều lúc Ông cỡi cọp đi về am khiến chúng tăng trong chùa Quốc Thanh hoảng sợ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Có lần Ông ôm về một đứa bé gởi nuôi trong chùa Quốc Thanh đặt tên là Thập Đắc. Thỉnh thoảng có một ông ăn mặc rách rưới từ núi tuyết đi ra, tên gọi Hàn Sơn, cũng đến ở chùa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Hàn Sơn và Thập Đắc được người trong chùa xem như hai gã ăn mày. Khi chúng tăng ăn cơm xong thì hai người mới ăn những thức ăn còn thừa lại. Khi ngủ thì chỉ được ngủ ngoài hành lang. Có lúc cao hứng thấy hai người làm thơ, nhưng những bài thơ đó đọc lên không ai hiểu được ý nghĩa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Một hôm, sau cơm trưa, chúng tăng đi nghỉ hết, hai người đi vào chỗ thờ, một người leo lên ngồi trên cổ tượng Văn Thù Bồ Tát, còn người kia leo lên ngồi trên vai tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Một vị tăng tình cờ đi vào Chánh điện phát hiện ra việc nầy, vội chạy đi báo cho Hòa Thượng trụ trì biết và chư tăng đến lôi hai người xuống quở mắng về tội bất kính.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Lúc đó Ông Tăng Can đã tịch. Quan Huyện sở tại mắc một chứng bịnh nan y, Ông nằm chiêm bao thấy Ông Tăng Can hiện đến, tự xưng là Phật Di-Lạc, bảo quan Huyện muốn hết bịnh thì hãy đến đảnh lễ Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, xin hai vị đó ban cho Ông phương thuốc trị dứt bịnh, mà muốn đảnh lễ hai vị Bồ Tát đó thì phải vào chùa Quốc Thanh, hỏi hai người tên là Hàn Sơn và Thập Đắc, vì đó là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Sáng ngày, quan Huyện liền đi đến chùa Quốc Thanh như lời báo mộng, đòi gặp hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc. Hòa Thượng trụ trì và chúng tăng trong chùa rất ngạc nhiên, không biết tại sao quan Huyện lại có vẻ kỉnh trọng hai người ăn mày đó thế. Hòa Thượng buộc lòng gọi hai người ấy ra. Hai vị liền nắm tay đi ra. Vừa thấy hai vị, quan Huyện quì mọp xuống lạy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc đồng cười nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Cái Lão Tăng Can bày đặt làm cho ta bại lộ rồi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nói rồi, hai vị cõng nhau chạy tuốt vô rừng mất dạng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Quan Huyện mới thuật lại điềm chiêm bao của Ông cho vị Hòa Thượng và chúng tăng trong chùa nghe, mới biết: Tăng Can là Đức Di-Lạc Bồ Tát hóa thân, còn hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">II. BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG.</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Bố Đại Hòa Thượng là một vị sư trọng tuổi có mang một túi vải lớn. (Bố Đại là cái túi vải lớn). Không ai biết tên tuổi và gốc gác của Ông, chỉ thấy Ông luôn luôn mang một cái túi vải lớn bên mình nên đặt ra gọi như vậy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ai cho gì, Ông cũng bỏ vào cái túi vải đó, đến chỗ gặp con nít đông thì Ông dừng lại, lấy tất cả đồ trong túi vải ra, rồi bày trò chơi vui đùa với lũ trẻ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ông có thân hình khác người thế tục, trán nhăn, mặt tròn, bụng lớn, mập mạp, luôn luôn mặc áo phạch ngực, miệng lúc nào cũng cười vui. Ông thường trú tại chùa Nhạc Lâm, huyện Phong Hóa, tỉnh Châu Minh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Mỗi khi đi đường, Ông luôn luôn mang theo cái túi vải lớn và một cây tích trượng, không bao giờ rời xa hai vật ấy. Lại còn có 18 đứa con nít nhỏ thường đeo đuổi bên Ông để chọc ghẹo mà Ông vẫn cười hề hề, không phiền trách chi cả, đứa thì móc lỗ mũi, đứa dùi lỗ tai, đứa chọc vô rún, đứa móc miệng, đứa bịn mắt, vv. . . Mười tám đứa con nít đó là Lục căn, Lục trần, Lục thức, ở trong tịnh trí của Ông mà hiện ra do thần thông quảng đại của Ông. Nhưng người đời sau họa hình hay làm tượng Đức Phật Di-Lạc, họ bớt lại chỉ còn 6 đứa con nít, tượng trưng Lục căn, bởi vì chính Lục căn làm con người vọng động phải bị chìm đắm trong vòng luân hồi sanh tử, mà cũng chính Lục căn làm cho con người đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Thời đó là đời Ngũ Đại sau đời nhà Đường, nước Tàu chia làm 5 nước: Lương, Đường, Tấn, Hán, <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">Chu</st1:place>, kéo dài từ năm 907 đến năm 960.