Du Xuân Thánh Đức

Hao Quang

New member
Dẫn nhập: ;;)
Mùa xuân đi đây đó vui thú điền viên cà phê ngày tháng ĐÃ
Chúc tết, tiền lì xì hết, "cháy" túi còn lác đác mấy lộc xuân :
:10:

Tại ĐÀ NẲNG


Tại Bình thuận


Tại Hội An


 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Đường quê khúc khuỷu quanh co, nắng chiếu lung linh, mạ non chân trời xanh bát ngát.

Rảo bước Bình Nam, thấp thoáng Hưng Đông Thất đứng giữa trời kêu gọi khách Nguyên Nhân.
:)


Mặt tiền Thánh Thất Hưng Đông

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
Đây là Thánh Thất Hưng Đông ở Bình Nam- Thăng Bình - Tam Kỳ- Quảng Nam!
Cũng tại đây có Thánh Thất Thái Hòa, và Thánh Thất Từ Vân ( Quảng Nam) tách ra từ Thánh Thất Hưng Đông! 3 thánh thất này đều có sinh hoạt Thanh Thiếu Niên rất mạnh! Vào Ngày mùng 8 tết Thánh Thất có tổ chức trại ( chắc trên diễn đàn nhiều HTĐM nhớ Thánh Thất này phải không lão bà bà :D)


Bên trong Thánh Thất
Lộc xuân

 
Sửa lần cuối:
BỐ TRÍ CỔ PHÁP THẾ NÀO?​

Văn Chí kính mừng bạn Hao Quang đã có chuyến du xuân có đạo vị và ý nghĩa. ....vui...
&&&​

Kính hiền Hao Quang và chư vị.
Trong chuyến Du Xuân Thánh Đức hiền Hao Quang đưa lên trang web ảnh ngày 21-2-2013 nơi Họ Đạo Từ Quang có nội dung:

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO
HỌ ĐẠO TỪ QUANG
(ảnh Cổ Pháp)
ĐẠI LỄ THÁNH ĐÁN
ĐỨC CHÍ TÔN.
KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY
ĐẠO TRƯỞNG PHỐI SƯ
THÁI SƠ THANH THÀNH ĐẠO.

Xuân Quí Tỵ- 2013.
&&&​

Kính quí vị.

Đến Tòa Thánh ở Tây Ninh nhìn vào cổng chánh môn (và các cổng khác xung quanh Đền Thánh) ta thấy trên cao có 03 Cổ Pháp: Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu.

Hàng chữ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ được bố trí bên dưới Cổ Pháp.

Trong tấm ảnh hiền Hao Quang chụp, họ đạo TỪ QUANG bố trí Cổ Pháp bên dưới:

HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO
HỌ ĐẠO TỪ QUANG.​

Văn Chí kính nhờ quí thành viên trang web có hiểu biết về HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO giúp cho thông tin:

. Hội Thánh Truyền Giáo qui định việc bố trí Cổ Pháp thế nào?

Nay kính.
 

Hao Quang

New member
Hi! HQ cảm ơn Huynh Trần Văn Chí!
HQ nghe nói: “Ngộ Biến tùng quyền! hay ở “bầu thì tròn, ở ống thì dài”!
HQ không bàn luận đúng sai! hi
Nếu Huynh Văn Chí muốn tìm hiểu “ Quy định Cổ Pháp bố trí thế nào?” thì có dịp nào đó ghé đến Hội Thánh Truyền Gíao địa chỉ 63 – đường Hải Phòng Huynh Văn Chí có thể tìm hiểu thêm! Còn HQ du xuân nên thấy sao thì chụp lại như vậy
Tuy nhiên trước khi Huynh Văn Chí thực hiện “ du hí Miền Trung” thì HQ mời Huynh theo dõi tiếp những bức ảnh mà HQ chụp có thể phần nào giải đáp thắc mắc của Huynh!
"Gió xuân đến phất cao ngọn phướng tỏa ánh Tam Thanh nêu lý Đạo hiệp hòa đường Truyền Gíao
Hương tết về trải rộng lòng thương gieo mầm tứ phước gội ơn Thầy hồi hướng nẻo Trung Hưng"
( câu đối treo trước Hiệp Thiên Đài)

(Mặt tiền)

( Đứng bên lầu Nữ Phái chụp)

