DO CHIEU

1234

Active member
<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times">
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Beân soâng,thaáp thoaùng ñoø chieàu<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><strong><FONT size=7><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"></SPAN></FONT></strong></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT size=6><strong>Ai veà! ai ôû !ai veà mieàn </strong></FONT><FONT size=6><strong>xuoâi</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><FONT size=6><strong>Coù ai!thaáy boùng con ñoø<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Coù ai!coøn ñöùng ñôïi ñoø chieàu möa?<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Qua soâng sao thaáy vaéng ngöôøi<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø ñöa chæ thaáy vaøi ngöôøi ñôïi ñi!<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø chieàu troâi thaû beân soâng<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø kia roäng lôùn,khoâng ai thaáy ñoø!?<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Coù bao keû muoán leân ñoø?<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Coøn bao keû muoán rôøi ñoø trôû voâ?<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Toäi thöông laém keû öôùc leân<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Maø khoâng ñuû ñöùc,thieáu duyeân caên laønh<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø chieàu,taùch beán sang soâng<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ngaøn naêm quay laïi ñoø chieàu ai ôi!<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Suoát ñeâm troáng ñaùnh hoäi kyø<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Loøng ai thao thöùc ñôïi chôø ngaøy mai!<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Thaâu canh ñöùng ñôïi beân soâng<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Beân soâng,loøng daï aâu lo boài hoài<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Boài hoài luùc böôùc leân ñoø<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Chaïnh loøng!thöông quaù nhöõng ai treân bôø<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø chieàu taùch beán soâng meâ<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø ñi ñoø coù ñôïi ai luùc veà!?<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñoø chieàu thaáp thoaùng beân soâng<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: VNI-Times"><FONT size=6><strong>Ñöa ngöôøi quaân töû,.ñöa con <FONT color=#ff0000>TRÔÛ VEÀ.!<O:p></O:p></FONT></strong></FONT></SPAN></P>       
 

Facebook Comment

Top