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Thiền Tông bấy giờ rất mạnh. Một hôm, có một vị Thiền sư phái Thảo đường hỏi Bố Đại Hòa Thượng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Đại ý Phật pháp là thế nào?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Bố Đại Hòa Thượng đang quảy cái bị trên vai, Ngài liền để xuống rồi đứng yên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Thiền sư hỏi tiếp:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Chỉ có thế thôi hay có con đường tiến lên chăng?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài lại xách túi vải mang lên vai rồi đi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Hai cử chỉ ấy là hai câu trả lời. Ngài để cái bị xuống là ý nói buông tất cả, xả bỏ tất cả, đừng chấp cái gì hết kể cả Phật pháp. Buông tất cả rồi đứng yên là để tâm thanh tịnh, rồi quảy bị lên vai và đi là tự tại, là ung dung của bực thoát trần.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Khi Bố Đại Hòa Thượng ở xứ Mân Trung thì có một cư sĩ họ Trần thấy Ngài làm nhiều việc thần kỳ, nên đãi Ngài rất trọng. Lúc Ngài gần từ giã Ông Trần để đi qua xứ Lưỡng Chiết thì Ông cư sĩ muốn rõ tên họ của Ngài, bèn hỏi rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Thưa Hòa Thượng, xin cho tôi biết họ của Ngài, sanh năm nào và xuất gia đã bao lâu rồi?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài bèn đáp rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Ta tỏ thiệt cho ngươi rõ, ta chính họ Lý, sanh ngày mùng 8 tháng 2. Ta chỉ biểu hiệu cái túi vải nầy để độ đời đó thôi. Vậy ngươi chớ tiết lộ cho ai biết.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trần cư sĩ nghe vậy thì thưa rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Hòa Thượng đi đây, nếu có ai hỏi việc chi thì xin Ngài trả lời làm sao cho hợp lý, chớ tùy thuận theo người thì không khỏi bàng nhơn dị nghị tiếng thị phi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài liền đáp bằng bài kệ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ghét thương phải quấy biết bao là,<BR>Xét nét lo lường giữ lấy ta.<BR>Tâm để rổng thông thường nhịn nhục,<BR>Bữa hằng thong thả phải tiêu ma.<BR>Nếu người tri kỷ nên y phận,<BR>Dẫu kẻ oan gia cũng cộng hòa.<BR>Miễn tấm lòng nầy không quái ngại,<BR>Tự nhiên chứng đặng lục ba la.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trần cư sĩ lại hỏi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Bạch Hòa Thượng, Ngài có pháp hiệu chi không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Bố Đại Hòa Thượng lại đáp bằng bài kệ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ta có cái túi vải,<BR>Rổng rang không quái ngại,<BR>Mở ra khắp mười phương,<BR>Thâu vào quán tự tại.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trần cư sĩ lại hỏi tiếp:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Ngài có đem hành lý gì theo không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài liền đáp bằng một bài kệ nữa:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bình bát cơm ngàn nhà,<BR>Thân chơi muôn dặm xa,<BR>Mắt xanh xem người thế,<BR>Mây trắng hỏi đường qua.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trần cư sĩ hỏi tiếp:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Đệ tử rất ngu muội, biết làm sao đặng thấy tánh Phật.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài đáp bằng bài kệ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Phật tức tâm, tâm tức Phật,<BR>Mười phương thế giới là linh vật,<BR>Tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu,<BR>Cả thảy chẳng bằng tâm chơn thật.