( Cổ pháp )

( Hội Trrường)
"Trong ấm ngoài êm bốn phương sum vầy vun gốc Đạo
Xa trông gần cậy nghìn năm giữ vẹn mối chơn truyền"
( Câu đối treo trước Hội Trường)

Lễ Vía Đức Chí Tôn và Kỷ liệm 55 ngày thành Đạo của Ngài Phối Sư Thái Sơ Thanh!
Đọc sơ qua cuốn tiểu sử TTTQ phát cho mỗi Đạo hữu Có thể nói TT TQ được nhận nhiều Hồng Ân Thầy Mẹ và các Đấng! từ lúc mới thành lập khi chưa đủ kinh phí thì tiến hành xây cửu Trùng Đài để có chổ lễ bái! Sau mấy năm tiếp tục xây Hiệp Thiên Đài và sau khoản 3 năm xây tiếp Bát Qúai Đài!
Ngày càng nhơn sanh đến bái lễ nhiều! 6 tháng trở lại đây TTTQ tiến hành trùng tu lại và xây them Hội Trường, phòng nữ phái ( có lầu) và 4 phòng tiếp khách bên nam! TTTQ tiến hành mua miếng đất sát bên và được sự quan tâm của Chính Quyền địa phương cấp sổ đỏ nhanh chóng và ban cai quản tiến hành xây dựng trong 6 tháng!
Tổng kinh phí HQ đọc là 1 tỷ 300 triệu! Thất bất ngờ! trong lúc kinh tế khủng hoảng khó khăn vậy mà vẫn huy động được số tiền lớn như vậy! có thể do tích gop mấy năm và công quả của mạnh thường quân!


( Ngài Phối Sư Thượng Hậu Thanh, Ngài Gíao Sư Mai Tú và phái Đoàn ngoài Đà Nẳng vào dự lễ)( Ngài Phối Sư phát biểu! tuy tuổi đã cao nhưng Ngài phát biểu rất hay! dùng từ rất ấn tượng ví dụ như: "Đạo Cao Đài là Tôn giáo của Thời thế", " Tứ hải giai Huynh Đệ", dạy nhơn sanh bỏ dữ làm lành," ..." không trái với đường lối XHCN,! hay: " xem tất cả tôn giáo bạn là anh em một nhà, con chung một Cha ..." Ngài không cầm giấy nhưng phát biểu rất hay! cả Hội Trương vỗ tay.. rồi Ngài xuống bắt tay với người Đại diện Chính Quyền, đại diện các tôn giáo...! HQ nghĩ đó là bình thường nhưng hình ảnh rất ấn tượng)


( Ca đoàn thuộc Hội Thánh từ Đà Nẳng vào)


( Đại diện chính quyền và tôn giáo bạn và bái lễ Đức Chí Tôn)


( Đại lễ Đức Chí Tôn , ban lễ đi chữ TÂM)( Đại lễ mừng 55 năm Ngài Phối Sư Thái Sơ Thanh thành Đạo - ban lễ đi chữ TRUNG)

( Nhạc dân tộc luôn xuất hiện trong các ngày lễ lớn Đạo Cao Đài)


( Sách biếu - Chắc nhiều HTĐM nhận ra Đạo Huynh này? Huynh là người bạn thân của Hiền Huynh Dã Trung Tử ở Đà Nẳng! phát hành nhiều đầu sách hay về Đạo Cao Đài!

Và một điều đặc biệt tại Thánh Thất này là bức ảnh THUYẾT KHỔNG TỬ! ai thấy tấm này cũng đưa ipad, điện thoại ra chụp! riêng HQ đọc thấy rất hay và cũng tí toáy chụp một bức! để HTĐM đọc lúc rảnh rỗi:

HQ gõ ra cho dễ đọc:

THUYẾT KHỔNG TỬ


Hình hài của Mẹ Cha cho
Trí khôn đời dạy đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui khốn khổ tự mình thế thôi
Không hơn bạn, cũng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh

Có trí thì ham học
Bất trí thì ham chơi
Đức nhân – tìm ra bạn
Thành đạt nhờ trí sáng
Danh rạng – nhờ đức dày
Làm nên - nhờ có Thầy
Đủ đầy – nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhiều kẻ trọng
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì bền

Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nạn
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si bởi tự phụ
Đức tài cao – Hơn phú
Hạnh phúc đủ - hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu – Hạnh phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo

Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều – tự lập
Hỏng việc thì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn – nhớ đừng quên
Nhu nhượt bị chèn ép
Quá cương thì bị gãy
Của quý thường khó thấy
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tồi sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nên nhã hơn hiếu kỳ

Thận trọng từng bước đi
Suy xét khi hành động
Hiểu biết nhiều – dễ sống
Chủ động – dễ thành công
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Của bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức chớ bán mua
Được thua không nản chí
Đủ đức tài – bất lụy

Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẩn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Tình nghĩa chớ đếm đong
Giữ trọn chữ hiếu trung
Với tổ tiên gia tộc
Cây tốt tươi nhờ gốc
Người phúc lộc nhờ nguồn

Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kỵ nhỏ nhen
Thích ép chèn độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêm minh

Quá nghiêm thì ít bạn
Với chúng sinh phải nhân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chữa
Say sưa thường khó tính
Sống ỷ lại ăn sẵn
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá dễ thì tai ương
Sống nhịn nhường hỉ hả
Thiếu tình thương mang trá
Gắng vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ con ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cáp nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Sống vì tiền dễ vỡ
Rèn con từ lúc bé
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Thích khoe thường trí cạn
Sống dựa dẫm: ngu đần
Sống bất cần: phá sản
Phận bạc dễ hiểu mình
Kể tội chơi xấu bạn

Khốn nạn quên Cha Mẹ
Tốt đẹp hãy bày ra
Xấu xa nên che lại
Có ích thì tồn tại
Có hại thì diệt vong
Nhiều tham vọng long đong
Lắm ước mong lận đận
Hay vội vàng hối hận
Quá cẩn thận lỗi thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
LỜI KHỔNG TỬ
( kỳ tới sẽ du xuân Hội An! và tại đây có một Thánh Thất thuộc Tòa Thánh Tây Ninh)
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Bửu tòa thơ-thới nở thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà,

Chung hiệp ráng vun nền Ðạo-Ðức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
( Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 20 Février 1926 )


Thánh Thất thuộc Cao Đài Hội Thánh Tây Ninh ở Hội An
Kính Huynh Văn Chí! bức ảnh này có Cổ Pháp đặt trên cùng và có hàng chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bên dưới! nhưng nhìn kỹ phía dưới nữa lại có cổ pháp! còn bức ảnh trên của Thánh Thất Từ Quang Cổ Pháp đặt giữa nóc Cửu Trùng Đài! ...
"Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một Ðạo tức một cha,
Nghĩa nhân đàng gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa. "
( Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 20 Février 1926 )


( Khuôn viên của Thánh Thất- phía trước có bức hình Tam Thánh Ký Hòa ước: Từ Bi - Bác Ái - Công Bình)
HQ rất muốn vô thăm hỏi! nhưng có lẽ hơi ngại ngại nên đứng ở ngoài chụp - nói thực lòng cho đến bây giờ HQ vẫn còn bị ám ảnh những lời nói của HTĐM có ý phân biệt này kia mà vô tình đọc được
"Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.

Quyết chí Thiên-Ðường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào."

( Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 20 Février 1926 )

HQ tặng HUynh Văn Chí HTĐM ở Tây Ninh một số bức ảnh ở quê HQ


( kỳ sau " Trở lại chốn xưa")
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Mình nói trở lại chốn xưa! cách đây mười mấy năm có đi sinh hoạt trại gồm 6-7 Thánh Thất ở Hội An! chính xác là ở Thánh Tịnh Thanh An! thật vui khi viết bài này, lang thang trên mạng thấy 2 tấm! cách đây mười mấy năm nơi Tịnh Thất Thanh An là như thế này!


Lúc đó 6-7 Thánh Thất tham gia trại! mỗi Trưởng lên nhận phần thưởng! nhớ như in lúc đó sinh hoạt rất vui! có tổ chức thi giáo lý, trò chơi ...nhớ nhất cái lúc ngủ phía trước gần bậc tam cấp ở Hiệp Thiên Đài! nghe các Huynh Tỷ kể chuyện từ những chuyện Đạo đến chuyện đời đến chuyện cười! nhất là chuyện cười không biết HTĐM khác thấy sao chứ mình lúc đó cười chảy nước mắt nước mũi!:D
Nhìn lại tấm ảnh cách đây mười mấy năm trông mình giống " con nai vàng ngơ ngác" còn bây giờ thì thành ..Cáo rồi!

