Đức Tin của con người

ThượngMinh

New member
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">  Thưa các huynh tỷ mở đầu tiểu đệ xin có đôi câu phát biểu:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> Đã có bài đăng nói về vấn đề Đức Tin trên diễn đàn. Nhưng ngặc nỗi là nó đã bị khoá lại nên tiểu đệ xin mở lại 1 top room khác để các huynh tỷ chúng ta tiếp tục thảo luận thêm.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><strong><U><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Đức Tin</SPAN></U></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">   Đức Tin con người chia ra ba phương tiện:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> 1/ Tự Tín<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> 2/ Tha Tín<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> 3/ Thiên Tín<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">    Tự Tính là: Mình tin nơi hành động và năng lực của mình có thể bảo đảm đời sống và giá trị của mình được vững bền vĩnh viễn.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">  Con người từ ấu thơ cho đến trưởng thành những lời của mẹ cha dạy bảo công việc làm ăn, cho đến sự đời giao tiếpvới con người và xã hội thì việc nào phải, trái, nên, hư, lợi , hại cha mẹ điều chỉ giải phân minh. Ta theo đó mà làm bài học vỡ lòng và ghi nhớ lời giáo hoá cũa cha mẹ để làm căn bản.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Ngoài ra hành động của ta làm việc gì có đạo đức nhân nghĩa, mà được thiên hạ ngợi khen và thương yêu kính mến thì ta phải noi theo đó mà làm phương pháp thực hành. Còn điều nào ta làm mà quần chúng cười chê, khinh bỉ, thì ta phải chừa ra liền, được như vậy thì đủ đức tin rằng hành động của ta sẽ bảo tồn. Giá trị của ta được cao trong, ấy là Tụ Tín.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tha tín là: Tin nơi người khác, trước là tin ông thầy dạy ta học, những khinh sách của Thánh Hiền luư lại ta noi theo đó mà lập thân cho nên người hiền lương đạo đức. Lại nữa ta phải <I style="mso-bidi-font-style: normal">Quan Tiền Vũ Hậu </I>làm vẻ vang được sự nghiệp người xưa dành để cho đời sau đầy đủ trong xã hội chẳng phải họ cố ý dạy ta. Nhưng ta suy xét công việc của họ làm những điều gì có nhân được nhiều phước đức, thiên hạ hoài cảm ca tụng hoan nghinh, thì ta học theo các điều ấy mà làm. Còn họ làm việc chi chi hại nhân ích kỷ bất nghĩa vô lương phạm tội với luật đời, sanh chúng nghịch thù oán ghét, thì ta trúc bỏ các điều tồi tệ ấy ra không sử dụng, làm người mà biết suy nghĩ như thế, gọi là có kiến thức ấy là Tha Tín<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0.25in"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thiên Tín là: Trọn tin nơi Trời là một Đấng Chí Tôn chủ tể Càn Khôn thế giới, có đủ quyền linh màu nhiệm bảo hộ sanh mạng của nhơn loại trong vũ trụ, những người biết thuận tùng Thiên Lý thì vẫn còn<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trời cầm luật công bình lành thưởng dữ răn. Còn người có đủ đức tin nơi Trời, thì đọc 2 câu trong bài Ngọc Hoàng Kinh sẽ biết:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Càn Kiện Cao Minh Vạn Loại Thiện Ác tất kiến,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Huyền phạm quảng đại nhứt toán hoạ phước lập phân.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Nho Giáo có câu: <I style="mso-bidi-font-style: normal">Thiên võng khôi sơ nhi bất lậu</I>: Lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt. Những người hiểu được huyền linh của Trời thì không bao giờ dám làm một điều gì trái với nhơn tâm… Mội hành vi phải thuận tùng Thiên Lý, noi theo đức háo sanh mà từ bi Bác Ái chánh trực công bình dung đạo đức nhơn nghĩa mà làm phương châm thực hành, thì trời ban cho ân huệ vẹn toàn hạnh phúc<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><U><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Hoàn Thiên bất nhân duy đức thị phụ</SPAN></U></I><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">. Ngày nào mà chư đạo hữu và tất cả nhơn sanh, làm theo y ba phương diện: Tự Tín, Tha Tín, Thiên Tín cho được chu đáo thì con người sẽ trở nên chi thiện, đời phục hồi trật tự an ninh, nhân loại chung hưởng Hồng phước trời ban cho, trên thế giớ sẻ được thái bình vĩnh viễn<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Vài lời kính dâng lên càc huynh tỷ ! xin kiếu<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><o:p><strong><FONT face=VNI-Times size=3> </FONT></strong></o:p></P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top