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trần cư sĩ nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Hòa Thượng đi lần nầy nên ở chùa, chớ ở nhà thế gian.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài lại đáp rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ta có nhà Tam bảo,<BR>Trong vốn không sắc tướng,<BR>Chẳng cao cũng chẳng đê,<BR>Không ngăn và không chướng.<BR>Học vẫn khó làm bằng,<BR>Cầu thì không thấy dạng,<BR>Người trí biết rõ ràng,<BR>Ngàn đời không tạo đặng,<BR>Bốn môn bốn quả sanh,<BR>Mười phương đều cúng dường.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trần cư sĩ nghe rồi liền đảnh lễ Ngài mà thưa rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Xin Hòa Thượng nán lại một đêm dùng cơm chay với đệ tử đặng đệ tử hết lòng cung kính. Xin Ngài từ bi hạ cố.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đêm ấy, Bố Đại Hòa Thượng ngụ tại nhà Trần cư sĩ, đến khi đi thì Ngài viết một bài kệ dán nơi cửa như vầy:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ta có một thân Phật,<BR>Có ai đặng tường tất,<BR>Chẳng vẽ cũng chẳng tô,<BR>Không chạm cũng không khắc,<BR>Chẳng có chút đất bùn,<BR>Không phai màu thể sắc,<BR>Thợ vẽ vẽ không xong,<BR>Kẻ trộm trộm chẳng mất.<BR>Thể tướng vốn tự nhiên,<BR>Thanh tịnh trong vặc vặc,<BR>Tuy là có một thân,<BR>Phân đến ngàn trăm ức.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Khi Ngài đến quận Tứ Minh, Ngài thường ở nhà Ông Tưởng Tôn Bá. Ngài khuyên Ông nầy nên trì niệm Câu chú: <I>"Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa".</I> Ông Bá nghe lời, luôn luôn trì niệm Câu chú nầy, trong lúc ngồi hay nằm đều niệm, nên người ta gọi Tưởng Tôn Bá là Ma Ha Cư sĩ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Có một bữa nọ, Ngài cùng Ma Ha Cư sĩ ra tắm ở khe nước Trường đình. Khi Ngài đưa lưng cho Ma Ha cư sĩ kỳ cọ giùm thì ông nầy thấy nơi lưng Ngài có 4 con mắt rực rỡ chói lòa, lấy làm kinh dị vô cùng. Ông đảnh lễ Ngài và nói rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Hòa Thượng là một vị Phật tái thế.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài liền khoát tay bảo nhỏ rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Ngươi chớ tiết lậu. Ta với ngươi vốn có nhân duyên rất lớn, rồi đây ta sẽ từ biệt ngươi mà đi, chớ nên buồn rầu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Khi trở lại nhà, Ngài hỏi Ma Ha cư sĩ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Ý ngươi muốn giàu sang không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ma Ha cư sĩ thưa rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Vả chăng, sự giàu sang như mây nổi, như chiêm bao, nên tôi nguyện cho con cháu đời đời được miên viễn mà thôi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ngài thọc tay vào túi vải lấy ra cái hộp, trong đó đựng cái túi nhỏ và một sợi dây, đưa tặng Ma Ha cư sĩ, nói rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Ta tặng ngươi mấy vật nầy mà từ biệt. Song ta căn dặn ngươi phải gìn giữ kỹ lưỡng mà làm biểu tín những việc hậu vận của ngươi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ma Ha cư sĩ lãnh mấy món ấy mà chẳng hiểu được ý gì. Cách vài bữa sau, Bố Đại Hòa Thượng trở lại hỏi rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nhà ngươi hiểu được ý ta không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Cư sĩ thưa rằng:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Thưa Ngài, đệ tử thiệt chẳng rõ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Đó là ta muốn cho con cháu của ngươi ngày sau cũng như mấy vật ta tặng đó vậy. Cái hộp là thể thân xác của ngươi, cái túi nhỏ là cái tâm, sợi dây là ý để liên lạc với Phật về mặt vô hình. Ngươi đã hiểu giàu sang là mây nổi, kiếp sống là chiêm bao, vậy nên thành ý.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nói rồi Ngài liền từ giã đi ngay.