Người ta nói: "quá khứ đã qua, tương lai bí ẩn, hiện tại là món quà! " quá khứ có giá trị vì nó bất biến!đặc biệt những gì để lại cho con người ta ấn tượng tốt đẹp về nhau!

Cũng nơi đó! ngay chổ mà mình nhận phần thưởng cách đây mười mấy năm, bây giờ có một ngôi nhà thật khang trang gọi là: Nhà Hưu Lão Chức Sắc Nữ Phái! đến nỗi người bạn theo cùng cũng thốt lên: nhà đẹp quáChạy vô thăm hỏi nhưng đến lúc đó hơn 5h30 tối có lẽ các vị tiền bối đi cúng và công phu hết!

Cũng đã 6-7 giờ tối chạy vòng vòng hỏi thăm Thánh Thất Hội An nằm ở đâu! vì hi vọng vào thăm hỏi HTĐM ngày xưa hoặc nhìn lại mấy tấm ảnh sinh hoạt cách đây mười mấy năm! nhưng đến nơi Thánh Thất đóng cửa!

( Thánh Thất Hội an)

Táy máy chơi thử trò chơ đập nêu, chén bát đĩa chi đó! mình không nhớ rõ trò chơi tên gì! thấy người ta chơi, nhìn kỹ 10 người thì không có ai đập trúng! ngứa ngáy tay chân mình cũng chơi thử mỗi lần đập 5000! mình đưa 10,000! đập cái đầu không trúng! đập lần thứ hai kếu cái: bốp! bể tan tành! chưa ăn cơm tối mà đập phát mạnh ghê! mừng hết lớn! nhận được cái quà là cái ví thêu hình cô gái dáng đứng ghi chữ Hội An!:D
( kinh nghiệm chơi cái trò chơi khó xơi ni là: xem người chơi trước đếm khoản mấy bước chân, HQ theo dõi đúng 5 bước! nhưng đều có điểm chung mấy vị này là luôn đập một góc lệch khoản 10 độ! mình chơi chỉnh cái tay lại 10 độ là ok! vì cái mặt nạ tối thui không thấy đường) hehe

( kỳ sau du xuân đến một Thánh Thất mà nơi này có một vị Đầu Họ chuyên chữa bệnh đông y! người dân khắp vùng này ai cũng biết đến người, khi HQ đến nơi này thì có hai vợ chồng và 2 đứa con đến ngồi sắc thuốc! hỏi ra mới biết họ mang ơn vị Đầu Họ đã chữa cái bệnh thần kinh tọa đau chổ cột sống xuống tới chân!"

Đi du xuân mới biết nhiều chuyện " thần kỳ" gặp nhiều " nhân chứng sống" mới biết Đạo Cao Đài có rất nhiều người rất giỏi, có đức tin mãnh liệt và chắc chắn HQ chắc chắn sẽ có sự trợ giúp nào đó từ vô hình! chắc chắn là thế!
mình cũng chẳng tốt lành gì nhưng có một điều HQ phải nói: không nên phân biệt Ta - Người! đâu đâu cũng là Cao Đài! khi đi trên đường thấy người ta gặp nạn thì HQ luôn nghĩ: họ là anh em ruột thịt với mình! là con một Cha, một Mẹ! huống chi trong Đạo ngừoi ta nói phân biệt người phái này, phái kia, ông kia là bàn môn, ông này là chính đạo thì lại càng không nên!

