Đọc Thánh-Ngôn

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                  Kính Ban Trị Sự cùng Ban cai Quản và toàn đạo Nam Nữ.</P>
<P>Hôm nay ngày 28-5-1995, Âm-lịch ngày 29-4-1995, Thánh-Thất có Tổ Chức lễ Cầu-An cho Thế-Giới được Hòa-Bình An-Lạc và tiểu đệ được sự cho phép của hiền huynh Chánh-Trị-Sự Nguyển-Đắc-Đậu đọc hai bài Thánh-Ngôn do Đức Quan-Thánh Đế-Quân và Đức Nhàn-Âm Đạo-Trưởng dạy. Để mở đầu tiểu đệ xin đọc bài của Đức Quan-Thánh trước.</P>
<P>                                      Quan-Thánh Đế-Quân</P>
<P>Hỉ chư Đạo-hữu,</P>
<P>Nền Đạo chưa lập thành, mà bên trong, thì người biến trau thánh-chất, nơi ngòai, người lại muốn kêu-nài so-đo với các Đấng Thiêng-liêng, đặng làm cho rõ mình là thấy xa hiểu rộng.</P>
<P>Thời thế đã đổi-dời, họa Thiên-điều hầu kế cận; từ Nam chí Bắc, khắp Đông qua Tây, thỉnh-thoảng trường náo-nhiệt khỏi động, diệt tàn kẻ vô Đạo. Xác phàm mắt thịt, nếu đã sẵn ánh Thiêng-Liêng, mà không sớm tỉnh-hồn, thì mảnh tro-bụi kia, chẳng khỏi chịu hình đôi lúc, Than ôi ! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê-muội ám-mờ, đem mảnh-trí cỏn-con kia, chống-kình với khuôn-linh Tạo-hóa. Muốn học mùi Đạo, mà lại kèo-nài giao-kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân-đức từ-bi cũng khó chìu theo được.</P>
<P>Các Đấng Thiêng-liêng xưa kia khổ-hạnh, công-cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải là gương tín-thành đáng noi dấu hay sao ?</P>
<P>Đời mộng-ảo nầy, sự còn mất như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà,  nắm giữ lòng thiện-niệm, thì một may mới tránh khỏi bẩy vô thường của quỉ-vương đương giành-xé, Tánh kiêu-căng tự đại, là hang thẳm chôn lấp trọn thân-hình hồn-quách đó ; nên ghi-nhớ mà lập tâm sửa mình. Khá gắng nhớ bài nầy :</P>
<P>Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình,</P>
<P>Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh.</P>
<P>Hòn ngọc khó đem trau thánh-chất,</P>
<P>Cân vàng khôn lấy nện chày kình.</P>
<P>Phước Trời gieo sẵn còn giao kết,</P>
<P>Lợi thế chưa nên xúm giựt-giành.</P>
<P>Thời-cuộc tuần-hườn tai-ách khỏi,</P>
<P>Liệu mà sông-lướt liệu đua tranh,</P>
<P>Các Đạo-hữu Thiên-phong nên giảng bài nầy cho chúng-sanh. </P>
<P>                                                                      THĂNG     ( TNHT tr 182 )</P>
<P>Kính thưa chư Huynh, Tỷ nghe thoáng qua lời dạy của Đức Quan-Thánh Đế-Quan Anh Em chúng ta cần suy-nghĩ dài điểm trọng yếu sau đây.</P>
<P> ( còn tiếp )</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P> 
 

hoan-khong

New member
<P>( tiếp theo )</P>
<P> </P>
<P>1 - Thời thế đã đổi dời, hoạ Thiên điều hầu kế cận.</P>
<P>Câu nầy để tự chư Huynh Tỷ suy nghĩ mà tìm câu giải đáp cho chính mình.</P>
<P>2 - Ngài nhìn chung thế cuộc mà Ngài phải than. Than ôi ! Trời câu minh soi xét, mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia, chống kình với khuôn linh tạo hóa.</P>
<P>Đoạn nầy phải hiểu Ngài muốn ám chỉ những kẻ vô Thần, ỷ mình là tài cao trí rộng mà xem Trời Phật như không.</P>
<P>3 - Lại cũng có một số người muốn học Đạo như lại kèo-nài chờ đợi, như lời dạy của Ngài dạy dưới đây</P>
<P>Muốn học mùi Đạo, mà lại kèo nài giao kết, thì dầu cho bật phẩm nào đi nữa, thì cái Ân-đức Từ-Bi cũng khó chìu theo được. </P>
<P>4- Ngài dạy đoạn văn sau đây rất rõ ràng minh bạch.</P>
<P>Đời mộng-ảo nầy, sự còn mất như bọt nước mây bay,. khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện niệm, thì một may mới tránh khỏi bẩy vô thường của quỷ vương đương giành-xé.</P>
<P>5 - Với lời kết luận cuối cùng Ngài đã lộ chút Thiên-Cơ.</P>
<P>                      Thời cuộc tuần-huờn tai-ách khởi,</P>
<P>                      Liệu mà xông- lướt liệu đua tranh. </P>
<P>Xét lại những lời dạy của Đức Quan-Thánh Đế-Quân kể trên, chúng ta thấy Ngài đã lộ cho biết.</P>
<P>Họa Thiên điều hầu kế cận hay là Thời cuộc tuần-huờn tai-ách khởi và Ngài cũng khuyên hãy sớm sớm lo tu.</P>
<P> ( còn tiếp )    </P>
<P> </P>
<P>                                                                                                                                                                          </P>
<P> </P>       
 