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đến sau, quả nhiên con cháu của Ma Ha cư sĩ đều được vinh hoa phú quí, hưởng lộc nước đời đời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Bố Đại Hòa Thượng trở về chùa Nhạc Lâm. Đến ngày mùng 3 tháng 3, năm thứ 3 niên hiệu Trinh Minh, Ngài không bịnh chi cả, ngồi trên bàn thạch gần mái chùa Nhạc Lâm, làm một bài kệ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<TABLE =MsonormalTable style="WIDTH: 85%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="85%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="20%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="80%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Di-Lạc chơn Di-Lạc,<BR>Phân thân thiên bách ức,<BR>Thời thời thị thời nhơn,<BR>Thời nhơn tự bất thức.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="20%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nghĩa là:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="80%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Di-Lạc thật Di-Lạc,<BR>Phân thân thành muôn ức,<BR>Thường thường dạy người đời,<BR>Người đời tự không biết.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR></T></TABLE>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Làm bài kệ xong thì Ngài nhập diệt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nhắc lại, ở vùng nầy có Ông Trần Đình Trưởng, thấy Bố Đại Hòa Thượng hay khôi hài mà không lo sự gì cả, nên mỗi lần gặp Ngài thì hay buông lời diễu cợt, rồi giựt cái túi vải đem đốt. Hễ bữa nay đốt rồi thì hôm sau lại thấy Ngài mang cái túi vải như cũ. Ông lại giựt và đem đốt nữa, thì hôm sau vẫn thấy Ngài mang cái túi vải đó. Ông Trần lấy làm lạ nên đem lòng kính phục và chẳng dám chế diễu nữa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nay thấy Ngài nhập diệt rồi, Ông Trần Đình Trưởng lo mua áo quan để tẫn liệm Ngài, cốt ý chuộc tội với Ngài, nhưng đến chừng khiêng quan tài đi chôn, người rất đông mà khiêng cái quan tài không nổi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trong bọn ấy có người họ Đồng, ngày thường vẫn tỏ lòng tôn kính Ngài, khi thấy việc linh hiển như vậy liền vội vã đi mua cái áo quan khác mà đổi, liệm thi hài của Ngài vào áo quan mới. Khi khiêng đi chôn thì cảm thấy nhẹ phơi phới.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ai nấy đều kinh sợ, và đem lòng cung kính. Người trong quận lập hội lớn, lo xây tháp cho Ngài tại núi Phong sơn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Các vị Tổ Sư Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa chọn ngày Vía Đức Phật Di-Lạc vào ngày đầu năm, mùng 1 Tết Nguyên đán hằng năm với ý nghĩa là:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Hình ảnh phúc hậu và nụ cười cởi mở của Đức Phật sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình suốt năm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Đức Phật Di-Lạc là vị Phật tương lai, vị Phật trong niềm hy vọng của mọi người để lập đời Thượng nguơn Thánh đức, mà ngày mùng 1 Tết là ngày hy vọng, là ngày chúc tụng lẫn nhau được mọi điều tốt đẹp và thành công.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Thời kỳ khởi đầu của ĐĐTKPĐ, Đức Phật Di-Lạc chưa giáng sanh xuống cõi trần, Ngài còn ở Cung Trời Đâu Suất. Ngài chỉ thỉnh thoảng giáng cơ để giáo hóa nhơn sanh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Sau đây xin trích một bài Thánh giáo của Đức Di-Lạc Vương Phật giáng cơ trong Thánh giáo sưu tập:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">                         THI:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 81pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>"<B> <I>DI -LẠC THIÊN TÔN</I></B></FONT><FONT size=3><I> giáng cõi trần,<BR>Chào chư Thiên mạng, bực nguyên nhân.<BR>Mừng chung thiện tín hàng tâm đạo,<BR>Để nghiệm lời đây đạo đức phân.</I><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nầy chư môn đồ! Đương giữa lúc thế trần đau khổ, ách nước nạn dân, chư môn đồ đã là những thành phần giác ngộ, tìm Đạo học Đạo để tu thân và đem Đạo dìu dẫn người đời. Đó là chư môn đồ làm đúng theo lòng Thượng Đế.