Đừng thấy người ta giàu mà nịnh, thấy người nghèo mà khinh! đôi khi Người giàu nhưng họ lại nghèo còn người nghèo mà họ lại giàu

Người ta có thể sống đến 80-90 năm! nhưng cũng có khi cái chết đến một vài giây đồng hồ! ...:) ( đi gần hơn nửa chuyến du xuân mới " ngộ ra chừng đó)

 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Tin Xuân đem lại mối thân hòa,
Trăm họ tôn thờ một Đức Cha,
Thắt chặt thương yêu tình bốn biển,
Đắp xây hạnh phúc độ muôn nhà.
Á Âu cửa Đạo người lui tới,
Nam Bắc đường lành khách lại qua,
Ngày tháng vui Xuân bàn Đạo Lý,
Hồng ân man mác khắp gần ca .
Lời Anh Trần Nguyên Chất về đàn tại Trung Hưng Bửu Tòa ngày 01.01.Đđ.31 (Bính Thân) (12.02.1956)

Đi dọc theo quốc lộ 1A cách thành phố Tam Kỳ khoản 12km! nơi đó gọi là Bình sa - Tam Kỳ - Quảng Nam
Có một nơi gọi là: Thánh Thất Thái Hòa! nằm im lìm giữa vùng quê thanh bình, ruộng đồng xanh bát ngát! nhà dân san sát tạo nên một khung cảnh nên thơ

Trước khi vào Thánh Thất, có đi thăm nhà người quen cách đó mấy cây số! ai cũng nhắt đến " ông bảy nhiều" chữa được nhiều bịnh bằng thuốc đông y! khi về đi ngang qua thì ghé thăm! đã gần trưa định vô làm lễ Thầy rùi chạy xe về! thì một cô ở Nhà Tu Trí Huệ ra chơi và mời ở lại ăn cơm! một bữa cơm đạm bạc nhưng thấy ấm áp!

Cũng tại đây gặp một hiền Đệ mà thật bất ngờ, Đệ này là con của cô sinh hoạt tại một Thánh Thất ở Bình Thuận là hàng xóm của một người bạn đi du xuân!
(HQ và bạn mới gặp cô khi ở TT ở Bình Thuận trước đó mấy ngày , cô rất vui tính) Đệ này được gia đình gởi ra tu ở nhà tu Trí Huệ vừa đi học chvừa học làm thuốc của Bác Đầu Họ Thánh Thất Thái Hòa mà hay gọi bác Bảy Nhiều

( Cổng Thánh Thất Thái Hòa)

(Hình ảnh Thánh Thất thật đẹp)

( Đi vô làm lễ Thầy nhưng vào thì gặp Bác Đầu Họ đang cúng)

( Anh ngồi sắc thuốc do được bác Đầu Học chữa khỏi bệnh thần kinh tọa, đau từ thắt lưng xuống đến chân, tết đến 2 vợ chồng Anh này phụ sắc thuốc, Đmặc áo dài là con nuôi của Bác Đầu Họ mới cúng ngọ xuống)

( Thánh Thất có nguyên phòng để giường trị bệnh cho bà con quanh vùng)

( một bửa cơm trưa thật đạm bạc ở Thánh Thất Thái Hòa! có cái bánh tráng Đại Lộc ăn rất ngon--->> thèm)

( một tấm ảnh hoa tại một ngôi chùa Phật ở Quê)

HQ mời HTĐM nghe bài nhạc: Hồi Hướng Ca:


( kỳ sau sẽ thăm thú Đà Nẳng) hi

 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
( một bữa cơm trưa thật đạm bạc ở Thánh Thất Thái Hòa! có cái bánh tráng Đại Lộc ăn rất ngon--->> thèm)

Theo như trong hình, mình đếm thấy có 4 hoặc 5 món (có món gì màu xậm ở bên trái kề bên dĩa rau, hình như là bánh gói). Đạm bạc như thế này hẵn là mơ ước của nhiều đạo hữu nơi khác!

Nhờ dùng đạm bạc như thế này nên bạn luôn phát sáng "hào quang"?
 

Hao Quang

New member
hi! chào Huynh DT!
HQ có bào giờ phát sáng đâu mà Huynh DT viết " luôn phát sáng hào quang!!:D

nếu so với những ngày tết thì bửa cơm này rất đạm bạc đó Huynh DT! ( rất nhiều ...đạm):9:
Huynh viết: "có món gì màu xậm ở bên trái kề bên dĩa rau, hình như là bánh gói" cái bánh đó ở ngoài Trung gọi là bánh tét đó Huuynh! chiều dài cái bánh khoản 2 gang tay, đường kính thì giống cái lát bánh ấy! hi ăn ngon lắm! bửa cơm này do một cô ở trong nhà Tu Trí Huệ ra nấu! HQ và bạn ghé vào nên được ăn ké!
HQ và bạn tiến ra Đà Nẳng! trên đường đi gặp Thánh Thất Trung Đồng! vì đường trái chiều nên chụp mấy tấm tấm làm kỷ niệm!


