ĐỨC- TÂM

1234

Active member
<P> </P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CỎ CÂY THẢO MỘC VẠN LÒAI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHIM MUÔN CẦM THÚ,BAO LÒAI CƠ SANH!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>ĐẤT TRỜI, TẠO HÓA THIÊN NHIÊN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TỰ SANH TỰ DIỆT,BỞI DO Ý TRẦN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>LÒNG NHÂN TÁN TẬN LUÂN THƯỜNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>DO TÂM KHÔNG ĐỨC KHÓ TRỒNG NHÂN CƠ!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>ĐẤT TRỜI TỎ ĐỨC HÁO SANH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>SANH SANH HOÁ HOÁ,DƯỠNG NUÔI MUÔN LOẦI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TU THÌ CON RÁNG! ĐẮP BỒI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>CHO CÂY TRỔ QUẢ,CHO ĐÀI TRỔ BÔNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>TRỜI ĐÔNG GIÁ RÉT LẠNH CĂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>NGƯỜI MÀ THIẾU ĐỨC NHƯ TRỜI GIÁ BĂNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5>NGÀN ĐỜI GIÁ LẠNH THÂN TÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=5><FONT color=#000099><FONT size=6>NHÂN KIA!</FONT> </FONT>KHÔNG CÓ! HẠT NÀO</FONT><FONT size=6> <FONT color=#ff0000>TRỔ BÔNG?</FONT></FONT></strong></P>     
 

Facebook Comment

Top