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Cõi đời là tạm bợ, hãy nương vào đây để lập công bồi đức, đừng xem đây là cõi thiệt vĩnh cửu trường tồn, rồi đắm say trần lụy, quên mất căn xưa, không ngày trở lại ngôi xưa vị cũ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Một xã hội loài người muốn hưởng cảnh đất Thuấn Trời Nghiêu, thái bình thạnh trị, cần phải có đa số con người lương thiện để xây dựng xã hội đó.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><st1:place w:st="on"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chư</SPAN></st1:place><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> môn đồ ngày nay đang dấn thân vào nghiệp duyên trần cấu, chịu sự trả quả chung của dân tộc, đừng bi quan, đừng thối chí, hãy nương cảnh ấy mà tu thân hành thiện, tự giải thoát cho mình và giúp người khác cùng giải thoát.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Hằng ngày, Bần đạo thấy đa số nhơn sanh bá tánh đến trước Chánh điện lễ bái kỉnh thành, hiến dâng lễ vật, nghĩ thiệt là tội nghiệp. Thương thay cho lòng mê muội của nhơn sanh còn quá nặng! Có mấy ai thấy được mặt Di-Lạc Thiên Tôn bao giờ chưa? Bần đạo chắc là chưa ai thấy, chỉ có lời truyền tụng hoặc huấn dụ xuyên qua đàn cơ cùng Thánh giáo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Sự tạc tượng thờ đó là do lòng kỉnh thành của nhơn sanh thiện tín để cụ thể tướng và thể hiện lòng kỉnh thờ đối với bậc trọn lành đem Đạo cứu đời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Thương hại cho người đời còn lầm tưởng rằng: Đem lễ vật hiến dâng lễ bái để cầu xin một việc tư riêng sẽ được Bần đạo hộ trì giúp đỡ!...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Sự lễ bái, cúng lạy, quì mọp, ngoài ý nghĩa trịnh trọng thi lễ với Phật Trời, lại còn có ý nghĩa câu thúc thân mình trong sự khó khăn để trừ bớt nghiệp thân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Tịnh khẩu hoặc niệm Phật, tụng kinh để trừ bớt nghiệp khẩu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Nhắm mắt tham thiền hoặc ngó ngay vào tượng Phật hoặc ngọn nhang, ngọn đèn để trừ bớt nghiệp nhãn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Tham thiền định ý, khép chặt không cho tư tưởng suy nghĩ vẩn vơ phóng túng để trừ bớt nghiệp ý.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>- Thiền định, không chấp nhận mọi tiếng động vào tai để trừ bớt nghiệp nhĩ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Tóm lại, tất cả những điều ấy là những phương pháp trợ người tu hành được yên ổn trả dứt nghiệp cũ, không gây nghiệp mới và tạo thêm âm chất để làm vốn liếng sản nghiệp vô hình cho kiếp lai sanh hoặc cho bên kia thế giới.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Người tu hành nhờ rất nhiều phương pháp để trợ duyên, đừng quá chú trọng những hình thức đó tưởng là để Trời Phật thương rồi cho thành Chánh quả!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Mặc áo đạo để được nghiêm chỉnh, không nói, không dám làm điều trái đạo, làm cho thân thể mình mất mỹ thuật như thí phát, áo bã nâu sồng, chơn không đi dép, đó là ngăn chận sự quyến rũ của tha nhân mà quấy rầy, không được an thân hành Đạo, ăn chay ăn lạt cho nhiều để thể hiện lòng Bác Ái hy sinh: Bác Ái với loài vật, không nỡ giết chúng để nuôi mình sống, hy sinh sự thèm thuồng rượu ngon thịt béo để làm chủ được Thất tình Lục dục.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đó là phương tiện cần kíp cho người tu và cũng đừng chú trọng đến đó là được thành Chánh quả.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nói rõ hơn, ăn chay, niệm Phật, cúng lạy, hiến dâng, áo bã nâu sồng, là những phương tiện, không lấy đó làm đề tài chính để thành Chánh quả. Nhưng muốn thành Chánh quả, phải có những phương tiện đó gắn bó bên mình từ nội tâm đến ngoại thể.