Sau đó ghé Trung Hưng Bửu Tòa làm lễ Thầy


Và bắt đầu đi du hí Đà Nẳng! may mắn năm nay về trung ngày Đà Nẳng tổ chức Đường Hoa dọc sông Hàn

sau đó tiến ra biển! xa xa là có bức tượng Quang Thế Âm lớn nhất Đà Nẳng! nghe đồn rằng từ khi có bức tượng Đức Quan Thế Âm thì bão ít xuất hiện tại cảng biển miền trung cứ gần đến là chuyển hướng! đọc báo thì thấy vậy! còn huyền diệu như thế nào để người dân TP nhận xét! hi
( tạm xa Đà Nẳng hôm sau dọt xe ghé về Bình Thuận nơi đây cũng có nhiều câu chuyện thú vị - bửa sau rảnh rỗi HQ đăng tiếp! hi)
Chúc HTĐM cuối tuần vui vẻ
 

Đại Đồng

Administrator
Hao Quang nói:
Cũng tại đây có Thánh Thất Thái Hòa, và Thánh Thất Từ Vân ( Quảng Nam) tách ra từ Thánh Thất Hưng Đông! 3 thánh thất này đều có sinh hoạt Thanh Thiếu Niên rất mạnh! Vào Ngày mùng 8 tết Thánh Thất có tổ chức trại ( chắc trên diễn đàn nhiều HTĐM nhớ Thánh Thất này phải không lão bà bà )

Hao Quang mến! Hao Quang cũng biết nữa à :). Trên diễn đàn này trước đây có một số HTĐM đến từ Thánh Thất này, biết đâu nhờ cơ duyên mà tết này HQ mới về thăm nơi đây. ;)
 

Hao Quang

New member
hì! thực ra biết được mấy Thánh Thất ni là do tình cờ chứ không có ý định đi thăm!

Tiếp tục du xuân! Chủ đề ni lâu roài! năm ni năm đi nhiều! đầu năm đi chơi đứt dép! tưởng cái đi bị đì! ai dè hàm ý : đức dép là phải sắm đôi giày! hình như đầu năm tới ni mình đi đủ: Đông - Tây - Nam - Bắc - Trung! ( đông : long hải, vũng tàu! Tây: về miền tây ghé Ban Chỉnh, Tiên Thiên! Nam ở sài gòn, bình thuận! Bắc: đi hà nội, hạ long...! Trung thì quản nam - đà nẳng ....!Đi cũng mỏi chân! cũng còn nữa! mà thôi! bài ni là bài cuối

Bình thuận là một vùng đất phì nhiêu, có núi, có suối, có biển, có rừng! có trái cây, có sầu riêng, xoài, mít, ổi, điều, tiêu, cao su, thanh long, dưa hấu! còn cây hoa màu thì có bắp, đậu phụng, đậu đỏ, lúa …vân vân! Nếu về đúng mùa sầu riêng thì ăn mệt nghỉ, ăn nhiều đến nóng người vàng da! Vì sầu riêng rất rẻ khoản 8-9000 đồng một ký!

sầu riêng... chính chủ

( ổi cũng ...chính chủ)

xoài cũng chính chủ ( không khuyến khích thèm)

Nơi đó gọi là Đức linh – Tánh linh – Bình Thuận! Còn nơi có sầu riêng rất rẻ là ở đèo tà pứa! nếu đi qua đèo này là qua bảo lục và đến Đà lạt!
Cũng tại bình thuận có địa danh gọi là Mê Pu! Nơi đây tọa lạc Thánh Thất Trung Thạnh được tách ra từ Thánh Thất Trung Đắc cách khoản 15km!