hoan-khong

New member
<P>( tiếp theo )</P>
<P>Kính thưa chư Huynh, Tỷ  chắc trong anh, em chúng ta đây cũng có người thắc-mắc là tôi muốn tu đó, như tôi phải tu như thế nào cho đúng với lý đạo. Tiểu đệ xin mời chư Huynh, Tỷ nghe lời dạy của Đức Nhàn-Âm Đạo-Trưởng. ( TNHT tr 183 )</P>
<P>                                          NHÀN-ÂM ĐẠO-TRƯỞNG</P>
<P>Hỉ chư Đạo-hữu, chư Đạo -muội.</P>
<P>Bần-Đạo vâng Đức CHÍ-TÔN đến tỏ cùng chư Đạo-hữu yêu-dấu ít lời.</P>
<P>Bần-Đạo rất buồn cho nhơn-sanh, chưa kịp nương bóng Đạo, để đến đỗi ngày nay Thiên-điều đã cận, nên biển khổ phải chịu đắm-chìm, khó mong siêu-rỗi đặng. cũng nơi thiên-tai, ách nước, nhưng rất đau lòng, dòm thấy muôn ngàn nhơn-lọai lặn-hụp chơi-vơi nơi vực thẳm hang sâu kia, mà con thuyền Bát-Nhã cũng còn sóng dập gió dồi, linh-đinh trên biển khổ, sông mê, khó vớt người bị đắm.</P>
<P>Nền Đạo thung-dung được đứng sững trên cõi Việt, mà đùm-bọc che-chở những kẻ hữu-phước, hữu-phần, nếu dần-dà chẳng tỉnh-ngộ, mà ung-đúc cho cứng như khối tinh-thần, để nay trở bước, mai đổi đường, thì mảnh xác phàm tục kia, tránh dao khỏi lối tan-tành ra tro-bụi.</P>
<P>Bần Đạo khuyên khá hết dạ kỉnh-thành, mà vọng-ngưỡng nơi Đấng CHÍ-TÔN, thì con đường được thung-dung đằm ấm, chí ư đem họa cỏn-con biến đổi trong gia-đình, mà so-sánh trành-tròn với đức háo-sanh của Tạo-hóa, thì đường đạo-đức minh-quang, thế nào trông trờ bước tới nữa, mà vẹt ngút mây xanh trông vào cảnh tự-tại.</P>
<P>Vào nơi đạo-đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, chia tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm tròn trách-nhậm xứng-đáng của mình, để hiến-thân chuộc sanh-mạng cho muôn ngàn kẻ đồng-bào, thì cái đau-đớn thường tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau-khổ nào có tiếc. Ấy là cử-chỉ của các bậc Thánh trước, tìm mối chơn đạo như thế, chư đạo-hữu nên ghi.</P>
<P>                                                                                              THĂNG</P>
<P>( còn tiếp )</P> 
 

hoan-khong

New member
<P> ( tiếp theo )</P>
<P>Kính thưa chư Huynh, Tỷ lời dạy của Đức Nhàn-Âm Đạo-Trưởng có một tiết-lý rất là cao siêu gồm hai phần Hạ-thừa và Thượng-thừa như sau. " Chí ư đem họa cỏn-con biến đổi trong gia-đình, mà trành-tròn với đức háo-sanh của Tạo-hóa, để nay trở bước, mai đổi đường, thì mảnh xác phàm-tục kia, tránh sao khỏi lối tan-tành ra tro-bụi. "</P>
<P>Bần Đạo khuyên khá hết dạ kỉnh thành,mà vọng-ngưỡng nơi Đấng CHÍ-TÔN.</P>
<P>Thưa chư Huynh, Tỷ phần trên đây Ngài dạy về phần Hạ-thừa tức là người giữ Đạo.</P>
<P>Còn về phần Thượng-thừa tức là người hành Đạo thì chúng ta nghe Ngài dạy tiếp. " Vào nơi đạo- đức rồi, dầu cho phải cất ái ly gia, chia tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn trách-nhiệm xứng đáng của mình, để hiến-thân chuộc sanh-mạng cho muôn ngàn kẻ đồng-bào, thì cái đau-đớn thường tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau khổ nào có tiếc. Ấy là cử-chỉ của các bực Thánh trước, tìm mối chơn Đạo như thế, chư đạo-hữu nên ghi."</P>
<P>Kính thưa chư Huynh, Tỷ cuối cùng tiểu đệ xin đọc 2 bài thơ trong TNHT trang 213 và Thánh-Ngôn 1 hoặc 2 mà tiểu đệ đã thuộc lòng.</P>
<P>Gắng sức trau-giời một chữ tâm,</P>
<P>Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.</P>
<P>Tâm thành ắt đạt đường tu vững, </P>
<P>Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm. </P>
<P>Tâm ái nhân-sanh an bốn biển ,</P>
<P>Tâm hòa thiên-hạ trị muôn năm.</P>
<P>Đường tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,</P>
<P>Có buổi hòai công bước đạo tầm.</P>
<P> </P>
<P>Đời Đạo con lo nối bước theo,</P>
<P> Đời không đạo đức chịu mang nghèo. </P>
<P>Đạo Đời tương ứng thành an trị,</P>
<P>Đời Đạo thấp cao con rán trèo.</P>
<P>Nguyện cầu cho Thế-Giới được BÌNH-AN.</P>
<P>NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.     </P>   
 

Facebook Comment

Top