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><FONT size=3><st1:place w:st="on"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chư</SPAN></st1:place><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> môn đồ ơi! Kỳ nầy là kỳ Đại Ân Xá, ai tu hành cũng dễ đắc quả vị, mà cũng chính thời kỳ nầy là thời kỳ hoàng kim, khoa học tiến bước vượt bực. Những chủ thuyết hiện sinh đang tràn ngập thị trường sách báo, những vật chất xa hoa đua đòi thụ hưởng cũng dễ quyến rũ hấp dẫn. Vì vậy, cũng chính thời kỳ nầy là thời kỳ dễ sa đọa, làm tiêu tán bổn chơn linh, nguyên nhân khó trở lại.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đa số môn đồ tín hữu đều có lòng mong vọng ngày Long Hoa Đại Hội, Phật Vương ra đời cầm quyền thưởng phạt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Ý niệm đó cũng tốt, nhưng muốn được Phật Vương ban thưởng, ngay từ bây giờ, hãy làm những phương tiện, phương pháp hành đạo mà Bần đạo vừa dạy khuyên. Có làm đúng được, ví như làm bài trúng, sẽ thi đậu trong kỳ chung cuộc của Đại Hội Long Hoa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Còn điều quan trọng nữa sau đây: Tất cả môn đồ tín hữu, hoặc con chiên của Trời, của Phật, của Chúa, v.v...hãy vì lòng Đạo mà thương yêu đoàn kết, quây quần với nhau thành một khối vĩ đại để kết tụ khối tinh thần đạo đức vĩ đại, thường xuyên liên giao thân hữu, thăm viếng để trao đổi học hỏi đạo lý thuần chơn. Hễ đạo đức thắng thì Ma Vương Tà mị thối. Ngược lại, nếu đạo đức còn chia rẽ là đạo đức thối, ắt Ma Vương Tà mị thắng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Nhớ đạo đức nơi đây có nghĩa là thuần túy tôn giáo. Có thuần túy tôn giáo mới thuận lòng Trời, hạp lòng người, mới mong thế gian được đạo đức bảo tồn trong kỳ Hạ nguơn Mạt kiếp nầy. THĂNG."<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Trong những ngày Đại lễ Khai Đạo Cao Đài tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ Lâm Tự Gò Kén (Tây Ninh), có trưng bày đôi liễn do Đức Chí Tôn ban cho:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<TABLE =MsonormalTable style="WIDTH: 85%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="85%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="20%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="80%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">■ </SPAN><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Di-Lạc thất bá thiên niên quảng khai Đại Đạo,</SPAN></I></FONT><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">■ </SPAN><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thích Ca nhị thập ngũ thế chung lập Thiền môn.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="20%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Nghĩa là:</SPAN></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="80%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><B><I><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thất bá thiên niên:</SPAN></I></B><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> 700 000 năm. <B><I>Quảng khai:</I></B> Rộng mở. <B><I>Nhị thập ngũ thế:</I></B> 25 thế kỷ tức là 2 500 năm. <B><I>Chung:</I></B> Hết.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 20%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="20%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80%; PADDING-TOP: 3.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent" vAlign=top width="80%">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>■ </FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đức Phật Di-Lạc, 700 000 năm, rộng mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,<BR></SPAN><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">■ </SPAN><SPAN style="COLOR: #000060; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đức Phật Thích Ca, 25 thế kỷ, chấm dứt việc lập nền Phật giáo.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR></T></TABLE><o:p><FONT face=VNI-Times size=3>
<P =FOOTER>Trích Cao Dai Tu Dien cua hien tai Nguyen Van Hong but hieu Duc Nguyen</P>
<P =FOOTER> </P></FONT></o:p>
 

Facebook Comment

Top