Thượng Đế ngự trong Thánh Thất này! Người không chỉ ngự trong đài son gác tía mà còn ngự trong những ngôi nhà làm bằng gỗ đơn sơ! Ngài ngự ở chính tấm lòng hòa hiệp nơi con cái của Ngài

HQ ghé nơi ni là vào 30 tết ! tối đón giao thừa! Người bạn rủ đến Thánh Thất để treo mấy trăm cái lộc xuân! Các Thánh Thất thuộc Hội Thánh Truyền Gíao mỗi xuân về là các bạn Thanh Thiếu Niên sưu tầm những câu giáo lý, bài thi của các Đấng rùi in vào một khổ giấy rất nhỏ sau đó bỏ vào bao lì xì treo trên cây mai gọi là Lộc Xuân! Đến mùng 1 tết tín đồ đến Thánh Thất làm lễ xong là xuống hái lộc! hái được bài thi nào là đưa cho người phụ trách phổ tế giải thích! HQ nghĩ đây cũng là hình thức học giáo lý rất hiệu quả!

Tuy nhiên hơi lạ cái: hình như ai hái câu nào là lời dạy hay lời phê ..đúng câu đó! HQ âm thầm khảo sát .mình và một số bạn thấy đúng những gì đã trải qua! thật kỳ lạ! thường thì người nữ hay hái trúng bài của Đức Mẹ, hoặc cửu vị tiên nương, còn người nam thường là của đức Lý, đức Trần Hưng Đạo, Đức Lê Đại Tiên, Đức Ngô …

( Lộc xuân)
Cái HQ muốn kể không phải câu chuyện ni mà là câu chuyện khác!

Tối 30 đến treo lộc! các bạn thiếu niên trong xóm và Thánh Thất múa lân! Cũng rất vui!

Hình ảnh này làm HQ nhớ lại hồi nhỏ! Cũng tổ chức các bạn trong xóm đi làm đầu lân! Gặp nhà nào cũng vào múa để được cho tiền! thường là 2000, 500, cao nhất là 10.000 đồng! Múa lân bây giờ hình như bỏ qua công đoạn …quay lửa! nghĩa là lúc đầu ông địa vô! Chào chủ nhà xong cái bắt đầu lửa vô! Để tăng phần hấp dẫn thì một đầu lân đi múa có 2 người quay lửa!

Quay lửa như sau: sắm một cây dài khoản 2m! hai đầu quấn hai cục giẻ! sau đó nhúng vào dầu lửa và đốt hai đầu cho cháy thành ngọn lửa! rồi cầm giữa cây, hai tay chéo nhau quay thành hình tròn giống bánh xe lửa của natra ấy! rùi hai bạn đi vào đánh với nhau ..lửa bay tung tóe! Hồi đó người ta đi coi múa lân chỉ thích coi quánh lửa thôi! nên HQ chọn …quay lửa! vì nghĩ đơn giản: nếu múa lân bị đầu lân che cái mặt, lòi cái chân! ông địa cũng bị mặt nạ che luôn rầu! còn quay lửa chỉ cần quấn một dây màu đỏ quanh đầu! đưa cái mặt ra cho thiên hạ ...ngắm nhung nhang ( nghĩa là ...mặt tàng nhang rất nhiều) nếu nhúng đầu giẻ ào dầu nhiều quá thì lúc quay lửa hột dầu sẽ văng vào người rất rát! Giống như chiên đồ bị dầu văng lên tay hơi rát rát rứa!

(múa lân​
Sáng mùng 1 tết! HQ và một số bạn ghé nhà một bạn gần Thánh Thất để chúc tết! vô ngồi một đoạn thì có khoản 3 vị đạo huynh vô chúc tết! sau khi lên thắp hương bàn thờ thì ba vị này xuống ngồi chung bàn! Một huynh ngồi gần HQ cũng nói chuyện rất vui! Cùng quê quảng nam luôn!....
Khi ra về người bạn mới nói: bạn biết chi hông! Cái huynh ngồi gần bạn hồi trước bị ung thư máu! Đến bệnh viện người ta truyền máu miết! lúc thiếu máu thì mặt tái mét! Xanh lè. lúc bệnh thì người vợ ở bên chăm sóc! Nhưng lúc về nhà thì người vợ đi theo người khác để lại hai đứa con!
Huynh lại sinh hoạt ở Thánh Thất Trung Thạnh! Hồi đó được bác Đầu họ đạo xin nước gì đó uống miết rứa! sau đó không biết lý do gì anh đã không đi truyền máu nữa! và người anh khỏe mạnh! HQ bất ngờ khi người ngồi kế mình là người từng bị ung thư máu! Nhìn anh không giống gì một người đang bị bệnh!
 

Facebook Comment

Top